Közművelődési Minőség Díj

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó - intézmény, amely rendelkezik érvényes Minősített Közművelődési Intézmény Címmel

Közművelődési Minőség Díj


Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázata
a 2022. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére
A "Közművelődési Minőség Díj" annak a közművelődési intézménynek adományozható, amely a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújt és érvényes Minősített Közművelődési Intézmény Címmel rendelkezik.
A "Közművelődési Minőség Díj" elnyerését igazoló okiratot az emberi erőforrások minisztere 2023 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.
A díjban részesült közművelődési intézmény az elismerést az adományozás évének feltüntetésével folyamatosan használhatja, a díj vissza nem vonható.

A pályázat célja
A pályázat célja - a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" és a "Közművelődési Minőség Díj" adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján - a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2021. január 1-jétől elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az a Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó - intézmény, amely rendelkezik érvényes Minősített Közművelődési Intézmény Címmel.

A pályázat elbírálásának szempontjai
- A pályázati dokumentáció határidőre történő beérkezése.
- A pályázati kiírásban foglaltaknak való megfelelés.
- A pályázat formai és tartalmi megfelelése.
- A 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 6. § (1) bekezdésének való megfelelés.
- A helyszíni szemle során megállapított eredmény a pályázatban bemutatott intézményi önértékelés megalapozottságáról, a minősítési követelmények teljesítéséről.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Nemzeti Művelődési Intézet látja el. A pályázat teljes dokumentációja megtalálható a www.nmi.hu honlapon a Szolgáltatások/Minőségfejlesztés linken.
Felvilágosítás kérhető:
Erdélyi Erzsébet, mobil: 06 20/282-7996, erdelyi.erzsebet@nmi.hu

A pályázat benyújtásának feltételei
Jelentkezés
A pályázati szándékot a Jelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolatával - legkésőbb a pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelenését követő 30 napon belüli dátummal - kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett levélben.
A levelet a titkarsag@nmi.hu e-mailcímre kell küldeni.
A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának tízszerese, azaz 200 000 forint, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet OTP 11732071-21139730-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fő részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, konzultációs lehetőséget a pályázat beadásáig.
Azoknak az intézményeknek, amelyek a Jelentkezési lapon jelezték az egy fő képviselő részvételi szándékát a pályázati felkészítő képzésen, a Nemzeti Művelődési Intézet felkészítő képzést tart, amelynek idejéről és helyéről a jelentkezőket értesíti.

Pályázat benyújtása
A pályázatot PDF formátumban a titkarsag@nmi.hu címre kell beküldeni. A pályázat beküldési határideje 2022. augusztus 31. 24.00 óra.
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat befogadásáról vagy a pályázat érvénytelenségéről a pályázó értesítést kap.

A pályázat visszavonása
Annak a pályázónak, amely jelentkezési lapját benyújtotta, de valamilyen okból visszalép pályázati szándékától, illetve a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal a pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át a Nemzeti Művelődési Intézet visszautalja.

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
- a pályázó nem jogosult a pályázaton való részvételre;
- a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek;
- a Jelentkezési lap beküldési dátuma a pályázat megjelenését követő 30 napon túli;
- hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata;
- az elektronikus úton benyújtott pályázat PDF formátumú dokumentum 2022. augusztus 31. 24.00 óráig nem érkezett be;
- a pályázat formailag nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
- a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot;

Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményt a Szakmai Minősítő Testület a pályázatból kizárja, amelyről értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

Értékelési folyamat
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi minőségfejlesztési gyakorlatról szolgáltatott információk megalapozottságának ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése, a modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása.
A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről.
A befogadott pályázatok helyszíni szemléjének időpontjáról a Nemzeti Művelődési Intézet a helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesíti a szemlével érintett intézményt.
A helyszíni szemléről "Értékelő jelentés" készül, amely tartalmazza a "Közművelődési Minőség Díj 2022" odaítélésére vagy a pályázat elutasítására vonatkozó javaslatot.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, tárgy év december 15-éig javaslatot tesz az emberi erőforrások miniszterének a "Közművelődési Minőség Díj 2022" viselésére jogosult intézményre.

Döntés
Az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a "Közművelődési Minőség Díj 2022" adományozásáról.
https://kormany.hu/dokumentumtar?limit_rows_on_page=8&limit_page=2
palyazati-felhivas-kozmuvelodesi-minoseg-dijra-2022_20220320_2013.zip
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem