Honvédségi ösztöndíj

Határidő
Érvényes
Pályázhat
felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a Szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést megszerző személy, vagy iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személy

Honvédségi ösztöndíj


Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra
A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a Szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést megszerző személy, vagy iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személy.

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:
- 18. életévét betöltötte,
- cselekvőképes,
- magyar állampolgár,
- büntetlen előéletű,
- állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
- megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
- hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytat, tanulói jogviszonyban áll, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt,
- folyamatos tanulmányok folytatását - kivéve az engedélyezett halasztás esetét - vállalja,
- vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és
- nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a tanév vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a tanév vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, aki korábban részesült az ösztöndíjban, továbbá akivel szemben büntetőeljárás - ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást - van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.
A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától a képző intézmény által kiállított, a képzés várható befejezéséről szóló igazolás alapján a szerződéses állományba vételének időpontjáig, de legfeljebb a tanulói vagy hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapig jogosult ösztöndíjra.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:
- felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a minimálbér 100%-a;
- szakképző intézmény tanulója esetében a minimálbér 50%-a.
A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:
- A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (adatlap szerint);
- Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról;
- Adatkezelési nyilatkozatot;

Külön csatolni kell:
- Tanulmányi eredményének igazolása (leckekönyv, bizonyítvány fénymásolata);
- hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes);
A pályázatok beérkezésének határideje legkésőbb 2023. szeptember 30. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni. (Kérjük a borítékok feladásakor a postai kézbesítési időt figyelembe venni szíveskedjenek!):
Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
A borítékra rá kell írni: "Pályázat HM ösztöndíjra"
Külön fel kell tüntetni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/szakmát.
A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Szabó Ferenc őrnagy ad (tel.: 06/1/474-11-11/25- 482; 30/351-52-92) e-mail: szabo.ferenc@hm.gov.hu).
Az ösztöndíjpályázatok elbírálására létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2023. október 15-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten november és december hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást.

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapon belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.
https://kormany.hu/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem