FETE - gazdasági vállalkozások kialakítása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a) Egyéb egyesület (GFO 529) b) Egyéb alapítvány (GFO 569) c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555) e) Szociális szövetkezet (GFO 121) f) Egyéb szövetkezet (GFO 129) g) Vallási egyesület (GFO 525) h) Közalapítvány (GFO 561) i) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599) j) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) k) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) l) Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575) m) Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

FETE - gazdasági vállalkozások kialakítása


Felzárkózó Települések - Gazdasági vállalkozások kialakítása 2023
Pályázati felhívás gazdasági vállalkozások kialakítására a Felzárkózó Települések programban résztvevő szervezetek, valamint az ő kizárólagos tulajdonukban álló gazdasági társaságok számára.

1. A pályázat célja
A Felzárkózó Települések Program (FETE) Magyarország 300, jogszabályban nevesített hátrányos helyzetű településén valósít meg jelenlét szemléletű, szociális munkára és közösségfejlesztésre alapozott felzárkóztató programot évtizedes távlatban. A FETE komplex beavatkozási eszköztárral működik a kríziskezeléstől az egyéni tanácsadáson át közösségi aktivitások szervezéséig, tematikusan pedig magába sűríti a szociális munka, a közösségfejlesztés, az oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási beavatkozások lehetőségét, a fogantatástól a foglalkoztatásig figyelve és kísérve a rábízott egyének, családok, közösségek, települések életét. A FETE általános célja e hátrányos helyzetű településeken élők jobb esélyekhez segítése a gyermekvállalás, a családi élet megszervezése, az oktatás, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a munkaerőpiaci részvétel, a jövedelmi helyzet javítása terén - e beavatkozások révén alkalmassá kívánja tenni a program a támogatott közösségeket arra, hogy idővel önállóan is képesek legyenek szembenézni a mindennapi élet kihívásaival, szorosabban tudjanak kapcsolódni az őket körülvevő társadalmi-gazdasági rendszerekhez.
A FETE program egyik legfontosabb eddigi tapasztalata az, hogy a kirekesztett körülmények között élő közösségek esélyeit koncentrált, modern, a hagyományos gazdálkodási formákat korszerű keretek közé helyező innovációkkal lehet hatékonyan növelni - olyan beavatkozásokkal, amelyek illeszkednek az adott település hagyományaihoz, emberléptékűek, átlátható a méretük és a komplexitásuk, ily módon befogadhatóak a támogatott közösségek számára. Az ilyen beavatkozások általában kísérleti megoldásokat is tartalmaznak, így van bennük némi kockázat a működtetés, bevezethetőség terén, ugyanakkor nagyfokú rugalmasságot és adaptációs készséget is igényelnek mind a támogatottak, mind a támogatást biztosító karitatív szervezet részéről.
A MOL - Új Európa Alapítvány épp ezt az újszerűséget, a társadalmi innovációt előtérbe helyező beavatkozások különleges értékét ismerte fel, és döntött úgy, hogy támogatási lehetőséget biztosít ilyen tematikájú projektek megvalósítására elsősorban a kertészeti kultúrák meghonosítása, de egyéb kézműipari tevékenységek területén is.

A pályázat célja olyan helyi, közösségi gazdaságfejlesztési beavatkozások támogatása, amelyek a FETE program valamely településén vagy településein valósulnak meg hálózatban, a helyi erőforrások innovatív hasznosítására irányulnak, közvetlen részvételt kínálnak a helyben élő hátrányos helyzetű embereknek, ugyanakkor kifejezetten közösségi célokat szolgálnak. A projektek fokozott figyelemmel vannak a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóságra, követik az európai klímacélokat, fokozzák az érintett közösség önellátó, önfenntartó képességét és külső hatásokkal szembeni ellenálló képességét.

2. A támogatás formája
Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő, mely támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja a MOL - Új Európa Alapítvány.
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg, mely a beérkezett pályázatok fényében az Alapítvány kuratóriuma döntésének megfelelő mértékben kerül kiosztásra: 150 millió forint.
A pályázat nem köt ki sem minimális, sem maximális pályázati összeget.
Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályázatok fényében dönt a keretösszeg teljes körű felhasználásról.

3. A támogatható tevékenységek
Az alábbi - az 1. pontban meghatározott - komponensek megvalósítására irányuló tevékenységekre, beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:
a) Közösségi mintakertek kialakításának és üzemeltetésének eszközigényei, szaporítóanyag szükséglet biztosítása, a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság felé mutató megoldások beépítése, kipróbálása;
b) Közösségi konyhák, időszakosan üzemelő mezőgazdasági feldolgozók, kertészethez kapcsolódó egyéb közösségi foglalkoztató műhelyek, kisállattartási programok (pl. méhészet) létrehozásának, felújításának, eszköz- és humánerőforrás igényének biztosítása.
c) Közösségi gazdasági keretek között működő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását célzó egyéb (könnyűipari, kézműipari, szolgáltatói) tevékenységek, beleértve kiemelten a hulladékgazdálkodáshoz (pl. textil újrahasznosítás) kapcsolódó tevékenységeket, és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítését.
Nem nyújtható be pályázat olyan tevékenységre, amelynek elsődleges célja a pályázó szervezet anyagi, üzleti haszonszerzésének elősegítése. Ugyanakkor piaci árbevételt a program fenntarthatósága érdekében szükséges tervezni a közösségi célokkal összefüggésben, illetve a hátrányos helyzetű résztvevők jövedelmi helyzetének erősítése érdekében. A Támogató olyan pályázatokat vár, amelyek a helyi, közösségi gazdaságfejlesztés keretei között a szociális (közösségi) gazdaság eszközrendszerével kívánnak megvalósítani önállóan is működőképes, fenntartható tevékenységeket.

4. A pályázat benyújtására jogosultak köre (a továbbiakban: Pályázók)
A Felzárkózó Települések Program települési szintű megvalósítói, valamint a velük együttműködési megállapodás keretei között a FETE céljait támogató, a FETE megvalósítók körétől nem független jogi személyek. Amennyiben a FETE program megvalósító kizárólagos tulajdonában álló jogi személy nem nonprofit, akkor a pályázónak figyelemmel kell lennie arra, hogy pályázat nem nyújtható be olyan tevékenységre, amelynek elsődleges célja a pályázó szervezet anyagi, üzleti haszonszerzésének elősegítése.
A pályázó újonnan alapított jogi személy is lehet.
GFO kód szerint különösen:
a) Egyéb egyesület (GFO 529)
b) Egyéb alapítvány (GFO 569)
c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
e) Szociális szövetkezet (GFO 121)
f) Egyéb szövetkezet (GFO 129)
g) Vallási egyesület (GFO 525)
h) Közalapítvány (GFO 561)
i) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
j) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
k) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
l) Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)
m) Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

Támogatás igénybevételére az a szervezet jogosult, amely nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor:
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban további támogatási igényt benyújtott korábban, illetve támogatásban részesült;
b) hitelt érdemlően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által kiállított okirattal igazolja, hogy a FETE programban résztvevő szervezet vagy annak kizárólagos tulajdonában álló jogi személy;
c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
d) engedélyköteles tevékenység esetén vállalja, hogy a támogatott tevékenység megvalósításához esetleges szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a Támogató részére;
e) vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja;
f) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul;
g) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a pályázatában, valamint a támogatói okiratban feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul;
h) az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása.

Nem részesülhet támogatásban továbbá az a pályázó, amely:
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
c) a támogatói okirat megkötésének feltételeként jogszabályban, vagy az Alapítvány belső szabályzatában, illetőleg a pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
d) ugyancsak nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
e) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
f) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
g) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;
h) nem járul hozzá ahhoz, hogy nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját nyilvánosságra hozzák;
i) nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul;
j) nem nyilatkozik arról, hogy a most benyújtott fejlesztési célra más támogatásban még nem részesült;
k) olyan tevékenységre nyújtják be, amelynek elsődleges célja a pályázó szervezet anyagi, üzleti haszonszerzésének elősegítése.

5. A támogatás általános feltételei, szabályai
a) Pályázatot csak a pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott célok megvalósítására irányuló, a 3. pontban felsorolt, valamint ezekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységekre lehet benyújtani.
b) Egy pályázó egy pályázati kiírási szakaszban egy támogatható tevékenységre pályázhat.
c) Településenként adott tevékenységre egy szervezet nyújthat be pályázatot. Konzorcium nem nyújthat be támogatási igényt.
d) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
e) A támogatás formája egyösszegű, előleg-finanszírozás formájában történik, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási intenzitású, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

6. A támogatás tekintetében elszámolható (támogatásra jogosult) költségek
A pályázatban az alábbi költségkategóriák számolhatók el (pénzügyi útmutató):
a) Belterületi ingatlan (ideértve a kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat is) vásárlása
b) Ingatlan felújítása
c) Üzemeltetési költségek
d) Tárgyi eszközök (nagy értékű eszközök, gépek, berendezések, gépjárművek, kis értékű eszközök)
e) Haszonállatok, ezen belül is kizárólag méhek, baromfik, nyulak
f) Személyi jellegű kifizetések, bérköltség;
g) A támogatás tárgyában indított projekthez kapcsolódó szolgáltatások költségei.

Nem használható fel a támogatás:
a) pályázati felhívás megjelenése előtt kiállított számlák;
b) a leadott és a támogató által elfogadott költségtervben nem szereplő költségekre;
c) késedelmi pótlék, kötbér;
d) büntetések, pótdíjak;
e) sikerdíj;
f) alkohol;
g) dohányáru
költségeinek elszámolásához.

7. A megítélhető támogatás
A támogatás mértéke a 3. pontban szereplő támogatott tevékenységek esetében az összes jogosult (elszámolható) költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által vállalt saját forrás mértékétől függetlenül - legfeljebb 100%-a, beleértve az általános forgalmi adót is. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségéhez saját forrást nem kell biztosítania, azonban az elbírálás során előnyt jelenthet saját forrás igazolása.
A támogatási igény benyújtása során a Pályázónak projektszintű mérföldköveket kell meghatároznia, amelyet a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpontban, jelentős esemény megtörténtekor vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény felmerülésekor érhet el (minimum öt mérföldkő meghatározása szükséges)
A kedvezményezett tervezett ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő 30 napon belül köteles beszámolni a projekt pénzügyi előrehaladásáról, a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.

8. A támogatás célspecifikus szabályai
A projektek maximális időtartama: 2023. október 1-2025. december 31.

9. A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények
A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton, a jelen pályázati felhívás 14. pontjában meghatározott mellékletek hiánytalan kitöltésével és benyújtásával, e-mailben történhet a vallalkozas@molujeuropaalapitvany.hu e-mail-címen. A kitöltött pályázati dokumentumokat a véglegesítést követően ki kell nyomtatni és postai úton elsőbbségi ajánlott küldeményként is meg kell küldeni a MOL-Új Európa Alapítvány részére.

Figyelem! A leadott pályázati dokumentációk tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat.

10. A pályázat benyújtása, befogadása
A pályázat benyújtására 2023. április 20. - július 31. 23:59 perc között van lehetőség.

11. A pályázatok értékelése, döntéshozatal
A pályázatok a formai és a szakmai szempontból történő előszűrést követően kerülnek a szakmai zsűri/bizottság elé véleményezésre, értékelésre. A pályázati támogatásokról a végső döntést a MOL-Új Európa Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2023. szeptember 30-ig hozza meg. A Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

12. A pályázók értesítése és a támogatói okirat
Az eredményről minden pályázót írásban (emailben) értesít az Alapítvány. A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződést köt.

13. A támogatás folyósítása
A támogató a támogatási összeget szerződéskötést követően előfinanszírozás formájában, egy összegben, a szerződésben meghatározott határidők betartása mellett, az ott meghatározott, a pályázó által kizárólag a projekt pénzforgalmának kezelésére fenntartott bankszámlára utalja át.

14. Pályázati dokumentáció
A mellékletek a pályázati adatlappal együtt alkotják a pályázati dokumentációt. A pályázat részeként kérjük az alábbi mellékletek maradéktalan kitöltését, benyújtását:
a) Pályázati adatlap (melléklet felhasználásával)
b) Szakmai program (melléklet felhasználásával)
c) Nyilatkozat köztartozásról (melléklet felhasználásával)
d) Nyilatkozat támogatási kérelemhez (melléklet felhasználásával)
e) Tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (melléklet felhasználásával)
f) A programot lebonyolító szakemberek szakmai önéletrajza és végzettséget igazoló dokumentumai
g) Részletes költségterv az igényelt támogatás összegére vonatkozóan (melléklet felhasználásával)
h) Pénzügyi terv
i) Mérföldkövek elnevezésű dokumentum a megvalósítandó projekt, program teljes költségvetését illetően, minimum 5 mérföldkő meghatározásával (melléklet felhasználásával)
j) Éves pénzügyi beszámoló (Könyvvizsgálói jelentéssel ellátott - amennyiben törvényileg nem kötelezett könyvvizsgálatra a szervezet, kérjük hivatalos nyilatkozatban jelezzék -, aláírt éves pénzügyi beszámoló az igénylést megelőző évről)
k) Áfa-nyilatkozat (melléklet felhasználásával)
l) A pályázó aláírásra jogosult képviselőjének ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírási-mintája/aláírási címpéldánya, ezek hiányában a képviseleti jog egyéb módon történő, hitelt érdemlő igazolására alkalmas okirat
m) Nyilvántartó hatóság/bíróság (cégbíróság, civil szervezetet nyilvántartó bíróság stb.) bejegyző határozata, amennyiben 30 napnál nem régebbi/a pályázó szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól készült, 30 napnál nem régebbi másolat, kivonat vagy bizonyítvány.
n) Ajánlólevél (a felelős szervezet vezetőjétől).
o) A pályázó tulajdonosának adatait hitelt érdemlően igazoló okirat. Amennyiben az l) pontban szereplő okirat a tulajdonos adatait is tartalmazza, akkor külön e pont szerinti más okirat benyújtása nem szükséges.

15. Elszámolás
A támogatott program megvalósulását követő 30 naptári napon belül, a Támogatottak a program megvalósulásáról szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtanak be. Amennyiben nem kerül elköltésre és elszámolásra a teljes folyósított összeg, abban az esetben a Pályázó köteles az Alapítvány számlájára visszautalni a fel nem használt támogatás összegét.
a) Az elszámolás részét az alábbi dokumentumok képezik, melyek a szerződéskötés alkalmával kerülnek kiküldésre.
- Számlaösszesítő sablon
- Nyilatkozat támogatás felhasználásáról
- Költségelszámolás sablon
b) Az elszámolás további részét képezik még:
- Szöveges, képes beszámoló
- Záradékolt, szkennelt számlák (lehetőség szerint egy pdf dokumentumban, megfelelő sorszámozás szerint összeállítva)
- Kifizetést igazoló banki kivonatok
- Képi dokumentáció

16. Fenntartási időszak
A beszerzett eszközök, ideértve az ingatlant is, fenntartási időszaka az utolsó beszámoló elfogadásától számított 5 év, ez alatt az időtartam alatt az eszközök nem idegeníthetőek el, tulajdonjoguk nem ruházható át semmilyen jogcímen. A projekt működésére vonatkozó fenntartási időszak 12 hónap, amelyet az Üzleti koncepcióban és a Mérföldkövek elnevezésű dokumentumban szükséges előre betervezni.

17. A támogatás elszámolásának ellenőrzése
A támogatás jogszerűségét, a támogatás felhasználását az Alapítvány jogosult bármikor ellenőrizni, akár helyszíni ellenőrzés keretében is, az utolsó beszámoló elfogadásától számított 5 évig.
A pályázó tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző személyek jogosultak minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni, a támogatott tevékenységben résztvevőket nyilatkoztatni, továbbá a pénzügyi és számviteli dokumentumokat és a teljesítéssel kapcsolatos számlákat, bizonylatokat ellenőrizni, a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára vonatkozóan tájékoztatást kérni. A pályázó köteles az ellenőrzés során az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani és az ellenőrzést végző személlyel együttműködni.

18. Szerződésszegés és jogkövetkezményei
Az Alapítvány jogosult a támogatási szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani különösen az alábbi esetekben:
- A pályázó a támogatást jogosulatlanul vette igénybe.
- A pályázó a fenntartási kötelezettségét megszegi, ideértve, hogy a pályázó a fenntartási időszak alatt a beszerzett ingatlan, illetve eszköz tulajdonjogát átruházza.
- A pályázó az ellenőrzésben történő együttműködési kötelezettségét megszegi, vagy az ellenőrzést ellehetetleníti.
- Hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó valótlan, hamis adatot szolgáltatott, ilyen tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az elszámolás, ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott.
- Az Alapítvány tudomására jut, hogy a támogatott tevékenységhez szükséges véglegessé vált hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy ezek megszerzéséhez szükséges intézkedéseket nem tette meg.
- A pályázó jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, végelszámolási vagy egyéb jogutód nélküli megszűnésre irányuló eljárás alatt áll.
- A támogatott tevékenység meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a meghatározott mérföldkövekhez képest jelentős - 10 napot meghaladó - késedelmet szenved.
- A pályázó neki felróható okból megszegi a támogatási szerződést vagy más jogszabályban előírt kötelezettségét.
- A pályázó a támogatást nem rendeltetésszerűen, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel.
A pályázó az elállás vagy felmondás kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles a támogatás teljes összegét az Alapítvány részére visszafizetni.
További információ az alábbi elérhetőségen kérhető: vallalkozas@molujeuropaalapitvany.hu
https://molujeuropaalapitvany.hu/cikk/fete-gazdasagi-vallalkozasok-kialakitasa-2023

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem