Európai Értékek Nyomában

Határidő
Érvényes
Pályázhat
olyan fiatal (18-30 éves) aktivistáinak, önkénteseinek, tagjainak tanulmányútjait támogatja, akik: - egyénileg vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét, maximum 1 hónap alatt; - egy vagy több EU tagországban; - a fenti átfogó célokhoz kapcsolódó témakörökben olyan "jó gyakorlatokat", ötleteket, példákat, projekteket kutatnak fel, amelyek idehaza is használhatóak az uniós értékekhez és jogokhoz kapcsolódó problémák kezelésében és a szemléletformálásban; - ezeket az utazás alatt és után blog, videó, podcast, közösségi média stb. segítségével aktívan és széles körben terjesztik; - tapasztalataikat és a megismert jó gyakorlatokat civil közösségekkel is megosztják: útjukról videókat, hazatértükkor írásos beszámolót készítenek, illetve részt vesznek a Közös Értékeink Program rendezvényein (Részletekért lásd: hogyan kell beszámolni?)

Európai Értékek Nyomában


KÖZÖS ÉRTÉKEINK PROGRAM
EURÓPA TÁMOGAT!

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A hazai társadalom számára olyan ötletek, javaslatok, inspirációs források bemutatása, amelyek alkalmazásával a civil szervezetek és közösségek eredményesebb munkát tudnak végezni a program fenti, átfogó céljához kapcsolódó területeken. Ennek érdekében a program civil szervezetek olyan fiatal (18-30 éves) aktivistáinak, önkénteseinek, tagjainak tanulmányútjait támogatja, akik:
- egyénileg vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét, maximum 1 hónap alatt;
- egy vagy több EU tagországban;
- a fenti átfogó célokhoz kapcsolódó témakörökben olyan "jó gyakorlatokat", ötleteket, példákat, projekteket kutatnak fel, amelyek idehaza is használhatóak az uniós értékekhez és jogokhoz kapcsolódó problémák kezelésében és a szemléletformálásban;
- ezeket az utazás alatt és után blog, videó, podcast, közösségi média stb. segítségével aktívan és széles körben terjesztik;
- tapasztalataikat és a megismert jó gyakorlatokat civil közösségekkel is megosztják: útjukról videókat, hazatértükkor írásos beszámolót készítenek, illetve részt vesznek a Közös Értékeink Program rendezvényein (Részletekért lásd: hogyan kell beszámolni?)

A KÖZÖS ÉRTÉKEINK PROGRAM ÁTFOGÓ CÉLJAI
A Közös Értékeink Programban a lebonyolítók a hazai civil szervezetek támogatásával szeretnék elősegíteni, hogy Magyarországon összetartó közösségek jöjjenek létre, amelyek tagjai aktívan, egymást segítve cselekednek és részt vesznek a saját életük és közösségük ügyeinek alakításában, így hozzájárulva a jogállamiság és a demokrácia erősödéséhez.
A program célja, hogy a nyertes pályázók ötleteik megvalósításával hozzájáruljanak közös európai értékeink - az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és egyenlőség (beleértve a nemek közötti egyenlőséget), a jogállamiság és az emberi jogok (beleértve a kisebbségek jogait) - tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez.
A fenti értékeken alapuló jogokat az EU egységes, közös dokumentuma, az Alapjogi Charta részletezi 52 rövid cikkelyben. A Charta egyben a Közös Értékeink Program iránytűje, hiszen az alapvető emberi értékek gyakran jogainkon keresztül tudnak érvényesülni. A hazai civil társadalom szereplői ezért a felhívásokra a Chartában foglalt (egy vagy több) alapvető jogokhoz kapcsolódó tervekkel pályázhatnak, olyan tevékenységekkel, amelyek:
- megvédik azokat, akiknek valamilyen joga sérül;
- fejlesztik az emberek joggyakorláshoz szükséges készségeit és képességeit,
- lehetőséget teremtenek arra, hogy bárki megélhesse jogait;
- felhívják a jogalkotók és döntéshozók figyelmét valamilyen jogsérelem kockázatára;
- tudatosítják, hogy ezek a jogok mennyire fontosak mindannyiunk életében;
- hozzájárulnak ahhoz, hogy mások aktívan tegyenek értük.
Az alapjogi Charta legfontosabb pontjai: megnézem infografikán!

KIK PÁLYÁZHATNAK? - TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek fiatal aktivistáikkal, önkénteseikkel közösen. A szervezeteknek meg kell felelniük a Közös Értékeink Program általános feltételeinek (ld. alább.) A tanulmányútra jelentkező fiataloknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
- kiemelkedően érdeklődnek valamely (egy vagy több) uniós érték és jog érvényesülése iránt, és van korábbi tapasztalatuk, aktivitásuk a témához kapcsolódóan;
- magabiztosan kommunikálnak angolul és/vagy a meglátogatni kívánt ország/ok nyelvén, képesek riportokat, interjúkat készíteni;
- nyitottak a világ megismerésére, és képesek önállóan megszervezni útjukat;
- van tapasztalatuk kommunikációs tartalmak előállításában és képesek magabiztosan, hatékonyan blogbejegyzéseket, videókat, podcastokat, közösségi média tartalmakat stb. készíteni tudósításaikhoz;
- tapasztalataikat önállóan be tudják mutatni a hazai médiában, ill. egyéb fórumokon.
A pályázaton induló civil szervezeteknek az alábbi általános feltételeknek kell megfelelniük:
- nem profitérdekeltek, azaz nem a személyes haszonszerzés érdekében jöttek létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek gazdasági tevékenységeket, ennek eredményét nem oszthatják fel tagjaik és vezetőik között; gazdasági tevékenységük nem lehet elsődleges, hanem a szervezet küldetésének és céljainak megvalósítását kell szolgálja);
- tagjaiknak nincs anyagi érdekeltsége a szervezet munkájának eredményében vagy gazdasági tevékenységében, illetve a szervezetnek nem lehet fő célja és tevékenysége pusztán tagjai gazdasági vagy szakmai érdekeinek képviselete;
- önkéntes alapon szerveződnek, azaz magánemberek vagy csoportok saját elhatározásukból hozzák létre, és tevékenységükben rendszerint van valamilyen önkéntes elem;
- közérdekűen és a közéletben tevékenykednek, egyes csoportok vagy az egész társadalom jólléte érdekében, de nem törnek politikai hatalomra;
- valamilyen szintű szervezeti állandósággal rendelkeznek, azaz van meghatározott céljuk, rendszeres tevékenységük és állandó tagjaik (szemben az ad-hoc csoportosulásokkal);
- demokratikusan, átláthatóan és erőszakmentesen működnek, választott vezetőik felelősek a tagság és a támogatók felé;
- függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint forprofit szervezetektől (alapítóik, illetve vezető tisztségviselőik között nem lehetnek többségben a felsorolt szervek képviselői);
- nincs köztartozásuk;
- tiszteletben tartják, megvédik és népszerűsítik az Európai Unió alapvető jogait és értékeit (és erről pályázatukban nyilatkozatot tesznek).
Jogi formájuk szerint pályázhatnak:
1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott, aktívan működő civil szervezetek, szövetségek és szakszervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói érdekképviseleti szervezeteket, biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
2. a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, aktívan működő egyesületek és alapítványok (ide nem értve a vagyonkezelő és közalapítványokat).
Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be ezen a felhíváson, de a KÉP program képzési és akciópályázati felhívásán támogatott szervezetek is pályázhatnak, amíg a programból kapott összes támogatásuk el nem éri a 60 000 euró értékhatárt.

MIT KÍNÁLUNK EHHEZ? - A PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA
Az egy projektre elnyerhető összeg legfeljebb 5000 euró, ami a teljes projektköltség 100%-a, önrészre nincsen szükség. A kiadásoknak fedezniük kell a tanulmányút előkészítését, megvalósítását és kommunikációját, illetve a megismert jó gyakorlatok hazatérés utáni népszerűsítését. Ennek megfelelően az elszámolható költségek:
- a pályázó szervezetnek a tanulmányút előkészítésével és adminisztrálásával kapcsolatos kiadásai;
- a tanulmányúthoz kapcsolódó utazási, szállás, étkezés, kiküldetési stb. költségek;
- a tanulmányúthoz esetlegesen szükséges kisértékű eszközök (pl., mikrofon, kamera);
- az európai értékek és jogok érvényesüléséhez kapcsolódó, megismert jó gyakorlatok hazai bemutatásához, terjesztéshez kapcsolódó költségek (pl. eseményszervezés).
A projektek futamideje legfeljebb nyolc hónap lehet, ami magában foglalja a legalább 2 hét, legfeljebb 1 hónap időtartamú utazást (és kint tartózkodást), annak előkészítését és a tapasztalatok bemutatásához, terjesztéséhez szükséges időt is. A projektek lezárásának végső határideje: 2024. december 31.
A támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg 50 000 euró.

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI? - A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE
A pályázatot a fiatalokat befogadó civil szervezet nyújthatja be a Közös Értékeink Program weboldalán (felhasználónév és jelszó megadásával történő regisztráció után) elérhető online űrlap kitöltésével, az ott található útmutató szerint. A pályázatban be kell mutatni:
- azt a (fenti célokhoz kapcsolódó) témakört, vagy témákat, amelyekhez kapcsolódóan jó gyakorlatokat terveznek gyűjteni és ennek indoklását;
- a meglátogatandó országo(ka)t, szervezeteket és projekteket (legalább előzetes elképzeléseket);
- a hazai terjesztéssel kapcsolatos terveket;
- a pályázó szervezetet;
- az utazó fiatal(ok)at, és egy legfeljebb 2 perces hatásos és meggyőző videó linkjét (valamelyik videómegosztó portálról) a terveikről és önmagukról.
A pályázathoz csatolt dokumentumként fel kell tölteni az utazó fiatal(ok) önéletrajzát és motivációs levelét. Ezeken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a formai értékelés során kizárható azon szervezet, amelynek legfrissebb beszámolója nincsen feltöltve (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) a birosag.hu oldalon található civil szervezetek névjegyzékébe!
Kérjük, fordítsanak gondot az űrlap kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegretörőek, segítsék mondanivalójuk megértését.

MEDDIG LEHET PÁLYÁZNI? - BEADÁSI HATÁRIDŐ
A pályázatok beadására rendelkezésre álló idő a meghirdetéstől számított 60 nap, a beadás határideje: 2023. december 18. du. 14. 00 óra.
Kérdéseket a www.kozosertekeink.hu weboldal üzenetküldő felületén keresztül lehet feltenni, amire a támogatásközvetítő munkatársai 3 munkanapon belül válaszolnak. Minden pályázót biztatunk arra, hogy vegyék igénybe a konzultáció lehetőségét, és olvassák el a program weboldalán található GYIK (gyakran ismételt kérdések) menüpont alatti információkat még a pályázat benyújtása előtt! Kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a támogatásközvetítő munkatársai nem kérhetők.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Minden, a projekt végrehajtásához szükséges és arányos közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merül fel, az alábbiak szerint:
- a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés és számlázás a projekt futamideje alatt történik);
- szükségesek a projekt végrehajtásához és szerepelnek a pályázatban beadott, valamint a Bíráló Bizottság által elfogadott projekt költségvetésben;
- azonosítható és ellenőrizhető, a támogatott vagy partnerei számviteli nyilvántartásában a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szereplő költségek;
- észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek.
Figyelemmel a fentiekre az alábbi közvetlen költségek támogathatók:
- a tanulmányút előkészítésében és adminisztrálásában résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
- a tanulmányút résztvevőinek kiküldetési, utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
- a tanulmányúthoz szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
- szolgáltatások költségei, ideértve a biztosítást, kommunikációs költségeket, a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).

EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Nem számolhatók el az alábbi költségek:
- föld, telek, ingatlan vásárlása, új épületek építése, gépjármű beszerzése;
- hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
- visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető áfát);
- lízing díjak; deviza/valuta árfolyamveszteség;
- jutalékok és osztalékok, profit kifizetés, veszteségek és jövőbeni követelések leírása;
- kamattartozás és késedelmi kamat kiegyenlítése;
- bírságok, kötbérek és perköltségek (;
- más forrásokból már finanszírozott tételek;
- a támogatási döntés előtt felmerült költségek;
- túlzó és felesleges kiadások.

PÉNZÜGYI MENETREND
A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételének napján lehet elkezdeni, költségek is ettől az időponttól kezdve számolhatók el, a projekt (támogatási szerződésben foglalt) utolsó napjáig. Visszamenőlegesen semmilyen költség nem számolható el, sem korábban felmerült, sem már elvégzett tevékenységek kapcsán.
A támogatási szerződés euróban fogja tartalmazni az elfogadott költségvetést és a két utalási részletet. A Kárpátok Alapítvány a támogatás 90%-át a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül előlegként átutalja, míg maradék legfeljebb 10%-át a projekt zárását, a végbeszámoló benyújtását és elfogadását követően egyenlíti ki. A támogatott szervezet a forint számlájára euróban kapja a támogatást, ami így automatikusan forintra váltódik. Az utalás napján a pályázó bankja által használt váltási árfolyam lesz a forintban felmerülő költségek elszámolásához használt árfolyam. Ez alól kivételt képeznek az igazolhatóan euróban felmerülő költségek, amelyek utalása euró számlára is történhet. Az utalások pénznemét és azok megosztását a támogatási szerződés rögzíti majd. Ha bizonyos költségek nem euróban vagy forintban keletkeznek, az átváltáshoz az InforEuro aktuális havi árfolyamát kell használni.

MELYEK A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI?
1. A benyújtott pályázatok formai előszűrésen mennek át. Ennek során a támogatásközvetítő szervezetek munkatársai vizsgálják, hogy:
- a pályázó szervezet jogosult-e pályázni a kiírás alapján (szervezeti forma és függetlenség feltételeinek való megfelelés, általános működési elvek);
- a pályázó csak egy pályázatot nyújtott-e be a kiírásra;
- a pályázat időtartama a megadott keretek között marad-e (az online rendszer automatikusan ellenőrzi);
- a kért támogatási összeg nem haladja-e meg a megengedett értéket (az online rendszer automatikusan ellenőrzi);
- a pályázó minden mezőt kitöltött-e az adott mezőben kért információkkal.
Kétséges esetekben a pályázónak tisztázó kérdésekre kell válaszolnia, illetve a pályázatban megadott adatokat igazoló dokumentumokat kell megküldenie. A tisztázó kérdéseket, illetve a szükséges dokumentumokat bekérő e-maileket a Kárpátok Alapítvány munkatársa az online rendszeren keresztül a pályázó által a szervezeti adatok között feltüntetett kapcsolattartó (végrehajtásért felelős személy) e-mailcímére küldi. A válaszadás (és/vagy a dokumentumok beküldésének) határidejét az e-mail tartalmazza: általában 5 munkanap áll rendelkezésre. A kiküldést követően a Kárpátok Alapítvány munkatársa telefonon is keresi a pályázót.
Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - vagy elutasításra kerül, vagy továbbhalad a rendszerben a kért információ(k) nélkül, az ebből adódó hátrányokkal.
A pályázó szervezet, illetve a projekt formai vagy jogi (adminisztratív) meg nem felelése miatt kizárt pályázó az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül az online rendszeren keresztül kérheti az illetékes támogatásközvetítő alapítványtól a döntés felülvizsgálatát. Ezt a kérést a kapcsolattartó továbbítja a Bíráló Bizottságnak, amely javaslatot tesz a kérelem elfogadására/elutasítására. Elfogadás esetén a pályázat visszakerül az értékelési folyamatba.
2) A formai szűrésen megfelelt pályázatokat három, a támogatásközvetítő szervezet által felkért értékelő önállóan pontozza 0-3-ig terjedő skálán (egyáltalán nem felel meg - kicsit megfelel - részben megfelel - teljesen megfelel) az alábbi szempontok szerint:
- Relevancia: a pályázat és az abban megcélzott témakör összhangban áll-e a felhívás általános céljával, valódi társadalmi problémára irányul-e?
- Módszertan: mennyire kidolgozottak a tanulmányút és a hazai elterjesztés tervei, várható-e ezektől a jó gyakorlatok tényleges megismerése és széles körű megismertetése?
- Tapasztalat: a pályázó szervezet és az utazó fiatal(ok) eddigi gyakorlatuk és előéletük alapján képesek-e a tervek eredményes végrehajtására és a kitűzött célok elérésére?
- Eredményesség és hatás: hasznosak és hasznosíthatóak lesznek-e a létrejött eredmények a pályázó és mások gyakorlatában a projekt során és azt követően?
- Kommunikáció: képes lesz-e a tervezett disszemináció a célközönség figyelmének megragadására, új célcsoportok megszólítására?
- Innováció: mennyire kreatív/innovatív a pályázó megközelítése, mennyire korszerűek az alkalmazni kívánt módszerek - a célcsoport illetve a téma szempontjából?
- Költséghatékonyság: megfelelő-e a tervezett költségvetés és futamidő a projekt végrehajtása szempontjából?
(Maximális elérhető pontszám: 21.)
Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást is adnak, felsorolva a pályázat erősségeit és gyengeségeit, valamint javaslatot tesznek a pályázat támogatására vagy elutasítására. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan az online rendszeren keresztül. A kérdéseket a Kárpátok Alapítvány programfelelőse küldi ki e-mailen az online rendszeren keresztül a pályázónak. A levélben megjelöli a válaszadás határidejét is - ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.
3) Az értékelők által adott pontszámok alapján a Kárpátok Alapítvány felállítja a pályázatok rangsorát, és az értékelések alapján ajánlást ad a pályázat támogatására. Ezt az ajánlást a négytagú Bíráló Bizottság (melynek tagjai: három fő a támogatásközvetítő szervezetek képviseletében, valamint egy felkért külső kommunikációs szakértő) vizsgálja felül. A Bíráló Bizottság a rövidlistára került fiatalokat személyes interjúra is behívja, és ezek után választja ki a támogatott pályázókat. Indokolt esetben a Bíráló Bizottság feltételeket szabhat a projekt megvalósításához.
A Bíráló Bizottság ülésein megfigyelőként részt vehet az Európai Bizottság magyarországi képviselete.
A Bíráló Bizottság döntése végleges, fellebbezésre nincs mód. A támogatási döntést a támogatásközvetítő közzéteszi a Közös Értékeink Program weboldalán és az eredményről a pályázót írásban (az online rendszeren keresztül) egy munkanapon belül értesíti. Az értesítés tartalmazza a pályázat által elért pontszámokat és elutasított pályázók esetében a döntés szöveges indoklását is.

MIT KELL TUDNI SZERZŐDÉSKÖTÉSRŐL?
A támogatott szervezetek szerződéseiket és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását az online rendszeren keresztül kapják meg. Ezt három példányban ki kell nyomtatni, és aláírva digitálisan (PDF-formátumban) és postán 30 napon belül visszaküldeni az aláíró Kárpátok Alapítvány címére. Az ezt követő 10 munkanapon belül az alapítvány a támogatás 90%-át a támogatott forint számlájára utalja.
A támogatási szerződés kötelező mellékletei (amelyek informális csoport esetén a befogadó szervezetre vonatkoznak, és amelyeket az aláírt szerződés visszaküldésével egyidejűleg kell megküldeni):
- 1. melléklet: projekt-összefoglaló, várható eredmények és indikátorok, elfogadott költségvetés (aláírva!);
- 2. melléklet: a szervezet bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági végzés (amelyet az illetékes megyei bíróságokon lehet beszerezni, elektronikus úton is);
- 3. melléklet: 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek nincsenek köztartozásai (a területileg illetékes NAV igazgatóság által kiadott "nullás“ igazolás kiváltható a NAV honlapjáról kinyomtatott köztartozás-mentes adózói adatbázis adataival is);
- 4. melléklet: alapszabály vagy alapító okirat egyszerű másolata;
- 5. melléklet: a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes;
- 6. melléklet: a legfrissebb közhasznúsági beszámoló (és mellékletei) egyszerű másolata, valamint annak igazolása, hogy ezt a szervezet a bíróságnak is benyújtotta (visszaigazolás vagy a Civil szervezetek névjegyzékéből letöltött változat);
- 7. melléklet: a támogatott nyilatkozata, amelyben kötelezettséget vállal a legmagasabb szintű etikai sztenderdek követésére, az Európai Unióban elfogadott alapvető jogok és értékek tiszteletben tartására (az Alapszerződés 2. cikkelye, az Alapjogi Karta és más vonatkozó jogszabályok értelmében), és arra, hogy tartózkodik bármilyen intoleráns vagy diszkriminatív cselekedettől;
A 2-7. mellékleteket NEM szükséges beküldeni, ha a szervezet azokat a Közös Értékeink Programban kapott másik támogatás kapcsán már korábban benyújtotta.)
Szükség esetén a projekt megkezdése előtt a Kárpátok Alapítvány segítséget nyújt az úti- és kommunikációs terv véglegesítésében, és a lehetséges meglátogatható szervezeteikkel, intézményeikkel való kapcsolatfelvételben.
A projekt végrehajtása során lehetőség van a támogatási szerződés módosítására. Az általános támogatási célok jelentős tartalmi változtatásának, az ütemezés 2 hónapot meghaladó módosításának, illetve a - fő költségvetési kategóriák (költségsorok) közötti 20%-ot illetve 1000 eurót meghaladó - pénzátcsoportosítás szándékát a támogatott szervezetnek a tervezett költés előtt legalább 15 nappal írásban kell kérelmeznie a Kárpátok Alapítványtól.

HOGYAN TÖRTÉNIK A PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE?
A projekt-szintű ellenőrzés három területet érint: szakmai, pénzügyi és technikai. Az ellenőrzés célja:
1. adatgyűjtés a projektben elvégzett feladatokról, az elért célokról (az indikátorok mentén);
2. szakmai és pénzügyi ellenőrzés;
3. szakmai és pénzügyi technikai támogatás.
A három funkció kiegészíti egymást. A kapott információk alapján ellenőrizhető, hogy a támogatott követi-e a szerződésben foglaltakat, de kiderül az is, hogy szüksége van-e szakmai vagy technikai segítségre.
A támogatottak a projekt megvalósítása során bármikor segítséget kérhetnek, illetve kérdezhetnek a Kárpátok Alapítványtól, mint támogatásközvetítőtől.

HOGYAN KELL BESZÁMOLNI?
A támogatott szervezetnek a projekt lezárását követő 30 napon belül végbeszámolót kell küldenie a szerződésben foglaltak szerint.
A beszámoló tartalmi és pénzügyi részből áll, melyeket az online rendszerben kell elkészíteni, csak az így benyújtott beszámoló elfogadható. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is itt szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívei stb.).
A pénzügyi rész a tételes költségek adatait felsoroló táblázatból áll. A végső támogatási részlet kifizetése előtt a támogatásközvetítő alapítvány a pénzügyi beszámolókból szúrópróbaszerűen kiválasztott tételek pénzügyi bizonylatait és alátámasztó dokumentációját (elektronikus formában) ellenőrzésre bekéri. Ez az ellenőrzés a pénzügyi bizonylatok 10%-ára terjed ki (magában foglalva valamennyi költségtípust), fenntartva a jogot, hogy ha szükséges, a támogatásközvetítő minden pénzügyi adatot ellenőrizzen.
A támogatásközvetítő alapítvány a beszámolókat a beküldés után 20 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható).
Emellett a támogatott fiatalokkal szemben az utazás során elvárás, hogy blogon rendszeresen beszámoljanak a kint tapasztaltakról, az utazás befejezését követően pedig:
- az utazást követő 1 hónapon belül el kell készíteniük minimum 5 db, legfeljebb 2-3 perces kisfilmet és egy hosszabb (kb. 10 perces) filmet, amelyek megjelennek az KÉP honlapján és egyéb felületein;
- összefoglaló beszámolót kell írniuk a tapasztalataikról a program végén, amely szintén nyilvános lesz a KÉP honlapján;
- illetve lehetőségeikhez mérten részt kell venniük az KÉP keretében tervezett workshopokon, konferenciákon, hogy előadás keretében számoljanak be a támogató országokban tapasztaltakról.
A beszámolásról további részletek az ehhez készített útmutatóban olvashatóak, mely letölthető a program honlapjáról.

KI ÉS HOGYAN KOORDINÁLJA A PÁLYÁZATI PROGRAMOT?
A program feltételeit és eljárásrendjét az Európai Unió European Education and Culture Executive Agency (EACEA) és az Ökotárs Alapítvány között létrejött szerződés szabályozza. A lebonyolítás konzorciumi formában történik - a konzorcium vezetője az Ökotárs Alapítvány; jelen pályázat lebonyolításáért a Kárpátok Alapítvány-Magyarország felelős.

További információ kérhető:
Kárpátok Alapítvány
Bata Boglárka +36-20-573-6644
Baglyas Zsófia +36-70-801-0747
Illetve az elektronikus felületen, regisztrációt követően (kozosertekeink.hu) írható kérdés felénk.
https://kozosertekeink.hu/europai-ertekek-nyomaban

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem