Józsefvárosi Művészeti Ösztöndíjprogram 2023/2024. tanévre Balogh Lajos emlékére

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- minden magyarországi adóazonosítóval rendelkező magánszemély, - aki a támogatási időszak kezdetéig (2023. szeptember 1.) már betöltötte 10. életévét, de még nem töltötte be 30. életévét és - Budapest VIII. kerületi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy igazoltan, életvitelszerűen a VIII. kerületben él

Józsefvárosi Művészeti Ösztöndíjprogram 2023/2024. tanévre Balogh Lajos emlékére


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KSKA-2023/1.

A pályázatot a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (Közalapítvány) kuratóriuma írja ki az Alapító Okiratával összhangban az alábbi feladatok mentén:
A) Korszerű oktatás és nevelés támogatása, ezen belül [5.) pont] a szociálisan hátrányos helyzetű, valamint tehetséges diákok támogatása;
B) Józsefvárosi nemzetiségi kultúrák terjesztése.

1. A pályázat megnevezése és célja:
1.1. A pályázat megnevezése: Józsefvárosi Művészeti Ösztöndíjprogram 2023/2024. tanévre Balogh Lajos emlékére (továbbiakban: Ösztöndíjprogram)
1.2. Az Ösztöndíjprogram célja, - egy évre szóló - a roma kultúrát reprezentáló alkotó és előadó-művészeti tevékenységek támogatása az alábbi pályázati kategóriákban:

I. kategória: zene (pl.: klasszikus zene, könnyűzene, stb.)

II. kategória: képzőművészet és vizuális művészetek (pl.: festészet, szobrászat, film, fotó, stb.);

III. kategória: irodalom és előadó-művészet (pl.: tánc, színház és bármely színpadi produkció stb.);
1.2. Az Ösztöndíjasok szakmai fejlődését, előrehaladását tapasztalt mentor segíti.
1.3. A győztes pályázóknak lesz lehetőségük Józsefvárosban megrendezésre kerülő programokon előadni, bemutatkozni.

2. A pályázók körének meghatározása:
2.1. A pályázaton részt vehet:
- minden magyarországi adóazonosítóval rendelkező magánszemély,
- aki a támogatási időszak kezdetéig (2023. szeptember 1.) már betöltötte 10. életévét, de még nem töltötte be 30. életévét és
- Budapest VIII. kerületi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy igazoltan, életvitelszerűen a VIII. kerületben él.
2.2. A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a pályázó a kategóriákhoz kapcsolódóan tanulmányokat folytasson, vagy ilyen végzettséggel rendelkezzen.
2.3. A felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
2.4. Nem kizáró tényező, a Közalapítvány 2022/1. számú Józsefvárosi Művészeti Ösztöndíjprogram Balogh Lajos emlékére című pályázaton való nyertes részvétel.
2.5. Elbíráláskor az új pályázók előnyt élveznek.
2.6. Pályázni csak egyénileg lehetséges.
2.7. A mentoráció elfogadása kötelező, annak elutasítása az ösztöndíjprogramból való kizárást, és a támogatási szerződés megszűntetését eredményezi. A mentoráció havi szinten a pályázó részéről minimum 5 óra elfoglaltsággal jár. A mentoráció egyéni és csoportos formában történik.
A mentoráció tartalma:
- szemléletformálás;
- a mentorált tanulási kontrolljának növelése, fejlesztése;
- aktív odafigyelés;
- a gyakorlat megfigyelése, modellezése és megbeszélése a tudatosság növelése érdekében;
- közös tanulási élmények (pl. megfigyelések vagy videofelvételek);
- útmutatás, visszajelzés, és ha szükséges, iránymutatás;
- közös elemzés és akcióterv készítése;
- a mentorált gyakorlatának értékelése;
- általános támogatás biztosítása.

3. Művészeti ösztöndíjban részesülhet: maximum 30 fő az alábbiak szerint:
- 20 fő zenei kategóriában,
- 5 fő képzőművészet és vizuális kategóriában,
- 5 fő irodalom és előadó-művészet kategóriában.
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az egyes kategóriákban kihirdetett nyertesek számát a beérkezett pályázatok számának függvényében módosíthatja.

4. A művészeti ösztöndíj folyósításának időtartama: 12 hónap.
A pályázati támogatási időszak: 2023. szeptember 1.-2024. augusztus 31.

5. A művészeti ösztöndíj összege:
- Köznevelésben tanuló pályázó esetén: nettó 50 000 Ft/hó
- Egyéb pályázók esetén: nettó 80 000 Ft/hó

6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
Az Ösztöndíjprogram 2023. évi KSKA-2023/1. számú felhívásának teljes körű dokumentációja elérhető a www.karacsonysandorkozalapitvany.hu/palyazati-felhivas/ honlapon. A pályázatot jelen pályázati kiírás 6. és 7. pontjában meghatározottak szerint kell benyújtani.
Kötelezően benyújtandó dokumentumok (a pályázat mellékletét képező formanyomtatványokon):
A. Adatlap - Szakmai munkaterv és mellékletei: Egy évre szóló szakmai munkaterv, az ösztöndíjprogram időtartama alatt megvalósítani tervezett művészeti elképzelés, az elérni kívánt célok leírása maximum 2000 karakterben.
B. Nyilatkozat: adatvédelemi és egyéb nyilatkozatok
C. Szociális helyzet nyilatkozat: a szociális helyzet nyilatkozat megnevezésű formanyomtatvány, és a hozzá tartozó igazolások

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázat beékezésének határideje: 2023. május 5. (péntek) 12.00 óra
FIGYELEM! Fenti határidő nem a postára adás határideje, hanem a beérkezés határideje.
A pályázatot az alábbi módon lehet benyújtani:
- postai úton egy eredeti példányban
Címzett: Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért
Cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A borítékon kérjük feltüntetni: "Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért KSKA-2023/1. pályázat", valamint a megpályázott kategória sorszámát.
- személyesen egy eredeti példányban
Címzett: Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért
Cím: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1082 Budapest, Baross utca 63-67. szám földszinti Tám-Pont Információs Irodán H-CS 8:00-15:30, P 8:00-13:00 között.
A borítékon kérjük feltüntetni: "Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért KSKA-2023/1. pályázat", valamint a megpályázott kategória sorszámát.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel munkanapokon, 9.00-15.00 óra között 2023. május 5. (péntek) 10.00 óráig fordulhatnak a Közalapítvány munkatársához az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: Sütőné Schneider Emese 06-20/228-1727; E-mail: karacsonysandorkozalapitvany@jozsefvaros.hu

8. A pályázat formai követelményei
A pályázatok érvényességének formai vizsgálatát a kiíró végzi el.
Érvényes az a pályázat, mely teljes körűen kitöltött, valamennyi aláírással ellátott Adatlap - Szakmai munkaterv, Nyilatkozat, Szociális helyzet nyilatkozat kötelező dokumentumot és annak szükséges mellékleteit tartalmazza.
Aláíró tanuló esetén:
- nagykorú tanuló esetén a tanuló,
- kiskorú tanuló esetén a tanuló és a törvényes képviselő,
Érvénytelen a pályázat,
- ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
- vagy formailag hibás.
A formailag hibás (hiányos) pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben:
a. azt nem a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő módon nyújtotta be a pályázó,
b. a pályázó személye nem felel meg jelen felhívás 2.1., 2.6. pontjában meghatározott pályázati feltételeknek,
c. a pályázati felhívás 6. a) pontjában meghatározott dokumentum hiánya,
d. határidőn túl történik a pályázat benyújtása,

9. A pályázat tartalmi követelményei
A benyújtott pályázat feleljen meg a pályázati felhívás célkitűzésének, feltételeinek.
A bírálat jelen felhívás tartalmi követelményeinek való megfelelés vizsgálatával történik.
Az értékelés szempontjai:
- A pályázó eddigi szakmai munkája, motivációja és az ösztöndíjas időszakra készített munkaterv szakmai tartalma.
- A pályázó szociális helyzete.

10. A pályázatok elbírálása
10.1. A pályázatok elbírálása két körben történik:
Első kör: a pályázatok szakmai tartalmának és a pályázó szociális rászorultságának megállapítása:
- A pályázatok szakmai tartalmát a Közalapítvány által felkért szakértők értékelik, véleményezik, és állapítják meg a szakmai tartalom pontszámot.
- A pályázatok szociális rászorultság pontszámát a Közalapítvány három tagú kuratóriuma állapítja meg a benyújtott szociális nyilatkozat és annak mellékleteként benyújtott igazolások alapján.
Második kör: a legmagasabb pontszámot elért pályázók behívásra kerülnek egy személyes beszélgetésre
Közalapítvány 3 tagú kuratóriuma dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.
Értékelési pontrendszer
Összesen elérhető pontszám: 160 pont
Szakmai tartalom 120 pont
Szociális rászorultság 40 pont

10.2. Hiánypótlás
Határidőben benyújtott pályázatok esetén a Közalapítvány lehetőséget biztosíthat hiánypótlásra, a Közalapítvány által kiállított, elektronikus úton megküldött hiánypótlási felhívás alapján.

11. A pályázatokról hozott döntés:
11.1. A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. június 5. (hétfő)
A pályázat eredményéről a Közalapítvány a döntést követő 15 munkanapon belül elektronikus úton értesíti valamennyi pályázót, és a nyertes pályázók névsorát a www.karacsonysandorkozalapitvany.hu honlapon közzéteszi.

11.2. A pályázatokról hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalára, az ösztöndíjszerződés megkötésére vagy az ösztöndíj folyósítására vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba ütköző. Kifogás benyújtására - a Közalapítványhoz történő benyújtással, a kifogásolt döntés meghozatalától számított 5 napon belül van mód.

12. Szerződéskötés és az ösztöndíj kifizetése:
12.1. A nyertes pályázókkal a Közalapítvány ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósításáról a Közalapítvány gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően.

12.2. Az ösztöndíj kifizetése készpénzben nem lehetséges, csak átutalással történik, amelyhez szükséges egy bankszámlaszám megadása. Kiskorú esetén a törvényes képviselő bankszámlaszáma megfelelő.

13. Kötelezettség, kötelezettségszegés
Az ösztöndíjasok kötelezettségei:
- Együttműködési kötelezettség a mentorral.
- Az ösztöndíj folyósításának egyik alapfeltétele, hogy az ösztöndíjasok a támogatási időszakhoz kötődően vállalt és azalatt teljesített munkájuk bemutatásában, megjelenítésében és megjelentetésében aktívan közreműködnek.
Amennyiben az ösztöndíjas nem teljesíti együttműködéséi kötelezettségét mentorával, és a kötelezően előírt havi minimum óraszámot, akkor az ösztöndíj folyósítása és ösztöndíjszerződés megszüntetésre kerül.

14. Adatvédelem
A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.
A pályázó a pályázata benyújtásával együttesen nyilatkozik arról is, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.
A közalapítvány pályázó személyes adatait az adatkezelési szabályzatának megfelelően, kizárólag a pályázattal összefüggésben kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem