III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására

Határidő
Érvényes
Pályázhat
művészek vagy alkotócsoportok

III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet
köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására


Beadási határidő: 2024. május 31.
Téma: Roma holokauszt emlékezete

1. A pályázat kiírója
A pályázat kiírója Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat.

2. A pályázat célja, tárgya
1944 őszén az óbudai Bécsi úti téglagyárakat jelölték ki arra a célra, hogy a romákat egy helyre tömörítsék a bevagonírozás és a koncentrációs táborokba szállítás előtt. A volt téglagyár területe tehát nem csupán az emlékmű méltó helyszíne, hanem olyan történelmi emlékhely, amely a lokális érintettséget és a történelmi tragédiát együttesen tudja megjeleníteni.
A Kiíró célja, hogy elősegítse a roma holokauszt emlékezetét, társadalmi diskurzusba emelését, az egyéni és közösségi megemlékezéseknek helyet, kiindulópontot biztosítson. A köztéri alkotás létrehozásával a cél az, hogy minél szélesebb körben ismert legyen, reprezentációja jelentőségének megfeleljen és indítsa be a nemzeti és nemzetiségi identitásformáló közbeszédet. A Kiíró fontosnak tartja, hogy a létrejövő mű lehetővé tegye a tágabb, a mához szóló értelmezést, a múlt és a jelen összekapcsolását. A Kiíró célja, hogy országos, sőt nemzetközi összefüggésben is értelmezhető, korszerű vizuális nyelvet használó, ezzel együtt a befogadói sokszínűséggel is számoló, megvalósítható mű jöjjön létre.

3. Általános követelmények
A tervezett köztéri alkotás reagáljon a volt téglagyári helyszínre, vegye figyelembe a helyszín társadalmi és történeti kontextusait, földrajzi adottságait. A pályamű teremtsen lehetőséget a részvételiségre, a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel reflektáljon a történelmi, illetve személyes tragédiákra, a téma alulreprezentáltságára, ezzel segítse elő az egyéni és társadalmi trauma-feldolgozást.
A köztéri alkotás műfajára, karakterére, méretére, anyagára, a felhasznált technológiára vonatkozóan nincs előzetes kikötés, azonban a tervezés folyamán figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen. A legklímabarátabb kerületként számunkra kiemelt érték a fenntarthatóság, ezért a klímaváltozás okozta változó időjárási hatásoknak való kitettség tekintetében az újonnan állítandó köztéri alkotás tervezési fázisakor különös gondossággal szükséges megválasztani az anyaghasználatot, hogy a fenntartás nehézségei és költségei minimalizálhatóak legyenek, az állagmegóvás biztosításával.

4. A pályamű megvalósításának keretösszege
A teljes megvalósításra - beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást - bruttó 10 millió Ft áll a nyertes pályázó rendelkezésére.

5. A pályázat jellege és a pályázók köre
5.1. A pályázat nyilvános és nevesített.
A díjazásban, illetve megvételben nem részesített pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a Bíráló Bizottság nem hozhatja nyilvánosságra.
5.2. A pályázaton való részvétel feltételei
A Kiíró olyan művészek vagy alkotócsoportok részvételét várja,
- akik a jelen kiírásban meghirdetett feladattal azonosulni tudnak, annak megvalósítására vállalkoznak, a köztéri művészeti alkotás létrejöttét a megtervezéstől a felállításig nyomon követik, és abban aktívan részt vesznek,
- akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a döntésben, vagy annak előkészítésében részt vesz, ezek közeli hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a köztéri alkotást határidőre megvalósítja.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat készítője ingyenes és korlátlan felhasználási jogot enged a pályázat Kiírója részére. A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

6. A pályázat benyújtása
Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.
A pályázat nyelve: magyar.
6.1. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot elektronikus úton kell beküldeni a romaholokauszt@obuda.hu e-mailcímre.
A benyújtás határideje: 2024. május 31.
Az Önkormányzat a pályamű beérkezését követően a feladó email címére visszaküldött válaszlevélben jelzi a beérkezés tényét. Amennyiben a benyújtási határidőn belül beérkezett pályázat hiányos, az Önkormányzat egy alkalommal felhívja a pályázó figyelmét a hiányok pótlására. Amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor, a pályázat további indoklás nélkül kizárásra kerül.
6.2. A Pályázat során benyújtandó dokumentumok
A pályázat kötelező tartalmi elemei:
1. látványterv, több nézetből (pdf, A3-as formában + 3D digitális formátumú tervek) max. 10 MB terjedelemben
2. teljes körű, részletes műszaki dokumentáció (pdf, A3-as formában)
3. műleírás(ok) (pdf, A3-as formában)
4. részletes költségvetési terv (pdf)
A pályázat kötelező dokumentumai:
1. adatlap az alkotás alapadatairól, az alkotó(k) nevéről, elérhetőségi adatairól, kötelező nyilatkozatok (pdf)
2. rövid önéletrajz (pdf)
3. a művészi munkásságot bemutató rövid anyag (pdf)
4. saját szellemi termékre vonatkozó aláírt szerzői nyilatkozat
5. nyilatkozat összeférhetetlenségről
6. nyilatkozat a pályázó adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról
7. nyilatkozat az I-III. díjazott pályázók adatainak megismeréséhez való hozzájárulásról
8. szándéknyilatkozat a pályaművekből rendezett kiállításon való részvételről
A pályázattal kapcsolatos további információ a kapcsolattartótól kérhető.
Kapcsolattartó: Kemény Vagyim (kemeny.vagyim@obuda.hu)
A pályázat lebonyolításában az adminisztratív feladatokat Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala Köznevelési és Kulturális Főosztálya látja el.
A pályázat során a kiíró a megadott személyes adatokat kizárólag a pályázat lebonyolítása céljából és annak időtartama alatt kezeli.

7. A pályaművek elbírálása
7.1. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
A törvény ugyanezen szakasza (2) bekezdése szerint a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.
A pályázat hiánytalan benyújtását követően a pályaművek értékelését szakmai Bíráló Bizottság végzi. A bizottság véleménye és javaslata alapján a nyertes pályaműről a Kiíró dönt.
7.2. A Bíráló Bizottság
A pályázatot 8 főből álló Bíráló Bizottság bírálja el, amelynek tervezett összetétele:
- Csőz László, történész
- Horváth Péter, történész, Óbudai Múzeum
- Péntek Orsolya, képzőművész, író, történész
- Szabó Zsolt, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
- Pocsai Bettina, romológus
- Mohácsi András, szobrász, képzőművész
- Szász Anna Lujza, szociológus
- Béres András, alpolgármester
A Bíráló Bizottság tagjait a Kiíró kapcsolattartója kéri fel és bízza meg.
Az elnököt a Kiíró a kapcsolattartó útján kéri fel a Bíráló Bizottság tagjai közül.
A Bíráló Bizottság a pályaművekből rangsort állít fel, melyből az I. helyre rangsorolt alkotást ajánlja megvalósításra a Kiírónak.
7.3. A bírálati szempontrendszer:
· a pályamű kortárs szellemisége és nyelvezete, magas művészi színvonala, eredetisége,
· a pályamű meggyőző, érzékeny kapcsolódása a tematikához,
- az egyéni és társadalmi érintettség együttes megjelenítése, minél szélesebb társadalmi rétegek bevonása a trauma-feldolgozás lehetőségébe,
- megvalósíthatóság,
- fenntarthatóság,
- részvételiség biztosítása,
- az épített és természeti környezetbe való illeszkedése,
- a költségek illeszkedése az előirányzathoz.

8. A pályamű megvalósítása
Az emlékmű átadásának tervezett időpontja: 2024. október 15. az óbudai téglagyár gyűjtőtáborként működésének 80. évfordulója.

9. Egyéb tájékoztatás
Az Országgyűlés a közpénzekből nyújtott támogatások fokozottabb átláthatóságának megteremtése érdekében 2007. december 17-én elfogadta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt, mely jogszabály 2008. április 1-jén lépett hatályba. A törvény egyik célja az, hogy kizárja a közpénzekből nyújtott, pályázati eljárásban elnyerhető juttatások elnyeréséből azokat a személyeket, akik a támogatás megítélésére befolyással lehetnek.
Ennek értelmében a törvény 6.§-a szerint nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban,
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján az erre a célra létrehozott honlapon közzétették.
Annak érdekében, hogy a fenti szabályok érvényesüljenek, minden pályázónak a pályázati anyaghoz csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nem esik a fenti korlátozás alá.

https://obuda.hu/palyazatok/iii-kerulet-obuda-bekasmegyer-onkormanyzat-nyilvanos-palyazatot-hirdet-kozteri-kepzomuveszeti-alkotas-letrehozasara/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem