Gábor Dénes-díj 2022

Határidő
Érvényes
Kategória
Díj
Pályázhat
gazdasági tevékenységet folytató társaságok-, a kutatással-, fejlesztéssel-, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények-, a kamarák-, a műszaki és természet-tudományi egyesületek-, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakemberek

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2022

f e l t e r j e s z t é s i   f e l h í v á s
Rövidített neve: AKH-ZalaZONE 1.
Pályázat azonosító száma: AKH-ZalaZONE 1.-0001/2022.
Pályázat futamideje: maximum 12 hónap.

Az Autóipari Próbapálya Zala Kft. által meghirdetett felhívás célja, a magyar nemzetgazdaság KKV és Startup szektor kutatás fejlesztési és innovációs képességének növelése az Autóipari Próbapálya Zala Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevételével.
Igénybevehető szolgáltatások köre: Vállalkozások számára nyújtott K+F+I szolgáltatás, melynek keretében az innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatás vehető igénybe.
A felhívás keretében az Autóipari Próbapálya Zala Kft. célja a magyar nemzetgazdaság versenyképességének támogatása az együttműködő KKV-k kutatás-fejlesztési, valamint tágabb értelemben a vállalkozási tevékenységének támogatásán keresztül.

A felhívás keretében az Autóipari Próbapálya Zala Kft. állami finanszírozást biztosít a KKV-k és Startup szektor technológia (termék vagy prototípus)-, vagy szolgáltatás- fejlesztéseik megvalósításához.
Támogatásra jogosultak köre: Magyarországi székhelyű, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek:
1. KKV cégek saját vállalkozással:
i. legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek,
ii. kettős könyvvitelt vezetnek és
iii. nem tartoznak a KATA hatálya alá.

2. A pályázó(k) utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív vagy a szükséges pótbefizetést/tőkeemelést köztes beszámolóval igazolni tudja.

3. Kapcsolt vállalkozások esetén csak egy cég pályázhat a jelen felhívásra.

4. Konzorcium jelen felhívás keretében nem pályázhat. A pályázók csak önállóan pályázhatnak, konzorciumban benyújtott pályázásra nincs lehetőség.
Nem nyújtható támogatás:
a) azon pályázó részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás1 részére,
c) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
d) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
e) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
f) azon pályázó részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. Keretösszeg: A rendelkezésre álló keret 70 000 000 Ft, azaz hetvenmillió forint.
Igényelhető támogatás: 7 500 000-40 000 000 Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forinttól negyvenmillió forintig terjedő összeg. A KKV vagy Startup cégnek nyújtott innovációs támogatás támogatási intenzitása 75% (25% önerő mellett) feltéve, hogy az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg bármely három éves időszak2 alatt vállalkozásonként a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben a pályázó az igényelt támogatással meghaladja a 200 000 eurós keretösszeget, a maximális támogatási intenzitás 50% lehet (50% önerő mellett).
A pályázat keretében nyújtott K+F+I szolgáltatás munkadíja nem standardizálható, mivel egyedi, az adott pályázat keretein belül megoldandó feladatra vonatkozó összetételű állomány alkalmazása lehet szükséges. Ennek értelmében a piaci árat egyedileg, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. által nyújtott K+F+I szolgáltatásra vonatkozó ajánlat kiállításával egy időben az Autóipari Próbapálya Zala Kft. támasztja alá, melyhez a mérnöki kamara napidíjas díjszabását, valamint az igazságügyi szakértői díjszabást alkalmazza.
Pályázat futamideje: maximum 12 hónap.
Pályázat értékelője és a támogatás nyújtója: Autóipari Próbapálya Zala Kft.

A támogatható célkitűzések köre:
Önállóan támogatható tevékenységek: Vállalkozások számára nyújtott K+F+I szolgáltatás, melynek keretében az innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatás vehető igénybe.
A támogatható tevékenységek uniós állami támogatási szempontú besorolása:
A pályázat keretében támogatható tevékenységek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak minősül, és a támogatásra kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete, és 28. cikke szerinti KKV-knak nyújtott innovációs támogatás szabályaival összhangban nyújtható.
A pályázat keretében kizárólag a támogatási kérelem (Részletes technológia-, vagy szolgáltatás- fejlesztési igény, RT) benyújtását követő naptól felmerült, az innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költsége számolható el.
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a KKV-knak nyújtott innovációs támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
A KKV-knak nyújtott innovációs támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

További lényeges feltételek:
- Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt keretében végzett együttműködés során, a megállapodott ütemterv szerint az előrehaladást az Autóipari Próbapálya Zala Kft-vel közösen, és rendszeresen ellenőrzik, az előrehaladási jelentést havonta jóváhagyják és erről igazolást állítanak ki.
- A záró pénzügyi és szakmai beszámoló részeként, mind a Pályázó, mind az Autóipari Próbapálya Zala Kft. nyilatkozik a megvalósítási időszakra vállalt kötelező vállalások és monitoring mutatók teljesüléséről, és köteles indokolni a céloktól való eltéréseket.
- A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 12 hónap. 3 A tudástranszfer, az immateriális javak megszerzése, védelme és kiaknázása és az ezeket magában foglaló szabványok és szabályozások alkalmazása terén történő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés. 4 Irodahelyiségek, adatbankok, könyvtárak, piackutatás, laboratóriumhasználat, minőségtanúsítás, tesztelés és tanúsítás biztosítása hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából.
- A támogatást nyújtó és a Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratok és dokumentumokat a támogatási döntéstől számított tíz évig kötelesek megőrizni.

Pályázat benyújtása:
A pályázatok első körös (ET) benyújthatóságának kezdete: 2022. 07. 12.
A pályázatok első körös (ET) benyújtásának határideje: folyamatos, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat a felhívás megjelenésétől a rendelkezésre álló keretösszeg kimerítéséig, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig fogadja be. A pályázati lehetőség lezárásáról az Autóipari Próbapálya Zala Kft. közleményt tesz közzé.
Az előzetes pályázati döntést követően a pályázatok második körös (RT) benyújtása folyamatos, a megadott határidők figyelembevételével.
A pályázati dokumentáció kötelező, és egyéb elemeit elektronikusan (a pályázati nyilatkozat kivitelével) emailen keresztül kérjük benyújtani oly módon, hogy a pályázó a benyújtandó dokumentumok mindegyikét kitölti, kinyomtatja, cégszerű aláírásával ellátja, majd ezeket digitalizálja és pdf formátumban elküldi az alábbi e-mailcímre:
Pályázati email cím: akhpalyazat@zalazone.hu
Emellett a honlapról elérhető Pályázati nyilatkozatot 1 db eredeti példányban, cégszerűen aláírva, tértivevényes postai küldeményként postázni, vagy személyesen az Autóipari Próbapálya Zala Kft. fogadóépületének recepcióján (az alábbi címen) leadni szükséges:
Autóipari Próbapálya Zala Kft.
8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1. - f e l t e r j e s z t é s i f e l h í v á s

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok-, a kutatással-, fejlesztéssel-, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények-, a kamarák-, a műszaki és természet-tudományi egyesületek-, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék (terjesszék fel) GÁBOR DÉNES-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, - akik itthon, vagy határainkon túl - a természettudományos szakterületek valamelyikén:
kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.
A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.

A díjak odaítéléséről a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma dönt. A Kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó), vagy határidőn túl beérkező jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány Kuratóriumának vagy Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, az elbírálást segítő szakmai bizottság tagja, a jelölttel családi vagy alárendeltségi kapcsolatban álló személy. A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj csak egyszer nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

A Kuratórium a felterjesztések alapján az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.
A Kuratórium a felterjesztések alapján sok éve folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes Életmű-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, 75. évnél idősebb, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.
Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a tárgyévet megelőző évek jelöltje számára is adományozzon díjat, amennyiben a jelölt a tárgyévi felhívás minden kritériumának megfelel és a jelölők, valamint az ajánlók a kuratórium ez irányú megkeresése során fenntartják korábbi javaslatukat.

A jelölés megkívánt tartalma
1. Kitöltött és aláírt adatlap
Az adatlap formalizált, melynek aktuális változata a www.gabordenes.hu honlapról letölthető. Fontos, hogy a jelölés címszavas indokának (a konkrét műszaki-szellemi alkotások megnevezése és ezek hasznosítási eredményének ismertetése) már az adatlapon is meg kell jelenni.

2. Felterjesztés indoklása
A jelölt innovatív tevékenységének és eredményeinek rövid (legfeljebb 3 A4-es gépelt oldal terjedelemben), lényegre törő és konkrét bemutatása, a Gábor Dénes-díjra való jelölés indoka. A jelölés indoklása nem azonos a szakmai életrajzzal. Az indoklásban kell rámutatni arra, hogy a jelölt által végzett és a szakmai életrajzban felsorolt tevékenységek milyen hatást gyakoroltak például a gazdaságra, a tudományra, a fejlesztésre, a közéletre, az életminőségre, a környezetre, stb. Itt kell megnevezni a jelölt konkrét műszaki-szellemi alkotásait, és itt kell ismertetni azok hasznosítási eredményét.

3. A jelölt szakmai életrajza
A jelölt képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése. (A szakmai életrajz lehet önéletrajz is abban az esetben, ha a jelölés a Jelölt tudomásával történik!)

4. Hivatkozott alkotások, eredmények listája
A felterjesztés indoklásában hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (a jelentős találmányokról, szabadalmakról, egyéb jogi védettséget élvező teljesítményekről, hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekről vagy nemzetközileg is magasan idézett tanulmányokról, cikkekről).

5. Két ajánlólevél
Két, a jelölt szakmájában elismert, tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató, legfeljebb 1-1 oldal terjedelmű ajánló levele. A jelölt és az ajánlók között nem lehet összeférhetetlenség. A Jelölő és az Ajánló (a felterjesztést támogató) nem lehet azonos személy.
A jelöléssel, ajánlással és elbírálással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve a magyar!
Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel kapcsolatos részletes tudnivalók letölthetők a: https://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ címről.

A teljes jelölést (A jelölés megkívánt tartalma 1-5.) elektronikusan kell megküldeni az alapitvany@novofer.hu e-mailcímre. Az aláírt adatlap eredeti példányát - ami tartalmazza az adatkezelési nyilatkozatot - postai úton is meg kell küldeni a 1112 Budapest, Hegyalja út 86. címre.
Az elektronikus teljes jelölés beküldési, a papíralapú adatlap postára adási határideje 2022. október 11. - magyar idő szerint 24 óra.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2022. december.
A beérkezett jelölések átvételéről a jelölők, az elbírálás eredményéről a jelölők, a kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. A díjazottak nevét a díjátadást követően honlapunkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítás:
www.gabordenes.hu - E-mail: alapitvany@novofer.hu - Mobil: +36 30 4848 004

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem