Ifjúsági Nemzetközi Konferencia-részvétel támogatása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
azon kutatók, akik a pályázat beadási határidejének napján megfelelnek az alábbi feltételeknek: a) tagja az MTA köztestületének, b) 40 évesnél fiatalabb

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia-részvétel támogatása


2024. ÉV
I. A tudományos pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében közérdekű felajánlás alapján ifjúsági nemzetközi konferencia-részvételi pályázatot alapított, amit központi költségvetési forrásból finanszírozottan folyamatosan fenntart. Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszterbemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja. A tudományos pályázat kiemelten támogatja a gyermeket nevelő kutatónők konferencia-részvételét.
A támogatási összeg online részvétel finanszírozására is fordítható.
A támogatást az MTA nevében az MTA Titkársága nyújtja, amelynek adatai:
Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Nádor utca 7.
adószáma: 15300203-2-41
The Secretariat of the Hungarian Academy of Sciences
7 Nador street, H-1051 Budapest
VAT number: HU15300203

II. A tudományos pályázat benyújtására jogosultak köre
Tudományos pályázatot nyújthatnak be azon kutatók, akik a pályázat beadási határidejének napján megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) tagja az MTA köztestületének,
b) 40 évesnél fiatalabb.
Kiskorú gyermeket nevelő kutatók esetében a pályázó kutató kérésére a pályázati korhatár megnövelhető: nők esetében gyermekenként 2 évvel vagy a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával, férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.
A pályázónak jogosultságát indokoló körülményeiről a pályázat beadásakor nyilatkoznia kell a VIII. pontban meghatározottak szerint.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a benyújtott támogatási kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a pályázati kiírásban előírt dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja;

IV. A tudományos pályázat megvalósítására rendelkezésre álló időszak
A támogatás a 2024. január 15-e után kezdődő és 2024. december 15-ig lezáruló nemzetközi, illetve online konferenciákon, workshopokon való részvétel támogatására szolgál az egyes pályázati fordulókban a X. pontban részletezett határidők szerint.

V. A tudományos pályázat pénzügyi forrása, a pályázaton igényelhető összeg és a támogatásban részesülő kutatók várható száma
A pályázati támogatás céljára 2024-ben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény XXXIII. fejezet MTA 6. cím 2. alcím Nemzetközi, európai és határon túli feladatok, programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 40 000 000 Ft összegű forrás áll rendelkezésre. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a pályázat céljára megállapított keret a szükséges mértékben rendelkezésre álljon.
Jelen tudományos pályázat keretében minimálisan pályázható összeg:
- személyes részvétel esetén személyenként 250 000 Ft,
- online konferencián való részvétel esetén 100 000 Ft.
A maximális megítélhető támogatás mértéke 750 000 Ft. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás 100%. A pályázathoz nem szükséges saját forrás. A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvételre veheti igénybe.
Későbbi fordulókban megelőző fordulókban benyújtott tudományos pályázatok ismételten nem nyújthatók be. Azok a pályázók, akik a 2023. évi pályázati ciklusban támogatást nyertek el, a 2024. évi fordulókban nem nyújthatnak be pályázatot.
Támogatásban részesülő kutatók várható száma: 80-110 fő.

VI. Kifizethető költségek, a felhasználás szabályai
A támogatás konferencia-részvételhez kapcsolódó költségekre használható fel, amelyet számla ellenében a szolgáltató, a kiutazó vagy a kutatót alkalmazó belföldi jogi személy részére fizet meg a Támogató nevében az MTA Titkársága.
A támogatás kizárólag a támogatásról szóló értesítés dátumát követően megvalósuló konferenciákra számolható el. A támogatásról szóló értesítés dátumánál korábban kiállított számlát nem áll módunkban elszámolni.
A kutatót alkalmazó belföldi jogi személy, amennyiben a pályázó érdekében az elszámolható költségeket megelőlegezi, a konferenciát követően továbbszámlázhatja azokat az MTA Titkársága részére. A számlának tartalmaznia kell a kutató nevét, az utazási célt (ország, város megnevezését), az utazás dátumát és a támogatott tevékenység megnevezéseként a "külföldi kiküldetés költségei" meghatározást.
Költségek lehetnek:
- útiköltség,
- szállás,
- egyéb dologi kiadások (biztosítás, részvételi (regisztrációs) díj, vízumdíj, külföldi tömegközlekedés, repülőtéri transzfer, utazáshoz szükséges indokolt egészségügyi szolgáltatások, így pl. védőoltások, tesztek;),
- napdíj.
Online konferencia-részvétel esetén kizárólag regisztrációs díj fizethető.

VII. Saját forrás mértéke
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

VIII. A tudományos pályázat benyújtása
1. A pályázatokat 2023. augusztus 8-tól folyamatosan lehet benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/inkp 2024/oldalon érhető el. A pályázatok értékelése 2 fordulóban történik (ld. X. pont) A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható.
A pályázatok a jelen felhívás közzétételétől kezdődően legkésőbb 2024. április 5. 24:00 óráig nyújthatók be.
2. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
2.1 a pályázó adatait (az AAT-ből származó kötelező adatok: lásd útmutató)
2.2 a pályázat adatait (a pályázatkezelő rendszer (EPK) INKP oldalán töltendő ki)
2.3 a pályázatkezelő rendszerben (EPK-INKP) a Mellékletek menüpont alá pdf formátumban feltöltendő dokumentumokat:
2.3.1. rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz
2.3.2. a rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása
2.3.3. amennyiben a konferenciarészvétel előadás/poszter elfogadásához kötött, az absztrakt/poszter kb. 1 oldalas összefoglalója, illetve a jelentkezés elfogadásának (várható) ideje, és amennyiben a tervezett előadást/posztert már elfogadták, a visszaigazolás másolata is.
2.3.4. büntetőjogi felelőssége tudatában megtett, ún. összevont nyilatkozat (a pályázatkezelő rendszer "Letöltés" menüpontja alól letölthető dokumentum (kitöltés, aláírások) arra vonatkozóan, hogy
- a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek,
- megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- korhatárkedvezmény-nyilatkozat,
- a mű digitális feltöltéséről szóló nyilatkozat, mely szerint a jelen támogatásfelhasználásával létrehozott, kiadott mű (előadásokat is ideértve) vonatkozásában Támogatott kötelezettsége, hogy a mű adatait digitális formában az MTA KIK Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL repozitóriumába vagy a vonatkozó elnöki határozat szerinti repozitóriumába feltölti a megjelenést követően 30 napon belül.
- adatkezelési-nyilatkozat:
a pályázó írásbeli nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy személyes adatai kezelésének a jogalapja törvényben meghatározott közfeladat ellátása, az adatkezelés célja a pályázat lefolytatása, és kijelenti, hogy megismerte és tudomásul veszi az MTA Titkársága és MTA (mint Adatkezelők) közös adatkezelési tájékoztatóját (GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást), amely a www.mta.hu honlap alján a "Hasznos információk" menüpont alatt érhetők el. A pályázó AAT-ban rögzített személyes adatait (név, elérhetőség) az Adatkezelő nyertes pályázat esetén a pályázat lezárását követő 2 évig, nem nyertes pályázat esetén 6 hónapig megőrzi. Az Adatkezelő a megőrzési idő leteltét követően a személyes adatokat törli.

A pályázó nevét és a rendezvény címét is tartalmazó, a pályázat 2.3.4 pontja szerinti összevont nyilatkozat eredeti, aláírt példányát el kell küldeni az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya részére (1051 Budapest, Nádor utca 7.) Amennyiben a pályázó a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látta el az elektronikusan benyújtott nyilatkozatát, úgy nem szükséges annak papír alapú, aláírt példányát postázni.
A támogatás felhasználásával létrehozott mű vonatkozásában a Támogatottat illeti valamennyi személyhez fűződő és vagyoni felhasználási jogosultság, arra a Támogató nem tart igényt.

IX. A tudományos pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei
A tudományos pályázat befogadásáról az MTA vagy képviselője a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót - az általa megadott e-mailcímen -, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.
Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.
A tudományos pályázat befogadása előtt vizsgálni kell (formai vizsgálat), hogy
1. a pályázó személye megfelel a jelen kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,
2. az igényelt támogatás összege eléri a minimálisan igényelhető, illetve nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket,
3. a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,
4. a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.
Ha a tudományos pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mailcímen. Hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a tudományos pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül elbírálásra, melyről a pályázót az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya értesíti, az elutasítás okát a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának meg kell jelölnie.

X. Pályázati határidők, a tudományos pályázat elbírálása, döntés a támogatásról, a pályázók értesítése
A benyújtott tudományos pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a Tudományértékelési Elnöki Bizottságról szóló határozatával összhangban az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottsága által kijelölt albizottság, mint szakmai zsűri 2 fordulóban értékeli.

Pályázati határidők
2024/II. forduló
Benyújtási határidő: 2024. április 5.
A megpályázható konferencia időpontja: 2024. augusztus 1.-2024. december 15.
A döntés várható időpontja: 2024. július 5.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati támogatás terhére csak 2024. évben kiállított számlákat lehet elszámolni, a számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi, mint a pályázati döntésről szóló értesítőlevél dátuma.
Benyújtásnak elektronikus iratok esetén az EPK-ba történő feltöltés napja tekinthető, postai úton benyújtott iratok esetén pedig a feladás napja.
A tudományos pályázatok támogatásáról az MTA Elnöke dönt.
A pályázók részére a támogatási döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül az MTA Titkársága értesítést küld. A nyertes pályázók részére egyidejűleg az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat és határidőket tartalmazó Tájékoztatót küld az MTA Titkársága, és annak alapján - a döntésről szóló értesítést követően - gondoskodik a támogatás rendelkezésre állásáról.
A támogatás kizárólag a támogatásról szóló értesítés dátumát követően megvalósuló konferenciákra számolható el. A támogatásról szóló értesítés dátumánál korábban kiállított számlát nem áll módunkban elszámolni.

Értékelési szempontok
1. A pályázó alkalmassága
- a pályázó tudományos teljesítménye kutatói karrierjének szakaszához mérten, a benyújtott CV alapján
- a konferencián való részvétel várható hatása a kutató karrierjére nézve
2. A konferenciához való hozzájárulás minősége
- az aktív részvétel szintje: poszter, előadás, meghívott előadó vagy konferenciaszervezési közreműködés a tudományterület sajátosságainak figyelembevételével
- a bemutatni kívánt téma aktualitása,
- a bemutatni kívánt téma mennyire eredeti, innovatív, kreatív
- az absztrakt kidolgozottsága, tudományos minősége
3. A konferencia rangja, jelentősége
- a konferencia szakmai presztízse, elismertsége
- a pályázó részvételének jelentősége a rendezvényen, a részvétellel járó szakmai elismerés mértéke
4. Konferenciarészvétel költsége
- reális költségterv
- a konferencián való részvétel költségigénye mennyiben áll arányban annak szakmai jelentőségével
- kutató, kutatóhely támogatása a konferencián való részvételhez

Az értékelés menete
Az MTA nemzetközi pályázatainak szakmai bírálatát a Tudományértékelési Elnöki Bizottság nemzetközi albizottsága végzi, melynek elnöke az MTA főtitkárhelyettese.
A TÉB nemzetközi albizottság tagjai az Elektronikus Pályázati Keretrendszer bírálói felületén a pályázatokat az alábbi kategóriákba sorolva minősítik:
A - feltétlenül támogatandó,
B - támogatandó,
C - esetleg támogatandó,
D - nem támogatandó.
A bizottság tagjai rangsorolják a pályázati anyagokat, a bizottsági ülésen döntenek a támogatásra javasolt pályázatokról, valamint a javasolt támogatási összegekről, törekedve a nagy tudományterületenként azonos sikerarányra a pályázók körében.

A támogatás felhasználása, beszámolás
A sikeres tudományos pályázatot követően az Akadémia az MTA Titkárságán keresztül biztosítja az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján a költségek fedezetét.
Az utazáshoz kapcsolódó kifizetéseket az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a hozzá írásban benyújtott igényeknek megfelelően, a pályázattal elnyert összeg erejéig teljesíti.
Az MTA Titkársága közbeszerzési kötelezettsége miatt repülőjegy megvásárlására kizárólag az MTA Titkársága által megbízott jegyirodán keresztül kerülhet sor.
Az egyéb konferencia-részvételhez kapcsolódó költséget a rendezvényt megelőzően az MTA Titkársága az MTA Titkársága nevére és címére (magyar nyelven és angol nyelven név, cím és adószám) kiállított számla ellenében, közvetlenül a szolgáltatók részére fizeti meg. (Az előlegszámlát (proforma invoice) 8-10 nappal a kifizetés esedékességét megelőzően szükséges leadni az MTA Titkársága felé.) Az utazó/az utazó foglalkoztatója által megelőlegezett összeg esetén a rendezvényt követően a költséget az MTA Titkársága banki átutalással az utazónak/ az utazó foglalkoztatójának téríti meg az MTA Titkársága nevére és címére kiállított számla alapján. A pályázó nem köteles a teljes keretösszeg kimerítésére.
Az utazást követően, de legkésőbb 8 munkanapon belül az utazáshoz kapcsolódó, az utazó/ az utazó foglalkoztatója által megelőlegezett összegről szóló eredeti számlákat le kell adni az MTA Titkársága Gazdasági Osztályán. Előlegszámla/Proforma invoice számla esetén is szükséges végszámlát leadni az utazást követően.
A konferencia-részvételről készített szakmai beszámolót az utazást követő 8 munkanapon belül kell megküldeni a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya részére.

XI. Jogorvoslat
A tudományos pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázattal kapcsolatban szakmai kérdésekben az MTA Titkársága, Elnöki és Alelnöki Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (e-mail: solymosi.beata@titkarsag.mta.hu, tel.: 06-1-411-6156), pénzügyi kérdésekben az MTA Titkárság Gazdasági Osztálya (e-mail: gazdasagi.osztaly@titkarsag.mta.hu, tel.: 06-1- 411-6127) nyújt további tájékoztatást.
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2024-113102

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem