Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések / KAP-RD34-1-24

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
Az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó

Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések / KAP-RD34-1-24


A pályázati felhívás címe:
Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések
A pályázati felhívás kódszáma:
KAP-RD34-1-24

1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST RD34_F01_NAF_72 kódszámú, Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések című beavatkozása szolgál.
Ez a beavatkozás a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervekhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikkén alapul.
A felhívás a beavatkozásban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
A Natura 2000 erdő hálózattal és a védett és fokozottan védett erdő területekkel kapcsolatos kifizetések célja, hogy az erdőgazdálkodók számára ellentételezze a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK tanácsi irányelv és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv, továbbá a Tvt. végrehajtásából eredően felmerülő többlet költségeket és elmaradó bevételeket.
A beavatkozás alkalmazásának célja továbbá az is, hogy ösztönözze az erdőgazdálkodók jogkövető magatartását, amely hozzájárul a közösségi jelentőségű vagy védett élőhelyek és fajok állapotának fenntartásához, javulásához is.
A kompenzáció kifizetése elősegíti az élőhelyek javítását, miközben a kifizetés hiánya állapotromláshoz vezethetne.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívás vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása egyben kifizetési kérelemnek (a továbbiakban: támogatási kérelem) is minősül.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az, az adott erdőrészlet vonatkozásában az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, aki:
a) rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel, és
b) fenntartható erdőgazdálkodást folytat, vagyis gazdálkodása megfelel az Evt-ben és a körzeti erdőtervben foglaltaknak, és
c) olyan területen folytat erdőgazdálkodást, amely
c/1 a KAP törvény 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004.
Korm. rendelet) szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került vagy
c/2 a Tvt. alapján az Országos Erdőállomány Adattárban védett vagy fokozottan védett és
az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt természetességű erdőrészletként van
lehatárolva, és
d) átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére, aki/amely:
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
b) a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének.

2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő támogatási kérelmet a 2024. évtől évente a 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében, annak benyújtására nyitva álló időszakon belül az egységes kérelembenyújtás szabályai szerint kell benyújtani.

2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
1) Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint
Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.
2) Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.
3) A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint a támogatási kérelem benyújtásának napján érvényes erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni.
4) Egy kedvezményezett évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.
5) A KAP Vhr. 17-18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait a KAP Vhr. 11. § - 12. § -a, valamint a az egységes kérelem rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást a "Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához" című dokumentum tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. Támogatható területek
1. A felhívás keretében támogatás vehető igénybe:
a) a Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő többletköltségek és bevétel kiesés ellentételezése céljából, valamint
b) nem Natura 2000 besorolású, de a Tvt. hatálya alá tartozó, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott védett vagy fokozottan védett, az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt természetességű erdőrészlet területén felmerülő többletköltségek és bevétel kiesés ellentételezése céljából.
Az a) és b) pont szerinti területeken támogatás kizárólag a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv végrehajtásából eredő hátrányok ellentételezéséhez nyújtható.
2. A felhívás keretében csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,25 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre nem vehető igénybe támogatás.
3. A minimális támogatható erdőterület mérete 1,0 hektár, amely megállapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületeit kell figyelembe venni.
4. Csak olyan erdőrészlet támogatható, amely
a) a MePAR-ban a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint és az Országos Erdőállomány
Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került vagy
b) a Tvt. alapján az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként nem került
lehatárolásra, de védett, fokozottan védett természeti területként és az Evt. 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt természetességű erdőrészletként van lehatárolva.
https://kap.mnvh.eu/news/2024-03-19/092035/megjelent-az-erdo-teruleteknek-nyujtott-natura-2000-kompenzacios-kifizetesek

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem