Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2024

Határidő
Érvényes
Kategória
Közművelődés
Pályázhat
Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009 (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján - minden civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezetvédelemmel összefüggő tevékenységet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fővárosi Környezetvédelmi Alap, 2024

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat vagy Támogató) nyílt
pályázatot hirdet
a Fővárosi Közgyűlés által 2021 januárjában jóváhagyott Budapest 2021-2026. időszakra szóló Környezetvédelmi Program, majd a 2021 márciusi döntéssel megújított Budapesti Klímastratégia céljai, feladatai megvalósításának elősegítésére, továbbá a minél eredményesebb és költséghatékonyabb civil közreműködés támogatása érdekében, elsősorban az alábbi témakörökben:
- klíma- és környezettudatosság, valamint az aktív mobilitás és egészségmegőrzés népszerűsítése, jó gyakorlatok megosztása a - Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. szervezésében - Budapesten megvalósítandó Európai Autómentes Nap, illetve Európai Mobilitási Hét rendezvényeken;
- helyi szelektív gyűjtési, komposztálási, vagy a hulladékképződés megelőzését elősegítő projektek, programok megvalósítása - különös tekintettel a biológiailag lebomló hulladékáramra, információk gyűjtése, népszerűsítése és közzététele a Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben;
- csapadékvíz visszatartásának és hasznosításának támogatása;
- közösségi komposztálás fenntartásával, gyakorlati kivitelezésével kapcsolatos jó gyakorlatok terjesztése;
- helyi természetvédelmi területek budapesti kezelési és ismeretterjesztési feladataiban megvalósítandó civil közreműködés támogatása;
- környezetvédelmi jeles napokkal (Víz Világnapja, Föld napja, Zajvédelmi tudatosság világnapja) kapcsolatos iskolai, illetve szakmai programokban civil közreműködés támogatása.
Tekintettel a vonatkozó jogszabályok1 rendelkezéseire:
- a pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás;
- a nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75%-a;
- a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a legalább 25%-nyi önrész meglétének hitelt
- érdemlő igazolását - az önrészbe önkéntes munka nem számítható be;
- a támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, azok önrésznek minősülnek;
- a pályázat céljaira összesen 27 914 420 forint forrás áll rendelkezésre.
- a támogatás mértékének alsó és felső határa: 200 000 Ft-2 000 000 Ft.
A pályázati kiírással, a pályázattal és a benyújtandó dokumentumok körével kapcsolatosan - a minél kevesebb hiánypótlás érdekében - 2024. június 26-án a Főpolgármesteri Hivatal 9.00 órától 11.00 óráig online konzultációt rendez a Microsoft Teams felületén, melyen a pályázatok megfelelő benyújtásának érdekében javasoljuk a részvételt. A részvételi szándékot az uiszaszi.gyorgyi@budapest.hu elektronikus levélcímre küldött e-mailben jelezhetik, az e-mailre küldött válaszlevél tartalmazza a Microsoft Teams konzultáció linkjét, amin keresztül csatlakozhatnak.

1. Pályázók köre és részvételi feltételek
- A pályázaton részt vehet - a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009 (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján - minden civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezetvédelemmel összefüggő tevékenységet.
- A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak a Rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.
- A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei - így különösen a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai - a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók.
- A Környezetvédelmi Alapból nem támogatandók a pályázati célokkal közvetlenül nem összefüggő burkolatépítések, valamint gép- és eszközbeszerzések.
Nem részesíthetők támogatásban azok a szervezetek,
- amelyeknek esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, járulék, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozása) van,
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak,
- amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban,
- pártok, pártalapítványok, pártok által alapított ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, pártok többségi tulajdonában, kezelésében lévő gazdasági társaságok,
- biztosítótársaságok,
- civil társaságok,
- egyéni vállalkozók,
- magánszemélyek.
Amennyiben államháztartáson kívüli szervezet pályázik, nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban, aki, vagy amely szervezet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt korlátozás alá esik, azaz összeférhetetlen
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a pályázaton való részvételből való kizártságának tényét a Knyt. előírásai szerint működtetett honlapon közzétették.
A Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség esetén, amennyiben a pályázatot benyújtó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni e körülménynek a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon való közzétételét a pályázati kiírás 5. melléklet szerinti „Közzétételi kérelem” kitöltésével és a pályázathoz csatolásával.
Támogatási kérelmet benyújtó államháztartáson kívüli szervezet köteles a pályázati kiírás 4. melléklete szerinti „Nyilatkozat összeférhetetlenségről és érintettségről” csatolására is. E nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely nem minősül törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek, illetve átláthatóságáról nem nyilatkozik [az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja b)/c) alpontja alapján].
A Főpolgármesteri Hivatal a Magyar Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/) közzéteszi a pályázat tárgyát és kiíróját, benyújtóját, az igényelt összeget, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettséget.

2. Pályázat benyújtásának módja és határideje
Pályázat benyújtására kizárólag elektronikus formában, a kitöltött pályázati adatlapból és a kötelező mellékletekből összeállított - ahol szükséges, aláírással vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott - dokumentumot egy fájlban, pdf formátumban megküldve van lehetőség. A pályázatokat kérjük az alábbi elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni: ujszaszi.gyorgyi@budapest.hu.
A Pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati kiírást és a pályázati adatlapot, annak mellékleteivel együtt. A támogatott pályázóval kötendő támogatási szerződés mintáját a pályázati kiírás 9. sz. melléklete tartalmazza.
A Pályázati dokumentációt a Budapest Portálról (https://budapest.hu/zold-budapest/zold-palyazatok) lehet letölteni.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati kiírás 2. sz. mellékletét képező, kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapot, valamint az alábbi kötelező mellékleteket - ahol szükséges, az aláírásra jogosult személy aláírásával ellátva - pdf formátumban:
- 1. melléklet:
Civil szervezet pályázó esetén 1. mellékletként kötelezően csatolandó képviselőjének aláírási címpéldánya hiteles másolatban.
Civil szervezet pályázónak csatolni kell az alapító okiratot/alapszabályt.
Köznevelési intézmény, felsőoktatási intézmény pályázó esetén: nem kell csatolni a pályázat mellékleteként semmilyen formában az alapító okiratot, illetőleg a nyilvántartásba vételt igazoló okiratot abban az esetben, ha a rá vonatkozó adatok a Kincstár törzskönyvi nyilvántartásában szerepelnek. Amennyiben ezen dokumentumok a Kincstár törzskönyvi nyilvántartásában nem szerepelnek, úgy azokat hiteles másolatban kell csatolni. Mindenképpen csatolandó továbbá hiteles másolatban a köznevelési intézmény/felsőoktatási intézmény képviselőjének aláírási címpéldánya.
Az okiratokban szereplő személyes adatokat adatvédelmi okokból a fénymásoláskor törölni kell azzal, hogy nem kell törölni az aláírási címpéldányban szereplő személyes adatokat, illetőleg a képviselet ellátására feljogosító közgyűlési határozatból a kijelölt képviselő személyes adatait.
- 2. melléklet:
A pályázó szervezet bankszámla meglétéről szóló banki igazolása
(bankszámlakivonat fénymásolatban; vagy a számlavezető bank igazolása a számlaszámról és a rendelkezésre álló összegről); Ha az önrészt saját forrásból fedezi, vagy az önrész saját forrást is tartalmaz, akkor a bankszámlakivonatnak tartalmaznia kell a saját forrást is. A kivonaton szereplő személyes adatokat (a ki- és befizetéseket) kérjük kitakarni. (minden esetben csatolandó)
- 3. melléklet:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás köztartozásmentességről. Kizárólag a NAV által hivatalosan kiállított, 3 hónapnál nem régebbi adóigazolás fogadható el. (minden esetben csatolandó)
- 4. melléklet:
A projekt részletes leírása - esetleg fényképek csatolásával egyetemben -, megvalósítási ütemterve, amelynek terjedelme legfeljebb 4 A/4-es oldal. (minden esetben csatolandó)
- 5. melléklet:
Amennyiben a projekt megvalósításához szükséges: határozatok, tulajdonosi/kezelői hozzájárulások. Civil szervezet által konkrét intézmény területén végzett tevékenység esetében az intézmény képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata. Közterület esetében különösen fontos, hogy erről előzetesen tájékozódjanak!
- 6. melléklet:
Költségvetési terv a pályázati kiírás 3. számú mellékletét képező formanyomtatvány alapján. (minden esetben csatolandó)
- 7. melléklet:
A máshol pályázott és a külső források igazolása.
- 8. melléklet:
Nyilatkozat összeférhetetlenségről és érintettségről a pályázati kiírás 4. számú mellékletét képező formanyomtatvány alapján. (államháztartáson belüli szervezet esetében nem kell csatolni).
9. melléklet:
Közzétételi kérelem pályázati kiírás 5. számú mellékletét képező formanyomtatvány alapján. (csak érintettség esetén csatolandó)
- 10. melléklet:
Nyilatkozat államháztartási támogatásról a pályázati kiírás 6. számú mellékletét képező formanyomtatvány alapján. (csak köznevelési és felsőoktatási intézményeknek kell kitölteni)
- 11. melléklet:
Törzsnyilatkozat a pályázati kiírás 7. számú mellékletét képező formanyomtatvány alapján. (minden esetben csatolandó)
- 12. melléklet:
ÁFA nyilatkozat a pályázati kiírás 8. számú mellékletét képező formanyomtatvány alapján. (minden esetben csatolandó)
A pályázatok benyújtási határideje: 2024. július 15. 23:00 óra

3. A pályázatok értékelése, hiánypótlás
Formai vizsgálat
A formai vizsgálatot a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül végzi el a Támogató, az eredményről a pályázót a pályázati adatlapon kapcsolattartásra meghatározott elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben (e-mail) tájékoztatja.
A benyújtott pályázat formai szempontból érvényes, amennyiben:
- a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a pályázó szervezet képviseletére, a pályázati regisztráció és a lekérdezett hatályos okirat adatai megegyeznek;
- a támogatási igény benyújtója megfelel a jelen pályázati kiírásban a támogatást igénylők körére vonatkozó feltételeknek;
- a pályázati felhívásban nevesített minden kötelező melléklet hiánytalanul beérkezett.
Amennyiben a Támogató a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázatot nem támogatható szervezet nyújtotta be, a kérelmet további hiánypótlás nélkül elutasítja.
Amennyiben a formai ellenőrzés más hiányosságokat tár fel, a Támogató a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben (a pályázatban kapcsolattartóként megjelölt személy részére megküldött e- mailben) hiánypótlásra hívja fel legalább 5, legfeljebb 15 naptári napos hiánypótlási határidő megjelölésével. Az elektronikus értesítés a kiküldést követő 2. naptári napot követően olvasási visszaigazolás nélkül is kézbesítettnek tekintendő. A hiánypótlási felhívásnak a pályázó elektronikus levélben tehet eleget azzal, hogy a pályázó külön kérelme esetén a Támogató indokolt esetben engedélyezheti a hiánypótlás személyes átvétellel vagy postai úton történő benyújtását. Személyes átvétellel a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.; nyitvatartási idő: hétfő és szerda: 8.00-18.00, kedd és csütörtök: 8.00-16.30 óráig), a határidő napján 16:00 óráig, postai úton a határidő napjáig történő feladással (postacím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.).
Amennyiben a hiánypótlás nem vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőn belül, a Támogató a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és támogatási kérelmet elutasítja.

A pályázat tartalmi értékelése
A formai szempontból érvényes pályázatok szakmai, tartalmi bírálata során a Támogató a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli - azzal, hogy a pályázatok egyes szakmai szempontok szerinti vizsgálatához a Támogató további független szakértői csoportok segítségét is kérheti (pl. közműszolgáltató cégek, Főpolgármesteri Hivatal további érintett főosztályai, szakértői), és az értékelést a véleményüket figyelembe véve alakítja ki - és javaslatot tesz Budapest Főváros Önkormányzata dönteni jogosult szervének a döntés meghozatalára.

A tartalmi értékelés szempontjai
Az elbírálás során alkalmazott értékelési szempontok:
- hozzájárulás mértéke a Budapest 2026-ig szóló Környezetvédelmi Program (BKP) és a Budapesti Klímastratégia (BKS) célkitűzéseihez, feladataihoz, illetve jelen felhívásban kiemelt célkitűzések megvalósítása;
- költség-hatékonyság (pl. minél kisebb költség mellett minél nagyobb, illetve minél hatékonyabb környezeti hatást, illetve kapacitást eredményeznek vagy minél nagyobb önkéntes aktivitással / minél kisebb költség mellett minél nagyobb volumenű szakszerű hulladékkezelést, illetve komposztálást eredményeznek).
Döntéshozás
Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a döntés meghozatala előtt a pályázót konzultációra hívja, és a benyújtott pályázattal kapcsolatban tisztázó kérdéseket tegyen fel, vagy a pozitív értékelést kapott pályázatok gazdáit a döntést megelőzően konzultációra hívja.
A Támogató a pályázatokat legkésőbb 2024. november 30. napjáig elbírálja, a pályázók írásban történő értesítéséről 2024. december 20. napjáig gondoskodik.
A benyújtott pályázatok, az elbírálás folyamata és a döntés nyilvános, a Támogató köteles azokat hivatalos honlapján közzétenni. A Támogató a pályázat elbírálását követően gondoskodik a pályázat eredményeinek, közérdekű adatainak közzétételéről.
Támogató az alábbi döntéseket hozhatja:
- a pályázat támogatása;
- a pályázat elutasítása;
- a pályázat támogatása költségmódosítás mellett.
A pályázattal kapcsolatos döntés ellen - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 102/D. §-ában foglaltak alapján - jogorvoslat kezdeményezésére a döntésnek a Fővárosi Önkormányzat honlapján történő közzétételét követő 10 naptári napig van lehetőség a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11., Levelezési cím: 1840 Budapest.) címére írt, a kifogás indokolását tartalmazó beadvánnyal.
Szerződéssel létrejövő támogatási jogviszony létesítésére irányuló eljárással és a Támogató döntésével kapcsolatos jogviták eldöntése polgári peres eljárásban kezdeményezhető.
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy az érvényes pályázatban igényelt támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeget ajánljon fel, amely esetben a nyertes pályázó dönt arról, igényt tart- e a felajánlott támogatási összegre. Ebben az esetben a pályázónak az önrész növelésével kell megvalósítania a projektet, vagy nyilatkozatot ad be a pályázat visszavonásáról.
A nyertes pályázóval megkötendő támogatási szerződés tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a szerződés megkötése után lehetőség van a pályázati célra biztosított összeghatáron belül a költségvetési terv egyes tételeinek összeghatárához képest - indokolt esetben, legfeljebb (+/-) 30%-os mértékben - történő eltérésre. Azonban, ha a költségvetési terv egyes tételeinek változása a pályázati cél megvalósításához szükséges összköltséget csökkenti, úgy a támogatás összegét az összköltség csökkenéssel megegyező arányban csökkenteni kell. Ha az egyes tételek változása a pályázati cél megvalósításához szükséges összköltséget növeli, úgy a támogatás összege nem változik.

4. Támogatási szerződés
A támogatási döntést követően a Támogató elektronikusan értesíti a pályázót annak eredményéről. Pozitív támogatási döntés esetén egyúttal tájékoztatja a pályázót a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok köréről és a szerződéskötés várható időpontjáról. A támogatási szerződés mintáját a pályázati kiírás 9. sz. melléklete tartalmazza.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:
Támogató a támogatási szerződést kizárólag az alábbi dokumentumok hiánytalan kézhezvétele és vizsgálata után köti meg:
- kitöltött és aláírt banki felhatalmazó levél
- nyertes pályázó nyilatkozata az államháztartásról szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelésről,
- szükséges véglegessé vált hatósági engedélyek és nyilatkozatok, így különösen építési engedélyhez nem kötött közterületrendezés esetén hatósági hozzájárulások, és a nyertes pályázó nyilatkozata, hogy valamennyi szükséges hozzájárulás és engedély rendelkezésre áll.
A nyertes pályázónak a fenti dokumentumok megküldésére a támogatásról szóló elektronikus értesítést követő 30 naptári nap áll rendelkezésre. A Támogató a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a támogatott szervezetet egy alkalommal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel elektronikus úton. Az elektronikus értesítés a küldést követő 2. naptári naptól külön átvételi igazolás nélkül is kézbesítettnek tekintendő. Amennyiben a nyertes pályázó a hiánypótlást nem vagy késedelmesen teljesíti, a Támogató tájékoztatja, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti.

5. Elszámolás
A pályázat elszámolásakor a pályázat teljes összegével, a kapott támogatással és az önrésszel is el kell számolni. A Támogató gondoskodik a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolás közérdekű adatainak (lezárás összege, dátuma) közzétételéről. A Támogató törli a közzétett adatokat, a támogatás igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.
Az elszámolással kapcsolatos részletes előírásokat a támogatási szerződés szabályozza.

6. Adatkezelés
A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót a pályázati kiírás 10. számú melléklete tartalmazza, elérhető a Budapest Portálon (https://budapest.hu/zold-budapest/zold-palyazatok). A pályázó a pályázat benyújtásával a pályázati adatlapon dönthet annak elfogadásáról.
Kérjük, hogy mielőtt részletes pályázatát megírná, a pályázati dokumentáció minden tájékoztató anyagát figyelmesen olvassa el.
Adatkezelési tájékoztató_ KV Alap 2024.pdfdf.pdfPályázati adatlap.pdfÚtmutató a pályázati adatlap kitöltéséhez.pdfPályázati kiírás.pdf
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem