Jean Monnet hálózatok az oktatás és képzés más területein

Határidő
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
- iskola, szakképzést nyújtó intézmény (ISCED 1-4.) vagy érvényes ECHE-tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény, amely alapképzést és/vagy továbbképzést nyújt iskolák és/vagy szakképzést nyújtó intézmények (ISCED 1-4.) tanárai számára; - valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel kell rendelkezniük

Jean Monnet hálózatok az oktatás és képzés más területein


Az iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1-4.) és/vagy tanárképzést/-oktatást nyújtó felsőoktatási intézmények hálózatainak nemzetközi aspektussal kell kiegészíteniük az új Jean Monnet-ágat, és lehetővé kell tenniük a bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a közös tanítás megtapasztalását egy több országból álló csoporton belül.
A tevékenységek elő fogják segíteni az európai uniós kérdésekkel kapcsolatos tanulási módszertanok közös értelmezését azon, különböző összefüggésrendszerekben tevékenykedő gyakorlati szakemberek körében, akik eltérő kihívásokkal és korlátokkal szembesülnek a nemzeti jogszabályok és a tantervek felépítése miatt.

A pályázattípus célkitűzései
Az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet hálózatok célja, hogy megadják az iskoláknak és a szakképző intézményeknek (ISCED 1-4.) és/vagy a tanárképzésben/-oktatásban érintett felsőoktatási intézményeknek az ahhoz szükséges támogatást, hogy bővíthessék az európai uniós vonatkozású tárgyak oktatásával kapcsolatos ismereteket, valamint hogy nemzetközi aspektussal ruházzák fel a tanulási gyakorlatot.
A tanárok közötti tudáscsere (a hálózati tevékenységek alapját adott tárgyakkal és módszertanokkal kapcsolatos, kollaboratív munka, közös tanítási tapasztalatok, és közös tevékenységek képezik). Például:
- A tartalmakkal kapcsolatos információcsere, és az alkalmazott módszertanok eredményeinek népszerűsítése;
- A különböző iskolák/szakképző intézmények (ISCED 1-4.), tanárképzési/-oktatási szolgáltatók közötti együttműködés fokozása, nemzetközi tapasztalatot és európai tekintélyt biztosítva számukra;
- Tudáscsere és mobilitás a közös tanításért;
- Az együttműködés előmozdítása és egy szilárd és fenntartható tudásplatform létrehozása az iskolák és a szakképző intézmények (ISCED 1-4.) és/vagy a tanárképzésben/oktatásban részt vevő felsőoktatási intézmények között.
Milyen feltételeknek kell megfelelniük az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet Hálózatok megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek
Ki pályázhat?
A pályázóknak (koordinátornak és teljes jogú partnereknek) a következőknek kell lenniük:
- iskola, szakképzést nyújtó intézmény (ISCED 1-4.) vagy érvényes ECHE-tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény, amely alapképzést és/vagy továbbképzést nyújt iskolák és/vagy szakképzést nyújtó intézmények (ISCED 1-4.) tanárai számára;
- valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel kell rendelkezniük.

A konzorcium összetétele
A pályázatokat legalább 3 uniós tagállamból és/vagy a programhoz társult harmadik országból - származó legalább 6 pályázónak (koordinátornak és teljes jogú partnereknek) kell benyújtania. A konzorciumnak a következőket kell magában foglalnia:
- legalább 4 iskola és/vagy szakképzési szolgáltató (ISCED 1-4.);
- legfeljebb 2 felsőoktatási intézmény, amely alapképzést és/vagy továbbképzést biztosít iskolák és szakképzést nyújtó intézmények (ISCED 1-4.) tanárai számára;
A kapcsolódó szervezetek/intézmények nem számítanak bele a konzorcium összetételére vonatkozó minimális támogathatósági feltételekbe.

A projekt időtartama
A projektek időtartama általában 36 hónap (a meghosszabbítás kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?
Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA)
Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Mikor lehet pályázni?
A pályázóknak február 14. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat
A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Projekttervezés
Az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet hálózatoknak tiszteletben kell tartaniuk az alábbiak közül egyet vagy többet:
- oktatási módszertanok gyűjtése és megvitatása a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez;
- az európai uniós tantárgyak tanításával kapcsolatos bevált gyakorlatok összegyűjtése és megosztása;
- közös tanítással és kollaboratív tanítással kapcsolatos tapasztalatok szervezése mobilitás keretében vagy online.
A fentiek a következők segítségével valósíthatók meg:
- a bevált gyakorlatok disszeminációjára szolgáló dokumentumok és iránymutatások kidolgozása;
- fizikai és online találkozók;
- közös tanítás és kollaboratív tanítás.

Várt hatás
Mennyiségi
- a kedvezményezettek száma uniós tagállamonként vagy a programhoz társult harmadik országonként/régiónként

Minőségi
Az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet hálózatnak kedvező és tartós hatást kell gyakorolnia az általános képzésre és szakképzésre (ISCED 1-4.), és át kell adnia a résztvevők számára az ahhoz szükséges gyakorlatokra vonatkozó tudást, amelyekkel megismertethetik a tanulókkal és a hallgatókkal az Európai Unióval kapcsolatos tényeket és tudásanyagot.
Az oktatás és képzés más területein működő hálózatok bővítik majd az általános képzést és szakképzést nyújtó intézményeknek annak érdekében biztosított lehetőségek körét, hogy kiterjesszék az európai uniós tartalmak beépítésével kapcsolatos tevékenységeiket.
Az oktatás és képzés más területein működő Jean Monnet hálózatok keretében támogatott tevékenységek emellett a következő eredmények elérésére törekszenek a részt vevő szervezetek/intézmények tekintetében:
- megnövelt kapacitás az uniós tárgyak tevékenységeikbe történő beépítésére;
- fokozott nemzetközi kitettség.

Értékelési szempontok
A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:
A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)
- A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:
- európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
- lehetővé teszi az iskolai tanárok számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki;
- információkat és gyakorlatokat cserél arról, hogy mit és hogyan kell cselekedni annak érdekében, hogy gyarapítani lehessen a tanulók EU-val kapcsolatos ismereteit;
- elősegíti a tanárok mobilitási tapasztalatait ahhoz, hogy közös tanítást végezzenek partnereikkel;
- elősegíti az EU és működésének jobb megértését;
- lehetővé teszi a tanárok számára, hogy tevékenységeik során uniós tartalmakat vezessenek be.
- Milyen mértékben éri el a pályázat a kiemelt célcsoportokat:
- iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1-4.);
- tanárok;
- diákok.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)
- Módszertan: a javasolt tevékenységek minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága.
- A munkaprogram milyen mértékben
- kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének szemléltetésére;
- mutat koherenciát a projekt célkitűzéseivel és a tevékenységekkel;
- A feladatmodulokhoz rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel.
- Nyomonkövetési és értékelési stratégia
A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)
- A partnerség belső szervezeti felépítése:
- A javasolt tevékenységekbe bevont résztvevők profiljának és szakértelmének relevanciája és kiegészítő jellege az európai uniós tanulmányok tekintetében (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint) és a pályázatban tárgyalt konkrét téma tekintetében.
- Együttműködési megállapodások, valamint a szerep- és felelősségi körök, illetve a feladatok felosztása.
Hatás (maximális pontszám: 25 pont)
- A hosszú távú hatással rendelkező hálózatok várható hatása
- Az iskolákra és a szakképzési szolgáltatókra:
- az uniós tantárgyak oktatására való képesség növelésére;
- innovatív tartalom az uniós tantárgyak új, iskolai oktatási irányainak kialakítása terén;
- megerősített együttműködésre és a partnerekkel való kapcsolattartás képességére;
- a pénzügyi források nagyobb mértékű elkülönítése az uniós tárgyak intézményen belüli oktatására.
- a hálózatokban közvetlenül és közvetve részt vevő tanárokra:
- Az uniós kérdésekkel kapcsolatos készségeik megerősítése és a tevékenységeik uniós tartalmának megvalósításában elért előrehaladás.
- Disszemináció és kommunikáció:
- A tevékenységek eredményeinek a hálózatokban érintett intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége:
- a tevékenységekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
- az iskolákon és a szakképzési szolgáltatókon kívüli csoportok megszólítása.
- Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot a következők révén:
- médiafigyelem (többek között közösségi média, publikációk stb.);
- események.
- fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.
A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig legalább 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a "projekt relevanciája" és a "hatás" értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

Finanszírozási szabályok
Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a megpályázott tevékenység becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az uniós hozzájárulás maximális összege projektenként 300 000 euró

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?
A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:
- A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például "projektmenedzsment", "képzés", "események szervezése", "mobilitás előkészítése és végrehajtása", "kommunikáció és disszemináció", "minőségbiztosítás" stb.);
- A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
- A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt (valamint az egyes feladatmodulokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolt jogalanyokhoz rendelt részarányt);
- A költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).
A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait.
A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.
A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.
További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions/networks

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem