Kapacitásépítés a szakképzés területén

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
A szakképzés területén működő és valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult, támogatható harmadik országban jogszerűen székhellyel rendelkező köz- vagy magánszervezet

Kapacitásépítés a szakképzés területén


A kapacitásfejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködési projektek, amelyek a programhoz társult és nem társult harmadik országokban a szakképzés területén tevékenykedő szervezetek/intézmények közötti többoldalú partnerségeken alapulnak. Céljuk, hogy támogassák a programhoz nem társult harmadik országok szakképzést nyújtó intézményeinek és rendszereinek relevanciáját, akadálymentességét és válaszkészségét a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés motorjaként.
A pályázattípus célkitűzései
Ezen belül is a pályázattípus:
- megerősíti a programhoz nem társult harmadik országok szakképzési rendszere és munkaerőpiaca közötti kapcsolatokat annak érdekében, hogy a szakképzés jobban igazodjon a (kialakulóban lévő) helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez;
- a koherencia biztosítása érdekében fokozza a szakképzési profilok, valamint a készségek által érintett helyi/regionális/nemzeti stratégiák és prioritások közötti kapcsolatot, különös tekintettel azokra, amelyeket más európai uniós fellépések támogatnak;
- növeli a szakképzési szolgáltatók kapacitásait, különösen az irányítás, a vezetés, a befogadás, a minőségbiztosítás és az innováció területén; valamint a nemzetköziesítés terén;
- támogatja, hogy a munkatársak/szakemberek/oktatók, a vezetők, a politikai döntéshozók és a vezető tanárok alkalmazzák a munkaerőpiac és a szakképzés szorosabbá tételét célzó megközelítéseket (duális képzés, tantervfejlesztés a magánszektor partnereivel stb.);
- fejleszti a szakképzésben részt vevő tanárok és oktatók ismereteit, műszaki, irányítási és pedagógiai készségeit;
- integrálja a tanároktól/oktatóktól, a szakképzésben részt vevő tanulóktól és a munkáltatóktól és különösen a magánszektorból származó információkat a tantervbe, a profiltervezésbe és a képzési reformba;
- javítja a szakképzésben részt vevő tanulók kompetenciáit, készségeit és foglalkoztathatósági potenciálját új és innovatív szakképzési oktatási programok kidolgozása révén, különös tekintettel a kulcskompetenciákat, az alapvető nyelvismeretet és az IKT-készségeket biztosító programokra;
- előmozdítja a világ különböző régiói közötti együttműködést közös kezdeményezések révén.

Tematikus területek
A szakképzésben a kapacitásépítést jellemző tulajdonságok közé tartozik az alábbiakban bemutatott néhány tematikus terület. A pályázatoknak az alábbi témák közül egyre vagy többre kell összpontosítaniuk:
- Munkaalapú tanulás (fiatalok és/vagy felnőttek számára);
- Minőségbiztosítási mechanizmusok;
- Szakképzésben részt vevő tanárok/oktatók szakmai fejlődése;
- Kulcskompetenciák, beleértve a vállalkozói készséget is;
- Készségek összehangolása az előretekintő gazdasági ágazatokban;
- A zöld és digitális készségek fejlesztésének támogatása a kettős átállás érdekében.
Ezenkívül a kérelmező olyan tematikus területeket is lefedhet, amelyek nem szerepelnek a fentiekben. Ezeknek bizonyítaniuk kell, hogy különösen alkalmasak a felhívás célkitűzéseinek és az azonosított igényeknek való megfelelésre.

Tevékenységek
A javasolt tevékenységeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a pályázattípus célkitűzéseihez és tematikus területeihez, azaz meg kell felelniük a fent felsorolt egy vagy több tematikus területnek, és azokat részletezni kell a teljes végrehajtási időszakra kiterjedő projektleírásban.
E globális nemzetközi pályázattípus keretében a projekttevékenységeknek elsősorban a pályázattípus által érintett, a programhoz nem társult harmadik országokban működő szakképzési szervezetek/intézmények és fiatalok kapacitásainak fejlesztésére és megerősítésére kell összpontosítaniuk.
A finanszírozott projektek az együttműködés, a tapasztalatcsere, a kommunikáció és egyéb tevékenységek széles körét integrálhatják, beleértve többek közt a következőket:
- Hálózatok létrehozása és fejlesztése, valamint a bevált gyakorlatok cseréje a programhoz nem társult harmadik országok és az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok szakképzési szolgáltatói között;
- Eszközök, programok és egyéb anyagok létrehozása a programhoz nem társult harmadik országbeli intézmények kapacitásépítéséhez (gyakorlati képzési programok, a szakképzésben a tanulási eredmények értékelésére és jóváhagyására irányuló képzési programok és eszközök, a részt vevő intézmények egyéni cselekvési tervei; szakmai orientáció, tanácsadás és coaching módszerek stb.);
- Mechanizmusok létrehozása a magánszektornak a tantervek kidolgozásába és megvalósításába történő bevonására, valamint a szakképzésben részt vevő tanulók magas színvonalú munkaalapú tapasztalatokkal való ellátására;
- Pedagógiai megközelítések, oktatási és képzési anyagok és módszerek kidolgozása és átadása, beleértve a munkaalapú tanulást, a virtuális mobilitást, a nyitott oktatási segédanyagokat és az IKT-ban rejlő potenciál jobb kihasználását;
- Nemzetközi (virtuális) csereprogramok kidolgozása és végrehajtása elsősorban a munkatársak/szakemberek/oktatók (ideértve a tanárokat és a nem oktatással foglalkozó szakembereket és munkatársakat, például az iskolavezetőket, vezetőket, tanácsadókat stb.) számára.
Amennyiben a tanulókat és a munkatársakat/szakembereket/oktatókat célzó mobilitási tevékenységek szerepelnek a pályázatban, ezeknek közvetlenül hozzá kell járulniuk a projekt célkitűzéseihez, és szorosan be kell épülniük a projekt logikájába.
A javasolt tevékenységeknek hozzáadott értéket kell képviselniük, és közvetlen hatást kell gyakorolniuk a projekteredmények elérésére.

Földrajzi célok
12 különböző régióra bontva áll rendelkezésre a forrás. A rendelkezésre álló költségvetési keretek régiónként eltérnek. Az egyes régiókra fordítható támogatási összegekről a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) érhető el bővebb információ. A források elosztásakor figyelembe kell venni a földrajzi kiegyensúlyozottságot.
Az EU számos célt tűzött ki a földrajzi egyensúly és a prioritások tekintetében. Ezenkívül az intézményeknek célszerű együttműködniük a programhoz nem társult legszegényebb és legkevésbé fejlett harmadik országok partnereivel.
E pályázattípus földrajzi céljai a következők:
- Amerika és a karib-tengeri térség: Elsőbbséget élveznek a regionális projektek (a programhoz nem társult, egynél több támogatható harmadik országot érintő projektek) vagy az alacsonyabb és közepes jövedelmű országokban megvalósuló projektek;
- Szubszaharai Afrika: Elsőbbséget élveznek a legkevésbé fejlett országok; különös hangsúlyt kell fektetni a migráció szempontjából kiemelt országokra is; egyetlen ország sem fér hozzá a régió számára előirányzott finanszírozás több mint 8%-ához.
- Nyugat-Balkán: A tanulók mobilitása elsőbbséget élvez.

Regionális és horizontális prioritások
A projektben részt vevő országoktól függően regionális vagy horizontális prioritások határozhatók meg. Ebben az esetben a projekteknek be kell mutatniuk, hogyan és milyen mértékben foglalkoznak ezekkel a prioritásokkal.
A kapacitásépítési projektekre vonatkozó prioritások részletes listáját közzéteszik a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP).

Projekttervezés
A szakképzés területén megvalósítandó kapacitásépítési projektek négy szakaszból állnak:
1. a projektek azonosítása és elindítása;
2. a projektek előkészítése, kialakítása és tervezése;
3. a projektek megvalósítása és a tevékenységek nyomon követése;
4. a projektek felülvizsgálata és hatásvizsgálat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár az előkészítő tevékenységek a pályázat benyújtása vagy a finanszírozásra való kiválasztása előtt megkezdődhetnek, a költségek felmerülésére és a tevékenységek végrehajtására csak a támogatási megállapodás aláírása után kerülhet sor.
A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktívan ki kell venniük a részüket valamennyi szakaszból, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.

Azonosítás és kezdeményezés
Annak a problémának, igénynek vagy lehetőségnek az azonosítása, amelyre a pályázati felhívás nyomán megvalósítandó projekt összpontosít; a fő tevékenységek és a projekttől elvárható főbb eredmények azonosítása; az érdekelt felek és a potenciális partnerek feltérképezése; a projekt célkitűzésének/célkitűzéseinek megfogalmazása; annak biztosítása, hogy a projekt igazodjon a részt vevő szervezetek/intézmények stratégiai célkitűzéseihez; az előzetes tervezés megkezdése a projekt megfelelő elindítása érdekében, és a következő szakasz folytatásához szükséges információk összegyűjtése stb.
Előkészítés, kialakítás és tervezés
A projekt hatókörének és a megfelelő megközelítésnek a meghatározása; a javasolt módszertan világos felvázolása, ami biztosítja a projekt célkitűzései és tevékenységei közötti összhangot; az érintett feladatok ütemtervének meghatározása; a szükséges erőforrások megbecsülése, és a projekt részleteinek kidolgozása, pl. igényfelmérés; stabil célkitűzések és hatásmutatók (konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és időhöz kötött) meghatározása; a projekt és a tanulás eredményeinek azonosítása; a munkaprogram, tevékenységi formák, várható hatás, becsült teljes költségvetés kidolgozása; projektvégrehajtási terv, valamint megalapozott és reális kommunikációs terv kidolgozása, amely magában foglalja a projektmenedzsment, a nyomon követés, a minőség-ellenőrzés, a jelentéstétel és az eredmények terjesztésének stratégiai szempontjait; gyakorlati intézkedések meghatározása és a tervezett tevékenységekkel érintett célcsoport(ok) megerősítése; megállapodások kötése a partnerekkel és a pályázat megírása stb.

A tevékenységek végrehajtása és nyomon követése
A projekt végrehajtása a jelentéstételi és kommunikációs követelményeknek megfelelő tervek szerint; a folyamatban lévő tevékenységek nyomon követése és a projektek teljesítményének a projekttervekkel való összevetése; a tervektől való eltérések, valamint a problémák és kockázatok kezelésére irányuló korrekciós intézkedések meghatározása és meghozatala; a megállapított minőségi előírásoknak való meg nem felelés azonosítása és korrekciós intézkedések meghozatala stb.

Felülvizsgálat és hatásvizsgálat
A projekt teljesítményének értékelése a projekt célkitűzéseivel és végrehajtási terveivel összevetve; a tevékenységek és hatásuk értékelése a különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és felhasználása stb.
Továbbá - adott esetben és arányosan - a projektek várhatóan:
- a projekteredmények fokozatos bevezetésére irányuló, hosszú távú cselekvési tervet integrálnak a projekt befejezését követően (a tartós partnerségek alapján), beleértve a méretezhetőségre és a pénzügyi fenntarthatóságra irányuló intézkedéseket;
- biztosítják a projekt eredményeinek megfelelő láthatóságát és széles körű terjesztését transznacionális, nemzeti és/vagy regionális szinten az érintett partnerekkel.
A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok
A formális kritériumok betartása és a projektpartnerekkel folytatott fenntartható együttműködés kialakítása mellett a következő elemek hozzájárulhatnak a különböző projektszakaszokban a kapacitásfejlesztési projektek fokozott hatásához és színvonalasabb megvalósításához.
A pályázóknak ajánlott figyelembe venni ezeket a lehetőségeket és dimenziókat a projektjük tervezésekor.

Befogadás és sokszínűség
A program olyan projekteket támogat, amelyek előmozdítják a társadalmi befogadást, és amelyek célja a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek - többek között a fogyatékossággal élők és a migrációs hátterű személyek, valamint a vidéki és távoli területeken élők, a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdők vagy a nemük, faji vagy etnikai származásuk, vallásuk vagy meggyőződésük, fogyatékosságuk, életkoruk vagy szexuális irányultságuk alapján megkülönböztetéssel szembesülő személyek - elérésének javítása. A projektek hozzá fognak járulni az e csoportok előtt álló akadályok leküzdéséhez a program kínálta lehetőségekhez való hozzáférés terén, valamint segíteni fogják a méltányosságot és az egyenlőséget előmozdító, a szélesebb közösség igényeire reagáló inkluzív környezet kialakítását.

Környezeti fenntarthatóság
A program támogatja a környezetvédelem és az éghajlatváltozás jelentette kihívásokkal kapcsolatos tudatosság növelését. A projekteknek célszerű a fenntarthatóság szempontjából releváns szektorokban a kompetenciák fejlesztésére, a zöld szektorális készségeket célzó stratégiák és módszertanok kidolgozására, valamint olyan jövőközpontú tantervek kialakítására törekedniük, amelyek jobban összhangban állnak az egyének igényeivel. A program emellett támogatni fogja az innovatív gyakorlatok tesztelését annak érdekében, hogy a tanulók és a szakképzési szolgáltatók valódi változásokat idézzenek elő (pl. erőforrás-megtakarítás, az energiafelhasználás és -pazarlás csökkentése, a szénlábnyom kibocsátásának kompenzálása, a fenntartható élelmiszerek és mobilitás előnyben részesítése stb.).

Digitális dimenzió
A program támogatja az alapfokú, a középfokú, a szakképzési intézmények digitális átállási terveit. Elősegíti a digitális technológiák célirányos használatát. Ez magában foglalja a digitális pedagógia és a digitális eszközök használatával kapcsolatos szakértelem fejlesztését, ideértve a hozzáférhető és támogató technológiákat, valamint a digitális oktatási tartalmak létrehozását és innovatív használatát.

Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel
A program támogatja az aktív polgári szerepvállalást és az etikus gyakorlatokat az egész életen át tartó tanulás keretében. A projekteknek lehetőséget kell kínálniuk az emberek demokratikus életben való részvételére, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. A hangsúly többek közt az európai uniós összefüggésrendszer tudatosításán és megértésén lesz, különös tekintettel a közös uniós értékekre, az egység és a sokféleség elveire, továbbá az ezek jelentette kulturális identitásra, kulturális tudatosságra, valamint társadalmi és történelmi örökségre.
Milyen feltételeknek kell megfelelniük a szakképzési kapacitásfejlesztési projekt megvalósítását célzó pályázatoknak?
Támogathatósági feltételek
Az Erasmus támogatásra való jogosultsághoz a szakképzési kapacitásfejlesztésre irányuló projektterveknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

Ki pályázhat?
A szakképzés területén működő és valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult, támogatható harmadik országban jogszerűen székhellyel rendelkező köz- vagy magánszervezet. Ez a pályázó pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?
Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények:
- Az uniós tagállamok valamelyikében vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult, támogatható harmadik országban jogszerűen székhellyel rendelkező szakképző intézmények;
- A szakképzés területén és a munkaerőpiacon tevékenykedő, uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult, támogatható harmadik országban jogszerűen székhellyel rendelkező egyéb köz- vagy magánszervezetek;
- A köz- vagy magánszektorból származó társult partnerek, amelyek hozzájárulnak meghatározott projektfeladatok/tevékenységek végrehajtásához, vagy támogatják a projekt terjesztését és fenntarthatóságát. A szerződéskezelés szempontjából a társult partnerek nem minősülnek projektpartnernek, és nem kapnak anyagi támogatást.
A programhoz nem társult, támogatható harmadik országok e pályázattípus esetében:
- A programhoz nem társult valamennyi harmadik ország (lásd az útmutató A. részének "Támogatható országok" című szakaszát) az 1., 2., 3., 4., 9., 10. és 11. régióban.
Kivétel: A belorusz szervezetek (2. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.
A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja
A kapacitásépítési projektek transznacionális jellegűek, és legalább 3 ország legalább 4 szervezetét/intézményét érintik: Legalább egy szervezet két különböző uniós tagállamból és a programhoz társult harmadik országból, valamint legalább 2 szervezet legalább egy, a programhoz nem társult, támogatható harmadik országból.
Az uniós tagállamokból és a programhoz társult harmadik országokból származó szervezetek/intézmények száma nem haladhatja meg a programhoz nem társult harmadik országokból származó szervezetek/intézmények számát.

A tevékenységek helyszíne
A tevékenységet a tevékenységben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani, kivéve a pályázattípus célkitűzéseivel összefüggő, kellően indokolt esetekben.
Emellett, ha az a projekt célkitűzései vagy megvalósítása szempontjából kellően indokolt:
- A tevékenységek az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is megvalósulhatnak, akkor is, ha a projektben nincs részt vevő szervezet/intézmény abból az országból, ahol a székhely található.
- Az eredmények megosztását és népszerűsítését magukban foglaló tevékenységek az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban, illetve a programhoz nem társult harmadik országokban megszervezett, vonatkozó, tematikus transznacionális eseményeken/konferenciákon is megvalósulhatnak.

A projekt időtartama
A projektek időtartama egy, két vagy három év. A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységeknek megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot.

Hová kell benyújtani a pályázatot?
Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).
Felhívás azonosítója: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Mikor lehet pályázni?
A pályázóknak március 31-én (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.

Egyéb feltételek
Ugyanaz a pályázó egy határidőre csak egy pályázatot nyújthat be. Ha ugyanaz a pályázó egynél több pályázatot nyújt be, csak a legkorábban benyújtott pályázat lesz figyelembe véve, míg a többit automatikusan elutasítják.
A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Várt hatás
A támogatott projekteknek az alábbi eredmények elérésével kell igazolniuk várható hatásukat:
- Szorosabb kapcsolatok a programhoz nem társult harmadik országok szakképzési rendszere és munkaerőpiaca között;
- a szakképzési profilok és a helyi/regionális/nemzeti stratégiák és prioritások közötti kapcsolatok javítása;
- a szakképzési szolgáltatók kapacitásainak növelése, különösen az irányítás, vezetés, befogadás, minőségbiztosítás, innováció és nemzetköziesítés területén;
- a munkatársak/szakemberek/oktatók, a vezetők, a politikai döntéshozók és a vezető tanárok fokozott kitettsége a munkaerőpiac és a szakképzés szorosabbá tételét célzó megközelítéseknek;
- a szakképzésben részt vevő tanárok és oktatók ismereteinek, műszaki, irányítási és pedagógiai készségeinek fejlesztése;
- a tanároktól/oktatóktól, a szakképzésben részt vevő tanulóktól és a munkáltatóktól származó információk jobb integrálása a tantervbe, a profiltervezésbe és a képzési reformba;
- a szakképzésben részt vevő tanulók kompetenciáinak, készségeinek és foglalkoztathatósági potenciáljának javítása;
- a világ különböző régiói közötti együttműködés előmozdítása közös kezdeményezések révén;
- a részt vevő szervezetek/intézmények környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztése;
- a célközönség digitális készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése megfelelő tevékenységek és kezdeményezések révén;
- a szociális és interkulturális kompetenciák növelése a szakképzés területén.

Értékelési szempontok
A projekt relevanciája (maximális pontszám: 30 pont)
- A pályázat relevanciája a pályázattípus célkitűzései és tematikus területei szempontjából.
- Milyen mértékben:
o foglalkozik a pályázat a pályázattípus földrajzi céljaival;
o foglalkozik a pályázat a programhoz nem társult harmadik országok regionális és horizontális prioritásaival;
o valósítható meg a projekt a harmadik ország(ok) helyi kontextusában;
o figyelhetők meg világosan meghatározott célkitűzések, és ezek mennyire reálisak, valamint milyen mértékben vonatkoznak olyan kérdésekre, amelyek relevánsak a részt vevő szervezetek/intézmények és célcsoportok szempontjából;
o innovatív, és/vagy egészít ki más, a részt vevő szervezetek/intézmények által már megvalósított kezdeményezéseket;
o világosan meghatározottak a kapacitásfejlesztési tevékenységek, és irányulnak a részt vevő szervezetek/intézmények kapacitásainak megerősítésére;
o épülnek be a tevékenységek a célzott szakképzési szolgáltatók fejlesztési stratégiáiba és az országos szintű támogatási stratégiákba, beleértve adott esetben a foglalkoztathatóságra, a befogadásra, a sokszínűségre és a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű résztvevőkre fordított nagyobb figyelmet;
o vannak figyelembe véve a program horizontális szempontjai.
A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 30 pont)
- A munkaprogram egyértelműsége, teljeskörűsége és minősége, beleértve az előkészítés, végrehajtás, nyomon követés, értékelés és terjesztés megfelelő szakaszait.
- Az azonosított szükségletek kezelésére javasolt módszertan megfelelősége és minősége.
- A javasolt megközelítések innovatív jellege: a digitális technológiák használata és hozzáférhetősége, digitális oktatási tartalmak létrehozása és innovatív használata, innovatív gyakorlatok a tanulók és a szakképzési szolgáltatók arra való felkészítése érdekében, hogy a környezeti fenntarthatóság és változás aktív részeseivé váljanak stb.
- A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang.
- A munkaterv minősége és hatékonysága, beleértve azt is, hogy a feladatmodulokhoz rendelt erőforrások mennyire állnak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel.
- A javasolt nem formális tanulási módszerek minősége.
- A résztvevők kiválasztására irányuló intézkedések minősége az esélyegyenlőségi és sokféleségi célkitűzések tükrében.
- A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata.
- A minőség-ellenőrzési lépések megléte és relevanciája annak biztosítására, hogy a projekt megvalósítása jó minőségben, határidőre és a költségvetésnek megfelelően történjen.
- Milyen mértékben költséghatékony a projekt, és minden tevékenységhez megfelelő forrásokat rendel-e hozzá.
- Adott esetben a résztvevők kiválasztására és/vagy a mobilitási tevékenységekbe való bevonására irányuló intézkedések megfelelősége (lásd az útmutató A. részében található "A résztvevők védelme, egészsége és biztonsága", valamint a KA1. pályázati kategórián belüli mobilitási projektekre vonatkozó egyéb követelményeket és ajánlásokat).
A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 20 pont)
- Milyen mértékben:
o alkotnak a projektben részt vevő szervezetek/intézmények egymást kiegészítő, a szükséges profillal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, megfelelő összetételű csoportot a projekt összes aspektusának sikeres megvalósítása szempontjából;
o bizonyítja a felelősségi körök és feladatok elosztása az összes részt vevő szervezet/intézmény elkötelezettségét és aktív közreműködését.
- A részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb releváns érdekeltek közötti együttműködés és kommunikáció hatékony mechanizmusainak megléte.
Hatás (maximális pontszám: 20 pont)
- A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége.
- A projekt lehetséges hatása:
o a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
o a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre/intézményekre és magánszemélyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szintű hatás.
- A terjesztési terv minősége: a projekt eredményeinek a részt vevő szervezetek/intézmények körében és azon kívül történő terjesztését célzó lépések megfelelősége és minősége.
- Amennyiben releváns, a pályázat leírja, hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és tájékoztató eszközöket, és hogyan támogatják nyílt engedéllyel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét.
- A projekt fenntarthatóságának biztosítására irányuló tervek minősége: képes-e a projekt az uniós támogatás felhasználása után is hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.
A pályázatoknak (az összesen 100 pontból) legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy finanszírozhatók legyenek.
A fenti négy értékelési szempont esetében ezenkívül legalább a maximálisan megadható pontok felét (azaz a "projekt relevanciája" és a "projekt tervezésének és végrehajtásának minősége" kategóriában legalább 15 pontot; a "partnerség és az együttműködési megállapodások minősége" és a "hatás" kategóriában 10 pontot).

További információ
A pályázat befogadása nem jelent kötelezettségvállalást a pályázó által igényelt összegű támogatás odaítélésére. A kért finanszírozás csökkenthető a pályázattípusra alkalmazandó pénzügyi szabályok és az értékelés eredményei alapján.
Az eredményeket főszabály szerint - és a meglévő nemzeti és európai jogi keretek korlátain belül - nyílt oktatási segédanyagként kell hozzáférhetővé tenni, valamint meg kell osztani a releváns szakmai és szektorális platformokon, vagy az illetékes hatóságok platformjain. A pályázat ismerteti, hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott adatokat, anyagokat, dokumentumokat és audiovizuális, illetve közösségmédia-tevékenységeket, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek hozzáférhetőségét.

Finanszírozási szabályok
Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a pályázó által javasolt pályázattípus becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.
A projektenkénti uniós támogatás összege minimum 100 000 eurótól maximum 400 000 euróig terjedhet.
Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?
A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:
- A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például "projektmenedzsment", "képzés", "események szervezése, "mobilitás előkészítése és végrehajtása", "kommunikáció és terjesztés", "minőségbiztosítás" stb.);
- A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
- A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk az egyösszegű támogatás bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt (valamint az egyes feladatmodulokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolt jogalanyokhoz rendelt részarányt);
- A leírt költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk terjesztése, közzététel vagy fordítás).
A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát. A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.
A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-vet

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem