Ifjúsági Nemzetközi Konferencia-részvétel támogatása

Határidő
2023. 02. 10., 2023. 04. 17.
Érvényes
Pályázhat
azon kutatók, akik a pályázat beadási határidejének napján megfelelnek az alábbi feltételeknek: - az MTA köztestületi tagjai és - még nem töltötték be a 41. életévüket

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia-részvétel támogatása


IFJÚSÁGI NEMZETKÖZI KONFERENCIA-RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA 2023. ÉV

I. A tudományos pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében közérdekű felajánlás alapján ifjúsági nemzetközi konferencia-részvételi pályázatot alapított, amit központi költségvetési forrásból finanszírozottan folyamatosan fenntart. Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszterbemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja. A tudományos pályázat kiemelten támogatja a gyermeket nevelő kutatónők konferencia-részvételét.
A koronavírus-járványra való tekintettel a támogatási összeg online részvétel finanszírozására is fordítható.
A támogatást az MTA nevében az MTA Titkársága nyújtja, amelynek adatai:
Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Nádor utca 7.
adószáma: 15300203-2-41
The Secretariat of the Hungarian Academy of Sciences
7 Nador street,
H-1051 Budapest
VAT number: HU15300203
A 2023. évi tudományos pályázat meghirdetésének időpontja: 2022. augusztus 5.

II. A tudományos pályázat benyújtására jogosultak köre
Tudományos pályázatot nyújthatnak be azon kutatók, akik a pályázat beadási határidejének napján megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- az MTA köztestületi tagjai és
- még nem töltötték be a 41. életévüket.
A tudományos pályázati korhatár gyermekenként két évvel, legfeljebb négy évvel megemelkedik, ha a kutató - a pályázat benyújtását megelőzően vagy a pályázat benyújtásakor - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesül/részesült, vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesül/részesült, ide nem értve a táppénzt.
A pályázónak jogosultságát indokoló körülményeiről a pályázat beadásakor nyilatkoznia kell a VIII. pontban meghatározottak szerint.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a benyújtott támogatási kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a pályázati kiírásban előírt dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja;

IV. A tudományos pályázat megvalósítására rendelkezésre álló időszak Pályázó a feladatot a 2023. január 1. és 2023. december 15. közötti időszakban valósíthatja meg, vagyis ezen időpontokban lezáruló nemzetközi illetve online konferenciákon, workshopokon való részvétel támogatására szolgál.
Támogatásban részesíthetők maximális száma: 150 fő.

V. A tudományos pályázat pénzügyi forrása és a pályázaton igényelhető összeg
A pályázati támogatás céljára 2023-ban a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény XXXIII. fejezet MTA 6. cím 2. alcím Nemzetközi, európai és határon túli feladatok, programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 20 000 000 Ft összegű forrás áll rendelkezésre.
Jelen tudományos pályázat keretében minimálisan pályázható összeg:
- személyes részvétel esetén személyenként 250 000 Ft,
- online konferencián való részvétel esetén 100 000 Ft.
A maximális megítélhető támogatás mértéke 1 000 000 Ft. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvényen való részvétel teljes költségigényétől függően 10% és 100% között alakulhat.
A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvételre veheti igénybe. Későbbi fordulókban megelőző fordulókban benyújtott tudományos pályázatok ismételten nem nyújthatóak be.

VI. Kifizethető költségek, a felhasználás szabályai
A támogatás konferencia-részvételhez kapcsolódó költségekre használható fel, amelyet a szolgáltató, a kiutazó vagy továbbszámlázással a kutatót alkalmazó belföldi jogi személy részére fizet meg a Támogató nevében az MTA Titkársága.
Költségek lehetnek:
- útiköltség,
- szállás,
- egyéb dologi kiadások (biztosítás, részvételi (regisztrációs) díj, vízumdíj, utazáshoz szükséges Covid tesztek, külföldi tömegközlekedés, repülőtéri transzfer).
- Amennyiben a pályázó részére a fenti költségeket a belföldi jogi személy a támogatási döntésről szóló értesítést követően fizette ki, abban az esetben a belföldi jogi személy továbbszámlázhatja az MTA Titkársága részére a költségeket. A számlának tartalmaznia kell a kutató nevét, az utazási célt (ország, város megnevezését), az utazás dátumát és a támogatott tevékenység megnevezéseként a "külföldi kiküldetés költségei" meghatározást.
Online konferencia-részvétel esetén kizárólag regisztrációs díj fizethető.

VII. Saját forrás mértéke A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

VIII. A tudományos pályázat benyújtása
1. A pályázatokat 2022. augusztus 5-től folyamatosan lehet benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/inkp_2023/ oldalon érhető el. A pályázatok értékelése 3 fordulóban történik (ld. X. pont) A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható.
A pályázatok a jelen felhívás közzétételétől kezdődően legkésőbb 2023. április 17. 24:00 óráig nyújthatók be.
2. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
2.1 a pályázó adatait (az AAT-ből származó kötelező adatok: lásd útmutató)
2.2 a pályázat adatait (a pályázatkezelő rendszer (EPK) INKP oldalán töltendő ki)
2.3 a pályázatkezelő rendszerben (EPK-INKP) a Mellékletek menüpont alá pdf formátumban feltöltendő dokumentumokat:
2.3.1. rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz
2.3.2. a rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása
2.3.3. kb. 1 oldalas absztrakt és az absztrakt elfogadásának (várható) ideje és amennyiben a tervezett előadást már elfogadták, a visszaigazolás másolata is
2.3.4. büntetőjogi felelőssége tudatában megtett, ún. összevont nyilatkozat (a pályázatkezelő rendszer "Letöltés" menüpontja alól letölthető dokumentum (kitöltés, aláírások) arra vonatkozóan, hogy
- a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek,
- megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- korhatárkedvezmény-nyilatkozat,
- a mű digitális feltöltéséről szóló nyilatkozat, mely szerint a jelen támogatásfelhasználásával létrehozott, kiadott mű (előadásokat is ideértve) vonatkozásában Támogatott kötelezettsége, hogy a mű adatait digitális formában az MTA KIK Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL repozitóriumába vagy a vonatkozó elnöki határozat szerinti repozitóriumába feltölti a megjelenést követően 30 napon belül.
- adatkezelési-nyilatkozat:
a pályázó írásbeli nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy személyes adatai kezelésének a jogalapja törvényben meghatározott közfeladat ellátása, az adatkezelés célja a pályázat lefolytatása, és kijelenti, hogy megismerte és tudomásul veszi az MTA Titkársága és MTA (mint Adatkezelők) közös adatkezelési tájékoztatóját (GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást), amely a www.mta.hu honlap alján Hasznos információk menüpont alatt érhetők el.
A pályázó AAT-ban rögzített személyes adatait (név, elérhetőség) az Adatkezelő nyertes pályázat esetén a pályázat lezárását követő 4 2 évig, nem nyertes pályázat esetén 6 hónapig megőrzi. Az Adatkezelő a megőrzési idő leteltét követően a személyes adatokat törli.
A pályázó nevét és a rendezvény címét is tartalmazó, a pályázat 2.3.4 pontja szerinti összevont nyilatkozat eredeti, aláírt példányát el kell küldeni az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya részére (1051 Budapest, Nádor utca 7.) Amennyiben a pályázó a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látta el az elektronikusan benyújtott nyilatkozatát, úgy nem szükséges annak papír alapú, aláírt példányát postázni.
A támogatás felhasználásával létrehozott mű vonatkozásában a Támogatottat illeti valamennyi személyhez fűződő és vagyoni felhasználási jogosultság, arra a Támogató nem tart igényt.

IX. A tudományos pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei
A tudományos pályázat befogadásáról az MTA vagy képviselője a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót - az általa megadott e-mailcímen -, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.
Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.
A tudományos pályázat befogadása előtt vizsgálni kell (formai vizsgálat), hogy
1. a pályázó személye megfelel a jelen kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,
2. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
3. a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,
4. a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.
Ha a tudományos pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mailcímen. Hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a tudományos pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül elbírálásra, melyről a pályázót az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya értesíti, az elutasítás okát a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának meg kell jelölnie.

X. A tudományos pályázat elbírálása, döntés a támogatásról, a pályázók értesítése
A benyújtott tudományos pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a Tudományértékelési Elnöki Bizottságról szóló határozatával összhangban az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottsága által kijelölt albizottság mint szakmai zsűri 3 fordulóban értékeli.
- Az I. fordulóban elbírálandó pályázatok benyújtási határideje: 2022. szeptember 30.,
- a II. fordulóban elbírálandó pályázatok benyújtási határideje: 2023. február 10.,
- a III. fordulóban elbírálandó pályázatok benyújtási határideje: 2023. április 17.
Benyújtásnak elektronikus iratok esetén az EPK-ban történő feltöltés napja tekinthető, postai úton benyújtott iratok esetén pedig a feladás napja.
A tudományos pályázatok támogatásáról az MTA Elnöke dönt a benyújtási határidő lejártát követő 2 hónapon belül.
A pályázók részére a támogatási döntésről, a döntés meghozatalát követő 30 napon belül értesítő levelet bocsájt ki az MTA Titkársága. A nyertes pályázók részére egyidejűleg az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat és határidőket tartalmazó Tájékoztatót küld az MTA Titkársága és annak alapján - a döntésről szóló értesítést követően - gondoskodik a támogatás rendelkezésre állásáról.
Az értesítő levél aláírásának dátumánál korábban kiállított számlát nem áll módunkban elszámolni!
Értékelési szempontok:
a pályázó tudományos teljesítménye,
a konferencia jelentősége,
a konferencián bemutatni kívánt poszter vagy előadás témájának aktualitása,
a konferencia várható hatása a pályázó szakmai előmenetele szempontjából.

XI. A támogatás felhasználása, beszámolás
A sikeres tudományos pályázatot követően az Akadémia az MTA Titkárságán keresztül biztosítja az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján a költségek fedezetét.
Az utazáshoz kapcsolódó kifizetéseket az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a hozzá írásban benyújtott igényeknek megfelelően, a pályázattal elnyert összeg erejéig teljesíti.
Az MTA Titkársága közbeszerzési kötelezettsége miatt repülőjegy megvásárlására kizárólag az MTA Titkársága által megbízott jegyirodán keresztül kerülhet sor.
Az egyéb konferencia-részvételhez kapcsolódó költséget a rendezvényt megelőzően az MTA Titkársága az MTA Titkársága nevére és címére (magyar nyelven és angol nyelven név, cím és adószám) kiállított számla ellenében, közvetlenül a szolgáltatók részére fizeti meg. (Előlegszámlát/Proforma invoice számlát 8-10 nappal a kifizetés esedékességét megelőzően szükséges leadni az MTA Titkársága felé.) Az utazó/az utazó foglalkoztatója által megelőlegezett összeg esetén a rendezvényt követően a költséget az MTA Titkársága banki átutalással az utazónak/ az utazó foglalkoztatójának téríti meg az MTA Titkársága nevére és címére kiállított számla alapján.
A pályázó nem köteles a teljes keretösszeg kimerítésére.
Az utazást követően, de legkésőbb 8 munkanapon belül az utazáshoz kapcsolódó, az utazó/ az utazó foglalkoztatója által megelőlegezett összegről szóló eredeti számlákat le kell adni az MTA Titkársága Gazdasági Osztályán. Előlegszámla/Proforma invoice számla esetén is végszámlát szükséges leadni az utazást követően.
A konferencia-részvételről készített szakmai beszámolót az utazást követő 8 munkanapon belül kell megküldeni a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya részére.

XII. Jogorvoslat
A tudományos pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázattal kapcsolatban szakmai kérdésekben az MTA Titkársága, Elnöki és Alelnöki Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (e-mail: solymosi.beata@titkarsag.mta.hu, tel.: 06-1-411-6156), pénzügyi kérdésekben az MTA Titkárság Gazdasági Osztálya (e-mail: gazdasagi.osztaly@titkarsag.mta.hu, tel.: 06-1- 411-6127) nyújt további tájékoztatást.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem