Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj / ÚNKP-23-2

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 45. életévüket még be nem töltött természetes személyek

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj / ÚNKP-23-2


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Kulturális és Innovációs Minisztérium által
az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében meghirdetett
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói
Ösztöndíjhoz
2023/2024. tanév
Pályázati kód: ÚNKP-23-2
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Kezelő szerv) útján az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében, nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet "Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj" elnyerésére, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
- a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.);
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII.23.) Korm. rendelet,
- a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet), rendelkezéseivel.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2023. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő - hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A 2023/2024. tanévre kiírt Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a mester (osztott és osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK- dolgozat), egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.

2.2. Az ösztöndíjast fogadó, illetve a pályázatot lebonyolító felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzata 1. számú mellékletében meghatározott, az Nftv. 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, valamint egyházi vagy a Kormány által alapított közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény lehet.

2.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

2.4. Az ösztöndíj összege a 4. pontban ismertetett
- "I." és "II." típusú pályázat esetén 100 000 Ft/hó/fő;
- "III." típusú pályázat esetén 150 000 Ft/hó/fő.

2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap (2023. szeptember 1.-2024. január

2.6. vagy 2024. február 1.-2023. június 30.), illetve 10 hónap (2023. szeptember 1.-2024. június 30.).
Amennyiben a fogadó felsőoktatási intézményben az őszi szemeszter 2024. január 31., a tavaszi szemeszter 2024. június 30. előtt befejeződik, úgy az ösztöndíjas jogviszony zárónapja az őszi/tavaszi szemeszter utolsó napja, azzal, hogy ebben az esetben is a teljes január és június havi ösztöndíj összegére jogosult a pályázó.
Abban az esetben, ha az ösztöndíjas hallgató az őszi szemeszterben januárban, január 31-ét megelőzően, a tavaszi szemeszterben júniusban, június 30-át megelőzően szerzi meg abszolutóriumát (azon képzésben, amelyben Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjra jogosult), úgy az ösztöndíjas jogviszonya abszolutóriuma megszerzésének napján véget ér, ugyanakkor a teljes január és június havi ösztöndíj összegére jogosult.

3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra bármely a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

4. Pályázat benyújtására jogosultak és az ösztöndíjas jogviszony során teljesítendő kötelező vállalások
4.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 45. életévüket még be nem töltött természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik
4.1.1. a pályázat benyújtásakor mester (osztott és osztatlan) képzés keretében az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak ("I." típusú pályázat), VAGY
4.1.2. valamely, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmény 2023/2024. tanévre az általános vagy keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett mester (osztott és osztatlan) képzésére felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be ("II." típusú pályázat), VAGY
4.1.3. a pályázat benyújtásakor mester (osztatlan és osztott) képzés keretében az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak, és az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt az Nftv. 53. § (3a) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve mesterképzési szakon folytatott tanulmányaik utolsó tanévének tanulmányaival párhuzamosan doktori képzés részét képező felkészülésben is részt vesznek ("III." típusú pályázat, leendő utolsó évesek).
4.1.4. Mindegyik típusú pályázat esetén további feltétel, hogy a pályázók az
ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják mester (osztott és osztatlan) képzésen, bármely munkarendben fennálló aktív hallgatói jogviszonyukat.
4.1.5. Az "I." és "III." típusú tudományos és művészeti osztott, illetve osztatlan mesterképzés pályázat esetén (leendő felsőbb évesek és leendő utolsó évesek) további feltétel, hogy:
- az agrár, műszaki, informatika, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési területen folyó mesterképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább "3,51" minősítésű legyen,
- az egyéb képzési területen folyó mesterképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább "4,00" minősítésű legyen.
- Amennyiben a pályázó kizárólag egy lezárt félévvel rendelkezik, úgy lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.
4.1.6. "II." típusú tudományos és művészeti osztott mesterképzés pályázat esetén további feltétel, hogy (leendő első évesek):
- az agrár, műszaki, informatika, orvos- és egészségtudomány,
természettudomány képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább "3,51" minősítésű legyen,
- az egyéb képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félév
súlyozott tanulmányi átlaga lezárt félévének átlaga legalább "4,00" minősítésű legyen.
4.1.7. "II." típusú tudományos és művészeti osztatlan mesterképzés pályázat esetén
további feltétel, hogy (leendő első évesek):
- tudományos pályázat esetén a mesterképzésre jelentkező pályázó esetén a
középfokú képzésben teljesített utolsó két lezárt félévének átlaga lezárt félévenként legalább "4,00" minősítésű legyen,
- művészeti pályázat esetén mesterképzésre pályázó esetén a pályázó művészeti felvételi gyakorlati vizsga első fordulóján nyújtott teljesítményét a fogadó felsőoktatási intézmény "megfelelő" minősítéssel lássa el.
4.1.8. "III." típusú pályázat esetén további feltétel, hogy a pályázók az ösztöndíjas
jogviszony létesítésekor igazolni tudják, hogy mesterképzési szakon folytatott
tanulmányaik utolsó tanévét kezdték meg.

4.2. Az ösztöndíjas időszak alatt teljesítendő kötelező vállalások:
4.2.1. A pályázók vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban - témavezető felügyeletével - a fogadó felsőoktatási intézmény keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik.
4.2.2. Az "I.", "II" típusú osztott és "III." típusú pályázat esetén a pályázatot benyújtó természetes személyeknek vállalniuk kell továbbá, hogy az ösztöndíjas időszak alatt a kutatási tervükhöz kapcsolódóan Tudományos Diákköri (TDK) dolgozatot készítenek és bármely felsőoktatási intézményben szervezett TDK-konferencián bemutatják a 2023/2024. tanévben, valamint az intézményi ÚNKP rendezvényen is ismertetik.
4.2.3. "II." típusú osztatlan mesterképzés pályázat esetén a pályázók vállalják továbbá,
hogy
- az ösztöndíjas időszak alatt havonta legalább 1 magyar nyelvű vagy idegen
nyelvű szakirodalmat feldolgoznak, és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek (amennyiben lehetséges további kutatási irány vagy irányok megjelölésével) az ösztöndíjas időszak végéig, valamint az intézményi ÚNKP rendezvényen részt vesznek.
- Amennyiben művészeti pályázat esetén az ösztöndíjas időszakban megvalósítani tervezett tevékenység során szakirodalom feldolgozása nem lehetséges, úgy a kötelező vállalás a tanulmányi kötelezettségen túli művészeti alkotás létrehozása, valamint az alkotó folyamat leírása, művészettörténeti aspektusba helyezés, illetve a részvétel az intézményi ÚNKP-konferencián.
4.2.4. "III." típusú (leendő utolsó éves) mesterképzés pályázat esetén a pályázók vállalják továbbá, hogy az ösztöndíjas időszak alatt
- félévente minimum négy, doktori képzésben elismerhető kreditet teljesítenek;
- doktori képzésre jelentkeznek;
- a doktori felvételi vizsgát teljesítik.

5. A témavezető feladata, díjazása
5.1. A témavezető feladata az ösztöndíjas időszak alatt az ösztöndíjas kutatási terve megvalósításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, valamint a kutatási tevékenység ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás az ösztöndíjassal. Továbbá az ösztöndíjas szakmai záró beszámolója részeként témavezetői szakmai értékelés és konzultációs lap készítése.
A témavezető feladatai keretében legalább havonta egy alkalommal köteles személyes/online konzultációt folytatni az ösztöndíjassal a kutatási tevékenysége szakmai támogatása érdekében, amelynek igazolására az ösztöndíjas által is aláírt konzultációs lapot állít ki, mely az ösztöndíjas szakmai záró beszámolójához kerül csatolásra.

5.2. A témavezetői díj összege: ösztöndíjasonként legalább bruttó 8000 Ft/hó/fő, amely a fogadó felsőoktatási intézmény részére biztosított intézményi támogatásból kerül finanszírozásra. A témavezető a témavezetői díjról írásban tett nyilatkozattal lemondhat. Egy témavezető legfeljebb összesen 4 fő ÚNKP ösztöndíjas hallgató/doktori hallgató/doktorvárományos témavezetői feladatai után részesülhet díjazásban ugyanazon ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt a fogadó felsőoktatási intézményben. Egy ÚNKP ösztöndíjasnak az ÚNKP ösztöndíj tekintetében egy témavezetője lehet. Amennyiben a témavezető ÚNKP ösztöndíjasának ösztöndíjas jogviszonya megszűnik vagy szünetel, úgy a témavezető témavezetői díjra nem jogosult.

6. Kizáró okok
6.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási
döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási
szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette,
- aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe,
- aki a Nemzeti Tehetség Program 2023. évi "Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" című pályázaton ösztöndíjban részesül,
- aki az Áht. 48/B. § a-c) pontja szerint összeférhetetlennek minősül azaz
a) aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, a Miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főispán, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, vármegyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester - az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település polgármestere kivételével-, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) aki az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó

6.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

7. A rendelkezésre álló keretösszeg, támogatásban részesíthető pályázók száma
7.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg tervezetten az ÚNKP 2023/2024. tanévi pályázati fordulójában kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj keretével együtt összesen, legfeljebb 710 000 000 Ft, azaz hétszáztízmillió forint, amelynek tervezett forrását a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról szóló 2023. évi VI. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. Kutatási Alaprész címe biztosítja. A támogatható tevékenységek köre és a támogatás jogcíme: a KFI tv. 24. § (1) bekezdés a) és d) pontja.

7.2. Jelen Pályázati Kiírás, valamint a 2023/2024. tanévi Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Kiírás keretében együttesen legfeljebb 591 fő tíz hónap időtartamra kalkulált ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, valamint a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj keretösszegének célcsoportok közötti felosztásáról (alapképzésben részt vevő hallgató, mesterképzésben/osztatlan képzésben részt vevő hallgató), így a támogatott létszámok meghatározásáról a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának támogatási javaslata alapján a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter dönt.

8. A pályázat irányítója, kezelő szerve és lebonyolítója
8.1. A pályázat szakmai irányítója a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

8.2. A pályázat kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

8.3. A pályázat lebonyolítója: a fogadó felsőoktatási intézmény.
A benyújtott pályázatokat jelen Pályázati Kiírásban megadott módon és szempontok szerint a fogadó felsőoktatási intézmény rektora által felkért szakértők pontozással értékelik.
Az értékelt pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézmény rektora rangsorolja, a szakértői értékelés alapján felállított rangsortól a rektor szakmai indokok alapján (pl. az intézmény stratégiai céljai mentén - Intézményfejlesztési Terv, kiemelt tudományág, kiemelt kutatási téma) eltérhet. A rektor a támogatásra javasolt pályázókról - a Kezelő szerv - útján támogatási javaslatot tesz a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter részére. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak minősítése, elfogadása vagy elutasítása. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az Ösztöndíj Működési Szabályzatban meghatározott intézményi feladatok ellátása.

8.4. A pályázat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján kerül közzétételre. Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter legkésőbb 2023. augusztus 24-ig dönt. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

9. Ösztöndíjas időszak
9.1. Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati Kiírás 2.5. pontjában meghatározott időszak.

9.2. A támogatást elnyert pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását.
Az ösztöndíjas időszak hosszát, valamint kezdő- és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi megkezdése nem befolyásolja.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2023. május 15.-2023. június 15.
között lehet benyújtani.

11. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot nyújthat be. Az ösztöndíj egyéni támogatás, így a pályázat kizárólag egyénileg nyújtható be.
https://www.elte.hu/unkp

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem