Fejlődésben+

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek

Fejlődésben+


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
KÖZÖS ÉRTÉKEINK PROGRAM
EURÓPA TÁMOGAT!
FEJLŐDÉSBEN+ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal és a Közösségfejlesztők Egyesületével (KÖFE) együtt (továbbiakban: támogatásközvetítő szervezetek), az Európai Unió forrásainak felhasználásával, pályázatot hirdet olyan magyarországi civil szervezetek számára, amelyek az alapvető uniós jogok és értékek megvédéséért és előmozdításáért tevékenykednek, az alábbi feltételek mentén.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁTFOGÓ CÉLJAI ÉS VÁRT EREDMÉNYEI
A Közös Értékeink Program a hazai civil szervezetek támogatásával szeretné elősegíteni, hogy Magyarországon összetartó közösségek jöjjenek létre, amelyek tagjai aktívan, egymást segítve cselekednek, és részt vesznek a saját életük és közösségük ügyeinek alakításában, így hozzájárulva a jogállamiság és a demokrácia erősödéséhez.

A program célja, hogy a nyertes pályázók ötleteik megvalósításával
- hozzájáruljanak közös európai értékeink tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez (ide tartoznak az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és egyenlőség - beleértve a nemek közötti egyenlőséget, a jogállamiság és az emberi jogok - beleértve a kisebbségek jogait),
- bevonják, részvételre és közös cselekvésre ösztönözzék az állampolgárokat,
- és eközben foglalkozzanak saját szervezetük stabilizálásával, kapacitásaik fejlesztésével is.

Közös értékeinken alapul az EU egységes, közös dokumentuma, az Alapjogi Charta, amely 52 rövid cikkelyben részletezi EU-s jogainkat. A Charta egyben a Közös Értékeink Program iránytűje, hiszen az alapvető emberi értékek gyakran jogainkon keresztül tudnak érvényesülni. A hazai civil társadalom szereplői ezért a felhívásokra a Chartában foglalt (egy vagy több) alapvető joghoz kapcsolódó tervekkel pályázhatnak. Olyan tevékenységekkel, amelyek:
- megvédik azokat, akiknek valamilyen joga sérül;
- fejlesztik az emberek joggyakorláshoz szükséges készségeit és képességeit;
- lehetőséget teremtenek arra, hogy bárki megélhesse jogait;
- felhívják a jogalkotók és döntéshozók figyelmét valamilyen jogsérelem kockázatára;
- tudatosítják, hogy ezek a jogok mennyire fontosak mindannyiunk életében;
- hozzájárulnak ahhoz, hogy mások aktívan tegyenek értük.

Az Alapjogi Charta legfontosabb pontjait bemutató infografika itt érhető el: https://kozosertekeink.hu/meltosag
Jelen felhívásra olyan civil szervezetek (vagy civil szervezeti konzorciumok) pályázatait várjuk, amelyek már most is a fenti célokhoz kapcsolódó tevékenységeket végeznek vagy ilyenek indítását tervezik. A felhívás keretében a Közös Értékeink Program olyan konkrét projekteket, tevékenységeket támogat, amelyek
- mérhető (igazolható) változást érnek el ezeken a területeken (azaz amelyek megvalósulásával valami más és jobb lesz, mint korábban volt),
- és amelyeknél ez a hatás fennmarad a projekt vége után is, azaz konkrét utóélete lesz az elvégzett munkának.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek
- kidolgozásába és különösen megvalósításába a pályázó bevonja az érintett társadalmi csoportokat,
- érintettjei fiatalok és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
- olyan térségekben valósulnak meg, ahol a civil aktivitás szintje általában alacsony.
A támogatás részeként a pályázók a szakmai munka során, annak folyamatában saját szervezeti kapacitásaik (tovább)fejlesztésén is dolgozhatnak. Ezért a pályázatban be kell mutatniuk ilyen irányú szükségleteiket, hiányaikat és (ön)fejlesztési elképzeléseiket, egyebek mellett a szervezeti átláthatóság, menedzsment, kommunikáció, forrásszerzés és az együttműködések terén.

A TÁMOGATOTT PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA
A támogatás maximális mértéke: legfeljebb 20 000 euró (húszezer euró).
A támogatott szervezeteknek a támogatáshoz legalább 5% önrészt kell biztosítaniuk, ami lehet önkéntes tevékenység vagy pénzbeli hozzájárulás (ld. a pénzügyi szabályokról szóló fejezetet).
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 320 820 euró, amelyből várhatóan összesen 60-70 projekt kap támogatást.
A projekt költségvetését forintban kell elkészíteni és benyújtani, ugyanakkor a támogatási szerződés euróban kerül megkötésre. A pályázati űrlap részeként kitöltendő költségvetési táblázat automatikusan átszámolja euróra a bevitt összegeket, az átváltáshoz a pályázati felhívás megjelenését megelőző hónap hivatalos InforEuro havi árfolyamot használja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötésének időpontja közötti esetleges árfolyamváltozás miatt a végleges költségvetés jóváhagyása során (ld. a pénzügyi szabályokról szóló fejezetet) szükség lehet az összegek kiigazítására, pontosítására!
A támogatott projektek futamideje legfeljebb 18 hónap (alsó korlát nincsen).

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatokat a Közös Értékeink Program weboldalán keresztül lehet beadni egy fordulóban, az ott található adatlap és költségvetési táblázat kitöltésével (magyar nyelven). A pályázatok benyújtására a meghirdetéstől számított 60 nap áll rendelkezésre.
A pályázatok beadási határideje:
2024. április 5. (péntek), délután 2 (14.00) óra.
A projektek végrehajtását a támogatási döntés közzétételének napján - várhatóan 2024. június közepén - lehet megkezdeni. A projektek zárásának legvégső határideje 2025. december 30., ezen túlmenő hosszabbításra nincsen mód.
Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék a támogatásközvetítő szervezeteket (ld. a dokumentum végén), illetve vegyék igénybe a honlap üzenetküldő felületén az írásos és - támogatásközvetítő munkatársaival való egyeztetés után - a személyes konzultáció lehetőségét még a pályázat benyújtása előtt! Kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a támogatásközvetítő szervezetek munkatársai nem kérhetők.

TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK
A pályázatra olyan, Magyarországon (a beadási határidő napjáig) bejegyzett civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:
- nem profitérdekeltek, azaz nem a személyes haszonszerzés érdekében jöttek létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek gazdasági tevékenységeket, ennek eredményét nem oszthatják fel tagjaik és vezetőik között; gazdasági tevékenységük nem lehet elsődleges, hanem a szervezet küldetésének és céljainak megvalósítását kell szolgálja);
- tagjaiknak nincs anyagi érdekeltsége a szervezet munkájának eredményében vagy gazdasági tevékenységében, illetve a szervezetnek nem lehet fő célja és tevékenysége pusztán tagjai gazdasági vagy szakmai érdekeinek képviselete;
- önkéntes alapon szerveződnek, azaz magánemberek vagy csoportok saját elhatározásukból hozzák létre, és tevékenységükben rendszerint van valamilyen önkéntes elem;
- közérdekűen és a közéletben tevékenykednek, emberek, egyes csoportok vagy az egész társadalom jólléte érdekében, de nem törnek politikai hatalomra;
- valamilyen szintű intézményesültséggel rendelkeznek, azaz van létesítő okiratban vagy más alapdokumentumban lefektetett állandó céljuk, tevékenységük és szervezeti struktúrájuk (szemben az ad-hoc vagy informális csoportokkal);
- demokratikusan, átláthatóan és erőszakmentesen működnek, választott vezetőik felelősek a tagság és a támogatók felé;
- függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől (alapítóik illetve vezető tisztségviselőik között nem lehetnek többségben a felsorolt szervek képviselői);
- nincs köztartozásuk;
- tiszteletben tartják, megvédik és népszerűsítik az Európai Unió alapvető jogait és értékeit (és erről pályázatukban nyilatkozatot tesznek).

Jogi formájuk szerint pályázhatnak:
1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv. alapján létrehozott, aktívan működő civil szervezetek, szövetségek és szakszervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói érdekképviseleti szervezeteket, biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);

2. a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, aktívan működő egyesületek és alapítványok (ide nem értve a vagyonkezelő és közalapítványokat).
Egy szervezet erre a felhívásra összesen egy pályázatot nyújthat be főpályázóként, és további egy pályázatban vehet részt partnerként, de egy szervezet a Közös Értékeink program felhívásain összesen legfeljebb 60,000 euró támogatást kaphat. (Amely szervezet a korábbi körben elnyert támogatásával elérte/megközelítette ezt az összeget, nem pályázhat.)

PARTNEREKKEL (KONZORCIUMBAN) MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK
A pályázók a megpályázott projektet önállóan vagy konzorciumban partnerszervezetekkel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A végrehajtásba a főpályázó legfeljebb két (2) olyan partnert vonhat be, amelyek a projekt előkészítésében és végrehajtásában aktívan részt vesznek, abban jelentős szerepet játszanak, és ezért a támogatásban is részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési megállapodás alapján. (Szemben az alvállalkozókkal, amelyek valamilyen konkrét feladat, projektelem végrehajtására szerződnek.)
Minden esetben a főpályázó felelős a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért, a kapott támogatással a partnerek is rajta keresztül számolnak el. (A partnerek nem alvállalkozók, tehát a partner által a pályázó felé kiállított számla nem számolható el, a számlának vagy támogatott, vagy a partner nevére kell szólnia.)

A partnerszervezeteknek ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, mint a főpályázónak (ld. fent), annyi különbséggel, hogy ezek nem csak Magyarországon, de az Európai Unió egyéb tagországaiban bejegyzett civil szervezetek is lehetnek. A projektnek azonban ezesetben is Magyarországon kell megvalósulnia, és eredményeinek is itt kell hasznosulnia. Külföldi partnert akkor célszerű bevonni, ha az valamilyen hozzáadott értéket képvisel, pl. általa új tudásra, módszerekre tehetnek szert a hazai résztvevők.
A főpályázónak és konzorciumi partnere(i)nek sikeres pályázat esetén Együttműködési megállapodást kell kötniük, amelyet a támogatási döntés kézhezvétele után, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig el kell juttatniuk az illetékes támogatásközvetítő alapítványhoz (az Együttműködési megállapodások a támogatási szerződés mellékletét képezik). Az Együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a felek kötelezettségeit és jogait, az alábbiak szerint: - a partnerek közötti feladat- és felelősségmegosztást
- a költségek partnerek közötti megosztására vonatkozó pénzügyi megállapodást, különösen a pályázati támogatás által fedezett költségekből való részesedést és a kifizetés ütemezését;
- a kiadások elszámolása és kifizetése során alkalmazandó átváltási szabályokat;
- a partnerek beszámolására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket;
- tételes és részletes költségvetést;
- a viták rendezésének módját és az illetékességet.

A partnerek csak saját költségeiket számolhatják el, ezeknek a főpályázó által benyújtott pénzügyi jelentésben kell szerepelniük. A partnerek által elszámolható költségekre ugyanolyan megkötések vonatkoznak, mint a főpályázók költségeire.
A pályázó ezenkívül további, a fenti feltételeknek nem megfelelő szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, de ezek nem számítanak konzorciumi partnernek, és a támogatásból nem részesülhetnek, csak alvállalkozóként végezhetnek feladatokat a projektben.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Pályázatot kizárólag az alábbi területeken, Magyarországon megvalósított tevékenységek támogatására lehet benyújtani, és a pályázatban jelölni kell, hogy a projekt ezek közül ténylegesen mely(ek)hez kapcsolódik:
- az Európai Unió Alapszerződésében és Alapjogi Chartájában foglalt jogokhoz és értékekhez kapcsolódó, a széles nagyközönséget vagy egyes fontos szereplőket (pl. politikaformálók, jogalkotók, jogászok és az igazságszolgáltatásban dolgozók) célzó figyelemfelkeltés, oktatási és képzési tevékenységek;
- a témáról szóló (on- és offline) kommunikációs, népszerűsítő és tájékoztató kampányok;
- koalíciók és együttműködések építése a civil szervezetek között, illetve a civilek és más érintettek, valamint a köz- és magánszektor szervezetei között;
- az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó civil platformok létrehozása, valamint az erről való párbeszéd elősegítése és elmélyítése helyi, térségi vagy országos szinten;
- az uniós jogokhoz és értékekhez, valamint az ezeket szolgáló közpolitikákhoz kapcsolódó ingyenes tanácsadás, a végrehajtás nyomon követése és figyelemfelhívás a problémákra ("watchdog" tevékenységek);
- az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó törvények, jogszabályok és bírósági ítéletek végrehajtásának elősegítése;
- érdekérvényesítés az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó közpolitikai döntéshozatalban helyi, térségi vagy országos szinten, beleértve a hatályos jogszabályok megalkotásának, felülvizsgálatának és elfogadásának folyamatát;
- a széles nagyközönség tájékoztatása, a társadalmi részvétel elősegítése, az uniós és hazai politikaalkotás, valamint az uniós jogok és értékek érvényesüléséhez szükséges eszközök megalapozását szolgáló kutatás és elemzés;
- érzékeny társadalmi csoportok számára az uniós jogok és értékek érvényesüléséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (pl. áldozatvédelem, képzések, tanácsadás szervezése);
- az uniós jogok és értékek érvényesülését szolgáló modellértékű, átvehető, majd szélesebb körben alkalmazható módszerek és beavatkozások fejlesztése és kipróbálása helyben, regionális vagy országos szinten.
https://kozosertekeink.hu/fejlodesben-plusz-palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem