Felsőoktatási kapacitásépítés

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Az 1. és 2. ág esetében: Felsőoktatási intézmények, szövetségek vagy szervezetek, amelyek valamely uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban vagy az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országban rendelkeznek székhellyel Ezenfelül a 3. ág esetében: Jogilag elismert, nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezetek, amelyek valamely uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban vagy az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országban rendelkeznek székhellyel

Felsőoktatási kapacitásépítés


A "felsőoktatási kapacitásépítés" pályázattípus a felsőoktatás területén tevékenykedő szervezetek közötti többoldalú partnerségeken alapuló nemzetközi együttműködési projekteket támogatja. Elősegíti a társadalmi-gazdasági fellendülést, növekedést és jólétet célzó Erasmus+ programhoz nem társult harmadik országok felsőoktatásának relevanciáját, minőségét, korszerűsítését és válaszkészségét, valamint reagál a közelmúltbeli tendenciákra, különösen a gazdasági globalizációra és a humán fejlődés közelmúltbeli visszaesésére, az instabilitásra, illetve a Covid19-válság által súlyosbított növekvő társadalmi, gazdasági és környezeti egyenlőtlenségekre.
A pályázattípus várhatóan hozzájárul az Európai Bizottság átfogó prioritásaihoz: a zöld megállapodás (beleértve az éghajlatváltozást, a környezetvédelmet és az energiaügyet), a digitális transzformáció és az adattechnológiák, a fenntartható növekedést és foglalkoztatást célzó szövetségek, a migrációs partnerségek, a kormányzás, a béke és biztonság, valamint az EU belső politikáinak külső dimenziója az oktatás területén. Támogatni fogja a fenntartható fejlődési célokhoz és a Párizsi Megállapodáshoz kapcsolódó sikeres, zöld és fenntartható globális gazdasági fellendülést azokban a harmadik országokban, amelyek nem társultak az Erasmus+ programhoz.
A felsőoktatási kapacitásépítési projektek tevékenységeinek és eredményeinek a programhoz nem társult, támogatható harmadik országok, felsőoktatási intézményeik és rendszereik javát kell szolgálniuk.

A pályázattípus célkitűzései
Ezen belül is a pályázattípus:
- javítani fogja a felsőoktatás minőségét a programhoz nem társult harmadik országokban, valamint növelni fogja a felsőoktatás munkaerőpiaci és társadalmi relevanciáját;
- javítani fogja a programhoz nem társult harmadik országok felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók kompetenciáit, készségeit és foglalkoztathatósági potenciálját új és innovatív oktatási programok kidolgozása révén;
- elő fogja mozdítani az inkluzív oktatást, az egyenlőséget, a méltányosságot, a megkülönböztetésmentességet és a polgári kompetenciákat a programhoz nem társult harmadik országok felsőoktatásában;
- fejleszteni fogja a programhoz nem társult harmadik országokban az oktatást, a felsőoktatási intézmények munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak és hallgatóinak értékelési mechanizmusait, a minőségbiztosítást, az irányítást, a kormányzást, a befogadást, az innovációt, a tudásbázist, a digitális és vállalkozói készségeket, valamint a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítését;
- növelni fogja a programhoz nem társult harmadik országok felsőoktatási intézményeinek, felsőoktatásért felelős szerveinek és illetékes hatóságainak kapacitását a felsőoktatási rendszereik modernizálása érdekében, különösen a kormányzás és a finanszírozás tekintetében, a reformfolyamatok meghatározásának, végrehajtásának és nyomon követésének támogatása révén;
- javítani fogja a tanárok képzését és a folyamatos szakmai fejlődést annak érdekében, hogy hatást gyakoroljon a programhoz nem társult harmadik országok oktatási rendszerének hosszú távú minőségére;
- ösztönözni fogja az intézmények közötti együttműködést, a kapacitásépítést és a bevált gyakorlatok cseréjét;
- előmozdítja a világ különböző régiói közötti együttműködést közös kezdeményezések révén.
A pályázattípus transzverzális módon a pályázattípus egészében biztosítani fogja a méltányosságot és a befogadást, a rendszer megerősítését és a kapacitásépítést, valamint a foglalkoztathatóságot. A beavatkozásoknak már nem csupán az oktatási programok korszerűsítésére kell irányulniuk, hanem figyelembe kell venniük a kormányzást, az irányítást és a felsőoktatás tágabb gazdasági és társadalmi ökoszisztémáinak megerősítését is. Határozottan ösztönözve lesz a regionális kérdések kezelése, szövetségek és koalíciók kiépítése, az országok felelősségvállalására épülő új megközelítések és kezdeményezések kipróbálása. A pályázattípus több területet érintő eleme lesz a zöld megállapodás végrehajtásának támogatása, az IKT kapacitásának növelése a programhoz nem társult harmadik országokban, valamint a diákok tervezési és tanulási folyamatokban való részvétele. Biztosítani kell a területet érintő egyéb releváns uniós beavatkozásokkal való koherenciát, szinergiákat és kiegészítő jelleget.

Várt hatás
- Korszerűsített felsőoktatási intézmények, amelyek nemcsak tudást adnak át, hanem gazdasági és társadalmi értéket is teremtenek azáltal, hogy oktatási és kutatási eredményeiket átadják a közösségnek/országnak;
- A felsőoktatáshoz való hozzáférés és a felsőoktatás minőségének javítása, különösen a hátrányos helyzetűek és a különböző régiók legszegényebb országaiban;
- A távoli területeken található felsőoktatási intézmények fokozott részvétele;
- Irányítás a hatékony és eredményes szakpolitikai döntéshozatal és a szakpolitikák végrehajtása érdekében a felsőoktatás területén;
- Regionális integráció és összehasonlítható elismerési és minőségbiztosítási eszközök a tudományos együttműködés, a hallgatók, a munkatársak/szakemberek/oktatók és a kutatók mobilitásának támogatása érdekében;
- Szorosabb kapcsolat és együttműködés a magánszektorral, előmozdítva az innovációt és a vállalkozói szellemet;
- A felsőoktatás és a munkaerőpiac összehangolása a diákok foglalkoztathatóságának növelése érdekében;
- A diákok kezdeményezőkészségének és a vállalkozói készségének fejlődése;
- A diákok és a munkatársak/szakemberek/oktatók digitális kompetenciájának növelése;
- A felsőoktatási kapacitásépítés eredményeiért való intézményi felelősségvállalás, biztosítva ezáltal a fenntarthatóságot;
- Nemzeti felelősségvállalás a felsőoktatásban a pozitív és bevált gyakorlatokkal való kísérletezés és azok általános érvényesítése révén;
- A nemzetközi szintű tevékenységekhez szükséges kapacitások növekedése és a szakmai hozzáértés javulása: az irányítási kompetenciák fejlődése, illetve megfelelőbb nemzetköziesítési stratégiák;
- Az uniós/nemzetközi projektek előkészítésének, megvalósításának, ellenőrzésének és utánkövetésének minőségi javulása.
Tevékenységek
A javasolt tevékenységeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a fenti célkitűzésekhez, a regionális prioritási területekhez és az ágak jellemzőihez (lásd alább), és azokat részletezni kell a teljes végrehajtási időszakra kiterjedő projektleírásban.
E pályázattípus keretében a projekttevékenységeknek a programhoz nem társult, támogatható harmadik országok, felsőoktatási intézményeik, valamint a felsőoktatás és a rendszerek területén tevékenykedő más szervezetek/intézmények megerősítésére és hasznára kell irányulniuk.
A finanszírozott projektek az együttműködés, a csereprogram, a kommunikáció és más tevékenységek széles skáláját integrálhatják, amelyek példáit az e pályázattípus keretében rendelkezésre álló három ág leírása tartalmazza. A javasolt tevékenységeknek hozzáadott értéket kell képviselniük, és közvetlen hatást kell gyakorolniuk a projekteredmények elérésére.

Földrajzi célok
A felsőoktatási kapacitásépítési projektek az alábbiakként valósulhatnak meg:
- Nemzeti projektek, azaz olyan projektek, amelyekben az Erasmus+ programhoz nem társult, egyetlen támogatható harmadik ország intézményei vesznek részt;
- Több országot érintő (regionális) projektek egyetlen támogatható régión belül;
- Több országot érintő projektek, amelyekben egynél több régió vesz részt (régióközi), és mindegyik támogatható régióból legalább egy ország részt vesz bennük1 .
Minden régió esetében meghatározott költségvetés áll rendelkezésre, és a rendelkezésre álló összegekről további információk érhetők el a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
A programhoz nem társult harmadik országok felsőoktatásához való, méltányos és a nemek egyensúlyát figyelembe vevő hozzáférés (különös tekintettel a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberekre) fejlesztésére fordított külön figyelem mellett a pályázattípus befogadó megközelítést alkalmaz minden régióban annak érdekében, hogy növelje a programhoz nem társult, legszegényebb és legkevésbé fejlett harmadik országok részévételét.

Regionális prioritási területek
Az 1. és 2. ág esetében a pályázatoknak tiszteletben kell tartaniuk az előre meghatározott regionális prioritásokat, amelyek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) érhetők el: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Projektágak
A programhoz nem társult harmadik országokban jelentkező különböző kihívások kezelése érdekében a felsőoktatási kapacitásépítési pályázattípus három ágból áll:
1. ág – A felsőoktatási együttműködéshez való hozzáférés elősegítése
Ennek az ágnak az a célja, hogy kevésbé tapasztalt felsőoktatási intézményeket és kisebb szereplőket vonzzon a felsőoktatási kapacitásépítési pályázattípushoz, hogy megkönnyítse az új részt vevő szervezetekhez/intézményekhez2 való hozzáférést. Ezeknek a partnerségeknek az első lépést kell jelenteniük a programhoz nem társult harmadik országokban található felsőoktatási intézmények és kisebb működési kapacitással rendelkező szervezetek számára, hogy hozzáférjenek a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek elérésére irányuló eszközökhöz, és növeljék azokat. Ez az ág kis léptékű projekteket finanszíroz annak érdekében, hogy csökkentse a programhoz nem társult, jogosult harmadik országok, ugyanazon országban vagy régióban megtalálható felsőoktatási intézményei közötti nemzetköziesedési szakadékot. A projekteknek partnerségeket kell létrehozniuk az együttműködési ötletek kidolgozása, valamint a know-how, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok átadásának megkönnyítése, a kapacitásépítési lehetőségekhez való hozzáférés elősegítése, a társadalmi befogadás és a kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók/munkatársak/szakemberek/oktatók minőségi felsőoktatási kínálathoz való hozzáférésének javítása érdekében. Ezek a projektek különösen a következőkre összpontosítanak:
- Az Erasmus+ programhoz nem társult legkevésbé fejlett országok felsőoktatási intézményei;
- Az Erasmus+ programhoz nem társult harmadik országok távoli régióiban/területein található felsőoktatási intézmények;
- A programhoz nem társult harmadik országokból érkező új vagy kevésbé tapasztalt felsőoktatási intézmények és karok;
- A kevesebb lehetőséggel rendelkező diákok és munkatársak/szakemberek/oktatók bevonása.
Tevékenységek
A javasolt tevékenységeknek és projekteredményeknek egyértelmű hozzáadott értéket kell képviselniük a megcélzott kedvezményezettek számára. A lehetséges tevékenységek nem kimerítő listája az alábbiakban található:

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók/munkatársak/szakemberek/oktatók hozzáférésének javítását célzó tevékenységek, mint például:
- távoli és inkluzív tanulási pályák és lehetőségek kialakítása a kiszolgáltatott helyzetben lévő diákok számára, a digitális technológiára és az e-tanulásra támaszkodva;
- a digitális technológia korszerűsítése a fogyatékossággal élő diákok számára egyenlő és méltányos tanulási lehetőségek biztosítását célzó speciális szolgáltatások kifejlesztése érdekében;
- a nők és etnikai/vallási kisebbségek társadalmi szerepvállalásának lehetővé tétele révén olyan kezdeményezések előmozdítása, amelyek célja a pozitív diszkrimináció;
- kezdeményezések kidolgozása a hátrányos helyzetű csoportok tanulási lehetőségekhez való hozzáférése előtt álló akadályok kezelésére és csökkentésére;
- hozzájárulás az inkluzív környezetekhez, amelyek a méltányosságot és az egyenlőséget segítik, valamint válaszolnak a szélesebb közösség igényeire is.
2. ág – Partnerségek a felsőoktatáson belüli átalakításért
Az ezen ág alá tartozó projekteknek a programhoz nem társult, támogatásra jogosult harmadik országokban található felsőoktatási intézmények eltérő fejlettségi szintjével és kihívásaival kell foglalkozniuk, továbbá fokozniuk kell a program hatását, és adott esetben ki kell egészíteniük az egyéb finanszírozási forrásokat. Új megközelítéseket és kezdeményezéseket kell bevezetniük a felsőoktatásban, amelyek a társaktól való tanuláson, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok átadásán alapulnak, és amelyek nemcsak az intézményeket, hanem a társadalom egészét is érintik. A felsőoktatáson belüli átalakításra irányuló partnerségek összetett és innovatív kapacitásépítési projektek, amelyek a tapasztalatok, kompetenciák és bevált gyakorlatok átadásán alapulnak, és számos egymással összefüggő tevékenységet tartalmaznak, amelyek célja a XXI. század kihívásainak – például a migrációnak, az éghajlatváltozásnak, a kormányzásnak és a digitális gazdaság felé történő elmozdulásnak – a kezelésére irányuló célzott felsőoktatási intézményi kapacitások megerősítése. A projektek eredményeinek jelentős és hosszú távú hatást kell gyakorolniuk a célzott felsőoktatási intézményekre a projektek élettartama után, és így a társadalom egészének javát kell szolgálniuk.

Támogathatósági feltételek
Ki pályázhat?
Az 1. és 2. ág esetében:
Felsőoktatási intézmények, szövetségek vagy szervezetek, amelyek valamely uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban vagy az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országban rendelkeznek székhellyel. A pályázó szervezet pályázik az adott pályázatban érintett összes részt vevő szervezet nevében3 .
Ezenfelül a 3. ág esetében:
Jogilag elismert, nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezetek, amelyek valamely uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban vagy az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országban rendelkeznek székhellyel.
Kivétel: a Belaruszból (2. régió), Szíriából (3. régió), valamint az Oroszországi Föderációból (4. régió) származó részt vevő szervezetek/intézmények nem lehetnek pályázók4 .
Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?
Minden egyes részt vevő szervezetnek/intézménynek valamelyik uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban, illetve az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie (lásd a pályázati útmutató A. részének "Támogatható országok" szakaszát).
Az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országok e pályázattípus esetében:
A programhoz nem társult valamennyi harmadik ország (lásd az útmutató A. részének "Támogatható országok" című szakaszát) az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. régióban5 .

Kivétel: A belarusz szervezetek (2. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.
Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények:
- minden olyan köz- vagy magánszervezet, amely felsőoktatási intézménynek minősül, és amelyet a székhelye szerinti ország illetékes hatóságai ilyenként ismernek el, kapcsolt jogalanyaival együtt (ha vannak), és amely felsőoktatási végzettséghez6 vezető teljes tanulmányi programokat és elismert okleveleket kínál (felsőoktatási intézményként meghatározott és az illetékes hatóságok által ilyenként elismert);
- a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén tevékenykedő, az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országokban működő köz- vagy magánszervezetek és kapcsolódó szervezeteik (ha vannak). Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:
o köz- vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
o helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények (beleértve a minisztériumokat);
o szociális partnerek vagy a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, a kézműves/szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket is;
o kutatóintézetek;
o alapítványok;
o iskolák/intézmények (bármilyen szintűek, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a szakképzést és a felnőttoktatást is beleértve);
o nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet (ideértve a felsőoktatási intézmények, diákok vagy tanárok nemzeti vagy nemzetközi szövetségeit/hálózatait stb. is);
o kulturális szervezetek, könyvtárak, múzeumok;
o pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervek.
Az uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. Az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük.
Támogathatók a felsőoktatási intézmények azon szövetségei vagy szervezetei, amelyek a felsőoktatás előmozdításáért, javításáért és reformjáért, valamint az Európán belüli, illetve az Európa és a világ más részei közötti együttműködésért felelősek. Ha ezek a szövetségek, szervezetek vagy hálózatok más oktatási ágazatokra és képzésre is kiterjednek, tevékenységüknek elsősorban a felsőoktatásra kell összpontosítania, aminek egyértelműen tükröződnie kell a szervezet alapszabályában és irányítási struktúrájában.
A felsőoktatási intézmények szövetsége, szervezete vagy hálózata egyetlen jogi személynek/partnerintézménynek számít, ami azt jelenti, hogy a részt vevő szervezetek/intézmények minimális számára vonatkozó követelmények tekintetében a székhely szerinti ország egy szervezeteként/intézményeként kezelik őket. Ezek a szervezetek nem minősülnek felsőoktatási intézménynek. Csak azok a tagok részesülhetnek a támogatásból, amelyek valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban, illetve a programhoz nem társult, támogatható harmadik országban rendelkeznek székhellyel.
A nemzetközi kormányzati szervezetek partnerként részt vehetnek a felsőoktatási kapacitásépítési projektekben önfinanszírozási alapon.
A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja
Nemzeti projektek, amelyek az Erasmus+ programhoz nem társult, egyetlen harmadik ország intézményeit célozzák

Országok részvétele
Egy, a programhoz nem társult harmadik országot és legalább két uniós tagállamot vagy a programhoz társult országot kell bevonni a projektbe.

Felsőoktatási intézmények részvétele
A projekteknek teljes jogú partnerként tartalmazniuk kell a felsőoktatási intézmények minimális számát, az alábbiak szerint:
- Minden részt vevő uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból legalább 1 felsőoktatási intézmény; és
- a programhoz nem társult részt vevő harmadik országból legalább 2 felsőoktatási intézmény.
Ezen túlmenően (csak a 3. pillér):
- A projektekbe teljes jogú partnerként be kell vonni a projekt által megcélzott, programhoz nem társult, támogatható harmadik ország felsőoktatásért felelős, illetékes nemzeti hatóságát (pl. minisztériumát).
Több országot magukban foglaló projektek, amelyek az Erasmus+ programhoz nem társult, két vagy több harmadik ország intézményeit célozzák
Országok részvétele
Legalább két, a programhoz nem társult harmadik országot és legalább két uniós tagállamot vagy a programhoz társult országot kell bevonni a projektbe. A programhoz nem társult harmadik országok lehetnek ugyanabból a régióból (regionális projektek) vagy a pályázattípus hatálya alá tartozó különböző régiókból (régióközi projektek).
Felsőoktatási intézmények részvétele
Ezeknek a projekteknek teljes jogú partnerként tartalmazniuk kell a felsőoktatási intézmények minimális számát, az alábbiak szerint:
- Minden részt vevő uniós tagállamból vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országból legalább 1 felsőoktatási intézmény; és
- az Erasmus+ programhoz nem társult részt vevő harmadik országból legalább 2 felsőoktatási intézmény.
Ezen túlmenően (csak a 3. pillér):
- A projektekbe teljes jogú partnerként be kell vonni a projekt által megcélzott, programhoz nem társult, támogatható harmadik ország felsőoktatásért felelős, illetékes nemzeti hatóságát (pl. minisztériumát).
Az összes felsőoktatási kapacitásépítési projektre vonatkozó egyedi kritériumok:
Az uniós tagállamokból és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országokból származó felsőoktatási intézmények száma nem haladhatja meg a programhoz nem társult harmadik országokból származó felsőoktatási intézmények számát.
Kivétel: A programhoz nem társult harmadik országokban, ahol a felsőoktatási intézmények száma az egész országban 5-nél alacsonyabb, vagy azokban az esetekben, amikor egyetlen intézmény az ország teljes hallgatói népességének több mint 50%-át képviseli, az ilyen országok egyetlen felsőoktatási intézményét magában foglaló pályázatok elfogadhatók.

A következőkre vonatkozó további külön kritériumok:
- Az 1. régióból (az 1. és 2. ág szerinti) származó partnerek részvételével megvalósuló projektekben legalább két, az adott régió Erasmus+ programhoz nem társult harmadik országának kell részt vennie.
- A 4. régióból származó partnerek részvételével megvalósuló projektekben legalább egy, az adott régió Erasmus+ programhoz nem társult harmadik országának kell részt vennie.
- A 10. és 11. régióból (az 1. és 2. ág szerinti) származó partnerek részvételével megvalósuló projektekben legalább két, az adott régiók Erasmus+ programhoz nem társult harmadik országának kell részt vennie.
- Szíria nem részesülhet a 3. ág projektjeiből.
A projekt időtartama
A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységeknek megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot. A támogathatósági időszak egy alkalommal, legfeljebb 12 hónappal történő meghosszabbítása csak kivételes körülmények között engedélyezhető, ha a partnerség számára lehetetlenné válik, hogy a tervezett határidőn belül befejezze a projektet.
1. ág: A projektek időtartama 24 vagy 36 hónap
2. ág: A projektek időtartama 24 vagy 36 hónap
3. ág: A projektek időtartama 36 vagy 48 hónap
Hová kell benyújtani a pályázatot?
Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).
1. ág: Felhívás azonosítója: ERASMUS -EDU-2022-CBHE
Téma azonosítója: ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-1
2. ág: Felhívás azonosítója: ERASMUS -EDU-2022-CBHE
Téma azonosítója: ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-2
3. ág: Felhívás azonosítója: ERASMUS -EDU-2022-CBHE
Téma azonosítója: ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-3
Mikor lehet pályázni?
A pályázóknak február 17-én (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.
Értékelési szempontok
A projekt értékelése a következő szempontok szerint, kétlépcsős eljárásban történik:
1. lépés
A projekt relevanciája (maximális pontszám: 30 pont)
- Cél: a pályázat releváns a felsőoktatási kapacitásépítési pályázattípus célkitűzései és tevékenységei, valamint az ág sajátosságai szempontjából. Megfelelő választ jelent a célország(ok) vagy régió(k), valamint a célcsoportok és a végső kedvezményezettek jelenlegi szükségleteire és korlátaira. A hátrányos helyzetű megcélzott résztvevők igényeit (adott esetben) figyelembe veszi. A pályázat milyen mértékben foglalkozik az átfogó uniós prioritásokkal.
- Célkitűzések: a célkitűzések megbízható szükségletelemzésen alapulnak; egyértelműen meghatározottak, konkrétak, mérhetőek, teljesíthetőek, reálisak és határidőhöz kötöttek. A részt vevő szervezetek/intézmények számára fontos kérdésekkel (a célzott felsőoktatási intézmények modernizációs, fejlesztési és nemzetköziesítési stratégiájával összhangban), valamint a programhoz nem társult, támogatható harmadik országok felsőoktatásra vonatkozó fejlesztési stratégiáival foglalkoznak.
- Az uniós szakpolitikával és kezdeményezésekkel alkotott kapcsolódási pontok: a pályázat figyelembe veszi és fokozza az uniós és adott esetben más szervezetek (támogatók, köz- és magánszervezetek) által finanszírozott egyéb beavatkozásokkal való kiegészítő jelleget/szinergiákat.
- Uniós hozzáadott érték: A pályázat bizonyítja, hogy hasonló eredmények nem érhetők el az uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok felsőoktatási intézményeinek együttműködése és uniós finanszírozás nélkül.
Különösen az 1. ág esetében:
- A pályázat egyértelműen foglalkozik a célország(ok) vagy régió(k) előre meghatározott regionális prioritásaival.
Különösen a 2. ág esetében:
- A pályázat innovatív elemeket és korszerű módszereket és technikákat tartalmaz az azonosított beavatkozási területen.
- A pályázat egyértelműen foglalkozik a célország(ok) vagy régió(k) előre meghatározott regionális prioritásaival.
Különösen a 3. ág esetében:
- A pályázat a felsőoktatási rendszer(ek) reformjával és korszerűsítésével foglalkozik, összhangban a programhoz nem társult megcélzott harmadik országok fejlesztési stratégiáival.
- A pályázat az illetékes felsőoktatási hatóság határozott intézményi támogatásáról tanúskodik.
A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 30 pont)
- Koherencia: a projekt általános kialakítása biztosítja a projektben foglalt célkitűzések, módszertan, tevékenységek és a javasolt költségvetés közötti következetességet. A pályázat megfelelő tevékenységek koherens és átfogó sorozatát mutatja be, amelyek a megállapított igényeken és a várt eredményeken alapulnak.
- Módszertan: a beavatkozás logikája jó minőségű, a tervezett outputok és eredmények koherensek és megvalósíthatók, és a főbb feltételezések és kockázatok egyértelmű azonosítása megtörtént. A logikai keretmátrix felépítése és tartalma megfelelő, azaz objektíven ellenőrizhető mutatók kiválasztása, adatok rendelkezésre állása, kiindulási adatok, célértékek stb.
- Munkaterv: a munkaterv minősége és hatékonysága, beleértve azt is, hogy a feladatmodulokhoz rendelt erőforrások mennyire állnak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel; a források és a várt eredmények közötti kapcsolat megfelelő, és a munkaterv reális, jól meghatározott tevékenységekkel, határidőkkel, egyértelmű eredményekkel és mérföldkövekkel rendelkezik.
- Költségvetés: a pályázat költséghatékony, és biztosítja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges megfelelő pénzügyi forrásokat. A becsült költségvetést nem becsülték túl, sem alá.
- Minőség-ellenőrzés: ellenőrző intézkedések (a minőség folyamatos értékelése, kölcsönös felülvizsgálat, összehasonlító teljesítményértékelésre szolgáló tevékenységek, mérséklési intézkedések stb.) és minőségmutatók biztosítják, hogy a projekt megvalósítására kiemelkedő minőségben kerüljön sor.
- Környezeti fenntarthatóság: a projektet környezettudatos módon dolgozták ki, és beépítették valamennyi szakaszába a környezettudatos gyakorlatokat.
A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 20 pont)
- Irányítás: a projekt szilárd irányítási lépéseket irányoz elő. A határidők, az irányítási struktúrák, az együttműködési intézkedések és a felelőségi körök egyértelműen meg vannak határozva és reálisak.
- Összetétel: a partnerség olyan szervezetek/intézmények megfelelő kombinációját foglalja magában, amelyek rendelkeznek a pályázat célkitűzéseihez és az ág sajátosságaihoz szükséges kompetenciákkal; a pályázat a legmegfelelőbb és legkülönbözőbb, nem tudományos partnerekre terjed ki.
- Feladatok: a szerepeket és feladatokat az egyes partnerek konkrét know-how-ja, profiljai és tapasztalatai alapján osztják ki, és azok megfelelőek.
- Együttműködés: hatékony mechanizmus javaslatára kerül sor a partnerszervezetek/partnerintézmények és minden más releváns érdekelt fél közötti eredményes együttműködés, kommunikáció és vitarendezés biztosítása érdekében.
- Elkötelezettség: a projekt partnereinek hozzájárulásai jelentősek, relevánsak és egymást kiegészítő jellegűek; a pályázat bemutatja a partnerek részvételét, elkötelezettségét és felelősségvállalását a projekt konkrét célkitűzései és eredményei iránt, különösen a programhoz nem társult harmadik országok részéről
Különösen a 2. ág esetében:
- A pályázat olyan releváns, nem tudományos szervezeteket és érdekelt feleket von be, amelyek innovatív hozzáadott értéket teremtenek a pályázat célkitűzéseihez.
Különösen a 3. ág esetében:
- A pályázat bizonyítja, hogy az illetékes nemzeti hatóságok kielégítően részt vesznek a pályázattípus irányításában és végrehajtásában.
Fenntarthatóság, hatás és a várt eredmények terjesztése (maximális pontszám: 20 pont)
- Hasznosítás: a pályázat bemutatja, hogy a partnerek és más érdekelt felek hogyan fogják felhasználni a projekt eredményeit, hogyan biztosítják a multiplikátorhatást (beleértve a pályázattípus eredményeinek ágazati, illetve helyi/regionális/nemzeti vagy nemzetközi szinten történő megismétlésének és kiterjesztésének lehetőségét), és eszközöket biztosít a projekt finanszírozásának ideje alatt és azt követően történő hasznosítás méréséhez.
- Terjesztés: a pályázat pontos és hatékony tervet tartalmaz az eredmények terjesztésére vonatkozóan, illetve olyan megfelelő és helyes időzítésű tevékenységeket, eszközöket és csatornákat mutat be, amelyek biztosítják, hogy az eredményeket és a programmal járó előnyöket hatékony módon terjesszék minden érdekelt és a nem részt vevő közönség körében, valamint elérjék és bevonzzák az érdekelt feleket a projekt finanszírozási időtartama alatt és azt követően;
- Hatás: a pályázat kézzelfogható hatást gyakorol a célcsoportjaira és az érdekelt felekre helyi, nemzeti vagy regionális szinten. A pályázat intézkedéseket, célokat és mutatókat foglal magában a megvalósítás folyamatának nyomon követésére, valamint a várt (rövid és hosszú távú) hatás értékelésére vonatkozóan, egyéni, intézményi és rendszerszinten.
- Nyílt hozzáférés: a pályázat adott esetben leírja, hogy hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és médiatartalmakat, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek hozzáférhetőségét.
- Fenntarthatóság: a pályázat kifejti, hogy a projekteredmények hogyan tarthatók fenn pénzügyileg (a projektfinanszírozás végét követően) és intézményi szinten (a tevékenységek és szolgáltatások továbbra is működnek), és hogyan biztosítják a helyi felelősségvállalást.
Különösen az 1. ág esetében:
- A pályázat biztosítja a meglévő akadályokra való folyamatos és fenntartható reagálást, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók/munkatársak/szakemberek/oktatók felsőoktatási intézmények által kínált tanulási lehetőségekhez és erőforrásokhoz való hozzáférésének növelését.
- A pályázat valószínűleg növelni fogja a programhoz nem társult harmadik országok intézményeinek nemzetközi együttműködési kapacitásait.
Különösen a 2. ág esetében:
- A pályázat jelentős hatást gyakorol a programhoz nem társult harmadik országok intézményeire, különösen innovációs kapacitásaik fejlesztésére és irányításuk korszerűsítésére azáltal, hogy megnyitja őket a társadalom egésze, a munkaerőpiac és a világ előtt.
- A pályázat bizonyítja, hogy képes hatást gyakorolni a társadalomra és/vagy a gazdasági ágazatra.
Különösen a 3. ág esetében:
- A pályázat bemutatja, hogy a projekt eredményei hogyan vezetnek majd a felsőoktatásban rendszerszintű szakpolitikai reformokhoz vagy modernizációhoz.
A pályázatok legfeljebb 100 pontot érhetnek el. A pályázatoknak összesen legalább 60 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig legalább a pontok felét kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek.
Egyenlő pontszámú pályázatok esetén előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek a legmagasabb pontszámot érték el a "projekt relevanciája", majd a "Fenntarthatóság, hatás és a várt eredmények terjesztése" kategóriában.
Ezt követően a fenti minőségi követelményeknek megfelelő pályázatokat összpontszámuk alapján csökkenő sorrendben rangsorolják. A 2. lépéshez létre kell hozni egy olyan listát, amely az adott régió tekintetében áganként a támogatott projektek becsült számának kétszeresét teszi ki (a rendelkezésre álló regionális költségvetés7 alapján).
2. lépés
Konzultációra kerül sor az Erasmus+ programhoz nem társult, támogatható harmadik ország(ok)ban működő uniós képviselettel (képviseletekkel) a következő szempontokról:
- A felsőoktatási intézmények illetékes nemzeti hatóságok általi elismerése
- A projekt megvalósíthatósága a harmadik ország(ok) helyi kontextusában
- A projekt hozzájárul a kiemelt terület helyi igényeihez
- Átfedés a kiválasztott tematikus területen meglévő, az uniós küldöttség, nemzeti vagy nemzetközi támogatók által finanszírozott kezdeményezésekkel
Csak olyan projektek javasolhatók uniós finanszírozásra, amelyek sikeresen megfeleltek az uniós képviselettel (képviseletekkel) folytatott konzultációnak.
Ennek eredményeként több pályázatot lehet javasolni uniós finanszírozásra, a pályázatoknak az értékelési szempontok alapján csökkenő sorrendben történő rangsorolásával, valamint az uniós képviselettel való konzultáció eredményeivel összhangban, a régiónként rendelkezésre álló költségvetés korlátain belül és pályázó szervezetenként/intézményenként legfeljebb két finanszírozott pályázat erejéig. Mindhárom ág esetében indikatív költségvetést irányoztak elő, azonban a költségvetést át lehet csoportosítani az egyik ágból a másikba.

Ezen túlmenően az értékelő bizottság figyelembe veszi a következőket:
- a projektek tematikus változatossága és a régión belüli megfelelő földrajzi képviselet az országonkénti projektek számát tekintve;
- a következő régiókra vonatkozó követelményeknek való megfelelés:
o A keleti partnerországok esetében: az 1. és 2. ág esetében elsőbbséget élveznek a nem fővárosi és/vagy vidéki és/vagy távolabbi régiókból származó felsőoktatási intézmények;
o Ázsia, Közép-Ázsia, Közel-Kelet és a Csendes-óceán térsége esetében: Az 1. és 2. ágban a legkevésbé fejlett országok élveznek prioritást;
o Szubszaharai Afrika esetében: Minden ágban a legkevésbé fejlett országok élveznek prioritást; különös hangsúlyt kell fektetni a migráció szempontjából kiemelt országokra és a több ország felsőoktatási intézményeit érintő regionális projektekre is. Egyetlen ország sem férhet hozzá a régió számára előirányzott finanszírozás több mint 8%-ához.
További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-higher-education
A fenti kiírást terjedelmi okok miatt rövidítettünk. Az eredeti pályázat a kiíró honlapján található! (A Szerk.)
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem