IWI Nemzetközi Fitnesziskola pályázat ingyenes tanfolyami lehetőségre

Határidő
Érvényes
Kategória
OktatásSport
Pályázhat
a. Pedagógusok, akik állami vagy egyházi fenntartású általános vagy középiskolában tanítanak, vagy tanítottak legalább 3 tanéven át. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a korábbi pedagógus jogviszonyuk már megszűnt, a megszűnés dátuma nem lehet régebbi, mint 2021. október 1. b. Szakképzett egészségügyi dolgozók, akik állami egészségügyi intézményben dolgoznak, vagy dolgoztak legalább 3 éven át. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a korábbi egészségügyi dolgozói jogviszonyuk megszűnt, a megszűnés dátuma nem lehet régebbi, mint 2021. október 1

IWI Nemzetközi Fitnesziskola pályázat ingyenes tanfolyami lehetőségrePályázati kiírás
Az IWI Nemzetközi Fitnesziskola (2600 Vác Zrínyi M. utca 39/b, adószám: 22668332-2-13) engedélyezett felnőttképzési intézmény (Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000111, Bejelentés száma: B/2020/000171), pályázatot ír ki tanfolyamon való ingyenes részvételi lehetőségre 20 fő számára az alábbiak szerint:

1. Kik pályázhatnak?
a. Pedagógusok, akik állami vagy egyházi fenntartású általános vagy középiskolában tanítanak, vagy tanítottak legalább 3 tanéven át. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a korábbi pedagógus jogviszonyuk már megszűnt, a megszűnés dátuma nem lehet régebbi, mint 2021. október 1.
b. Szakképzett egészségügyi dolgozók, akik állami egészségügyi intézményben dolgoznak, vagy dolgoztak legalább 3 éven át. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a korábbi egészségügyi dolgozói jogviszonyuk megszűnt, a megszűnés dátuma nem lehet régebbi, mint 2021. október 1.

2. Mire pályázhatnak?
Ingyenes részvételi lehetőségre az IWI Nemzetközi Fitnesziskola alábbi tanfolyamain:
- Fitness instruktor szakmai képzés (a pályázati nyeremény a képesítő vizsga költségét nem tartalmazza)
- Csoportos fitness instruktor szakmai képzés (a pályázati nyeremény a képesítő vizsga költségét nem tartalmazza)
- Sportoktató - fitnesz-testépítés szakág (a pályázati nyeremény a képesítő vizsga költségét nem tartalmazza)
- Személyi edző ráépülő szakmai képzés (a pályázati nyeremény a képesítő vizsga költségét nem tartalmazza; alapképesítés szükséges!)
- Gyermekfitnesz és gyermek aerobik oktató szakmai továbbképzés (önképzési céllal is elvégezhető)
- Sporttáplálkozás és táplálék-kiegészítés képzés 1. és 2. modul (önképzési céllal végezhető)
- Elhízás élettana és pszichológiája, modern terápiája (önképzési céllal végezhető)
- Sportjóga alaptanfolyam (önképzési céllal végezhető)
- Én fitnesz alaptanfolyam (önképzési céllal végezhető)
- Wellness Menedzser (önképzési céllal végezhető)
A képzések sikeres elvégzéséről a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszerből generált, államilag nyilvántartott tanúsítványt bocsátunk ki.
A szakmai képzések (Fitness instruktor, Csoportos fitness instruktor, Sportoktató - Testépítés-Fitness és Személyi edző) sikeres elvégzését követően lehetőség van szakmai képesítő vizsgát tenni, és a képesítő bizonyítvány birtokában sport jellegű tevékenységet folytatni, munkát vállalni vagy vállalkozást indítani. A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek végzésének feltételeiről bővebben a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletből lehet tájékozódni.
A tanfolyamok részletes tematikája, ütemezése az IWI Nemzetközi Fitnesziskola honlapján érhető el: https://iwi.hu

3. Hogyan pályázhatnak?
Pályázni a Pályázati kiírás mellékletét képező Pályázati Űrlap (1. sz. melléklet) kitöltésével és benyújtásával, valamint a kötelező mellékletek benyújtásával lehet.
Kötelező mellékletek:
- Pedagógusi vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyt, munkaviszonyt, vagy közalkalmazotti jogviszonyt hitelesen igazoló dokumentum(ok), pl. munkaszerződés
- Amennyiben a munkaviszony a pályázat benyújtásakor megszűnt, a megszűnés okát és időpontját hitelesen igazoló dokumentum (pl. felmondás)
A dokumentumokban a pályázó nevét és más, azonosítást lehetővé tévő adatait, valamint az érzékeny adatokat kérjük kitakarni, továbbá a dokumentumokat az 5. pontban részletezetteknek megfelelően zárt borítékban elhelyezni a pályázati anyagban!

4. Nyeremények
A pályázat kiírója összesen 20 darab ingyenes tanfolyami részvételi lehetőséget biztosít a pályázóknak, amelyből 10 tanfolyami helyet pedagógusok, és ugyancsak 10 tanfolyami helyet egészségügyi dolgozók számára ítél oda. Amennyiben valamelyik kategóriában nem érkezne be megfelelő számú értékelhető pályázat, akkor a fennmaradó helyeket a másik kategória pályázói között ítélik meg.
A nyeremények az IWI Nemzetközi Fitnesziskola 2023. évben induló, a 2. pontban felsorolt tanfolyamaira tetszés szerint használhatók fel. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Személyi edző képzés megkezdéséhez alapképesítés - pl. testnevelő, edzői végzettség - szükséges.)
Valamennyi pályázó a felsoroltak közül egy tanfolyamra jelentkezhet ingyenesen.

5. A pályázatok benyújtásának módja és határideje
A pályázatokat magyar nyelven, a jelen pályázati felhívásban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, 1 (egy) példányban, postai úton kérjük megküldeni az alábbi címre:
IWI Nemzetközi Fitnesziskola
2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b
Határidő: 2022. november 30., éjfél
A postai úton megküldött pályázatnak a határidő lejárta előtt meg kell érkeznie. Amennyiben a pályázat benyújtásának határideje lejártát követően érkezik a pályázat a jelen pontban megjelölt címre, az elkésett pályázatnak minősül és a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.
A pályázat benyújtásával vagy egyéb a pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) a pályázó viseli.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli.

A pályázat jeligés! Kérjük, hogy a pályázó nevét és azonosításra alkalmas adatait (lakcím, telefonszám) sem a pályázati anyagban, sem annak mellékleteiben, sem a postai küldeményen ne tüntessék fel! A küldeményben kérünk elhelyezni egy zárt borítékot, amely tartalmazza a pályázó
- nevét,
- levelezési címét,
- e-mailcímét,
- telefonszámát,
- valamint a pályázati űrlap kötelező mellékleteit.
A fenti feltételeknek nem megfelelő pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban.

6. A nyertesek kiválasztásának folyamata, valamint szempontjai
A pályázati kiírás 1. számú mellékletét (Pályázati űrlap) hiánytalanul, az ott megfogalmazott feltételeknek megfelelően kitöltő közül a zsűri sorsolással választja ki a nyerteseket. A zsűri tagjai: dr. Zopcsák László alapító-tulajdonos, Horváthné Rábai Zita ügyvezető, Karády András szakmai vezető.
A zsűri kizárólag a nyertesek személyes adatait ismeri meg a pályázati küldeményben elhelyezett zárt boríték felnyitása során. A kisorsolt nyertesek által benyújtott kötelező mellékleteket a zsűri a boríték felnyitásával ellenőrzi, amennyiben azokat a pályázati kiírás feltételeinek megfelelőnek találja a nyertest kiértesíti. Amennyiben a mellékelt dokumentumok valamelyike nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, a zsűri a kisorsolt pályázó pályázati dokumentumait megsemmisíti és új nyertest választ.
Azon pályázók benyújtott pályázati dokumentációját, akik nem kerültek nyertesként kiválasztásra, a zárt boríték felnyitása nélkül 2023. december 15-ig őrzi meg a kiíró, ezt követően megsemmisíti azokat.
Jelen pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a határidő lejártát megelőző tizedik napig valamennyi pályázó haladéktalan írásbeli értesítése mellett a jelen pályázati felhívást módosítsa vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja, a pályázati határidő lejártáig a határidőt maximum 10 (tíz) nappal meghosszabbítsa.
Jelen pályázat felhívás a pályázat kiírója részéről nem minősül kötelezettségvállalásnak, ezért a pályázattal kapcsolatban kártérítési, kártalanítási igénnyel a pályázó a kiíróval szemben nem élhet.

7. Eredményhirdetés
A pályázat kiírója saját honlapján (https://iwi.hu/palyazati-kiiras) valamint közösségi oldalain 2022. december 15-én teszi közzé a 20 nyertes jeligéket. A nyerteseket az általuk megadott e-mailcímen személyesen is kiértesítjük a további teendők, tudnivalók megadásával.

8. A nyeremények felhasználása
A nyertes köteles 2023. január 15-ig visszajelezni, hogy élni kíván a részvételi lehetőséggel, és hogy melyik tanfolyamot választja. Amennyiben a nyertes nem jelez vissza, vagy a visszajelzése szerint nem kíván élni a részvételi lehetőséggel, a zsűri új nyertest választ. A nyerteseknek 2023. december 31-ig meg kell kezdeniük valamely tanfolyamon a részvételüket, ezt követően a nyeremény nem használható fel.

9. Információ
További információ az ugyvezeto@iwi.hu e-mailcímen kérhető. Kérjük, hogy kérdéseiket ezen az e-mailcímen tegyék fel, telefonon vagy a közösségi csatornákon nem áll módunkban megválaszolni azokat.

10. Adatkezelés
A pályázat kiírója az azonosításra alkalmas személyes adatokat kizárólag a pályázat lebonyolítása és a nyeremények átadása érdekében kéri be, azokat kizárólag a nyertes pályázók esetén fedi fel, semmilyen más célra nem használja fel és harmadik személynek nem adja át. A nem nyertes pályázók személyes adatait nem fedi fel (a zárt borítékot nem bontja fel), és a nem nyertes pályázati anyagokat a személyes adatokat tartalmazó borítékkal együtt legkésőbb 2023. december 15-én megsemmisíti.
További kötelező mellékletek:
- Legalább 3 év pedagógus vagy egészségügyi dolgozó jogviszonyt igazoló dokumentum(ok), pl. munkaszerződés(ek)
- Amennyiben a pályázat benyújtásakor a pályázó már nem pedagógus vagy egészségügyi jogviszonyban van, a jogviszony megszűnésének okát és időpontját igazoló dokumentum(ok), pl. felmondás. (A megszűnés dátuma nem lehet korábbi 2021. október 1-nél.)
A pályázat kiírója munkaszerződésen és/vagy felmondáson kívül egyéb dokumentumot is elfogad, amelyek hitelt érdemlően igazolják, hogy a pályázó megfelel a Pályázati Kiírás 1. pontjában megfogalmazottaknak.

Figyelem! A mellékletekben a pályázó személyes azonosító adatain - családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve - kívül minden érzékeny adatot (pl. fizetés összege) kérünk kitakarni. Az ily módon kitakart dokumentumokat kérjük a pályázati küldeményben a pályázó adatait tartalmazó lezárt borítékban elhelyezni! Azonosításra alkalmas adatok kizárólag a lezárt borítékban lehetnek!
https://iwi.hu/palyazati-kiiras

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem