Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása / KAP-RD01a-RD01c-1-24

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
- Mezőgazdasági termelők - Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek - Állami elismeréssel rendelkező együttműködések - Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy elsődleges feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások

A pályázati felhívás címe:

Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása

A pályázati felhívás kódszáma:
KAP-RD01a-RD01c-1-24

1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST KAP - RD09b_R14_OGR_73 kódszámú Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása című beavatkozása szolgál.
Ez a beavatkozás a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervekhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 73. cikkén alapul.
A felhívás a beavatkozásban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
- A zöldterület kezeléssel foglalkozó vállalkozások valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. A díszkertész ágazatra jellemző, hogy kimagasló az egységnyi területen előállított termelési értéke és az egységnyi területen foglalkoztatottak száma. A termelés jelentős része vidéki térségben valósul meg, ugyanakkor a szolgáltatások iránti igény jellemzően a nagyobb településeken realizálódik. A növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen a díszkertész ágazat modernizációja, a termelési módszerek, a szolgáltatások színvonalának emelése.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
1) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a vállalkozás2 értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve 50%-ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkeznek:
a) A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 4. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
b) Erdőgazdasági árbevétel vonatkozásában a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) szerint a 02
(Erdőgazdálkodás) tevékenységcsoportba sorolt tevékenységek vehetők figyelembe (a feltételnek való megfelelést a felhívás 13.1.2. 2. pontja szerint kell igazolni);
2) tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti évben magában foglalta a következők legalább egyikét: TEAOR’08 8130 - zöldterület­kezelés, TEAOR’08 4776 - dísznövény-kiskereskedelem, TEAOR’08 4622 - dísznövény­nagykereskedelem;
3) mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek.
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére aki/amely:
a) támogatási kérelme nem felel meg a felhívás célkitűzéseinek,
b) a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25-től 2025. február 17-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
1. értékelési szakasz: 2024. év június hó 25.-2024. július 08.
2. értékelési szakasz: 2024 év július hó 09.-2024. július 22.
3. értékelési szakasz: 2025. év január hó 21.-2025. február 3
4. értékelési szakasz: 2025. év február hó 04.-2025. február 17.
2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
A kedvezményezett jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban. Amennyiben a korábbi támogatási kérelmét a kedvezményezett visszavonja, vagy elutasításra kerül, úgy a kedvezményezett jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására.
Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.
A KAP Vhr. 70. § (1) bekezdése alapján, ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a felhívást lezárhatja, és erről legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját megelőző ötödik napon közleményt tesz közzé hivatalos honlapján. A benyújtási lehetőség lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.
Az eredetileg papíralapú dokumentumokat digitalizált (pl. pdf, jpeg) formában kell csatolni a kérelemhez. A feltölteni kívánt file-t, pedig annak tartalma alapján szükséges elnevezni. Elektronikus aláírással hitelesített dokumentum benyújtása az eredeti elektronikus formában szükséges.
A KAP Vhr. 17-18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait a KAP Vhr. 11. § - 12. § -a tartalmazza.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást a „Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához” című dokumentum tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. Támogatható tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. A versenyképesség javítása érdekében a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez
vagy zöldfelület kezeléshez szükséges épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, felújítása:
1. Telephely, áruda kialakítása, bővítése, felújítása, technológiai korszerűsítése;
2. Fedett vagy nyitott / részben nyitott rakodótér, raktárhelyiség építése, bővítése, felújítása, eltérő funkciójú épület átalakítása (támogatható raktársátor, konténersátor telepítése is);
3. Üveg vagy fóliaborítású termesztő berendezések létesítése, meglévő termesztő berendezések korszerűsítése;
4. Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása.

II. Építéssel nem járó, a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelület­
kezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása:
1. Kertészeti erő- és munkagépek beszerzése:
a) legfeljebb 1 darab, maximum 85 kW motorteljesítményű traktor;
b) önjáró csemetekiemelő gépek;
c) önjáró állítható emelő platformok;
d) önjáró eszközhordozók és adapterek.
2. Növényvédelem gépei:
a) motoros permetezőgépek (háti és talicskás kivitelben);
b) függesztett vagy vontatott növényvédő gépek;
c) hideg vagy meleg köd képzők.
3. Növénytermesztés speciális gépei:
a) bálabontó és földkeverő;
b) cserepezőgépek;
c) automatizált kihordó rendszerek;
d) kézi talajművelő gépek;
e) vetőgépek;
4. Növényápolás gépei:
a) akkumulátoros metszőollók;
b) akkumulátoros vagy benzinmotoros sövényvágók;
c) akkumulátoros vagy benzinmotoros láncfűrész;
d) magassági ágvágó;
e) tárcsás ágvágók.
5. Zöldterület kezelés gépei:
a) fű és pázsit kezelés gépei;
b) fűvetők és után vetők;
c) szárzúzók;
d) árokásók;
e) elektromos talicskák,
f) gyepfelszedők;
g) rönkaprítók, ágdarálók.
Legalább egy tevékenységet választani kell a felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos előírásokat az ÁÚF tartalmazza.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
a) Projekt előkészítés:
- szakmai előkészítés
- közbeszerzés.
b) Mérnöki feladatok.
c) Projektmenedzsment.
d) A projekt részeként megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés (lásd: Fogalomtár) megvalósítása és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, a felhívás 9.4. pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével.
e) Áruszállításra, terepi munkavégzéshez használt, N1 járműkategóriába sorolt, gépjárművek beszerzése a felhívás 9.4. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
f) Informatikai eszközök beszerzése.
g) A telephelyen nevelt, tárolt növények támrendszerének kialakítása.
h) Esővízgyűjtő rendszer kialakítása.
i) Tápoldatozó rendszer kiépítése.
j) Üzemen belüli anyagmozgatás (rakodógép, platós és vontató targoncák és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) gépeinek beszerzése;
k) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.
https://kap.hoi.hu/tarsadalmasitas/kap-rd09b-1-24-diszkerteszeti-agazat-kisvallalkozasainak-tamogatasa-1973

1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST RD01a_E01_FRM_73 kódszámú, Mezőgazdasági üzemek fejlesztése című, valamint az RD01c_E01_FRM_73 kódszámú, Mezőgazdasági üzemek zöld beruházásainak támogatása című beavatkozásai szolgálnak.
E beavatkozások a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervekhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 73. cikkén alapulnak.
A felhívás a beavatkozásokban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
A kertészeti ágazaton belül a hajtatásos termesztésben előállított friss zöldségfélék iránti piaci kereslet folyamatosan növekszik, melynek kielégítéséhez időzített és környezetbarát termesztés, valamint folyamatos szállítás szükséges, ezért indokolt a növényházi termesztő kapacitás növelése. A termesztő felület növelése mellett a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése is hozzájárul az ágazat versenyképességének növeléséhez. Ennek legfontosabb eszköze az új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. Hazánk geológiai adottságai alapján kifejezett cél a geotermikus hőenergia-potenciál kiaknázása.
A fogyasztói igények kielégítéséhez elengedhetetlen a zöldség és gyümölcsfélék szakszerű tárolása, amely lehetővé teszi a betárolt áru minőségének megőrzését, így egész évben biztosítható a keresett termékek rendelkezésre állása. A fogyasztói igényeket a termelők csak akkor tudják kielégíteni, ha rendelkeznek korszerű tárolási és áruvá készítési rendszerekkel, továbbá bővítik, illetve korszerűsítik a jelenleg rendelkezésre álló kapacitásokat.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 10. mellékletben megadott, 348,93 forint/euró árfolyammal számolt 2020. évi STÉ adatok az irányadók);
- A növénytermesztéssel összefüggő üzemméret számítás alapja a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes kérelme (a továbbiakban: EK kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 5. mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című
formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy EK kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a kedvezményezett székhelye/lakhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal által a földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 5. melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
Amennyiben fenti területtel nem rendelkezik, a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.
- Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a kedvezményezetthez, mint tartóhoz
nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 6. melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.
Amennyiben fenti állatokkal nem rendelkezik, a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 7. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport, termelői szervezet és termelői integrációs szervezet) a 2.1.1 a) és b) pontokban meghatározott feltételek igazolása nélkül mezőgazdasági termelőnek minősül.
Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 2.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül is teljesítheti. Ebben az esetben, a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
A szociális szövetkezeteknek a 2.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.

3. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások, akik esetében a 2.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírások nem relevánsak, és akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben:
o gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40 százalékát meghaladja1 (az arányszámítást 7. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni), és
o tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére aki/amely:
a) támogatási kérelme nem felel meg a felhívás célkitűzéseinek;
b) azonos megvalósítási hely kapcsán a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.3-20 kódszámú, Kertészeti üzemek korszerűsítése című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával még nem igazolta a már támogatott művelet megvalósításának megkezdését. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatási okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez.
2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
1. A számítás alapja a felhívás „Gyógynövények KN kód listája” című 11. mellékletében meghatározott termékek.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24. napjától 2025. március 10. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
2. értékelési szakasz: 2024. július 24.-2024. augusztus 6.
3. értékelési szakasz: 2024. augusztus 7.-2024. augusztus 21.
4. értékelési szakasz: 2025. február 11-025. február 24.
5. értékelési szakasz: 2025. február 25.-2025. március 10.
2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei

A kedvezményezett jelen felhívás keretében értékelési szakaszonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely több célterületre is vonatkozhat. A kedvezményezett eltérő értékelési szakaszokban benyújtott és különböző megvalósítási helyekre vonatkozó több kérelem alapján is részesülhet támogatásban.
Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.
A KAP Vhr. 70. § (1) bekezdése alapján, ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a felhívást lezárhatja, és erről legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját megelőző ötödik napon közleményt tesz közzé hivatalos honlapján. A benyújtási lehetőség lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.
Az eredetileg papíralapú dokumentumokat digitalizált (pl. pdf, jpeg) formában kell csatolni a kérelemhez. A feltölteni kívánt file-t pedig annak tartalma alapján szükséges elnevezni. Elektronikus aláírással hitelesített dokumentum benyújtása az eredeti elektronikus formában szükséges. A KAP Vhr. 17-18. §- aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait a KAP Vhr. 11. § - 12. § -a tartalmazza.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást a „Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához” című dokumentum tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. Támogatható tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. célterület - Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások
1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:
a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése,
b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése, valamint üveg- vagy
fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése,
c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése, valamint
üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.
2. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:
a) Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése (a felhívás 9.4. pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével)
b) Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek:
a. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése.
b. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz
kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.
c. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz
kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.
c) Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek:
a. Új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése.
b. Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.
c. Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó korszerűsítése.

3. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó):
a) Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek (9.4. pontban foglalt korlátozás figyelembevételével).
2. célterület - Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások
1. Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
a) hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
b) fűtési, hűtési és használati meleg vízrendszerek korszerűsítése (fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása, termálvíz kísérő gáz hasznosítása stb.);
c) világítási rendszerek korszerűsítése (fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
d) az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése;
e) hűtőházak, hűtőtárolók vonatkozásában a szabályozott légterű tárolóként való hasznosítást lehetővé tevő korszerűsítés (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek).
2. Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
a) geotermikus energia hasznosítása:
a. új termelő kút/rendszer fúrása és a kapcsolódó berendezések, gépészet, termál távvezeték, primer tárolást szolgáló puffertartály kiépítése. Meglévő, ám hő hasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása;
b. a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló műveletek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók, valamint hűtőtó kialakítása - beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények létesítése;
c. a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése;
d. vízfogyasztásmérő eszközök telepítése;
b) egyéb megújuló energia hasznosítása:
a. napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre;
b. amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtés rásegítésre;
c. biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre (kazánrendszer kiépítése);
d. napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is);
e. biogáz hasznosítás a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló épületek, technológiák energiaellátása céljából.


A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő fogyasztást.
A támogatási kérelem abban az esetben kerülhet jóváhagyásra, ha tartalmaz legalább egy elfogadható, a 3.1.1 pontban felsorolt önállóan támogatható tevékenységet.
https://kap.gov.hu/tarsadalmasitas/kap-rd01a-rd01c-1-24-kerteszeti-uveghazakhoz-hutohazakhoz-kapcsolodo-es-postf

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem