Katalizátor 2023 - finanszírozó

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon működő civil szervezetek

Katalizátor 2023 - finanszírozó


Katalizátor 2023
FINANSZÍROZÓ
Pályázati felhívás
Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány (továbbiakban Emberség Erejével Alapítvány) az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) által támogatott PROTEUS elnevezésű program keretében a Transatlantic Foundationnel (TF) együttműködésben kapacitásfejlesztő támogatási programot hirdet Magyarországon működő civil szervezetek számára 20 millió forintos keretösszeggel.

Az Emberség Erejével Alapítvány az Európai Unió Alapjogi Chartájában megfogalmazott alapjogok, a közösség, a nyitottság, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, a cselekvés, a részvételiség, az állampolgári jogok és az emberi méltóság szellemében teszi közzé vidéki civil szervezetek részére az Erősödő Civil Közösségek Katalizátor elnevezésű alprogramját az Európai Uniós értékek erősítése céljából.

Miért van szükség az Erősödő Civil Közösségek támogatási programra?
Az elmúlt évtizedben Magyarországon rendszerszinten épült le a demokrácia, ami a jogalkotásban, a civil szervezetek autonóm működésében és az állampolgári szerepvállalásban is megmutatkozik. Az Európai Uniós értékek és alapjogok megkérdőjelezése jelen van a kormányzati kommunikációban, ami rontja ezek megítélését, ismeretét a magyar társadalomban.
A civil társadalom komoly kihívásokkal szembesül a működés és fenntarthatóság terén. A finanszírozás átpolitizáltsága, a párbeszéd és az érdekérvényesítés fokozatos ellehetetlenítése szűkülő teret képez a civil szervezetek körül. Az elmúlt évek válsághelyzeteinek hatására a szerveződések működési körülményei tovább romlottak.
A fejlett civil társadalom, az erős és független civil szervezetek elősegítik az állampolgári részvételt, és széleskörű képviseletet biztosítanak az embereknek. Ez a demokráciát erősebbé és ellenállóbbá teszi.
A közös, békés európai jövő és a fejlődés záloga az Európai Unió Alapjogi Charta, amely az EU valamennyi állampolgárának alapvető jogainak rögzíti egységes, közös dokumentumba. A társadalmi változások, a tudományos és technológiai fejlődés fényében rendszeresen aktualizált Charta így megfelel a modern világ elvárásainak, és alapvető fundamentuma lehet az európai társadalomnak. Az Unióban érvényes alapjogokat hat fejezeten, úgy mint a méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, polgárok jogai és igazságszolgáltatás, és 52 cikkelyen keresztül részletező Charta szellemi dokumentumként is túlmutat azon, hogy kizárólag az uniós intézmények és jog területén alkalmazzák. Az állampolgároknak és a civil szervezeteknek útmutatásul szolgál, hogy Európa és benne Magyarország egy jobb hely legyen.

Az európai értékek védelme érdekében tehát kulcsfontosságú a vidéki civil szektor kapacitásfejlesztése, a következő területekre fókuszálva:
- Értékalapú működés - a szervezeti identitás, küldetés és jövőkép a közös értékek meghatározása/tisztázása, amely megkönnyíti a közös munkát és hatékonyabbá teszi a tevékenységeket
- Érdekvédelem - adott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése, helyi döntéshozókkal való párbeszéd megteremtése és erősítése
- Állampolgári öntudat, demokrácia - az általános közéleti passzivitás csökkentése az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével, bevonódás a helyi döntéshozatali folyamatokba
- Részvétel - az emberek bevonása a közügyekbe, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése, részvétel a társadalmat érintő döntések meghozatalában
- Nyilvánosság - a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenés rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktív, tudatos használata
- Függetlenség - a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése, saját bevételi források növelése
- Együttműködés - civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
- Támogató környezet, bázisépítés - a civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének erősítése
- Tudatosság - a stratégiai gondolkodás előnyeinek bemutatása, a civil szerveződések közép- és hosszútávú tervezésének ösztönzése

Milyen civil szerveződéseket keresünk?
Olyan szervezeteket támogatunk, amelyek a jogállamiság elveinek és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett biztosítják, hogy szervezeti működésükben az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és az egyenlőség értékei érvényesüljenek. A támogatott szervezetek esetében nem elvárás, hogy tevékenységeik a felsorolt területekre korlátozódjanak, de a fenti értékeknek a tevékenységi területtől függetlenül jellemeznie kell a szervezeti működést. Ezen túlmenően:
- a fent megfogalmazott alapérték mentén működnek,
- elkötelezettek a csoportjuk/szervezetük fejlődése mellett,
- azonosítottak egy szervezeti, közösségi problémát, amelyre megoldást keresnek,
- a támogatott közösségi kezdeményezések Magyarországon, Budapesten kívül valósulnak meg.

A támogatás részletei
A Katalizátor alprogramba bejegyzett civil szervezetek jelentkezését várjuk.

A támogatás elnyerésének feltétele:
- A jelen felhívásra benyújtott pályázat pozitív elbírálása
- A Katalizátor FEJLESZTŐ pályázatára benyújtott pályázat pozitív elbírálása
A pályázatok beadásának határideje: 2023. november 1., 12:00
A projektek maximális hossza: 6-12 hónap
A támogatás összege: 1 000 000 Ft, amit előfinanszírozás formájában a szerződéskötést követően, egy összegben folyósít a támogató

A támogatás odaítélése során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe
- a szervezet tevékenysége és a tervezett program illeszkedik az Európai Unió alapértékeihez
- a projekt minősége és a pályázati kiíráshoz való kapcsolódása
- a pályázó milyen erősen kapcsolódik a helyi közösséghez és a problémához
- a pályázó rendelkezik-e korábbi tapasztalattal a pályázata tárgyát képező témában
- a pályázó rendelkezik-e megfelelő kapacitással a projekt megvalósításához
- a költségvetés összhangban van vázolt projektervezettel
- a pályázó használja a helyi lehetőségeket a nyilvánosság elérésére
- a pályázó rendelkezik saját ötletekkel a támogatási program keretében megkezdett projekt fenntartására, folytatására vonatkozólag
- Nem kötelező, de az elbírálás során előnyt jelent, amennyiben a projekt fókuszában érdekérvényesítési tevékenység áll

Támogatható tevékenységek:
- közösségi rendezvények
- workshopok, képzések, egyéb tanulási események
- kommunikációs és figyelemfelkeltő kampányok
- közösségi részvételi tevékenységek
- érdekérvényesítő tevékenységek
- hálózatépítés és partnerségépítés
- disszeminációs tevékenységek

Kiket támogat az ECK program?
Azon a civil szervezetek (egyesületek és alapítványok - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével és egyesületek - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével) képviselői (alkalmazottak, tagok, önkéntesek stb.).nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. A leendő támogatottak Budapesten kívül fejtik ki tevékenységüket.
Egy pályázó egy adott támogatási időszakban egy pályázatot nyújthat be a Katalizátor program mindkét alprogramjára! Az ECK Katalizátor programban várhatóan 20 szervezetet támogatunk.

Hogyan viszonyul egymáshoz a Katalizátor FEJLESZTŐ és a Katalizátor FINANSZÍROZÓ pályázat?
A Katalizátor kettős támogatási program. A szakmai támogatás részleteit a Katalizátor FEJLESZTŐ, a pénzügyi támogatás részleteit a Katalizátor FINANSZÍROZÓ felhívás tartalmazza.

FIGYELEM! Egyik támogatás sem nyerhető el a másik pályázati felhíváson történő sikeres pályázat nélkül!
A pályázóknak a szakmai (Katalizátor FEJLESZTŐ) és az anyagi támogatásra (Katalizátor FINANSZÍROZÓ) különböző kiírások alapján különböző adatlapokon, de egy pályázati körben kell támogatási kérelmet benyújtani.
A két program egymásra épül, kiegészítik egymást. A céljuk a civil szervezetek számára szakmai (Katalizátor FEJLESZTŐ) és anyagi támogatás (Katalizátor FINANSZÍROZÓ) egyidejű nyújtása. Egy szervezet fenntartható működéséhez az anyagi források biztosításán túl szakmai fejlesztésre támogatásra is szükség van, így az anyagi támogatás a hatékonyabban szolgálhatja a szervezet hosszú távú céljait.

A pályázatok útja a megvalósításig
A Katalizátor FINANSZÍROZÓ pályázatra, amely egy tervezett program anyagi támogatását biztosítja, adatlap kitöltésével lehet pályázni 2023. november 1. 12:00 óráig.
A Katalizátor FEJLESZTŐ pályázatra, amely a pályázó szervezet szakmai fejlődését és valamint az általuk megfogalmazott szervezeti fejlődési célok elérését segíti, adatlap kitöltésével lehet pályázni 2023. november 1. 12:00 óráig.
A támogatott kezdeményezések elbírálását és kiválasztását az Emberség Erejével Alapítvány munkatársai külső szakértők bevonásával végzik.
Az Emberség Erejével Alapítvány a döntésről 2023. december 1-jén értesíti a pályázókat. Az értékelés eredményével kapcsolatban fellebbezésre nincsen lehetőség. A döntésről az Emberség Erejével Alapítvány a pályázó írásos kérésére indoklást ad.

A szerződéskötés a magyar és európai előírásoknak is megfelelő online módon történik 2023. december 21-ig. Szerződést a Katalizátor FEJLESZTŐ és Katalizátor FINANSZÍROZÓ pályázatokon egyaránt támogatást nyert szervezetekkel köt alapítványunk keretszerződés formájában.

A projektek megvalósítására és a kapacitásfejlesztő folyamatra 2024. január 1. és december 31. között kerülhet sor.
A pályázók a projektről szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtanak be, ennek határideje 2025. január 15.
A támogatási program közös záróeseménnyel ér véget.
- 2023. november 1.: Pályázatok benyújtási határideje
- 2023. december 1.: Értesítés a támogatási döntésről
- 2023. december 2 - 21.: Szerződéskötés
- 2024. január 1.: Projekt-megvalósítási időszak kezdete

Mit várunk a támogatott szervezetektől?
- a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítása
- folyamatos kapcsolattartás a kapcsolattartóval
- Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) PROTEUS elnevezésű programjának részét képző belépési kérdőív kitöltése
- részvétel az Emberség Erejével Alapítvány által a nyertes pályázóknak szervezett hálózatépítő találkozókon (nyitó- és zárótalálkozó)
- A Katalizátor FEJLESZTŐ programjában meghatározott elvárások teljesítése
- az Európai Uniós és az Erősödő Civil Közösségek arculati elemek feltüntetését minden a pályázat keretein belül megvalósuló programhoz kapcsolódó felületen (honlap, facebook, blog, szórólap, plakát, hírlevél, stb.)
- beszámolási határidő betartása
- kapcsolattartás és a projekt megvalósulásával kapcsolatos hírek és események megosztása ECK program kommunikációs vezetőjével
- hozzájárulás ahhoz, hogy a projekt keretein belül megvalósuló programok jó gyakorlatként megjelenhessenek az Emberség Erejével Alapítvány felületein
- közreműködés és adatszolgáltatás az ECK projekt hatásmérésében

Hova fordulhatok, ha további kérdéseim vannak?
Ha további információra van szükséged, kérjük, olvasd el a Gyakran Ismételt Kérdéseket!
További kérdéseidet e-mailen is felteheted a palyazat@emberseg.hu e-mailcímen!
A pályázók számára 4 vidéki városban pályázati tájékoztatót tartunk.
- Pécs (szeptember 18.)
- Miskolc (szeptember 21.)
- Debrecen (október 9.)
- Szeged (október 11.)

Online pályázati tájékoztató (szeptember 27. 17:00-18:00)
Google Meet: https://meet.google.com/brj-swks-zas
https://palyazat.emberseg.hu/katalizator-2023-finanszirozo/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem