Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj / ÚNKP-23-3

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 45. életévüket még be nem töltött természetes személyek

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj / ÚNKP-23-3


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Kulturális és Innovációs Minisztérium által
az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében meghirdetett
Felsőoktatási Doktori Hallgatói
Kutatói Ösztöndíjhoz
2023/2024. tanév
Pályázati kód: ÚNKP-23-3

Az Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Kezelő szerv) útján az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében, nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet "Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj" elnyerésére, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
- a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.),
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet),
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII.23.) Korm. rendelet, rendelkezéseivel.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2023. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő - hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A 2023/2024. tanévre kiírt Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása.

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM
Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói
Ösztöndíj

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.

2.2. Az ösztöndíjast fogadó, illetve a pályázatot lebonyolító felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzata 1. számú mellékletében meghatározott, az Nftv. 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, valamint egyházi vagy a Kormány által alapított közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény lehet.

2.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

2.4. Az ösztöndíj összege doktori hallgatók esetén: 100 000 Ft/hó/fő.

2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: az első félév esetén 5 hónap (2023. szeptember 1.-2024. január 31.), második félév esetén 7 hónap (2024. február 1.-2024. augusztus 31.), illetve 12 hónap (2023. szeptember 1.-2024. augusztus 31.). A doktori hallgatói jogviszonyt legkésőbb 2023. szeptember 21. napjáig, illetve a 2023/2024. tanév második félév ösztöndíjas jogviszonya esetén 2024. február 19. napjáig kell létesíteni.

3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra bármely a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

4. Pályázat benyújtására jogosultak és az ösztöndíjas jogviszony során teljesítendő
kötelező vállalások

4.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 45. életévüket még be nem töltött természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik
4.1.1. a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó
felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben hallgatói jogviszonyban állnak és komplex vizsgájukat az ösztöndíjas jogviszony kezdetekor még nem fogják teljesíteni, vagy valamely, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézmény által 2023/2024. tanévre bármely munkarendben meghirdetett doktori képzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be vagy szándékoznak benyújtani ("I." típusú pályázat), VAGY
4.1.2. a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó
felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben hallgatói jogviszonyban állnak és komplex vizsgájukat az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig teljesítik ("II." típusú pályázat).

4.2. Az ösztöndíjas időszak alatt teljesítendő kötelező vállalások

5. 2.1. Az ösztöndíjpályázatra pályázatot benyújtó természetes személyeknek vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas időszak alatt
5.1.1.1. a fogadó felsőoktatási intézmény keretében - témavezető
közreműködésével - egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik;
5.1.1.2. tudományos pályázat esetén kutatási tervükben vállalják, hogy egy
tudományos publikációt megjelentetnek vagy a kiadónak benyújtanak és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységeik eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli
(hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismertetik. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a benyújtott publikációt befogadó kiadói/szerkesztői igazolás vagy a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg;
5.1.1.3. 5 vagy 7 hónapos ösztöndíjas jogviszony esetén, amennyiben
tudományos publikáció elkészítése a téma jellegére tekintettel nem megvalósítható (amelyet az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjas a benyújtandó szakmai záró beszámoló keretében szakmailag alátámaszt), úgy elegendő a kutatási tevékenység eredményeinek az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen, fórumon történő ismertetése;
5.1.1.4. művészeti pályázat esetén elvárás, hogy a kutatási tervében vállalt
kutatási tevékenységét műfajának megfelelően kiállítás vagy előadás formájában bemutatják vagy 4.2.1.2. pontban előírtak szerinti publikációt megjelentetnek és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási (művészi) tevékenységük eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli
(hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismertetik.
6. 2.2. Jelen ösztöndíj pályázat keretében végzett kutatása a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli "többlet" kutatási tevékenység
.
A témavezető feladata, díjazása
1.1. A témavezető feladata: az ösztöndíjas időszak alatt az ösztöndíjas kutatási terve megvalósításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, valamint a kutatási tevékenység ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás az ösztöndíjassal. Továbbá az ösztöndíjas szakmai záró beszámolója részeként témavezetői szakmai értékelés és konzultációs lap készítése.
A témavezető feladatai keretében legalább havonta egy alkalommal köteles személyes/online konzultációt folytatni az ösztöndíjas jogviszony alatt az ösztöndíjassal a kutatási tevékenysége szakmai támogatása érdekében, amelyet konzultációs lap vezetésével és aláírásával mindkét fél igazol. A konzultációs lapot a szakmai záró beszámolóhoz csatolni szükséges.

1.2. A témavezetői díj összege: ösztöndíjasonként legalább bruttó 8000 Ft/hó/fő, amely a fogadó felsőoktatási intézmény részére biztosított intézményi támogatásból kerül finanszírozásra. A témavezető a témavezetői díjról írásban tett nyilatkozattal lemondhat. Egy témavezető legfeljebb összesen 4 fő ÚNKP ösztöndíjas hallgató/doktori
hallgató/doktorvárományos témavezetői feladatai után részesülhet díjazásban ugyanazon ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt a fogadó felsőoktatási intézményben. Egy ÚNKP ösztöndíjasnak az ÚNKP ösztöndíj tekintetében egy témavezetője lehet. Amennyiben a témavezető ÚNKP ösztöndíjasának ösztöndíjas jogviszonya megszűnik vagy szünetel, úgy a témavezető témavezetői díjra nem jogosult.

6. Kizáró okok
6.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás
alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási
- szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette;
- aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe. Az állami
támogatású ösztöndíjas jogviszony nem számít kizáró körülménynek;
- aki a Nemzeti Tehetség Program 2023. évi "Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" című pályázaton ösztöndíjban részesül;

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM
Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
- aki az ÚNKP ösztöndíjas időszak alatt Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjban részesül;
- aki az Áht. 48/B. § a-c) pontja szerint összeférhetetlennek minősül, azaz
a) aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés
meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, a Miniszterelnök
politikai igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főispán, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott,
miniszterelnöki biztos, vármegyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester - az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település polgármestere kivételével-, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) aki az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó.

6.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

7. A rendelkezésre álló keretösszeg, támogatásban részesíthető pályázók
száma
7.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg tervezetten legfeljebb 1 029 000 000 Ft, azaz egymilliárd-huszonkilencmillió forint, amelynek tervezett forrását a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról szóló 2023. évi VI. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. Kutatási Alaprész címe biztosítja. A támogatható tevékenységek köre és a támogatás jogcíme: a KFI tv. 24. § (1) bekezdés a) és d) pontja.

7.2. Jelen Pályázati Kiírás keretében legfeljebb 714 fő tizenkettő hónap időtartamra kalkulált ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (szükség esetén a rektor által módosított és indokolt, a Kezelő szerv felé utólagosan jelzett) keretösszegének célcsoportok közötti felosztásáról, így a támogatott létszámok meghatározásáról a fogadó felsőoktatási intézmény doktori tanács elnöke döntési javaslata alapján a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter dönt.

A pályázat irányítója, kezelő szerve és lebonyolítója
1.1. A pályázat szakmai irányítója az Kulturális és Innovációs Minisztérium.

1.2. A pályázat kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

1.3. A pályázat lebonyolítója: a fogadó felsőoktatási intézmény.
A benyújtott pályázatokat jelen Pályázati Kiírásban megadott módon és szempontok szerint, a fogadó felsőoktatási intézmény doktori tanácsának elnöke által felkért szakértők pontozással értékelik. Az értékelt pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézmény doktori tanácsának elnöke rangsorolja, a szakértői értékelés alapján felállított rangsortól a doktori tanács elnöke szakmai indokok alapján (pl. az intézmény stratégiai céljai mentén - Intézményfejlesztési Terv, kiemelt tudományág, kiemelt kutatási téma) eltérhet. A doktori tanács elnöke a támogatásra javasolt pályázókról - a Kezelő szerv útján - támogatási javaslatot tesz a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter részére. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak minősítése, elfogadása vagy elutasítása. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az Ösztöndíj Működési Szabályzatban meghatározott intézményi feladatok ellátása.

1.4. A pályázat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján kerül közzétételre. Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter legkésőbb 2023. augusztus 24-ig dönt. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

9. Ösztöndíjas időszak
9.1. Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati Kiírás 2.5. pontjában meghatározott időszak.

9.2. A támogatást elnyert pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását.
Az ösztöndíjas időszak hosszát, valamint kezdő- és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi megkezdése nem befolyásolja.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2023. május 15.-2023. június 15. között lehet benyújtani.

11. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázó egy felsőoktatási intézményhez azonos pályázói kör tekintetében egy pályázatot nyújthat be. Az ösztöndíj egyéni támogatás, így a pályázat kizárólag egyénileg nyújtható be.
https://www.elte.hu/unkp

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem