Fiataloknak szóló mobilitási projektek - "Ifjúsági Cserék"

Határidő
2023. 02. 23., 2023. 10. 04.
Érvényes
Kategória
Kapcsolatok
Pályázhat
Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény vagy csoport, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik

Fiataloknak szóló mobilitási projektek - "Ifjúsági Cserék"


Fiataloknak szóló mobilitási projektek - "Ifjúsági Cserék"

A pályázattípus keretében a szervezetek/intézmények és a fiatalok informális csoportjai olyan projektek lebonyolítása céljából részesülhetnek támogatásban, amelyek különböző országokból származó fiatalok között teremtenek kapcsolatot, lehetőséget biztosítva számukra, hogy a formális oktatási rendszerükön kívül tanuljanak és folytassanak eszmecserét.

A pályázattípus célkitűzései
Az Erasmus+ ifjúsági cserék formájában támogatja a fiatalok nemformális tanulási célú mobilitását annak érdekében, hogy bevonja a fiatalokat, és eszközöket adjon a kezükbe az aktív polgári szerepvállaláshoz, összekapcsolja őket az európai projekttel, valamint segítsen nekik az élethez és a szakmai jövőjükhöz szükséges kompetenciák elsajátításában és fejlesztésében.
Az ifjúsági cserék konkrétabb céljai:
a kultúrák közötti párbeszéd és tanulás elősegítése, valamint az európaiság érzésének megerősítése;
a fiatalok készségeinek fejlesztése és szemléletének formálása;
az európai értékek megerősítése, valamint az előítéletek és a sztereotípiák felszámolása;
tudatosságnövelés a társadalmi szempontból releváns témákkal kapcsolatban, és ezáltal az aktív társadalmi szerepvállalás és részvétel fokozása.
A pályázattípus valamennyi fiatal számára nyitott, különös figyelmet fordítva a kevesebb lehetőséggel rendelkezőkre.

Szakpolitikai háttér
A 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia a Bizottság 2018. május 22-i, "A fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése" című közleménye alapján meghatározza az ifjúsági területen zajló európai együttműködés keretét. A stratégia elősegíti a fiatalok részvételét a demokratikus életben, támogatja a társadalmi és polgári szerepvállalást, és biztosítja, hogy valamennyi fiatal rendelkezzen a társadalomban való részvételhez szükséges erőforrásokkal. Az uniós ifjúsági stratégia egy ifjúságipárbeszéd-folyamatot is magában foglal. Ezen összefüggésen belül 2018-ban 11 európai ifjúsági cél került meghatározásra. Ezek a célok olyan szektorközi területeket azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, valamint rávilágítanak a kihívásokra. Az uniós ifjúsági stratégiának hozzá kell járulnia e jövőkép megvalósításához a fiatalok számára. Az uniós ifjúsági stratégia az "Összekapcsolni" elnevezésű főbb terület keretében előmozdítja és elősegíti a kapcsolatokat és a tapasztalatcserét a fiatalok körében, amelyek alapvető szerepet töltenek be az Unió jövőbeli fejlődésében. Ezek a kapcsolatok elsősorban a mobilitás különböző formái, többek között ifjúsági cserék révén segíthetők elő.
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematikus stratégiák az ifjúsági szektorban
Az Erasmus+ program célja a fiatalok részvételének előmozdítása, az informális és nemformális tanulási folyamatok minőségének javítása, valamint a minőségi ifjúsági munka fejlesztése. Ezeken a területeken további támogatás áll rendelkezésre olyan konkrét tematikus stratégiák révén, mint az ifjúsági részvételi stratégia, a Youthpass és az európai képzési stratégia.

A tevékenységek leírása
Ifjúsági cserék
Az ifjúsági cserék keretében megvalósuló találkozók lehetővé teszik, hogy legalább két különböző országból származó fiatalok egy rövid időre összegyűljenek, és közösen megvalósítsanak egy olyan nem formális tanulmányi programot (műhelyfoglalkozások, gyakorlatok, viták, szerepjátékok, szimulációk, szabadtéri tevékenységek stb.) egy érdeklődésükre számot tartó témában, amelyhez az európai ifjúsági célokból merítettek inspirációt. A tanulmányi időszak a pályázás előtti tervezési szakaszt, a csereprogram előtti előkészítő szakaszt, valamint az azt követő értékelést és utánkövetést foglalja magában.
Az ifjúsági cserék finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók: tudományos célú tanulmányutak; profitszerzésre irányuló cseretevékenységek; turizmusnak minősíthető cseretevékenységek; fesztiválok; nyaralás; előadói körutak, alapszabály által előírt ülések, valamint felnőttek által fiatalok számára biztosított képzések.
A projektek az ifjúsági cserék mellett előkészítő látogatásokat is magukban foglalhatnak.

Előkészítő látogatások
Az előkészítő látogatások célja színvonalas tevékenységek biztosítása az adminisztratív intézkedések elősegítése és előkészítése, a bizalom megteremtése, valamint az érintett szervezetek/intézmények és személyek közötti szilárd partnerség feltételeinek megismerése és annak kialakítása révén. Ha az ifjúsági cserékben kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők vesznek részt, az előkészítő látogatásnak biztosítania kell, hogy a tevékenység a résztvevők sajátos igényeinek figyelembevételével kerüljön lebonyolításra. Az előkészítő látogatásokra valamelyik fogadó szervezet/intézmény országában kerülhet sor az ifjúsági cserék kezdete előtt.

Projekttervezés
A projektet legalább két szervezet/intézmény valósítja meg. A projektben részt vevő szervezetek/intézmények számára előnyösnek kell lennie a részvételnek; a projektnek ennélfogva összhangban kell állnia a szervezetek/intézmények célkitűzéseivel és igényeivel. A részt vevő szervezetek/intézmények a résztvevőt "küldő", és/vagy a (pl. tevékenységet/résztvevőket) "fogadó" szervezet/intézmény szerepét tölthetik be. Az egyik szervezet/intézmény emellett koordinátori szerepet vállal, és az egész partnerség nevében benyújtja a pályázatot a teljes projektre vonatkozóan.
A projektek négy szakaszból állnak: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés. A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és fiataloknak aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.
Tervezés (az igények, célkitűzések, a tanulási eredmények és a tevékenységek formájának meghatározása, a munkaprogram kialakítása, a tevékenységek ütemezése stb. a pályázat benyújtása előtt);
Előkészítés (gyakorlati intézkedések, a partnerekkel és a résztvevőkkel kötött megállapodások kidolgozása, a résztvevők kiutazás előtti nyelvi/interkulturális/tanulás- és feladatspecifikus felkészítése stb.);
A tevékenységek megvalósítása;
Utánkövetés (a tevékenységek értékelése, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).
A színvonalas ifjúsági cserék:
a fiatalok és a részt vevő szervezetek/intézmények aktív részvételén alapulnak, és e szereplőknek tevékenyen ki kell venniük a részüket a projekt valamennyi szakaszából, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási és fejlődési tapasztalatokat;
a résztvevők sokszínű csoportját foglalják magukban, és építenek erre a sokszínűségre;
a fiatal résztvevők egyértelműen azonosított igényein alapulnak;
biztosítják a résztvevők nemformális és informális tanulási eredményeinek megfelelő azonosítását és dokumentálását;
arra ösztönzik a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el az európai témákról és értékekről.

Tanulási folyamat
A nemformális tanulás összefüggésén belül megszervezett ifjúsági cserékhez legalább a kívánt tanulási eredmények egy részét előre meg kell tervezni a megfelelő lehetőségek biztosításához. A tevékenységekben részt vevő fiataloknak hozzá kell járulniuk az igényeik azonosításához, és a tanuláshoz, amelyet meg kívánnak valósítani vagy fejleszteni szeretnének az ifjúsági csere keretében.
Ezenkívül a résztvevőknek a lehető legteljesebb mértékben részt kell venniük a tevékenység megtervezésében és kidolgozásában (a program kialakítása, a munkamódszerek, valamint a feladatok meghatározása és felosztása), és át kell gondolniuk, hogy miként készülhetnek fel arra, hogy maximálisan kiaknázzák a csere által kínált tanulási és személyes fejlődési lehetőségeket.
A résztvevőket a fő tevékenység lezárultával fel kell kérni arra, hogy adjanak visszajelzést a tevékenységről, és gondolják végig, hogy mit tanultak, illetve hogyan tudnák hasznosítani a tanulási eredményeket. A résztvevőknek át kell gondolniuk továbbá, hogy hogyan lehetne utánkövetni a tevékenységet. Ez egyénileg, vagy lehetőség szerint csoportban is történhet.
A szervezeteknek/intézményeknek támogatniuk kell a tanulási folyamatot, valamint a tanulási eredmények azonosítását és - különösen a Youthpass segítségével történő - dokumentációját.

Befogadás és sokszínűség
Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és be kell vonniuk őket a döntéshozatali folyamatba.
Az ifjúsági cserék különösen alkalmasak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonására:
A csoportos mobilitás lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy a csoport nyújtotta biztonságos keretek között tegyenek szert nemzetközi mobilitási tapasztalatra;
Az ifjúsági cserékre jellemző rövid távú tevékenység megfelelő lehetőséget biztosít a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételére;
A helyi résztvevők bevonása megkönnyíti az érintettek számára, hogy első alkalommal vegyenek részt európai projektekben.
Az ifjúsági cserék emellett lehetőséget biztosítanak arra is, hogy - például a sztereotípiák leküzdésének támogatása, a megértés, a tolerancia és a megkülönböztetésmentesség elősegítése révén - a befogadás és a sokszínűség legyen a projekt témája. A projekt egészének tudatosan kell megközelítenie a befogadás és a sokszínűség kérdését. A tervezési, előkészítési, megvalósítási és utánkövetési szakaszban figyelembe kell venni ezeket a megfontolásokat.

A résztvevők védelme és biztonsága
Az ifjúsági cserékben csoportvezetők működnek közre. A csoportvezetők nyomon követik és támogatják a résztvevőket, és ezáltal biztosítják, hogy minőségi tanulási folyamatra kerüljön sor a fő tevékenység keretében. Ugyanakkor megteremtik a biztonságos, tiszteletteljes és megkülönböztetésmentes környezet, valamint a résztvevők védelmének feltételeit. Az ifjúsági cserék tervezése és előkészítése során foglalkozni kell a résztvevők védelmének és biztonságának kérdésével, és elő kell irányozni a kockázatok megelőzéséhez/csökkentéséhez szükséges valamennyi intézkedést.

Környezeti fenntarthatóság
Az ifjúsági cseréknek elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevők körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Az ifjúsági cserék tervezése és megvalósítása során ügyelni kell a környezettudatosságra, például olyan fenntartható gyakorlatok beépítése révén, mint az újrahasználható vagy a környezetbarát anyagok előnyben részesítése, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás, valamint a közlekedés fenntartható módjainak igénybevétele.

Digitális átállás
Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tevékenységek minőségét.

Erasmus minőségbiztosítási szabályok az ifjúsági területen
A magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek megszervezése érdekében a pályázattípus keretében támogatott összes projekt megvalósításakor be kell tartani az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályokat. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok lefedik a pályázattípus alapelveit, valamint kiterjednek az olyan projektfeladatok konkrét megvalósítási gyakorlataira, mint a résztvevők kiválasztása és előkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

A projektek értékelésének szempontjai
Támogathatósági feltételek
A támogathatóság általános feltételei
Az alább ismertetett általános feltételek a standard ifjúsági cserékre vonatkoznak. Az akkreditációkkal kapcsolatos tudnivalókat a pályázati útmutató vonatkozó része ismerteti.

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények
Részt vevő szervezet/intézmény lehet:
nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet; európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv;
fiatalok informális csoportja.
Egy uniós tagállamban, a programhoz társult harmadik országban vagy az EU szomszédságában megtalálható, a programhoz nem társult harmadik országban rendelkezik székhellyel (az 1-4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének "Támogatható országok" című szakaszát).

Ki pályázhat?
Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény vagy csoport, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma
Legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező szervezetnek/intézménynek részt kell vennie (azaz legalább egy küldő és egy fogadó szervezetnek/intézménynek).
A projekt időtartama
3-24 hónap.

Hová kell benyújtani a pályázatot?
A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához

Mikor lehet pályázni?
A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:
Február 23., déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint) az ugyanazon év június 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre
A következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre október 4-én (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig

Lehetséges további forduló:
a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy további fordulót indítanak. A nemzeti irodák a weboldalukon tájékoztatják a pályázókat a további forduló meghirdetéséről.
További pályázati forduló szervezése esetén a kérelmezőknek az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre (közép-európai idő szerint) május 4-én déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?
Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Mellékletek
A pályázati űrlaphoz csatolni kell a törvényes képviselő nyilatkozatát.
A pályázati űrlaphoz a projekt során tervezett minden egyes ifjúsági cserére és előkészítő látogatásra vonatkozóan programtervet kell csatolni.

A támogathatóság további feltételei ifjúsági cserék esetében
A tevékenység időtartama
5-21 nap, amelybe az utazással töltött napok nem számítanak bele.

A tevékenység helyszíne(i)
A tevékenységet valamelyik (vagy nem helyhez kötött tevékenységek esetében több), a tevékenységben részt vevő szervezet/intézmény országában kell megvalósítani.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma
Legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező szervezetnek/intézménynek részt kell vennie (azaz legalább egy küldő és egy fogadó szervezetnek/intézménynek).

Uniós tagállamokon és a programhoz társult harmadik országokon belüli tevékenységek: minden részt vevő szervezetnek/intézménynek ugyanabban az uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Az Unióval szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országokkal folytatott tevékenységek: a tevékenységbe be kell vonni legalább egy uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó részt vevő szervezetet, valamint egy, az EU-val szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országból származó részt vevő szervezetet (1-4. régió).

Támogatható résztvevők
13-30 éves, a küldő és fogadó szervezetek/intézmények országaiban tartózkodó fiatalok.
Az ifjúsági cserében részt vevő csoportvezetőknek és facilitátoroknak legalább 18 éves személyeknek kell lenniük.

Résztvevők száma tevékenységenként és a nemzeti csoportok összetétele
Tevékenységenként legalább 16, és legfeljebb 60 résztvevő (a csoportvezetőket, facilitátorokat és a kísérőket nem számítva). A kizárólag kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket magukban foglaló ifjúsági cseréknek legalább 10 résztvevőt kell számlálniuk.
Csoportonként legalább 4 résztvevő (a csoportvezetőket, facilitátorokat és a kísérőket nem számítva).
Két különböző ország fiataljainak legalább két csoportja.
Minden csoport élén lennie kell legalább egy csoportvezetőnek. Legfeljebb két facilitátor tevékenységenként

Egyéb feltételek
A tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek/intézménynek a pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie.

Az előkészítő látogatásokra vonatkozó kiegészítő támogathatósági feltételek
A tevékenység helyszíne(i)
A tevékenységet a fogadó szervezetek/intézmények egyikének országában kell megvalósítani.

Támogatható résztvevők
A fő tevékenységben részt vevő szervezetek/intézmények képviselői, facilitátorai, csoportvezetői és fiatal résztvevői.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-exchanges

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem