Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások támogatása / EUNP

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek; b) a Belügyminisztériummal megállapodást kötött szervezetek; c) nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő feladatokat végrehajtó szerv, szervezet, együttműködési rendszer

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások támogatása / EUNP


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
az Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások támogatására
EUNP Pályázat

1. A pályázat célja
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "Támogató") - összhangban a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet (a továbbiakban: "BM rendelet") előírásaival - jelen pályázati kiírás (a továbbiakban: "Pályázati kiírás") alapján támogatást nyújt a belügyminiszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek - ideértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is -, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilot jellegű projektekhez és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez (a továbbiakban együttesen: "támogatott tevékenység") kapcsolódó költségek finanszírozásához (a továbbiakban: "támogatás").

2. A támogatás forrása
A Támogató a támogatás forrását a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű központi kezelésű előirányzat (a továbbiakban: "Előirányzat") terhére biztosítja, 600 000 000 Ft, azaz hatszázmillió forint összegben a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

3. Az Előirányzat terhére elszámolható költségek köre, a támogatásnyújtás formája, a támogatás intenzitása és minimálisan igényelhető összege
3.1 A támogatható és elszámolható költségek köre:
a) az 1. pont szerinti támogatott tevékenységhez kapcsolódó bármely költség, amennyiben annak finanszírozását a Támogató a támogatás teljes összegű visszafizetési kötelezettségének feltételével biztosítja,
b) egy adott projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült, közvetlenül a projekthez kapcsolódó, a projekt elindításához és/vagy megvalósításához nélkülözhetetlen, de a projekt terhére el nem számolható költségek, ideértve különösen
- az el nem számolható áfa összegét,
- az Európai Bizottság vagy egyéb, a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott szerv által elrendelt visszafizetési kötelezettségek összegét, a Belügyi Alapok támogatásait érintően elrendelt pénzügyi korrekciók kivételével,
- támogatási korlátok miatt a projekt keretében el nem számolható összegeket, így különösen az el nem számolható előkészítési, pályázatírási- és összeállítási, vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget, valamint a projekt érdekében felmerült, de a projekt pályázati felhívása alapján el nem számolható kiadásokat,
c) valamely projekt támogatási szerződés/megállapodás alapján önrészként vagy saját erőként elszámolandó költségek, valamint
d) önkéntes hozzájárulás összege.

3.2 A támogatásnyújtás formája:
a) a 3.1 pont a) alpontban megjelölt költségekre visszatérítendő (likviditási) támogatás,
b) a 3.1 pont b), c) és d) alpontban megjelölt költségekre vissza nem térítendő támogatás
nyújtható a megfelelően alátámasztott és indokolt költségekre.

3.3 A támogatás intenzitása maximum 100%.

3.4 Támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a jelen Pályázati kiírásra benyújtott pályázatban igényelt támogatási összeg eléri a 10 000 000 Ft-ot, azaz tízmillió forintot. A 6.6 pont szerinti esetben az együtt pályázó szervezetek támogatási igényeinek együttes összegét kell figyelembe venni.

3.5 Támogatás a pályázatban igényelt támogatási összeghez képest alacsonyabb összeggel is megítélhető, amennyiben
a) a pályázatban támogatni kért költségeknek csak egy része minősül támogatható költségnek, vagy
b) az Előirányzaton nem áll rendelkezésre elegendő forrás a pályázatban megjelölt támogatható költségekre igényelt támogatási összeg biztosítására,
de a támogatás összege ily módon is eléri a 3.4 pontban meghatározott összeghatárt.

3.6 A támogatás a pályázatban igényelthez képest eltérő ütemezésben is biztosítható.

3.7 A támogatás 3.5 és 3.6 pontok szerinti biztosításának feltétele, hogy a nyertes pályázó a csökkentett támogatási összegre vonatkozóan a 7.8 pontban rögzített elfogadó nyilatkozatot tegyen.
3.8 A 3.1 pont szerinti költségek elszámolhatóságának kezdő időpontját a Támogató a nyertes pályázat tartalma alapján egyedileg, a támogatói okiratban határozza meg. Amennyiben a pályázatban igényelt támogatás valamely európai uniós forrásból támogatott projekt (a továbbiakban: "eredeti projekt") kapcsán merül fel, a 3.1 pont szerinti költségek keletkezésének időpontja nem lehet korábbi, mint az eredeti projekthez kapcsolódó pályázati kiírás szerint elszámolható költségek keletkezésének legkorábbi időpontja.

4. A támogatásra jogosultak köre
a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek;
b) a Belügyminisztériummal megállapodást kötött szervezetek;
c) nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő feladatokat végrehajtó szerv, szervezet, együttműködési rendszer.

5. A pályázat tartalma
5.1 A pályázatot a pályázó a Támogató által közzétett mintadokumentumok alkalmazásával nyújthatja be. A támogatási kérelem mintadokumentumát az 1. számú melléklet, az ahhoz kapcsolódó költségvetési terv mintadokumentumát pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

5.2 A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosító adatait, így különösen megnevezését, székhelyét (címét), képviselőjének és kapcsolattartójának személyét, adóazonosító számát, a pályázó elérhetőségének megjelölését. Az átláthatóság érdekében javasolt, hogy a pályázó az igényelt támogatás fogadására egy kifejezetten erre a célra szolgáló (elkülönített) fizetési számlaszámot jelöljön meg a támogatási kérelmében.

5.3 A pályázatban meg kell jelölni évek szerinti bontásban az igényelt támogatás pontos2 összegét és 3.2 pont szerinti formáját, valamint hogy mely, a 3.1 pontban megjelölt költségek finanszírozására kívánja felhasználni az igényelt támogatást.

5.4 A pályázatban igazolni kell az 1. pont szerinti, releváns finanszírozási cél fennálltát, be kell mutatni a pályázatot megalapozó körülményeket az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt.

5.5 Amennyiben a pályázatban igényelt támogatás valamely eredeti projekt kapcsán merül fel, a pályázatban fel kell tüntetni az eredeti projekt célját és alapadatait [azonosító szám, projektcím, az eredeti projekthez kapcsolódó támogatási szerződés (Grant Agreement) hatályba lépésének napja, a projektmegvalósítás időtartama dátum szerint, a projekt összköltségéből a jelen Pályázati kiírás pályázójára eső költség összege]. A pályázathoz másolatban csatolni kell a vonatkozó eredeti projekt hatályos támogatási szerződését, a pályázat benyújtásakor még tervezet formájában létező támogatási szerződés esetén pedig az eredeti projekt támogatója által javasolt tartalmú változatát. Ez utóbbi esetben a nyertes pályázó köteles az eredeti projekt támogatási szerződését a hatályba lépését követően haladéktalanul másolatban megküldeni a Támogatónak az eunp@bm.gov.hu e-mailcímre.

5.6 Előkészítési tevékenység finanszírozására igényelt támogatás esetén a pályázó köteles igazolni, hogy az előkészítés mely európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projekthez, támogatási programhoz, konstrukcióhoz, illetve milyen európai uniós vagy nemzetközi stratégiában megfogalmazott elváráshoz kapcsolódik.

5.7 Európai Bizottság vagy egyéb, a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott szerv által elrendelt visszafizetési kötelezettség összegére igényelt támogatás esetén a pályázónak a pályázata részeként be kell mutatnia a visszafizetési kötelezettséget elrendelő döntés dokumentumát.

5.8 A pályázat összegét magyar forintban kell megadni. Amennyiben az érintett költség külföldi valutában keletkezik, az igényelt támogatás összegét ebben a valutában is fel kell tüntetni a pályázatban, két tizedesjegyre kerekített összegben. A pályázatban meg kell jelölni a külföldi valutában keletkező költség magyar forintra történő átváltásához irányadó árfolyamadatot is. Amennyiben az átváltási árfolyamot a költség tervezésének dokumentuma, a költség keletkezésének jogalapjául szolgáló dokumentum (pl. a kapcsolódó eredeti projekt támogatási szerződése), vagy a pályázóra irányadó szabályzat rögzíti, akkor a támogatási igény forint összegének meghatározásához ezt az árfolyamot kell figyelembe venni. Ennek hiányában a pályázat benyújtása időpontjában érvényes havi ECB árfolyam3 alkalmazandó.

5.9 A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó a 8.2 pont szerinti milyen módon igényli a támogatás rendelkezésre bocsátását.

5.10 A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó fizetési számlaszámát.

5.11 Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó pályázó a Pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti, minden egyéb pályázó a Pályázati kiírás 4. számú melléklete szerinti mintadokumentum alkalmazásával köteles a pályázatához mellékelten benyújtani az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.") 75. § (2), illetve (2a), valamint - amennyiben releváns - (3a) bekezdése szerinti nyilatkozattétel dokumentumát.

5.12 Amennyiben a pályázó nem költségvetési szerv, az Ávr. 75. § (3) bekezdése alapján köteles a pályázatához csatolva benyújtani a képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját vagy az aláírási jogosultságot bizonyító egyéb okiratot, valamint a létesítéséről szóló okiratot. Nem kell az e pont szerinti dokumentumokat benyújtani a Támogató részére, ha
a) a pályázó megfelel az Ávr. 75. § (3a) bekezdése szerinti feltételeknek, illetve
b) a dokumentumok a Támogató számára az Ávr. 75. § (3b) bekezdése szerinti valamely nyilvántartásból megismerhetők.
Az a) pont szerinti esetben a pályázó a támogatási kérelem VI. pontjában nyilatkozni köteles arról, hogy az érintett dokumentumokat mely korábbi pályázatához csatolta és mikor nyújtotta be a Támogatóhoz, valamint arról, hogy a benyújtásukat követően az azokon feltüntetett adatokban nem történt változás.

5.13 Amennyiben a pályázó költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, közalapítvány, illetve a Belügyminisztériummal együttműködési megállapodást kötött olyan gazdálkodó szervezet, amely az állam 100%-os tulajdonában áll - ideértve a Támogató alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervet is -, a pályázónak nem kell csatolnia az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése szerinti olyan nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyek olyan tények fennállását tanúsítják, amelyekről a Támogatónak egyébként hivatalos tudomása van. Ilyen esetekben elegendő, ha a pályázó a támogatási kérelem VI. pontjában az Ávr. 75. § (6) bekezdésére hivatkozva megnevezi az ebbe a körbe tartozó alátámasztó dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat.

5.14 Az 5.11-5.13 pontok szerinti nyilatkozatok, dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet régebbi a pályázat benyújtásának napjától számított kilencven napnál. Amennyiben a benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma régebbi, mint a pályázat benyújtásától számított 30 nap, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a pályázat benyújtásától számított 30. nap.

5.15 A pályázati eljárásban a pályázó képviseletére jogosult személy helyett csak olyan személy járhat el, aki ilyen tartalmú írásos meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazást csatolni kell a pályázathoz.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje
6.1 A pályázatot elektronikus úton vagy papír alapon lehet benyújtani.
a) Elektronikus úton, elektronikus aláírással ellátva nyújthatja be a pályázatát az a pályázó, amelynél a Robotzsaru integrált ügyviteli rendszer alkalmazásban van. A pályázatot Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára részére kell benyújtani, a levél tárgyában az "EUNP Pályázat" megjelölés feltüntetése kötelező.
b) Az a) pont szerinti elektronikus rendszert nem alkalmazó pályázó papír alapon személyesen vagy postai úton, zárt csomagolásban, postai küldeményként tértivevénnyel vagy expressz postai szolgáltatás4/futárposta-szolgáltatás5 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével, egy példányban, a következő címre nyújthatja be pályázatát:
Belügyminisztérium
Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság
Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár sk.
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
A küldeményen jól láthatóan fel kell tüntetni a pályázati kiírás megnevezését ("EUNP Pályázat"), valamint a pályázó nevét és címét.

6.2 A pályázó a pályázat 6.1 pont szerinti benyújtásával egyidejűleg köteles a pályázat elektronikus másolati példányát megküldeni az eunp@bm.gov.hu e-mailcímre. A pályázat e-mailben történő továbbítása nem minősül a pályázat benyújtásának, ennél fogva nem mentesíti a pályázót a pályázati kiírás 6.1 pontja szerinti előírások alól, és önmagában nem keletkeztet kötelezettséget a Támogató oldalán a pályázat elbírálására.

6.3 A pályázó a benyújtott pályázatát a támogatói okirat kibocsátásáig visszavonhatja.
4 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele;
5 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

6.4 A pályázó a már benyújtott pályázatának módosítását nem kezdeményezheti, benyújtott pályázat kijavítása céljából újabb pályázatot nem nyújthat be.

6.5 A pályázó az egy adott eredeti projekt kapcsán felmerülő, 3.1 pont szerinti támogatható költségek körébe tartozó több fajta költsége finanszírozására kizárólag egységes pályázattal igényelhet támogatást. Pályázat kizárólag eredeti projektenként nyújtható be. Egyazon pályázó több eredeti projektje kapcsán külön-külön felmerülő támogatási igények nem vonhatók össze egyetlen pályázatba.

6.6 Amennyiben több pályázó pályázata ugyanazon eredeti projekthez kapcsolódik, és a pályázók egyike az eredeti projekt támogatási szerződése szerinti főkedvezményezett, a jelen Pályázati kiírás szerinti pályázat benyújtására az eredeti projekt főkedvezményezettje jogosult a többi pályázó nevében. Ebben az esetben a benyújtott pályázatnak pályázó szervezetenként és összesítve egyaránt tartalmaznia kell a támogatási igényeket.

6.7 Amennyiben a pályázó középirányító szerv alá tartozik, a pályázatát kizárólag a középirányító szervén keresztül nyújthatja be. Ez esetben a pályázatban fel kell tüntetni a középirányító szervre vonatkozó adatokat is.

6.8 Az igényelt támogatásnak a benyújtott pályázatban megjelölt összege - az adminisztratív okból történő pontosítást kivéve - a pályázat elbírálásának folyamata alatt nem növelhető.

6.9 Jelen Pályázati kiírás alapján pályázat folyamatosan, az Előirányzaton rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be. A forrás kimerüléséről és a pályázatok további benyújtásának kizárásáról a Támogató az Ávr. 67. § (2) bekezdés szabályai szerint nyújt tájékoztatást.

6.10 Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok beadására vonatkozó jogosultságot a 7.9 pont szerinti átmeneti
https://kormany.hu/dokumentumtar/eunp-2022-palyazati-kiiras

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem