Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ létrehozása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
A. egyesületek, B. önálló egyházi intézmények, C. alapítványok, D. nonprofit gazdasági társaságok, E. egyesületi és alapítványi fenntartású intézmények, F. többcélú kistérségi társulás intézményei, G. helyi önkormányzati és központi költségvetési szervezetek az A-F szerinti szervezetekkel közösen pályázhatnak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ létrehozására

1. A pályázat indokoltsága és célja
Budapest városvezetése elkötelezett a nyitott döntéshozatal és a lakosság minél nagyobb fokú bevonása, aktiválása mellett, ennek keretében a főváros az éves költségvetéséből 1 milliárd forintot különített el, hogy annak felhasználásáról a budapestiek beküldött ötletei alapján a város lakói dönthessenek.
A fővárosi közösségi költségvetés (korábbi nevén: részvételi költségvetés) keretében az Egész Budapest kategóriában nyertes "Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ" elnevezésű ötlet (továbbiakban: Projekt) megvalósítására adtak megbízást a budapesti polgárok. Az ötlet megvalósítása során a Fővárosi Önkormányzat arra törekszik, hogy annak a lehető legnagyobb hozzáadott értéke legyen a város lakói és az érintett célcsoport számára, vagyis olyan közösségi teret hozzon létre, amely hiánypótló szolgáltatásokat nyújt az autista fiatalok és felnőttek számára, ahol "élethosszig tartó támogatásra és közösségekre találhatnak."
A pályázat szempontjából a Szabadidős és Kulturális Központ (továbbiakban: Központ) azonban nem a jogszabály által meghatározott kulturális intézmény vagy közösségi színtér, az arra vonatkozó standard előírások (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet) nem vonatkoznak rá, továbbá nem a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatait ellátó szolgáltató, nem tartozik a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 43/1998. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelete hatálya alá.
A Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ (továbbiakban: Központ) olyan pályázati támogatással megvalósuló hely, mely egyéni vagy helyi közösség kezdeményezésére, meghatározott célcsoport számára nyújt hiánypótló szolgáltatásokat pályázati támogatás útján.
A Közösségi Költségvetés eredménye mellett, Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2.§ 7. pontja szerinti ifjúsági feladatok ellátása önként vállalt önkormányzati feladat, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (4) bekezdés 16. pontjában meghatározott, az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás fővárosi önkormányzati feladat teremt lehetőséget a Főváros számára a Központ létrejöttének támogatására.
A Projekt megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat pályázatot hirdet, melynek részleteit jelen felhívás tartalmazza.

2. A pályázók köre
Pályázni jogosultak azok a szervezetek, amelyek alapdokumentumában szerepel autista fiatalok és felnőttek segítése, támogatása és az alapdokumentum kelte legalább 1 évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját.
A pályázaton indulhatnak olyan szervezetek is, amelyek már nyújtanak egyéb szolgáltatásokat a célcsoport számára, azonban a támogatás új szabadidős és kulturális központ kialakítására és működtetésére nyerhető el.
Pályázatot nyújthatnak be az alábbi jogi formában működő szervezetek, intézmények:
A. egyesületek,
B. önálló egyházi intézmények,
C. alapítványok,
D. nonprofit gazdasági társaságok,
E. egyesületi és alapítványi fenntartású intézmények,
F. többcélú kistérségi társulás intézményei,
G. helyi önkormányzati és központi költségvetési szervezetek az A-F szerinti szervezetekkel közösen pályázhatnak
Konzorciumban való pályázás feltételei
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciummal kapcsolatos elvárások:
- A konzorcium maximum háromtagú lehet, egy főpályázó és kettő konzorciumi partner bevonása lehetséges.
- A pályázati konstrukcióban elvárt, hogy a konzorciumi partnerek ne csak formális társulást hozzanak létre, hanem valós együttműködés valósuljon meg közöttük a Projekt megvalósítás során.
- Konzorciumi partnerek egymás közötti pénzmozgása nem megengedett, amennyiben a feladatok felosztása - indokoltan - változik ahhoz a támogatási szerződés módosítását kell kezdeményezni. A támogató a kifizetést partner szinten kezeli.

3. A támogatás mértéke
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 250 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

4. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
Jelen pályázaton elnyerhető támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. A felhalmozási kiadásokra elnyert támogatás legfeljebb a támogatási összeg 20%-a lehet, mely előlegként egy összegben kerül átadásra, és az összeg kifejezetten csak a Központ létrehozására fordítható. A Központ létrehozását követően, az 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan a működési költségek fedezetére elnyert támogatás ütemezetten negyedévente kerül átadásra. A működési költségekre elnyert támogatás éves összege évek között eltérő lehet, azonban a rendelkezésre álló maximális forrás összegét nem lépheti túl.
A felhasználás feltételei a nyertes Projekthez igazodva a támogatási szerződésben kerülnek pontosan meghatározásra (5. számú melléklet: a támogatási szerződés mintája)
Az eredményes pályázati eljárás során a nyertes pályázóval kötendő egyediesített tartalmú támogatási szerződés jóváhagyásról a támogató Fővárosi Önkormányzat külön döntést hoz
A pályázati támogatás felhasználhatósága:
A forrást új szabadidős és kulturális központ létrehozására és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások működtetésére lehet megpályázni. Ezen belül:
- A forrás felhasználható a Központ működéséhez szükséges ingatlan felújítási beruházási feladatokra (az Ingatlan berendezése, a szolgáltatás biztosításához szükséges egyéb eszközök beszerzése). Amennyiben a támogatási összeg ingatlan felújításához kerül felhasználásra, úgy a Támogatott és az Önkormányzat a vagyonnövekményhez kapcsolódó kérdésekről külön megállapodásban rendelkeznek.
- A forrás felhasználható a szakmai szempontoknak megfelelő szolgáltatás nyújtásához (ideértve az ingatlan bérlést, közüzemi díjakat is), valamint ezek megvalósításához szükséges eszközök biztosítására. A működés megkezdésétől számított 5 (öt) évig.

5. Elszámolás és ellenőrzés
A Fővárosi Önkormányzatot széleskörű ellenőrzési jog illeti meg a forrás felhasználása és célcsoport számára nyújtott szolgáltatások biztosítása körében monitoring, szakmai és pénzügyi területen is.
Az elszámolási és beszámolási kötelezettségek alakulása:
Előkészítési időszak:
Az ingatlan átalakítása (a feladathoz kapcsolódóan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakítása és a működés megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése. Összege a teljes támogatás legfeljebb 20%-a.
Finanszírozás: indokoltság esetén egy összegben előre,
Elszámolása: az ingatlan átalakításához kapcsolódó munkák befejezése, de legfeljebb a szerződés hatálybalépését követő 12. hónap vége.
Működtetési időszak, az ingatlan kialakítását követő 5 év:
Működtetéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozás:
Negyedévente támogatási előleg utólagos elszámolással. Az első negyedéves támogatási részösszeg utalására a Központ kialakítására nyújtott támogatási részösszegre vonatkozó beszámoló Támogató általi jóváhagyását követően utalható át.
Elszámolás: a fenntartási időszak megkezdését követően minden év január 31-ig részletes pénzügyi beszámoló a szerződés szerinti mellékletekkel, emellett negyedévente rövid szakmai beszámoló., . A kötelező fenntartási időszak (5 év) lejártát követően 30 napon belül záró beszámoló (részletes pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló) benyújtására köteles.
A finanszírozás és az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázóval megkötendő támogatási szerződés tartalmazza.

6. A Projekt szakmai tervére vonatkozó feltételek
A pályázat benyújtásakor szakmai tervben szükséges bemutatni a Projekt megvalósításának módját és eszközeit. A szakmai tervnek tartalmaznia kell a Központ kialakítására és működtetésére vonatkozó szakmai koncepciót és a megvalósításhoz kapcsolódó ütemtervet, valamint tervezett költségvetés táblázatát is. A szakmai tervben részletesen ki kell fejteni célcsoport elérésére és bevonására vonatkozó tervet, továbbá a célcsoport számára nyújtott szolgáltatásokat, kitérve arra, hogy a nyújtott szolgáltatások:
- folyamatosan elérhetőek (egy héten legalább hány napon keresztül, milyen óraszámban),
- rendszeresen elérhetőek heti vagy havi meghatározott óraszámban,
- eseti (ritkábban, mint havonta ismétlődő),
- egyénileg vagy csoportosan elérhető, valamint ezek tervezett költségeit, továbbá
- a célcsoport elérésének és bevonásának módszertanát;
- a tervezett programok, szolgáltatások részletes bemutatásár, módszertanát, ennek részeként azt, hogy milyen válaszokat ad a célcsoportot szükségleteire
- a szolgáltatás számszerűsíthető eredményeit és várt hatását;
- az elért eredmények és hatás fenntarthatóságát szolgáló tervet.
- a programok megvalósítása érintettek, tapasztalatai szakértők bevonásával történik.
A szakmai program tartalmazza a szabadidős és kulturális központ működésére, finanszírozására kidolgozott részletes költségvetést és a támogatási időszakon túli fenntarthatóságra vonatkozó tervet is.

A támogatásra ítélt pályázat megfelel az alábbi szempontok mindegyikének:
- A Projekt célcsoportja autista fiatalok és felnőttek csoportja.
- A megvalósítás helyszíne Budapest.
- A megvalósítás helyszínének kialakítása az autizmussal élő fiatalok és felnőttek
számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelvének (2020. EüK. 12. szám EMMI irányelv 3) XI. melléklet 1.5.1. pontjában felsorolt, ide vonatkozó szabályozás előírásainak megfelelően történik, kiemelt figyelemmel az akadálymentesítés előírásaira, melynek megléte (akár kialakítással) szükséges.
- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. (a továbbaikban: Fot.) szabályozza és előírja az egyenlő esélyű hozzáférést az épülethez, annak berendezéseihez, és a szolgáltatáshoz egyaránt (A Fot. több ponton rendelkezik az akadálymentesítés, ezáltal mind az épület, mind a szolgáltatás egyenlő eséllyel való hozzáférésének követelményeiről. A szabályozási háttérnél figyelembe kell venni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. tv. (Étv), és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend (OTÉK) előírásait
- Emellett a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. XCII törvényben a részes államok vállalták a fogyatékkal élő személyek azon jogát, hogy másokkal azonos alapon vegyenek részt a kulturális életben, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek hozzáférjenek a kulturális szolgáltatások helyszínéhez (30. cikk).
- A pályázat vonatkozásában akadálymentesítés a már meglévő épületek, létesítmények oly módon történő átalakítását vagy átépítését jelenti, melynek köszönhetően az egyenlő bánásmód követelményét biztosítva a fogyatékos emberek számára fizikailag hozzáférhetővé válnak.
A Pályázónak rendelkeznie kell legalább egy olyan helyiséggel, ami a közös programok megvalósításához 30 fő egyidejűleg történő befogadására alkalmas. Ennél magasabb létszámú (30 főt meghaladó) program esetén külső helyszín igénybe vehető. Minden helyszínen rendelkeznie kell a megfelelő kiszolgáló helyiségekkel.
- A pályázó szakmai programjában bemutatásra került a megvalósítók legalább 3 éves releváns szakmai tapasztalat a célcsoportnak nyújtott szolgáltatások megvalósításában.

A bírálat során előnyt jelent:
- a civil szervezetek együttműködésén alapuló programkínálat, továbbá, a pályázó a kötelező fenntartási időszakot (5 év) követően is vállalja a működtetést.
- A Projekt megvalósítása során a pályázó vállalja a környezeti fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételét.
Kérjük a szakmai tervben térjen ki arra, hogy a fenti szempontok hogyan érvényesülnek a Projekt megvalósítása során.

7. A pályázathoz kapcsolódó határidők
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. 09. 30,
Döntés a támogatásról: legkésőbb a Fővárosi Közgyűlés - benyújtási határnapot követő - második rendes ülésén
A Projekt megvalósításának időszaka: a támogatási szerződésben kerül rögzítésre.
A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: támogatási szerződésben kerül rögzítésre.

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével nyújtható be. A Projekt adatlap sem formájában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázati adatlap letölthető a www.budapest.hu honlapról.
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével következő címre kell beküldeni:
Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Emellett a Főpolgármester Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
A borítékra kérjük, írják rá: Pályázat - "Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ"
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. 09. 30.
A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A beérkezett pályázatokra minden esetben egy visszaigazoló e-mailt küldünk azok sikeres beérkezéséről. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően nem igényelhető vissza.

9. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Az 1. számú mellékletben található Pályázati Adatlap hiánytalanul kitöltve, aláírva.
2. A pályázó szervezet alapító okiratának hitelesített másolata.
3. Eredeti banki igazolás arról, hogy a Pályázó saját bankszámlával rendelkezik.
4. A Projekt megvalósítására vonatkozó részletes szakmai és pénzügyi terv.
5. Szakmai vezető önéletrajza, amennyiben foglalkoztatását és elszámolását a Projekt keretében tervezik.
6. Pénzügyi költségvetési terv a pályázati felhívás 2. számú mellékletének kitöltésével.
7. Amennyiben a Pályázó a Projektet pályázati konzorciumban kívánja megvalósítani köteles a konzorciumi partnerekkel kötött előzetes konzorciumi megállapodást is csatolni.
8. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § szerinti nyilatkozatok 1-1 eredeti példányban kitöltve (pályázati felhívás melléklete).
9. Csatolni szükséges a projekt megvalósítására bevonni kívánt ingatlan használati jogcímének alátámasztására szolgáló dokumentumot (pl. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap nem hiteles másolat (ha saját tulajdonban van az ingatlan), használati/bérleti szerződés esetén. Az 5 éves fenntartási időszakra szóló szándéknyilatkozat, ha a projekt bérelt ingatlanban valósul meg), valamint - amennyiben az ingatlan nem akadálymentesített - rövid bemutatását, hogyan kívánja az akadálymentesítést megvalósítani, és a kialakítás költségeivel kapcsolatban is nyilatkozatot kell tenni (pl. pályázat támogatásból, saját finanszírozás), vagy megléte esetén az akadálymentesség igazolását.
Hiánypótlás
Amennyiben a Pályázó hiányosan nyújtotta be pályázatát egyszeri alkalommal lehetősége van hiánypótlásra. A hiánypótlásra a pályázót a kiíró hiánypótlási felszólító levélben kéri fel. A hiánypótlást a hiánypótlásra felszólító levél megküldését követő 8 munkanapon belül kell teljesíteni. A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására postai úton és személyesen van lehetőség.

10. A pályázatok elbírálásának módja
A pályázatokat a beérkezett pályázati anyag alapján a Főpolgármesteri Hivatal munkatársaiból (Főpolgármesteri Iroda 1 fő, Okosvárosért és Részvételiségért Felelős Főpolgármester-helyettesi Iroda 1 fő, Humán Területekért Felelős Főpolgármester-helyettesi Iroda 1 fő, Szociálpolitikai Főosztály 1 fő) és az Autisták Országos Szövetsége által delegált 3 főből álló bírálóbizottság véleményezi, és tesz javaslatot a támogatásról dönteni jogosult Fővárosi Közgyűlésnek.
A bírálóbizottság a teljes támogatási keret felhasználása érdekében a 250 millió Ft-os támogatás teljes felhasználására tesz javaslatot. A kiíró tartalék listát is meghatároz, arra az esetre, ha valamely pályázóval a támogatási szerződés megkötése a döntést követően meghiúsulna.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem