Hiszek benned sport program II. alprogram VII. ütem

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség tagszervezeteként, vagy sportági versenyrendszert működtető sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek

Hiszek benned sport program II. alprogram VII. ütem


PROGRAM KIÍRÁS
Sportszervezetek tehetség-kiválasztáshoz, utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakmai alapfeladatainak elvégzéséhez, sportegyesületi szakmai programok megvalósításához
1. A Program megvalósítását támogató szervezet: Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Támogató)

2. A Program lebonyolításában közreműködő szervezet: Sportegyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Lebonyolító)

3. A HISZEK Benned Sport Program II. Alprogram (a továbbiakban: Program) célja: A Támogató programot hirdet a Magyarországon székhellyel rendelkező, a helyi kis- és közepes sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. A Támogató azzal a céllal kívánja támogatni az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportszervezetek tehetség-kiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatainak megvalósítását, hogy a versenysport területén, helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportszervezetek hatékonyabb munkát végezhessenek.

4. A rendelkezésre álló keretösszeg, pénzügyi forrása:
4.1 A Program VII. ütemének támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 246 950 806 forint.
4.2 A Program VII. ütemének megvalósítását szolgáló keretösszeg a központi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

5. A támogatott időszak:
5.1 Támogatott időszak:
2022. január 01.-2022. december 31. közötti időszak.
5.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka:
A támogatás felhasználási időszaka 2022. január 01.-2022. december 31. A Program VII. ütemének megvalósítását szolgáló támogatás felhasználása a 2022. január 01.-2022. december 31. közötti időszak gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal igazolható, amely bizonylatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés utolsó napja 2023. január 15.
5.1.2 Beszámolási határidő:
A támogatási szerződésben rögzített program befejezési időpontját követő 30 nap, de legkésőbb 2023. február 14.

6. A kedvezményezettek köre:
A Program kiírás nyílt. Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség tagszervezeteként, vagy sportági versenyrendszert működtető sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek.
A Program keretében nem támogathatóak:
6.1. A látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei tagjaként működő és látvány_csapatsport támogatásban 2020-2022. években részesült Sportszervezetek, vagy a sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány-csapatsport támogatásban 2020 - 2022. években részesült szakosztályai.
6.2. A többszakosztályos sportszervezetek esetében az(ok) a szakosztály(ok) jelentkezhet(nek) a programra, ahol a 6.1. pont szerinti kizáró feltétel nem teljesül a szakosztály(ok) vonatkozásában.

7. Támogatandó programtartalmak: Azok a 6. pontban megjelölt kedvezményezettek által lebonyolított programok, amelyek a taglétszám növelését vagy megtartását szolgálják, így különösen a megnövekedett taglétszám következtében szükséges létesítmény-használat, edzők és további sportszakemberek (a továbbiakban együtt: Sportszakemberek) foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jellegű kiadások, sporteszközbeszerzések, versenykiírással és versenyeztetéssel összefüggő feladatok terén felmerülő költségek finanszírozása.

8. Az igényelhető támogatás:
8.1 Az igényelhető támogatás mértéke legalább 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint, legfeljebb 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint. Az igényelhető támogatás sportszervezetenként értendő.
8.2. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
8.3. A támogatás felhasználható többek között a Program kapcsán a kedvezményezett által benyújtott projekttel kapcsolatban felmerülő, Sportszakemberek foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek finanszírozására, továbbá beruházásnak nem minősülő tárgyi eszköz beszerzésre. Beruházásnak minősülő tárgyi eszköz beszerzése a program keretében nem elszámolható!
A támogatási összeg legfeljebb:
- 60%-át személyi jellegű költségekre (Sportszakemberek foglalkoztatásához kapcsolódó bérek és megbízási díjak),
- 5%-át kommunikációs és marketing tevékenységgel, a program népszerűsítésével összefüggő költségekre,
- dologi költségekre (beruházásnak NEM minősülő - 1 éven belül elhasználódó - tárgyi eszköz beszerzése 200 000 Ft/db értékhatárig, sportruházat beszerzése, azok logózása, feliratozása, bérleti vagy egyéb jogcímen felmerülő létesítmény_használati díjak, rezsi jellegű kiadások, szolgáltatás vásárlások, a Program megvalósításához kapcsolódó szállítási, szállás, edzőtábor, utazási és étkezési költségek);
- egyéb dologi kiadásokra (tagsági és nevezési díjak, érmek, díjak stb.) lehet fordítani.
8.4 A Támogató a támogatás megítéléséhez kötelező önrészt nem ír elő.
8.5 A támogatás folyósítása: A Kedvezményezett képviseletében eljárni jogosult személy által aláírt támogatási szerződés Lebonyolítónak történő visszaküldését követően, a Kedvezményezett pénzintézete által befogadott - a Lebonyolítónak megküldött - felhatalmazó levél beérkezését követő 10 napon belül kerül sor.
8.6 Az 5.1.2 pontban rögzített beszámolási határidő Kedvezményezettnek felróható elmulasztása esetén a Lebonyolító a szerződéstől eláll. A Lebonyolító szerződéstől való elállása esetén, a szerződésben megjelölt Kedvezményezettet a szerződés keretében biztosított támogatási összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettség terheli, amelyet a támogatási összeg Lebonyolító által megjelölt bankszámlaszámra történő visszautalással köteles teljesíteni a szerződéstől való elállás tényének Lebonyolító általi írásbeli közlését követő 15 napon belül. A visszafizetési kötelezettség mellett a Kedvezményezettet terheli a támogatási összeg felhasználását megelőző, eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége, valamint a következő két évben nem jelentkezhet a Programra.

9. Lebonyolító szervezet:
Sportegyesületek Országos Szövetsége Címe:
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 103/1. iroda E-mail: sosziroda@sosz.hu Honlap címe: www.sosz.hu Telefon: +36 1 460 6810

10. A Program során a Kedvezményezettek által benyújtandó projektek befogadásának feltételei: 10.1 A benyújtó köteles eljuttatni a projekt-dokumentáció eredeti példányát (adatlapot és valamennyi mellékletet) postai úton a 11.4 alpontban megjelölt címre, továbbá minden egyes kérelemben foglaltak alapján kedvezményezett szakosztályra vonatkozóan kitölteni a https://docs.google.com/forms/d/1Yyelb38re8ZSHHU242yF3cFkNaQ5RB6DGrsN8wdZyLQ /edit oldalon található ELEKTRONIKUS ADATLAPOT.
10.2 Projekt-dokumentáció: (1 eredeti példány papír alapon elküldve az alábbiakban részletezettek szerint)
10.2.1 Programjelentkezési adatlap,
10.2.2 Kötelező mellékletek
- Nyilatkozat, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított eredeti (30 napnál nem régebbi) igazolás, vagy a Köztartozásmentes Adatbázisból (KOMA) letöltött és hitelesített igazolás; https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
- a benyújtó szervezet képviseletére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának, vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányának benyújtása;
- nyilatkozat, hogy a benyújtó szervezet a támogatás évében, valamint az azt megelőző 5 évben bármilyen állami támogatásból részesül, részesült-e, és ha igen milyenben, milyen mértékben, milyen céllal;
- a programjelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat vagy bankszámlakivonat másolata;
- a Sportszervezet nyilatkozata arról, hogy a 6. pontban foglalt kizáró feltételek egyike sem áll fenn a benyújtó Sportszervezettel szemben;
A projekt adatlap és a mellékletek papír alapú változata a keltezés időpontjával és a benyújtó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.
10.3 A benyújtónak tudomásul kell vennie, hogy a támogatást a projekt-dokumentációjában tervezett programjára, kiegészítő programjaira, résztvevői létszámra stb. tekintettel is kapja, azaz, ha az ott tervezettektől a megvalósítás elmarad, úgy arra vonatkozóan indoklási kötelezettség terheli, végső esetben a csökkenésnek forrás elvonási következményei is lehetnek. Az eredeti projektdokumentációban tervezett tartalomtól eltérő programmegvalósítás indoklását a Lebonyolító ellenőrzi és bírálja el, valamint egyúttal az ellenőrzés és az elbírálás eredményéről tájékoztatja a Támogatót. Az eltérő programmegvalósítás ellenőrzését, valamint a Kedvezményezett által benyújtott elszámolás ellenőrzését követően a Lebonyolító tájékoztatja a Kedvezményezettet a forráselvonás következtében fennálló visszafizetési kötelezettségéről, amelynek a Kedvezményezett az írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles teljesíteni a Lebonyolító által megjelölt bankszámlaszámra.

11. A projekt-dokumentáció benyújtásának módja, helye és határideje:
11.1 A program kiírással kapcsolatos tudnivalók a Sportegyesületek Országos Szövetsége http://sosz.hu/hiszek-benned/ weboldalán olvashatók.
11.2 A projekt-dokumentáció magyar nyelven, kizárólag a Lebonyolító által biztosított formanyomtatványokon nyújtható be. A formanyomtatvány nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott és kitöltött programjelentkezési dokumentumok nem kerülnek feldolgozásra.
11.3 A projekt-dokumentációt a Lebonyolító által a honlapján közzétett támogatási útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a Lebonyolító által biztosított formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
11.4 A projekt-dokumentációt jelen kiírás 10. pontjában leírtak szerint postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre:
Sportegyesületek Országos Szövetsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 103/1. iroda

A projekt adatlapot és annak mellékleteit legkésőbb 2022. augusztus 22-ig kell postára adni.

A borítékon fel kell tüntetni a benyújtó nevét, címét és a "HISZEK Benned Sport Program" nevet. Azok a benyújtott projektek kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig megtörténik. A beérkezett anyagokat a Támogató és a Lebonyolító az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
11.5 A programtartalmak benyújtása során, a jelentkezés beadása napjáig a benyújtó Sportszervezetnek egyszeri és egy összegű programjelentkezési díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege SOSZ tagszervezetek részére 2000 Ft/sportszervezet, SOSZ tagsággal nem rendelkező Sportszervezetek részére 10 000 Ft/sportszervezet. A kedvezményes jelentkezési díj csak azon SOSZ tagszervezetek részére biztosított, amely sportszervezet a 2021. évi és/vagy a 2022. évi éves tagdíját a programjelentkezés napjáig megfizette.
A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, kifizetést igazoló bankszámlakivonat), a projekt dokumentációhoz kell csatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Sportegyesületek Országos Szövetsége Takarékbank Zrt.
18203332-06029691-40010015
A programjelentkezési díj jelentkezés beadása napjának határidejéig történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a benyújtott támogatási kérelem érvénytelenségét vonja maga után. Késedelmes teljesítés esetén a programjelentkezési díjat a Lebonyolító visszautalja a befizető részére. A támogatási kérelemnek a jelentkezési határidőig történő beérkezése esetén a programjelentkezési díj visszatérítésére nincs lehetőség, függetlenül az elbírálás eredményétől.
https://sosz.hu/hiszek-benned-sport-program/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem