Közös értékeink program

Határidő
Érvényes
Pályázhat
olyan magyarországi civil szervezetek számára, amelyek az alapvető uniós jogok és értékek megvédéséért és előmozdításáért tevékenykednek

Közös értékeink program


Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal és a Közösségfejlesztők Egyesületével (KÖFE) együtt (továbbiakban: támogatásközvetítő szervezetek), az Európai Unió forrásainak felhasználásával, pályázatot hirdet olyan magyarországi civil szervezetek számára, amelyek az alapvető uniós jogok és értékek megvédéséért és előmozdításáért tevékenykednek, az alábbi feltételek mentén.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁTFOGÓ CÉLJAI ÉS VÁRT EREDMÉNYEI
A Közös Értékeink Program általános célja, hogy civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, valamint az EU Alapjogi Kartájának végrehajtását a tagországokban. A támogatott projekteknek az alábbi célokat kell szolgálnia:
- az EU alapszerződésének 2. cikkelyében megfogalmazott közös jogok és értékek (az emberi méltóság, szabadság, demokrácia és egyenlőség - beleértve a nemek közötti egyenlőséget -; a jogállamiság és az emberi jogok - beleértve a kisebbségek jogait - tiszteletben tartása) népszerűsítése és védelme, illetve az ezekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése;
- a társadalmi párbeszédhez, átláthatósághoz és jó kormányzáshoz való hozzájárulás a demokratikus értékek érvényesülése és a civil társadalom megvédése érdekében.
A Közös Értékeink Program olyan tevékenységeket támogat, amelyek mérhető (igazolható) változást kívánnak elérni ezeken a területeken (azaz amelyek megvalósulásával valami más és jobb lesz, mint korábban volt), és amelyeknél ez a hatás fennmarad a projekt vége után is, azaz konkrét utóélete lesz az elvégzett munkának.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉSZTERÜLETEI ÉS KATEGÓRIÁI
Jelen felhívásra két kategóriában pályázhatnak a feltételeknek megfelelő civil szervezetek:

A. kategória "Partnerségben" Országos és regionális pályázatok
Ebben a kategóriában olyan nagyobb, országosan vagy regionális hatókörrel működő civil szervezetek (vagy civil szervezeti konzorciumok) pályázatait várjuk, amelyek több kisebb, települési vagy térségi szinten aktív szervezettel és állampolgári csoporttal együttműködve a fenti általános célokhoz illeszkedő konkrét szakmai területükön civil hálózatokat építenek, együttműködéseket kezdeményeznek, közös kampányokat, akciókat, tevékenységeket valósítanak meg, és ezáltal bővítik saját, valamint a bevont szervezetek és csoportok tudását és készségeit, illetve növelik, erősítik az adott ügy, szakmai terület társadalmi támogatását, elismertségét és láthatóságát.
A pályázati támogatást ebben a kategóriában a pályázó szervezet hálózatépítéshez és közös tevékenységhez kapcsolódó költségekre fordíthatja.
Az értékelésnél előnyt élveznek azok a pályázók, akik kisebbségi, illetve hátrányos helyzetű társadalmi csoportok alkotta szervezeteket (is) bevonnak hálózataikba, együtt dolgoznak velük.

B. kategória: "Fejlődésben" Intézményfejlesztési és projektpályázatok
Ebben a kategóriában elsősorban a Budapesten kívül működő civil szervezetek (vagy civil szervezeti konzorciumok) pályázatait várjuk, amelyek már most is a fenti általános célokhoz kapcsolódó tevékenységeket végeznek vagy ilyenek indítását tervezik.
A támogatás részeként a pályázóknak a szakmai munka során, annak folyamatában saját szervezeti kapacitásaik fejlesztésén is dolgozniuk kell. Ezért a pályázatban be kell mutatniuk ilyen irányú szükségleteiket, hiányaikat és (ön)fejlesztési elképzeléseiket, egyebek mellett a szervezeti átláthatóság, menedzsment, kommunikáció, forrásszerzés és az együttműködések terén.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek kötelezettséget vállalnak a támogatásközvetítő szervezetek által biztosított fejlesztő tevékenységekben való részvételre, valamint azok, amelyek vidéki térségekben, fiatalok és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonásával, velük együttműködésben valósulnak meg.

A TÁMOGATOTT PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA
A támogatás maximális mértéke:
A. kategóriában ("Partnerségben") legfeljebb 60 000 euró
B. kategóriában ("Fejlődésben") legfeljebb 20 000 euró
A támogatott szervezeteknek a támogatáshoz legalább 5% önrészt kell biztosítaniuk, ami lehet önkéntes tevékenység vagy pénzbeli hozzájárulás (ld. a pénzügyi szabályokról szóló fejezetet).
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2 540 000 euró:
A. kategóriában legfeljebb 1 140 000 euró, amelyből várhatóan összesen 18-20 projekt kap támogatást.
B. kategóriában legfeljebb 1 400 000 euró, amelyből várhatóan összesen 70-80 projekt kap támogatást.
A projekt költségvetését forintban kell elkészíteni és benyújtani, ugyanakkor a támogatási szerződés euróban kerül megkötésre. A pályázati űrlap részeként kitöltendő költségvetési táblázat automatikusan átszámolja euróra a bevitt összegeket, az átváltáshoz a pályázati felhívás megjelenését megelőző hónap hivatalos InfoEuro havi árfolyamot használja.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötésének időpontja közötti esetleges árfolyamváltozás miatt a végleges költségvetés jóváhagyása során (ld. a pénzügyi szabályokról szóló fejezetet) szükség lehet az összegek kiigazítására, pontosítására!
A támogatott projektek futamideje az A. kategóriában ("Partnerségben") legalább 12, legfeljebb 24 hónap, a B. kategóriában ("Fejlődésben") legfeljebb 24 hónap (alsó korlát nincsen).

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatokat mindkét kategóriában egy fordulóban lehet beadni a Közös Értékeink Program
weboldalán keresztül, az ott található adatlap és költségvetési táblázat kitöltésével (magyar nyelven). A pályázatok benyújtására a meghirdetéstől számított 60 nap áll rendelkezésre.
A pályázatok beadási határideje: 2023. március 20. délután 2 (14.00) óra.
A projektek végrehajtását a támogatási döntés közzétételének napján (várhatóan 2023. június közepén) lehet megkezdeni. A projektek zárásának legvégső határideje 2025. június 30. (ezen túlmenő hosszabbításra nincsen mód).
Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék a támogatásközvetítő szervezeteket (ld. a dokumentum végén), illetve vegyék igénybe a honlap üzenetküldő felületén az írásos és az információs napokon a személyes konzultáció lehetőségét még a pályázat benyújtása előtt! Kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a támogatásközvetítő szervezetek munkatársai nem kérhetők.

TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK
A pályázatra olyan, Magyarországon bejegyzett civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:
- nem profitérdekeltek, azaz nem a személyes haszonszerzés érdekében jöttek létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek gazdasági tevékenységeket, ennek eredményét nem oszthatják fel tagjaik és vezetőik között; gazdasági tevékenységük nem lehet elsődleges, hanem a szervezet küldetésének és céljainak megvalósítását kell szolgálja);
- tagjaiknak nincs anyagi érdekeltsége a szervezet munkájának eredményében vagy gazdasági tevékenységében, illetve a szervezetnek nem lehet fő célja és tevékenysége pusztán tagjai gazdasági vagy szakmai érdekeinek képviselete;
- önkéntes alapon szerveződnek, azaz magánemberek vagy csoportok saját elhatározásukból hozzák létre, és tevékenységükben rendszerint van valamilyen önkéntes elem;
- közérdekűen és a közéletben tevékenykednek, emberek, egyes csoportok vagy az egész társadalom jólléte érdekében, de nem törnek politikai hatalomra;
- valamilyen szintű intézményesültséggel rendelkeznek, azaz van létesítő okiratban vagy más alapdokumentumban lefektetett állandó céljuk, tevékenységük és szervezeti struktúrájuk (szemben az ad-hoc vagy informális csoportokkal);
- demokratikusan, átláthatóan és erőszakmentesen működnek, választott vezetőik felelősek a tagság és a támogatók felé;
- függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől (alapítóik illetve vezető tisztségviselőik között nem lehetnek többségben a felsorolt szervek képviselői);
- nincs köztartozásuk;
- tiszteletben tartják, megvédik és népszerűsítik az Európai Unió alapvető jogait és értékeit (és erről pályázatukban nyilatkozatot tesznek).
Jogi formájuk szerint pályázhatnak:

1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott, aktívan működő civil szervezetek, szövetségek és szakszervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói érdekképviseleti szervezeteket, biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);

2. a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, aktívan működő egyesületek és alapítványok (ide nem értve a vagyonkezelő és közalapítványokat).
Az A. kategóriában ("Partnerségben") főpályázóként csak olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a bírósági végzésük és létesítő okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább három (3) éve bejegyzésre kerültek.
Egy szervezet erre a felhívásra összesen (tehát az A. és B. kategóriákban együttesen) egy pályázatot nyújthat be főpályázóként és további egy pályázatban vehet részt partnerként.

PARTNEREKKEL (KONZORCIUMBAN) MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK
A pályázók a megpályázott projektet önállóan vagy konzorciumban partnerszervezetekkel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A végrehajtásba a főpályázó legfeljebb két (2) olyan partnert vonhat be, amelyek a projekt előkészítésében és végrehajtásában aktívan részt vesznek, abban jelentős szerepet játszanak, és ezért anyagi támogatásban részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési megállapodás alapján. Minden esetben a főpályázó felelős a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért, a kapott támogatással a partnerek is rajta keresztül számolnak el. (A partnerek nem alvállalkozók, tehát a partner által a pályázó felé kiállított számla nem számolható el, a számlának vagy támogatott, vagy a partner nevére kell szólnia.)

A partnerszervezeteknek ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, mint a főpályázónak (ld. fent), annyi különbséggel, hogy ezek nemcsak Magyarországon, de az Európai Unió egyéb tagországaiban bejegyzett civil szervezetek is lehetnek. A projektnek azonban ezesetben is Magyarországon kell megvalósulnia, és eredményeinek is itt kell hasznosulnia. Külföldi partnert akkor célszerű bevonni, ha az valamilyen hozzáadott értéket képvisel, pl. általa új tudásra, módszerekre tehetnek szert a hazai résztvevők.
A főpályázónak és konzorciumi partnere(i)nek sikeres pályázat esetén Együttműködési megállapodást kell kötniük, amelyet a támogatási döntés kézhezvétele után, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig el kell juttatniuk az illetékes támogatásközvetítő alapítványhoz (az Együttműködési megállapodások a támogatási szerződés mellékletét képezik). Az Együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a felek kötelezettségeit és jogait, az alábbiak szerint: - a partnerek közötti feladat- és felelősségmegosztást
- a költségek partnerek közötti megosztására vonatkozó pénzügyi megállapodást, különösen a pályázati támogatás által fedezett költségekből való részesedést;
- a kiadások elszámolása és kifizetése során alkalmazandó átváltási szabályokat;
- a partnerek beszámolására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket;
- tételes és részletes költségvetést;
- a viták rendezésének módját és az illetékességet.
A partnerek csak saját költségeiket számolhatják el, ezeknek a főpályázó által benyújtott pénzügyi jelentésben kell szerepelniük. A partnerek által elszámolható költségekre ugyanolyan megkötések vonatkoznak, mint a főpályázók költségeire.
A pályázó ezen kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, de ezek nem számítanak konzorciumi partnernek, és a támogatásból közvetlenül nem részesülhetnek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Pályázatot kizárólag az alábbi területeken, Magyarországon megvalósított tevékenységek támogatására lehet benyújtani, és a pályázatban jelölni kell, hogy a projekt ezek közül ténylegesen mely(ek)hez kapcsolódik:
- az Európai Unió Alapszerződésében és Alapjogi Kartájában foglalt jogokhoz és értékekhez kapcsolódó, a széles nagyközönséget vagy egyes fontos szereplőket (pl. politikaformálók, jogalkotók, jogászok és az igazságszolgáltatásban dolgozók) célzó figyelemfelkeltés, oktatási és képzési tevékenységek;
- a témáról szóló (on- és offline) kommunikációs, népszerűsítő és tájékoztató kampányok;
- koalíciók és együttműködések építése a civil szervezetek között, illetve a civilek és más érintettek, valamint a köz- és magánszektor szervezetei között;
- az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó civil platformok létrehozása, valamint az erről való párbeszéd elősegítése és elmélyítése helyi, térségi vagy országos szinten;
- az uniós jogokhoz és értékekhez, valamint az ezeket szolgáló közpolitikákhoz kapcsolódó ingyenes tanácsadás, a végrehajtás nyomon követése és figyelemfelhívás a problémákra ("watchdog" tevékenységek);
- az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó törvények, jogszabályok és bírósági ítéletek végrehajtásának elősegítése;
- érdekérvényesítés az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó közpolitikai döntéshozatalban helyi, térségi vagy országos szinten, beleértve a hatályos jogszabályok megalkotásának, felülvizsgálatának és elfogadásának folyamatát;
- a széles nagyközönség tájékoztatása, a társadalmi részvétel elősegítése, az uniós és hazai politikaalkotás, valamint az uniós jogok és értékek érvényesüléséhez szükséges eszközök megalapozását szolgáló kutatás és elemzés;
- érzékeny társadalmi csoportok számára az uniós jogok és értékek érvényesüléséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (pl. áldozatvédelem, képzések, tanácsadás szervezése);
- az uniós jogok és értékek érvényesülését szolgáló modellértékű, átvehető, majd szélesebb körben alkalmazható módszerek és beavatkozások fejlesztése és kipróbálása helyben, regionális vagy országos szinten.

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A program nem támogat a fenti felsorolásban nem szereplő tevékenységeket, így különösen:
- politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit;
- beruházásokat, föld- és ingatlanszerzést;
- a fenti területeken kívül eső szolgáltatásokat és tisztán jótékonysági tevékenységeket;
- (ön)kormányzati kötelezettségeket és tevékenységeket, amelyek kötelező ellátását jogszabály írja elő;
- elsősorban szabadidős célú és sporttevékenységeket;
- hitéleti tevékenységeket;
- általános működési és eszközbeszerzési költségeket (kivéve amennyiben ez a támogatott projekt szerves része).
A Közös Értékeink Program első pályázati kiírása itt érhető el: https://kozosertekeink.hu/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem