Helyi gazdaságélénkítés támogatása / VP6-19.2.1.-95-7-20

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Egyéb szövetkezet (129), Részvénytársaság (114), Korlátolt felelősségű társaság (113), Betéti társaság (117), Egyéni cég (228), Egyéni vállalkozó (231), Egyéb önálló vállalkozó (232), Szociális szövetkezet (121), Őstermelő (ost)

Helyi gazdaságélénkítés támogatása / VP6-19.2.1.-95-7-20


HELYI FELHÍVÁS
A helyi felhívás címe:
Helyi gazdaságélénkítés támogatása
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-95-7-20
Magyarország Kormányának felhívása a(z) a Vidékünk a Jövőnk Szövetség, mint helyi LEADER akciócsoport (HACS) tervezési területén tevékenységet végző mikrovállalkozások, őstermelők, szociális szövetkezetek támogatása: a(z) térségi gazdasági potenciál növekedése, új szolgáltatások bevezetése vagy meglévő szolgáltatások költséghatékonnyá tétele, új, innovatív technológiák, eljárások bevezetésének, költséghatékony tevékenység létrehozásának, a helyi termékek előállításának, hozzáadott értékkel való piaci részesedés megszerzésének érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a mikrovállalkozások versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a Vidékünk a Jövőnk Szövetség, mint helyi LEADER akciócsoport (HACS) tervezési területén tevékenységet végző mikrovállalkozások, őstermelők, szociális szövetkezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Helyi Akciócsoport(a továbbiakban: HACS) által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 1 000 000-15 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 5 000 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a HFS vállalkozás fejlesztési céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Helyi Fejlesztési Stratégia helyzetfeltárása alapján elmondható, hogy a térségben nagy számban vannak jelen a kényszervállalkozók, de többségük csak napról napra él, tőke erősödés nem jellemző. A vállalkozói bevételek alacsonyak, ezért a szolgáltatásaik minősége fejlesztésre szorul. A térség vállalkozásainál elmaradtak az eszközbeszerzések és ingatlanfejlesztések, illetve hiányoznak az innovációs tevékenységek. Az intézkedés célja olyan vállalkozások támogatása, amelyek a térségi gazdasági potenciál növekedéséhez járulnak hozzá, új szolgáltatások bevezetésével, vagy a meglévő szolgáltatásaik költséghatékonnyá tételével, színvonalának emelésével. A térség mezőgazdasági, kertészeti múltjából eredendően, sokan foglalkoznak helyi termék előállításával és azok feldolgozottsági szintjének emelése is elkezdődött, aminek következtében a termények feldolgozottsági mutatói emelkedtek, tehát a magasabb volumenű hozáadott érték már a 2007-2013-as időszakban megjelent. Fontos a helyi termékekkel kapcsolatos további fejlesztések támogatása, aminek egyik kitörési pontja a Helyi Fejlesztési Stratégia által biztosított lehetőség.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 368288946 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma:
6-10 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretében a(z) Vidékünk a Jövőnk Szövetség mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport hirdeti meg a HACS és a VP Irányító Hatóság között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a(z) Vidékünk a Jövőnk Szövetség munkaszervezetéhez a 0682571173, normál díjazású telefonszámon, ahol H, K, CS: 09.00-16.00; SZ: 10.00-18.00; P: 09.00-14.00 -óráig fogadják hívását.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a helyi támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Tevékenység rövid megnevezése
Marketing tevékenység támogatása
Marketing tevékenység; pl.: új honlap készítése, szórólap készítése, reklám anyag készítése
Eszközbeszerzés, gépvásárlás
Az adott tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés, gépvásárlás
Immateriális javak beszerzése
Már meglévő vagy új tevékenységhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, mint szellemi termékek, különös tekintettel szoftverek.
Szolgáltatások beszerzése
Szolgáltatás vásárlások költségei, különös tekintettel a minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőség-ellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek)
Beruházás jellegű infrastrukturális fejlesztések
Új telephely kialakítása, meglévő fejlesztése, megújuló energiát hasznosító berendezések beépítése.

4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A helyi támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában foglaltak alkalmazandók.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Egyéb szövetkezet (129)
Részvénytársaság (114)
Korlátolt felelősségű társaság (113)
Betéti társaság (117)
Egyéni cég (228)
Egyéni vállalkozó (231)
Egyéb önálló vállalkozó (232)
Szociális szövetkezet (121)
Őstermelő (ost)
A támogatást igénylő a Vidékünk a Jövőnk Szövetség tervezési területén lakóhellyel, székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az egy kedvezményezett által felhasználható forrás a program teljes időtávja alatt nem haladhatja meg a HACS IH-val kötött Együttműködési Megállapodásában rögzített fejlesztési forrásainak 20%-át.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a 4.1. fejezetben nem szereplők köre.
Az ÁÚF Kizáró okok listája című részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:
a) A projekt tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban.
b) A támogatást igénylő - a projekt megvalósítása céljából - jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
c) A projekt olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2020. 06. 01 naptól 2022. 12. 31 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2022.11.30
- 2022.12.31

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak
kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az Irányító Hatóságnak is megküldi.

Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.

A helyi támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 000 000 Ft, maximum 15 000 000 Ft.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem