Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása / KAP-RD04a-RD04b-1-24

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást1 megvalósító azon vállalkozás2, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely: - Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és - a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

A pályázati felhívás címe:

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása
A pályázati felhívás kódszáma:
KAP-RD04a-RD04b-1-24

1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ
ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST RD04a_E02_FON_73 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése című és az RD04b_E03_FOF_73 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása című beavatkozásai szolgálnak.
E beavatkozások a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 73. cikkén alapulnak.
A felhívás a beavatkozásokban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
- Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósulása.
- Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósulása.
- Az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást1 megvalósító azon vállalkozás2, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:
- Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.
- A felhívás 3.1.1. fejezetében foglalt valamely tevékenység.
- A felhívás keretében támogatásra jogosult vállalkozásként értelmezendő a mezőgazdasági őstermelő, az őstermelők családi gazdasága, a szövetkezet, a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a szociális szövetkezet és a vadásztársaság is.
Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére aki/amely:
a) támogatási kérelme nem felel meg a felhívás célkitűzéseinek;
b) azonos megvalósítási hely kapcsán a Vidékfejlesztési Program VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívása, vagy VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1- jén vagy azt követően vették kézhez,
c) adott beruházási elem tekintetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet alapján támogatásban részesült;
d) a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének;
e) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
f) a KAP-RD04a-RD04b-2-24 kódszámú „Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása” című felhívás keretében már támogatásban részesült és végleges támogatási okirattal rendelkezik.
2.2. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 30. napjától 2025. március 17. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
1. értékelési szakasz: 2024. július 30.-2024. augusztus 12.
2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 13.-2024. augusztus 26.
3. értékelési szakasz: 2025. február 18-2025. március 03.
4. értékelési szakasz: 2025. március 04.-2025. március 17.
2.3. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
A kedvezményezett jelen felhívás keretében értékelési szakaszonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely több célterületre is vonatkozhat. A kedvezményezett eltérő értékelési szakaszokban benyújtott és különböző megvalósítási helyekre vonatkozó több kérelem alapján is részesülhet támogatásban.
Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. §. (2) bekezdés c) pontja szerint kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.
A KAP Vhr. 70. § (1) bekezdése alapján, ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a felhívást lezárhatja, és erről legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját megelőző ötödik napon közleményt tesz közzé hivatalos honlapján. A benyújtási lehetőség lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően a kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.
Az eredetileg papíralapú dokumentumokat digitalizált (pl. pdf, jpeg) formában kell csatolni a kérelemhez, a feltölteni kívánt file-t, pedig annak tartalma alapján szükséges elnevezni. Elektronikus aláírással hitelesített dokumentum benyújtása az eredeti elektronikus formában szükséges.
A KAP Vhr. 17-18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait a KAP Vhr. 11. § - 12. § -a tartalmazza.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást a „Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához” című dokumentum tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. Támogatható tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez3 kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése
1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
a) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
b) Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
c) Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
d) Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
e) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
f) A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések)
2. Borászati üzemek fejlesztése:
a) Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
b) Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
3 A TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás) alá tartozó tevékenységek kivételével.
c) Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
d) Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
e) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
f) A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)
a) Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
b) A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
c) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
d) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
e) A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
f) Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
8) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez4 kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás:
a) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
b) Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
c) Mezőgazdasági termék értéknövelésnek tevékenységéhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok), beszerzése a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
d) A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
e) A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.
2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása
A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:
Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben: termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységek.
a) Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
b) Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
c) Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
d) Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).
B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari illetve egyéb mezőgazdasági termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
- Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
o napkollektorok alkalmazása,
o biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
o geotermikus energia használata,
o biogáz termelés,
o anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása (az üzemben keletkező szennyvíz vagy más szerves hulladék anaerob biogáztermeléssel együtt járó kezelése),
o napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is), o szélenergia felhasználása.
A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari. illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés, technológia, létesítmény - a biogázüzemek kivételével - termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét (vagyis az előállított energiamennyiség nem lépheti túl a mezőgazdasági üzem átlagos éves üzemanyag- vagy energiafogyasztását).
A megvalósítandó biogázüzem energiatermelő kapacitása meghaladhatja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét.
Amennyiben a biogázüzem termelési kapacitása meghaladja az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigényt (vagyis a biogázüzem az előállított energia továbbadási, értékesítési céljával kerül kialakításra), úgy a felhívás 3.2 fejezetében szereplő állami támogatásokat figyelembe kell venni.
Legalább egy tevékenységet választani kell a felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos előírásokat az ÁÚF tartalmazza.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
- Projekt előkészítés:
o szakmai előkészítés,
o közbeszerzés,
- Mérnöki feladatok;
- Projektmenedzsment;
- Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező
tevékenységét.
- immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).
2. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a felhívás 3.1.1. pontjában foglalt önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
a) telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);
b) az egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
c) ingatlan vásárlása, a felhívás 9.4. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
3.1.3. Nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenységek nem támogathatók.
Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívás keretében nem támogathatóak az alábbi tevékenységek:
Különösen nem támogatható:
- a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
- mezőgazdasági erő- és munkagépek és személygépjárművek, pickupok beszerzése;
- a 1. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
- használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
- folyékony bioüzemanyag előállítása.
Nem nyújtható támogatás a KAP Stratégiai Tervből nyújtott mezőgazdasági, erdészeti és agrár­vidékfejlesztési állami támogatás igénybevételére vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 6/2023. (XII. 7.) AM utasítás utasítás (a továbbiakban: 6/2023. (XII. 7.) AM utasítás) 5. § (2) bekezdésében foglalt tevékenységekhez, az ott rögzített feltételekkel.
Nem nyújtható regionális beruházási támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) lignitipari tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
e) energiatermelési, energiatárolási, energiaátviteli, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz, valamint
f) széles sávú ágazatban végzett tevékenységhez.
Nem nyújtható megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás megújuló hidrogénből előállított villamosenergia­termelésre irányuló beruházáshoz.
Nem nyújtható épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
a) a fosszilis tüzelőanyaggal (ideértve a földgázt is) működő energiatermelő berendezések telepítésére,
b) kapcsolt energiatermelésre, távfűtésre és távhűtésre, valamint
c) a már elfogadott és hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.
(4) A c) pontól eltérően a már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványoknak való megfelelés érdekében végrehajtott beruházás akkor támogatható, ha
a) az uniós szabványok energiahatékonysági minimumkövetelményekre vonatkoznak, a támogatás odaítélésének még azelőtt meg kell történnie, hogy a szabványok kötelezővé válnának az érintett vállalkozásra nézve, azzal, hogy ebben az esetben a kedvezményezett pontos felújítási tervet és ütemtervet nyújt be, amelyek igazolják, hogy a támogatott felújítás elegendő legalább ahhoz, hogy biztosítsa az épület energiahatékonysági minimumkövetelményeknek való megfelelését,
b) az uniós szabványok nem energiahatékonysági minimumkövetelményekre vonatkoznak, a beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább 18 hónappal végrehajtották és befejezték.
(5) A támogatás feltétele, hogy az épület primer energiában mért energiahatékonyságának
a) meglévő épületek felújítása esetén legalább 20%-os javulását eredményezi a beruházást megelőző állapothoz képest,
b) az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikk 9. pontjában meghatározott egyetlen épületelem-típus telepítését vagy cseréjét érintő felújítás esetén legalább 10%-os javulását eredményezi a beruházást megelőző állapothoz képest,
c) új épületek esetén legalább 10%-os javulását eredményezi a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt küszöbértékhez képest.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a kezdeti primerenergia-igényt és annak becsült javulását a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 12. pontjában meghatározott energiahatékonysági tanúsítványra való hivatkozással kell megállapítani.
Nem nyújtható az épületek energiahatékonyságának kivételével energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
a) a fosszilis tüzelőanyaggal (ideértve a földgázt is) működő energiatermelő berendezések telepítésére, b) kapcsolt energiatermelésre, távfűtésre és távhűtésre, valamint
c) a már elfogadott és hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.
3) ) A c) pontól eltérően a már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványoknak való megfelelés érdekében végrehajtott beruházás támogatható, feltéve, hogy a beruházást a szabvány hatálybalépése előtt legalább 18 hónappal végrehajtották és befejezték.
https://kap.gov.hu/tarsadalmasitas/kap-rd04a-rd04b-2-24-feldolgozo-uzemek-fejlesztesenek-tamogatasa-1975


🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem