Komplex vállalkozásfejlesztés / VP6-19.2.1.-92-1.4-19

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Egyéb önálló vállalkozó (232) Adószámmal rendelkező magánszemély (233) Korlátolt felelősségű társaság (113) Egyéb szövetkezet (129) Közkereseti társaság (116) Betéti társaság (117) Egyéni vállalkozó (231) Egyéni cég (228) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572) Őstermelő (ost)

Komplex vállalkozásfejlesztés / VP6-19.2.1.-92-1.4-19


HELYI FELHÍVÁS
A helyi felhívás címe:
Komplex vállalkozásfejlesztés
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-92-1.4-19
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő és induló egyéni- és mikrovállalkozások, nonprofit szervezetek, adószámmal rendelkező magánszemélyek, természetes személyek, őstermelők támogatása: a(z) mezőgazdasági és nem mezőgazdasági működő egyéni és mikro vállalkozások tevékenységeinek, szolgáltatásainak fejlesztése, jövedelemszerző képességük fokozása, valamint a vállalkozási kedv ösztönzése, új egyéni és mikro vállalkozások elindításának támogatása, a családi gazdákodás fejlesztése, mezőgazdasági termékelőállítás ösztönzése, támogatása és a meglévő tevékenység fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis és közepes vállalkozások, valamint a mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő és induló egyéni- és mikrovállalkozások, nonprofit szervezetek, adószámmal rendelkező magánszemélyek, természetes személyek, őstermelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Helyi Akciócsoport(a továbbiakban: HACS) által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 1 000 000-10 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 5 000 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a mikro vállalkozások alapítása, erősítése céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A helyi gazdaság fejlesztése fő célja stratégiánknak, emellett cél a helyi vállalkozások jövedelemszerző képességének fokozása, ezáltal a társadalmi elégedettség emelése és a gazdasági élet fellendítése. A gazdaságfejlesztés révén már meglévő vállalkozások aktivizálódhatnak, valamint újak alakulhatnak, melyeknek gazdaságélénkítő hatása van.
Szintén fontos térségi cél a helyi termékeket termelő, mezőgazdasági termék előállítás- és feldolgozás támogatása, illetve a meglévő tevékenység fejlesztése vagy új tevékenységek elindításának ösztönzése, helyi termékek feldolgozottsági szintjének növelése, új helyi termékek megjelenése. A helyi termékek a turizmusban nagy szerepet játszanak, mivel a térségünkbe érkezőknek bemutathatóvá válnak a térségünkre jellemző alapanyagok, ételek, kézműves termékek. E termékek megismertetése és népszerűsítése elősegíthető a helyi gazdaság fejlesztésével, a mezőgazdasági- és nem mezőgazdasági új és működő mikrovállalkozások támogatásával.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 315 036 524 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma:
31-315 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretében a(z) Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport hirdeti meg a HACS és a VP Irányító Hatóság között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a(z) Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület munkaszervezetéhez a +3630 601 35 05, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 -óráig, pénteken 8:30-14:00 -óráig fogadják hívását.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a helyi támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Tevékenység rövid megnevezése
Infrastrukturális és technológiai háttér kialakítása
A fejleszteni kívánt tevékenységhez/szolgáltatáshoz kötődő infrastrukturális és technológiai háttér kialakítása
Ingatlan építése
Fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építése (pl. műhelyépület építése)
Energetikai korszerűsítés
A fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges épületek, építmények energetikai korszerűsítése
Ingatlan felújítása
Fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan felújítása (pl. műhelyépület felújítása)
Új eszköz, új gép beszerzése
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A helyi támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában foglaltak alkalmazandók.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Egyéb önálló vállalkozó (232)
Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
Korlátolt felelősségű társaság (113)
Egyéb szövetkezet (129)
Közkereseti társaság (116)
Betéti társaság (117)
Egyéni vállalkozó (231)
Egyéni cég (228)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
Őstermelő (ost)
Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző legalább 6 hónapja a megvalósuló fejlesztés helyeként megjelölt-a LEADER HACS tervezési területéhez tartozó település bel-, vagy külterületén székhellyel, telephellyel, tartózkodási hellyel, lakhellyel rendelkezik,
b) induló vállalkozó esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be és nem rendelkezik lezárt üzleti évvel,
c) egyéni és/vagy társas mikrovállalkozás méretkritériumainak megfelel a 2004. évi XXXIV. törvény alapján,
d) működő nem mezőgazdasági támogatást igénylő esetén a mezőgazdasági tevekénységből származó árbevétele 50% alatti,
e) működő mezőgazdasági támogatást igénylő esetén a mezőgazdasági tevekénységből származó árbevétele 50% feletti és vállalja, hogy legkésőbb a megvalósítást követő 3. év végére eléri a 6000 euró STÉ termelési értéket.
f) Rendelkezik a 2007. évi XVII. Törvény 28.§-a szerinti ügyfélazonosítóval.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az egy kedvezményezett által felhasználható forrás a program teljes időtávja alatt nem haladhatja meg a HACS IH-val kötött Együttműködési Megállapodásában rögzített fejlesztési forrásainak 20%-át.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a 4.1. fejezetben nem szereplők köre.
Az ÁÚF Kizáró okok listája című részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:
a) A projekt tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban.
b) A támogatást igénylő - a projekt megvalósítása céljából - jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
c) A projekt olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2022. 12. 20 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2022. 11. 20
- 2022. 12. 20
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az Irányító Hatóságnak is megküldi.
Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
A helyi támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem