Kis léptékű partnerségek

Határidő
2023. 03. 23., 2023. 10. 04.
Érvényes
Kategória
Kapcsolatok
Pályázhat
bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat

Kis léptékű partnerségek


A kis léptékű partnerségek olyan kisebb szereplők és egyének számára igyekeznek hozzáférhetőbbé tenni a programot, akiket nehéz elérni a köznevelés, a felnőttoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén. A pályázattípus a szervezetek/intézmények számára odaítélt alacsonyabb támogatási összegek, a rövidebb időtartam és a partnerségi együttműködésekhez képest egyszerűbb adminisztratív követelmények révén a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények és az Erasmus+ program keretében újonnan pályázók elérésére törekszik, és mérsékeli a kisebb szervezeti kapacitással rendelkező szervezetek/intézmények programban történő részvételének akadályait. Ez a pályázattípus rugalmas formátumokat - a transznacionális és nemzeti jellegű, európai dimenzióval rendelkező tevékenységek ötvözését - is támogatni fogja, ami lehetővé teszi a szervezetek/intézmények számára, hogy elérjék a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyeket. A kis léptékű partnerségek szintén hozzájárulhatnak a transznacionális hálózatok létrehozásához és fejlesztéséhez, valamint a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi politikákkal fennálló és azok közötti szinergiák előmozdításához.

A pályázattípus célkitűzései
- Az új résztvevők, a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények és a kis léptékű szereplők bevonása és a programhoz való hozzáférésük bővítése. E partnerségek a részt vevő szervezetek/intézmények számára az európai szintű együttműködésekbe való bekapcsolódás első lépését szolgálják.
- A kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok bevonásának támogatása
- Az aktív európai polgári szerepvállalás támogatása, valamint az európai dimenzió helyi szintű átültetése
A partnerségi együttműködések főbb célkitűzései emellett az egyes projektek hatókörével és volumenével arányosan a kis léptékű partnerségekre is alkalmazandók:
- A részt vevő szervezetek és intézmények munkájának és gyakorlatának minőségi szempontú javítása, és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők bevonása;
- A szervezetek/intézmények kapacitásának növelése a transznacionális és szektorközi munkavégzéshez;
- Közös igények és prioritások kezelése az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén;
- Olyan átalakulások és változások előidézése (egyéni, szervezeti vagy szektorális szinten), amelyek az egyes szervezetek/intézmények hátterével arányos fejlesztéseket eredményeznek;

Támogathatósági feltételek
Milyen feltételeknek kell megfelelniük a kis léptékű partnerségek megvalósítását célzó pályázatoknak?
A kis léptékű partnerségeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek az Erasmus+ keretében biztosított támogatásra:

Támogathatósági feltételek
Ki pályázhat?
Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében.

Milyen típusú szervezetek/intézmények vehetnek részt a projektben?
Bármely olyan köz- vagy magánszervezet/-intézmény1 részt vehet kis léptékű partnerségekben, amelynek valamelyik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban van a székhelye (lásd a pályázati útmutató A. részének "Támogatható országok" című szakaszát).
Függetlenül a projekt által érintett területtől, a kis léptékű partnerségekben bármilyen, az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén vagy egyéb társadalmi-gazdasági szektorokban tevékenykedő, vagy több különböző szektort transzverzálisan érintő tevékenységet végző szervezet/intézmény (például helyi, regionális és nemzeti hatóság, elismeréssel és érvényesítéssel (akkreditációval) foglalkozó központ, kereskedelmi kamara, kereskedelmi intézmény, orientációs/tanácsadó központ, kulturális intézmény és sportszervezet) részt vehet.
A projekt prioritásától és kitűzött céljaitól függően a kis léptékű partnerségekben a legkülönbözőbb és legmegfelelőbb partnereknek kell részt venniük annak érdekében, hogy egymás különböző tapasztalataira, profiljaira és szakértelmére építsenek.
A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja
A kisléptékű partnerség transznacionális projekt, amelyben legalább két különböző uniós tagállamból és a programhoz társult harmadik országokból származó két szervezet/intézmény vesz részt.
A részt vevő szervezetek/intézmények számának felső határa nincs korlátozva egy partnerségen belül.
A pályázatban az összes részt vevő szervezetet/intézményt fel kell tüntetni.

Megcélzott prioritások
A kis léptékű partnerségek támogatása akkor lehetséges, ha foglalkoznak a következőkkel:
- legalább egy horizontális prioritás
és/vagy
- legalább egy konkrét prioritás, amely releváns az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport leginkább érintett területe szempontjából.
Az Erasmus+ nemzeti irodák által decentralizált szinten irányított szakképzési, köznevelési, felnőttképzési és ifjúsági projektek esetében a nemzeti irodák e prioritások között nagyobb figyelmet fordíthatnak azokra, amelyek nemzeti kontextusukban különösen fontosak (úgynevezett "európai prioritások nemzeti összefüggésben"). A nemzeti irodáknak megfelelően tájékoztatniuk kell a pályázókat hivatalos honlapjukon keresztül.
A sport területén megvalósuló projektek esetében csak egy (horizontális vagy specifikus) prioritással lehet foglalkozni.

A tevékenység helyszíne(i)
A kis léptékű partnerségek összes tevékenységét a projektben részt vevő szervezetek/intézmények országaiban kell megvalósítani.
Emellett, ha az a projekt célkitűzései és megvalósítása kapcsán kellően indokolt, a tevékenységek az Európai Unió egy intézményének székhelyén2 is megvalósulhatnak, akkor is, ha a projektben nincs részt vevő szervezet/intézmény abból az országból, ahol a székhely található.
A projekt időtartama
6 és 24 hónap között.
A projekt célkitűzéseinek és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot.
Kivételes esetben a kis léptékű partnerségek időtartama a kedvezményezett kérésére és a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség beleegyezésével meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

Hová kell benyújtani a pályázatot?
A szakképzés, a köznevelés, a felnőttoktatás és az ifjúság területéhez kapcsolódó kis léptékű partnerségek megvalósítását célzó, az e területeken tevékenykedő bármely szervezet/intézmény által benyújtott pályázatok esetében:
- A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.
A sport területéhez kötődő kis léptékű partnerségek esetében:
- A Brüsszelben található Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez.
Felhívás azonosítója: ERASMUS-SPORT-2021-SSCP
Ugyanazon, több partnerből álló konzorcium egy határidőre mindkét esetben csak egy nemzeti irodához és egy pályázatot nyújthat be3 .

Mikor lehet pályázni?
A szakképzés, a köznevelés, a felnőttoktatás és az ifjúság területéhez kapcsolódó kis léptékű partnerségek megvalósítását célzó, az e területeken tevékenykedő bármely szervezet/intézmény által benyújtott pályázatok esetében:
A pályázóknak a következő határidőkig kell benyújtaniuk a pályázatukat:
- március 23-án (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig az ugyanazon év szeptember 1. és december 31. között kezdődő projektekre; és
- a következő évben január 1. és augusztus 31. között kezdődő projektekre október 4-én (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig.
Lehetséges további határidők az ifjúság területéhez kötődő kis léptékű partnerségek esetében:
A nemzeti irodák az ifjúsági területen megvalósítandó projektek esetén további pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén vonatkoznak a jelen útmutatóban meghatározott szabályok. A nemzeti irodák erről a lehetőségről weboldalukon tesznek közzé tájékoztatást.
További pályázati forduló szervezése esetén a kérelmezőknek az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre (közép-európai idő szerint) május 4-én déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.
A sport területéhez kötődő kis léptékű partnerségek esetében:
A pályázóknak március 23-án 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázataikat

Projekttervezés
A kis léptékű partnerségek négy szakaszból állnak, amelyek már az előtt kezdetüket veszik, hogy a projekttervet kiválasztanák támogatásra: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés. A tevékenységekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek aktív szerepet kell vállalniuk valamennyi szakaszban, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási tapasztalatot.
- Tervezés (az igények, célkitűzések, projekt- és tanulási eredmények, tevékenységformátumok, ütemezés stb. meghatározása);
- Előkészítés (a tevékenységek megtervezése, a munkaprogram kidolgozása, gyakorlati intézkedések, az előirányzott tevékenységek célcsoportjainak meghatározása, a partnerekkel kötött megállapodások kidolgozása);
- A tevékenységek megvalósítása;
- Utánkövetés (a tevékenységek és hatásuk értékelése különböző szinteken, a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása).
Kisléptékű partnerségek keretében nemzetközi egyéni és csoportos tanulási, oktatási és képzési tevékenységek is szervezhetők, amennyiben ezek hozzáadott értéket képviselnek a projekt célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából.
A sport területén tevékenykedő kis léptékű partnerségek esetében ajánlatos legalább egy helyi vagy regionális sportklubot bevonni a pályázatokba.
A projekt kidolgozásakor szem előtt tartandó horizontális szempontok:
A formális feltételek betartása és a projektpartnerekkel kötött fenntartható együttműködési megállapodás kialakítása mellett a következő elemek hozzájárulhatnak a partnerségi együttműködések hatásának és minőségi megvalósításának fokozásához. A pályázóknak ajánlott figyelembe venni ezeket a lehetőségeket és dimenziókat a kis léptékű partnerségi projektek tervezésekor.

Környezeti fenntarthatóság
A projekteket környezettudatos módon kell kidolgozni, és valamennyi aspektusukba be kell építeni a környezettudatos gyakorlatokat. A szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek környezetbarát megközelítést kell alkalmazniuk a projekt kidolgozása során. Ez arra sarkallja a projektben részt vevőket, hogy megvitassák és megismerjék a környezetvédelmi kérdéseket, elgondolkodtatja őket arról, hogy mit tehetnek a különböző szinteken, továbbá segít a szervezeteknek/intézményeknek és résztvevőknek abban, hogy környezettudatosabb alternatívákat találjanak a projektjeik keretében végzett tevékenységeik megvalósítására.

Befogadás és sokszínűség
Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. Az említett elvek érvényre juttatását egy Befogadási és sokszínűségi stratégia támogatja, amelynek célja, hogy hatékonyabban elérje a legkülönbözőbb hátterű - különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező és az európai projektekben való részvételt illetően akadályokkal szembesülő - résztvevőket. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és a folyamat egésze alatt be kell vonniuk őket a döntéshozatalba.

Digitális dimenzió
A virtuális együttműködés, valamint a virtuális és vegyes tanulási lehetőségekkel történő kísérletezés elengedhetetlen a sikeres kis léptékű partnerségekhez. A köznevelés és a felnőttoktatás területéhez kapcsolódó projektek esetében határozottan ajánlott a School Education Gateway és az eTwinning és a felnőttkori tanulást segítő EPALE platformok használata annak érdekében, hogy a résztvevők együtt tudjanak működni a projekttevékenységek előtt, alatt és után. Az ifjúsági területhez kötődő projektek esetében határozottan ajánlott az Európai Ifjúsági Portál és az EU ifjúsági stratégiájával foglalkozó platform használata annak érdekében, hogy a résztvevők együtt tudjanak működni a projekttevékenységek előtt, alatt és után.
Értékelési szempontok

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 30 pont)
Milyen mértékben:
- releváns a projektterv a pályázattípus célkitűzései és prioritásai szempontjából. A pályázat emellett rendkívül relevánsnak minősül, ha:
o foglalkozik a "befogadás és sokszínűség" prioritással;
o az Erasmus+ nemzeti irodák által decentralizált szinten irányított projektek esetében: foglalkozik a nemzeti iroda által a nemzeti kontextusban kiemelten fontosként meghirdetett európai prioritások közül eggyel vagy többel (lásd: "Európai prioritások nemzeti kontextusban");
- relevánsak a részt vevő szervezetek/intézmények profilja, tapasztalata és tevékenységei a pályázat szakterülete szempontjából;
- uniós szinten hozzáadott értéket teremt a szervezetek/intézmények azon kapacitásának építése által, hogy határokon átnyúló együttműködésben és hálózatépítésben vegyenek részt.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 30 pont)
Milyen mértékben:
- vannak világosan meghatározva a projekt célkitűzései, és ezek mennyire reálisak, valamint milyen mértékben foglalkoznak a részt vevő szervezetek/intézmények és célcsoportjaik igényeivel, illetve céljaival;
- alakítják ki a tevékenységeket hozzáférhető és inkluzív módon, és állnak nyitva a kevesebb lehetőséggel rendelkezők előtt.
- egyértelmű, megfelelő és kivitelezhető a javasolt módszertan:
o egyértelmű, teljes és hatékonyan megvalósítható a projekt munkaterve, megfelelően megtervezettek-e az ehhez szükséges projektszakaszok a projekttervezést, kivitelezést, valamint a projekteredmények terjesztését is beleértve;
o költséghatékony a projekt, és megfelelő forrásokat rendel-e minden tevékenységhez;
- építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát a fizikai tevékenységek kiegészítése, valamint a partnerszervezetekkel való együttműködés javítása érdekében;
o Amennyiben releváns, milyen mértékben: használja fel a projekt az Erasmus+ online platformjait (School Education Gateway, eTwinning, EPALE, Európai Ifjúsági Portál, az EU ifjúsági stratégiájával foglalkozó platform) a projekttevékenységek előkészítésére, megvalósítására és utánkövetésére szolgáló eszközként.
- dolgozták ki a projektet környezettudatos módon, és mennyire építették be valamennyi szakaszába a környezettudatos gyakorlatokat.
A partnerségi és együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 20 pont)
Milyen mértékben:
- von be a projekt megfelelő arányban releváns profillal rendelkező részt vevő szervezeteket/intézményeket;
- vesznek részt a projektben új résztvevők és a pályázattípusban kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények;
- igazolja a feladatok javasolt felosztása az összes részt vevő szervezet/intézmény kötelezettségvállalását és aktív részvételét;
- tartalmaz a pályázat hatékony koordinációs és kommunikációs mechanizmusokat a részt vevő szervezetek/intézmények között.

Hatás (maximális pontszám: 20 pont)
Milyen mértékben:
- foglal magában a projektterv konkrét és logikus lépéseket arra vonatkozóan, hogy beépítse a projekteredményeket a részt vevő szervezetek/intézmények mindennapi munkájába;
- alkalmas a projekt arra, hogy pozitív hatást gyakoroljon a résztvevőkre, a részt vevő szervezetekre/intézményekre és a tágabb közösségre;
- foglal magában a projektterv megfelelő módszert a projekteredmények értékelésére;
- foglal magában a projektterv konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a részt vevő szervezeteken/intézményeken belül, megossza az eredményeket a nyilvánossággal és más részt vevő szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét.
A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Minden értékelési szempont esetében ezenkívül legalább a maximálisan megadható pontok felét (azaz a "projekt relevanciája" és a "projekt tervezésének és végrehajtásának minősége" kategóriában legalább 15 pontot; a "projektcsapat és az együttműködési megállapodások minősége" és a "hatás" kategóriában 10 pontot).
Azokban az esetekben, amikor két vagy több pályázat ugyanazt az összpontszámot kapta (ex aequo esetek), a "projekt relevanciája" és a "hatás" tekintetében a legmagasabb pontszámot kell előnyben részesíteni.
Finanszírozási szabályok
A javasolt finanszírozási modell kétszeri egyösszegű támogatásból áll, amelyek a projektre odaítélt teljes támogatás összegének felelnek meg. A pályázók e két előre meghatározott összeg közül választhatnak az alapján, hogy milyen tevékenységeket kívánnak lebonyolítani, és milyen eredményeket szeretnének elérni:

Egyszeri egyösszegű támogatások:
- 30 000 euró
- 60 000 euró
Projektjeik tervezésekor a pályázó szervezeteknek/intézményeknek - a projektpartnereikkel együtt - a szükségleteik és célkitűzéseik alapján megfelelőbb egyszeri egyösszegű támogatást kell választaniuk a projektjeik költségeinek fedezésére. A finanszírozásra kiválasztott projektek esetében a kért egyösszegű támogatás lesz a támogatás teljes összege.
A pályázatoknak ismertetniük kell azokat a tevékenységeket, amelyek megvalósítására a pályázók kötelezettséget vállalnak a kért egyösszegű támogatással, továbbá meg kell felelniük a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvének.
Az egyösszegű átalány kérésére irányuló döntésnek a pályázónak a projekt összköltségére vonatkozó saját becslésén kell alapulnia. E becslés alapján a pályázóknak azt az összeget kell kiválasztaniuk, amely a legjobban megfelel a szükségleteiknek, miközben biztosítják az alapok hatékony felhasználását és a társfinanszírozási elv tiszteletben tartását (azaz a projektköltségvetéseket várhatóan más finanszírozási forrásokkal egészítik ki, ezért a projekt várható összköltsége magasabb lesz, mint a kért átalányösszeg).
Két összeg közötti kétség esetén a pályázók: a) csökkenthetik a projekt költségeit, például a hasonló eredmények elérésének költséghatékonyabb módjainak megtalálásával vagy a projekttevékenységek számának/méretének a költségvetéshez való igazításával; b) növelhetik projektjük nagyságrendjét, például azzal a céllal, hogy több résztvevőt érjenek el tevékenységeikkel a tevékenységek számának növelésével vagy további projekteredmények létrehozásával.
A javasolt projekttevékenységek számának, hatókörének és összetettségének a kért összeghez viszonyított megfelelősége, valamint a projekt célkitűzései szempontjából való relevanciája a fent ismertetett értékelési szempontokkal összhangban a minőségértékelés fontos eleme lesz.
Követelmények
Tekintettel arra, hogy a kis léptékű partnerségek az új résztvevők és a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények programba való bevonásának és a programhoz való hozzáférésnek az eszközei, az e pályázattípus keretében nyújtott támogatás kérelmezéséhez szükséges információk szintje egyszerű lesz, ugyanakkor biztosítani fogja az uniós költségvetési rendelet szabályainak való megfelelést. Ezért a projektleírásnak a következőket kell tartalmaznia:
- Célkitűzések
- Javasolt tevékenységek
- Várt eredmények
A célkitűzéseket, a tevékenységeket és a tervezett eredményeket egyértelműen össze kell kapcsolni egymással, és azokat koherens módon kell bemutatni. A pályázatoknak magukban kell foglalniuk egy általános projektütemtervet is, amely tartalmazza a főbb tevékenységek befejezésének várható időpontját.
A pályázóknak elegendő információt kell szolgáltatniuk a költségvetési tervről annak érdekében, hogy az értékelők értékelni tudják az egyes tevékenységek megfelelőségét, valamint az egyes tevékenységek többi tevékenységgel fennálló koherenciáját.

A projekt költségvetésében fel kell sorolni a tervezett projekttevékenységeket, és fel kell tüntetni a támogatás egyes tevékenységekre elkülönített hányadát.
A szolgáltatások alvállalkozásba adása megengedett, amennyiben az nem azokat az alapvető tevékenységeket foglalja magában, amelyektől közvetlenül függ a tevékenység célkitűzéseinek megvalósítása. Ilyen esetekben az alvállalkozásra előirányzott összeget bele kell foglalni az alvállalkozói szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek leírásába.
Emellett az alvállalkozást a tevékenység jellege indokolja, és az összeg nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20%-át.

A támogatás kifizetése
A támogatás teljes kifizetésének feltétele a pályázatban leírt minőségi kritériumoknak megfelelő valamennyi tevékenység elvégzése. Abban az esetben, ha egy vagy több tevékenységet nem fejeztek be, részben fejeztek be vagy a minőségértékelés során nem kielégítőnek ítélnek, a záróbeszámoló szakaszában a támogatás összegét megfelelő mértékben csökkenteni lehet gyenge, részleges vagy késedelmes végrehajtás esetén azáltal, hogy egyes tevékenységeket nem fogadnak el, vagy a teljes összeget átalányszázalékos csökkentéssel csökkentik.
A záróbeszámoló értékelése az egyes elvégzett tevékenységek részletes leírásán, információkon alapul, amelyek bemutatják a pályázatban meghatározott projektcélok elérésének szintjét, az Erasmus+ projekteredmények platformjára feltöltött projekteredmények minőségét, valamint a partnerszervezetek/-intézmények önértékelését.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem