Kapacitásfejlesztés a sport területén

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
A sport területén aktív, bármely köz- vagy magánszervezet/-intézmény és annak kapcsolt jogalanya (adott esetben), amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a pályázattípus szerint támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országban jogszerűen bejegyzettnek kell lennie. A szervezet/intézmény a projektben részt vevő valamennyi szervezet/intézmény nevében pályázik, és valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a pályázattípus szerint támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országban jogszerűen bejegyzettnek és ott találhatónak kell lennie

Kapacitásfejlesztés a sport területén


A kapacitásfejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködési projektek, amelyek a programhoz társult és nem társult harmadik országokban a sport területén tevékenykedő szervezetek/intézmények közötti többoldalú partnerségeken alapulnak. A projektek célja a programhoz nem társult harmadik országokban folytatott sporttevékenységek és -politikák támogatása az értékek előmozdításának eszközeként, valamint az egyének személyes és társadalmi fejlődésének előmozdítására és az összetartóbb közösségek építésére szolgáló oktatási eszközként.

A pályázattípus célkitűzései
A pályázattípus céljai a következők:
- az alulról szerveződő sportszervezetek kapacitásának növelése;
- a sport és a testmozgás ösztönzése a programhoz nem társult harmadik országokban;
- társadalmi befogadás előmozdítása a sport segítségével;
- pozitív értékek előmozdítása a sport révén (pl. tisztességes játék, tolerancia, csapatszellem);
- a világ különböző régiói közötti együttműködés előmozdítása közös kezdeményezések révén.

Tematikus területek/konkrét célkitűzések
A pályázatoknak a programozási szakaszban meghatározott bizonyos tematikus területekre kell összpontosítaniuk. Példák különösen fontos területekre:
- a közös értékek, a megkülönböztetésmentesség és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a sport révén;
- a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi részvételének javításához szükséges készségek (sporton keresztüli) fejlesztése (pl. függetlenség, vezetés stb.);
- a migránsok beilleszkedése;
- konfliktus utáni megbékélés.

Tevékenységek
A javasolt tevékenységeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a pályázattípus általános és konkrét célkitűzéseihez, azaz meg kell felelniük a fent felsorolt egy vagy több tematikus területnek, és azokat részletezni kell a teljes végrehajtási időszakra kiterjedő projektleírásban. Végezetül e globális nemzetközi pályázattípus keretében a projekttevékenységeknek elsősorban a pályázattípus által érintett, az 1. régióba tartozó, a programhoz nem társult országokban működő sportszervezetek/-intézmények kapacitásainak fejlesztésére és megerősítésére kell összpontosítaniuk.
A finanszírozott projektek az együttműködés, a tapasztalatcsere, a kommunikáció és egyéb tevékenységek széles körét integrálhatják, beleértve többek közt a következőket:
- szervezetek/intézmények/országok/régiók közötti hálózatok létrehozása és fejlesztése;
- a bevált gyakorlatok/ötletek cseréjének kidolgozása és végrehajtása;
- közös sporttevékenységek és oktatási mellékrendezvények megvalósítása;
- a nem formális tanulási módszerek, eszközök, gyakorlatok és anyagok új formáinak elindítása, tesztelése, megosztása és végrehajtása a sporttal foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók gyakorlati képzése és mobilitása révén;
- a hátrányos helyzetű csoportok sporton belüli hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos tudatosság növelése;
- elkötelezett és aktív civil társadalom kiépítésének támogatása.

Projekttervezés
Egy sport területét célzó kapacitásfejlesztési projekt négy szakaszból áll, amelyek már a projektterv finanszírozásra való kiválasztása1 előtt megkezdődnek, például 1) A projektek azonosítása és elindítása; 2) A projektek előkészítése, kialakítása és tervezése; 3) A projektek végrehajtása és a tevékenységek nyomon követése; és 4) A projektek felülvizsgálata és hatásvizsgálat.
A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktívan ki kell venniük a részüket valamennyi szakaszból, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.
- Azonosítás és elindítás; annak a problémának, igénynek vagy lehetőségnek az azonosítása, amelyre a pályázati felhívás nyomán megvalósítandó projekt összpontosít; a fő tevékenységek és a projekttől elvárható főbb eredmények azonosítása; az érdekelt felek és a potenciális partnerek feltérképezése; a projekt célkitűzésének/célkitűzéseinek megfogalmazása; annak biztosítása, hogy a projekt igazodjon a részt vevő szervezetek/intézmények stratégiai célkitűzéseihez; az előzetes tervezés megkezdése a projekt megfelelő elindítása érdekében, és a következő szakasz folytatásához szükséges információk összegyűjtése stb.;
- Előkészítés, kialakítás és tervezés; a projekt hatókörének és a megfelelő megközelítésnek a meghatározása; a javasolt módszertan világos felvázolása, ami biztosítja a projekt célkitűzései és tevékenységei közötti összhangot; az érintett feladatok ütemtervének meghatározása; a szükséges erőforrások megbecsülése, és a projekt részleteinek kidolgozása, pl. igényfelmérés; stabil célkitűzések és hatásmutatók (konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és időhöz kötött) meghatározása; a projekt és a tanulás eredményeinek azonosítása; a munkaprogram, tevékenységi formák, várható hatás, becsült teljes költségvetés kidolgozása; projektvégrehajtási terv, valamint megalapozott és reális kommunikációs terv kidolgozása, amely magában foglalja a projektmenedzsment, a nyomon követés, a minőség-ellenőrzés, a jelentéstétel és az eredmények terjesztésének stratégiai szempontjait; gyakorlati intézkedések meghatározása és a tervezett tevékenységekkel érintett célcsoport(ok) megerősítése; megállapodások kötése a partnerekkel és a pályázat megírása stb.;
- A tevékenységek végrehajtása és nyomon követése: a projekt végrehajtása a jelentéstételi és kommunikációs követelményeknek megfelelő tervek szerint; a folyamatban lévő tevékenységek nyomon követése és a projektek teljesítményének a projekttervekkel való összevetése; a tervektől való eltérések, valamint a problémák és kockázatok kezelésére irányuló korrekciós intézkedések meghatározása és meghozatala; a megállapított minőségi előírásoknak való meg nem felelés azonosítása és korrekciós intézkedések meghozatala stb.;
- Felülvizsgálat és hatásvizsgálat: a projekt teljesítményének értékelése a projekt célkitűzéseivel és végrehajtási terveivel összevetve; a tevékenységek és hatásuk értékelése a különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és felhasználása stb.
A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:
A formális kritériumok betartása és a projektpartnerekkel folytatott fenntartható együttműködés kialakítása mellett a következő elemek hozzájárulhatnak a különböző projektszakaszokban a kapacitásfejlesztési projektek fokozott hatásához és színvonalasabb megvalósításához. A pályázóknak ajánlott figyelembe venni ezeket a lehetőségeket és dimenziókat a projektjük tervezésekor.

Környezeti fenntarthatóság
A projekteket környezettudatos módon kell kidolgozni, és valamennyi aspektusukba be kell építeni a környezettudatos gyakorlatokat. A szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek környezetbarát megközelítést kell alkalmazniuk a projekt kidolgozása során. Ez arra sarkallja a projektben részt vevőket, hogy megvitassák és megismerjék a környezetvédelmi kérdéseket, elgondolkodtatja őket arról, hogy mit tehetnek a különböző szinteken, továbbá segít a szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek abban, hogy környezettudatosabb alternatívákat találjanak a projektjeik keretében végzett tevékenységeik megvalósítására.

Befogadás és sokszínűség
Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. Az említett elvek érvényre juttatását egy Befogadási és sokszínűségi stratégia támogatja, amelynek célja, hogy hatékonyabban elérje a legkülönbözőbb hátterű - különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező és az európai projektekben való részvételt illetően akadályokkal szembesülő - résztvevőket. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és a folyamat egésze alatt be kell vonniuk őket a döntéshozatalba.

Digitális dimenzió
A virtuális együttműködés, valamint a virtuális és vegyes tanulási lehetőségek bevezetése, illetve az e területen zajló tapasztalatszerzés kulcsfontosságú a sikeres projektek szempontjából.

Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel
A projektek támogatják az aktív polgári szerepvállalást és az etikát, valamint előmozdítják a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A hangsúly egyebek mellett az európai uniós összefüggésrendszer globális szerepének tudatosításán és megértésén lesz.
Milyen feltételeknek kell megfelelniük a sport területét célzó kapacitásfejlesztési projekt megvalósítását célzó pályázatoknak?
Támogathatósági feltételek
Az Erasmus támogatásra való jogosultsághoz a sport terét célzó kapacitásfejlesztésre irányuló projektterveknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

Ki pályázhat?
A sport területén aktív, bármely köz- vagy magánszervezet/-intézmény és annak kapcsolt jogalanya (adott esetben), amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a pályázattípus szerint támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országban jogszerűen bejegyzettnek kell lennie. A szervezet/intézmény a projektben részt vevő valamennyi szervezet/intézmény nevében pályázik, és valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a pályázattípus szerint támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országban jogszerűen bejegyzettnek és ott találhatónak kell lennie.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?
Valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban, illetve az 1. régión belüli, a programhoz nem társult harmadik országban bejegyzett, hivatalos kereteken kívül fiatalokkal foglalkozó bármely köz- vagy magánszektorbeli szervezet/intézmény.
Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például:
- a sport területéért felelős helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
- helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű sportszervezetek;
- nemzeti olimpiai bizottságok vagy nemzeti sportszövetségek;
- a tömegsport-mozgalmat képviselő szervezetek/intézmények;
- a testmozgás népszerűsítésének területén tevékenykedő szervezetek/intézmények;
- az aktív szabadidővel foglalkozó szektort képviselő szervezetek/intézmények;
Ide tartozhatnak az állami vagy magánvállalkozások (kis-, közép- vagy nagyvállalkozások, beleértve a szociális vállalkozásokat is). Ezért, bár ez a pályázattípus elsősorban egyesületeket, nem kormányzati szervezeteket/intézményeket és általánosabban nonprofit szervezeteket/intézményeket céloz meg, profitorientált szervezetek/intézmények bevonhatók abban az esetben, ha egyértelmű hozzáadott értéket képviselnek a projekt szempontjából. A kapacitásfejlesztési célkitűzés esetében azonban a koordinációs feladatokat nonprofit szervezetekre/intézményekre kell korlátozni.

A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja
A kapacitásépítési projektek transznacionális jellegűek, és legalább 3 ország legalább 4 szervezetét/intézményét érintik: Legalább egy szervezet két különböző uniós tagállamból és a programhoz társult harmadik országból, valamint legalább 2 szervezet legalább egy, a programhoz nem társult, támogatható harmadik országból (1. régió).
Az uniós tagállamokból és a programhoz társult harmadik országokból származó szervezetek/intézmények száma nem haladhatja meg a programhoz nem társult harmadik országokból származó szervezetek/intézmények számát.

A tevékenységek helyszíne
A tevékenységet a tevékenységben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani, kivéve a pályázattípus célkitűzéseivel összefüggő, kellően indokolt esetekben.
Emellett, ha az a projekt célkitűzései vagy megvalósítása szempontjából kellően indokolt:
- A tevékenységek az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is megvalósulhatnak, akkor is, ha a projektben nincs részt vevő szervezet/intézmény abból az országból, ahol a székhely található.
- Az eredmények megosztását és népszerűsítését magukban foglaló tevékenységek az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban, illetve a programhoz nem társult harmadik országokban megszervezett, vonatkozó, tematikus transznacionális eseményeken/konferenciákon is megvalósulhatnak.

A projekt időtartama
A kapacitásfejlesztési projektek időtartama egy, két vagy három év. A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységeknek megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot.

Hová kell benyújtani a pályázatot?
Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).
Felhívás azonosítója: ERASMUS-SPORT-2022-CB

Mikor lehet pályázni?
A pályázóknak április 7-én (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat.
A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.
Várt hatás
A támogatott projekteknek az alábbiakkal kell igazolniuk várható hatásukat:
- az alulról szerveződő sportszervezetek részvételének és kapacitásának növelése;
- a nők sportban és testmozgásban való részvételének növelése;
- a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi részvételének javítása;
- a sportszektor transznacionális munkaképességének javítása az inkluzivitás, a szolidaritás és a fenntarthatóság figyelembevételével;
- a sportolók és a döntéshozók közötti transznacionális tanulás és együttműködés előmozdítása és az ahhoz való hozzájárulás, különösen a támogatásra jogosult, a programhoz nem társult harmadik országokban;
- eredményeik hatékony és vonzó módon történő terjesztése a sportszervezetekben/intézményekben részt vevő sportolók körében.
Értékelési szempontok
A projekt relevanciája (maximális pontszám: 30 pont)
- a pályázat relevanciája a pályázattípus célkitűzései tekintetében;
- Milyen mértékben:
o figyelhetők meg világosan meghatározott célkitűzések, és ezek mennyire reálisak, valamint milyen mértékben vonatkoznak olyan kérdésekre, amelyek relevánsak a részt vevő szervezetek/intézmények és célcsoportok szempontjából;
o innovatív, és/vagy egészít ki más, a részt vevő szervezetek/intézmények által már megvalósított kezdeményezéseket;
o világosan meghatározottak a kapacitásfejlesztési tevékenységek, és irányulnak a részt vevő szervezetek/intézmények kapacitásainak megerősítésére;
A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 20 pont)
- A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás, nyomon követés, értékelés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége;
- Az azonosított szükségletek kezelésére javasolt módszertan megfelelősége és minősége;
- A projekt célkitűzései és az előirányzott tevékenységek közötti összhang;
- A munkaterv minősége és hatékonysága, beleértve azt is, hogy a feladatmodulokhoz rendelt erőforrások mennyire állnak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel;
- A javasolt nem formális tanulási módszerek minősége (adott esetben);
- A minőség-ellenőrzési lépések megléte és relevanciája annak biztosítására, hogy a projekt megvalósítása jó minőségben, határidőre és a költségvetésnek megfelelően történjen;
- Milyen mértékben költséghatékony a projekt, és minden tevékenységhez megfelelő forrásokat rendel-e hozzá;
A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 20 pont)
- Milyen mértékben:
o alkotnak a projektben részt vevő szervezetek/intézmények egymást kiegészítő, a szükséges profillal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, megfelelő összetételű csoportot a projekt összes aspektusának sikeres megvalósítása szempontjából;
o bizonyítja a felelősségi körök és feladatok elosztása az összes részt vevő szervezet/intézmény elkötelezettségét és aktív közreműködését.
- A részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekeltek közötti együttműködésre és kommunikációra szolgáló, hatékony mechanizmusok megléte.
Hatás (maximális pontszám: 30 pont)
- A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége;
- A projekt lehetséges hatása:
o a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
o a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre/intézményekre és magánszemélyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szintű hatás.
- A terjesztési terv minősége: a projekt eredményeinek a részt vevő szervezetek/intézmények körében és azon kívül történő terjesztését célzó lépések megfelelősége és minősége;
- A pályázat adott esetben leírja, hogy hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és médiatartalmakat, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek hozzáférhetőségét;
- A projekt fenntarthatóságának biztosítására irányuló tervek minősége: képes-e a projekt az uniós támogatás felhasználása után is hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.
A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenfelül az értékelési szempontok minden egyes kategóriájában legalább a maximálisan megszerezhető pontok felét kell elérni (azaz a "projekt relevanciája" és a "hatás" kategóriában legalább 15; a "partnerség és az együttműködési megállapodások minősége" és a "projekttervezés és -megvalósítás minősége" kategóriában 10 pontot).
Egyenlő pontszám esetén előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek a legmagasabb pontszámot érték el a "projekt relevanciája", majd a "hatás" kategóriában.
Az eredményeket főszabály szerint - és a meglévő nemzeti és európai jogi keretek korlátain belül - nyílt oktatási segédanyagként kell hozzáférhetővé tenni, valamint meg kell osztani a releváns szakmai és szektorális platformokon, vagy az illetékes hatóságok platformjain. A pályázat ismerteti, hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott adatokat, anyagokat, dokumentumokat és audiovizuális, illetve közösségmédia-tevékenységeket, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek hozzáférhetőségét.

Finanszírozási szabályok
Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a pályázó által javasolt pályázattípus becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.
A projektenkénti uniós támogatás összege minimum 100 000 eurótól maximum 200 000 euróig terjedhet.
Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?
A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:
- A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például "projektmenedzsment", "képzés", "események szervezése", "mobilitás előkészítése és végrehajtása", "kommunikáció és terjesztés", "minőségbiztosítás" stb.);
- A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
- A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt (valamint az egyes feladatmodulokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolt jogalanyokhoz rendelt részarányt);
- A költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk terjesztése, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.
A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.
A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.
A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.
További részletek a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálján (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-sport

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem