Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása / VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
- Mezőgazdasági termelők - Családi mezőgazdasági társaság

Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
/ VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21


FELHÍVÁS
A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására.
A Felhívás címe:
Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatására.
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Magyarország természeti adottságai kiváló feltételeket biztosítanak a gyümölcs-, gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztésre. Az ágazat a friss fogyasztású termékek mellett az élelmiszer- és feldolgozóipar számára is alapanyagot biztosít. A folyamatosan bővülő és változó piaci igények kielégítéséhez elengedhetetlen a jelenleginél korszerűbb termesztéstechnológiák alkalmazása, intenzív, a piaci igényeket kiszolgálni képes ültetvények kialakítása, a fajtaválaszték korszerűsítése, a termésátlagok és a minőség javítása, az öntözött ültetvények területének növelése, valamint az ökológiai művelésmód alkalmazásának az ösztönzése. Fontos cél, hogy magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát.
A Felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.
A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 2-es, 3-as és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából - Keretösszege: 10,0 milliárd Ft.
2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése - Keretösszege: 3,0 milliárd Ft.
3B: A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzés és- kezelés támogatása - keretösszege: 1,5 milliárd Ft.
5A: A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása - keretösszege: 0,5 milliárd Ft
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 15 milliárd Ft.
Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH), a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be támogatási kérelmeket vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként.
A Felhívás keretében két célterület kapcsán nyújtható be támogatási kérelem. A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra.
Jelen Felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott projektek várható száma 400 - 500 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.1.3. számú, a kertészeti ágazat fejlesztése című műveletének ,,A’’ és ,,C’’ célterülete, a 4.1.4 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című műveletének „A1)”, „C1)”, „C2)” és „D”célterülete, továbbá az 5.1.1. számú, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása című műveletének „A/1”, „B” és „C” célterülete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30 - 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:
A 1. számú melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból3 és egyéb fajokból, az előírt követelményeknek megfelelő konvencionális vagy ökológiai művelésű ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.
3 Mogyoró ültevény vonatkozásában mikorrhizált csemete telepítése is támogatott.
1. Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.
2. Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában - a beruházással érintett területen - meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése, amely abban az esetben támogatott, ha a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a - az 1. számú melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott - termőre fordulástól számított 10 évet. A legkisebb támogatható ültetvényméret és táblaméret vonatkozásában az 1. pontban leírtak az irányadók.

Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása előtt meglévő, a termőre fordulástól számítottan 10 évnél fiatalabb ültetvény kivágására kerül sor, abban az esetben a területre új ültetvény telepíthető az 1. pont szerint, mint „új ültetvény telepítése”. Ebben az esetben az 1. számú melléklet II/a. táblázat 1. és 2. soraiban szereplő ’ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége’ nem vehető figyelembe elszámolható költségként, továbbá a Felhívás 3.1.2. fejezet 2. a) pont ii. és iii alpontok, valamint az e) pont szerinti tevékenységek nem számolhatóak el.
B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók).
1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,
b) jégháló beszerzése, kiépítése.
2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.
3. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).
4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 11. és 5.7. pontjainak figyelembevételével:
a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.
c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
1. Az 1. számú melléklet III. táblázatában szereplő4 gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 12. pontjának figyelembevételével:
a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.
3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 12. és 5.7. pontjainak figyelembevételével:
a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.
c) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 13. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
- A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 7. számú mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 7. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
Amennyiben fenti területtel nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.
- Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni.
Egyéb, a 8. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre. Amennyiben fenti állatokkal nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 24 vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie
b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 9. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie
Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.
Ugyanakkor felhívjuk azon pályázók figyelmét, akik korábban ŐCSG nevében nyújtottak be támogatási kérelmet, hogy ŐCSG esetében további kötelezettség, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem - vagy előleg igénylése esetén az arra vonatkozó kérelem - benyújtásakor mellékelni kell, a projekt megvalósítására vonatkozó, Őstermelők Családi Gazdasága tagjainak együttműködési megállapodását. Megállapodás hiányában az arról szóló nyilatkozatot, hogy az ŐCSG mely tagja lesz a projekt - Felhívás jogosultsági feltételeinek megfelelő - egyszemélyes Kedvezményezettje. E kötelezettség be nem tartásához külön jogkövetkezmény fűződik, amely a Felhívás 6. számú mellékletében található.
2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.
Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti. A 4.1.1. a) és b) pontban teljesítésre választott módot (önmagában vagy TÉSZ/TCS szabályozás szerint) egy támogatási kérelmen belül egységesen kell alkalmazni.
A szociális szövetkezeteknek a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján - előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF kizáró okok listája című részben foglaltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely:
a) olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő jelen felhívás alapján szakaszonként egy kérelmet nyújthat be. Amennyiben a korábbi - azonos szakaszban benyújtott - támogatási kérelmét a támogatást igénylő visszavonja, vagy az elutasításra kerül, úgy a támogatást igénylő jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. és 2022. június 30. között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz: 2021. május 24.-június 7.
Második szakasz: 2021. június 8.-2021. június 22.
Harmadik szakasz: 2021. június 23.-2021. július 7.
Negyedik szakasz: 2021. július 8.-2021. július 22.
Ötödik szakasz: 2021. július 23.-2021. augusztus 5.
Hatodik szakasz: 2021. augusztus 6.-2021. augusztus 23.
Hetedik szakasz: 2022. február 28.-2022. március 16.
Nyolcadik szakasz: 2022. március 17.-2022. március 31.
Kilencedik szakasz: 2022. április 1.-2022. április 14.
Tizedik szakasz: 2022. április 15.-2022. május 2.
Tizenegyedik szakasz: 2022. május 3.-2022. május 16.
Tizenkettedik szakasz: 2022. május 17.-2022. május 31.
Tizenharmadik szakasz: 2022. június 1.-június 15.
Tizennegyedik szakasz: 2022. június 16.-2022. június 30.

A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt értékelési szakaszonként, az értékelési szakasz utolsó napját jelentő értékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt, az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra.
Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy támogatási kérelem változtatása esetén a projekt saját felelősségre csak a támogatási kérelem utolsó változtatását követően kezdhető meg.

Támogatási kérelmet kizárólag a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 9. § (2) bekezdés b), c) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval rendelkező, kérelemre nyilvántartásba vett támogatást igénylő nyújthat be a www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a kérelemhez. A szkennelés útján előállított dokumentumok esetében ügyelni kell arra, hogy azok olvasható formában kerüljenek csatolásra.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.2. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 500 millió forint.
2. A támogatás maximális mértéke:
a) az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű21 egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
b) a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4132-4133-511-21-kertszet-ltetvnytelepts-s-gygynvnytermeszts-tmogatsa-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem