Közös gyerek és nyugdíjas napközi

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
- Budapest közigazgatási területén működő idősotthonok, illetve fővárosi ellátási kötelezettséggel rendelkező vidéki, Budapest Főváros Önkormányzat által fenntartott idősotthonok, abban az esetben, ha az átlagos térítési díj összege nem haladja meg a napi 9000 Ft-ot; - idősek klubját szervezett formában működtető közművelődési intézmények, közöségi színterek (költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság), szakmai szervezetek (egyesületek, alapítványok), idősgondozással foglalkozó szervezetek (költségvetési szervek, nonprofit gazdasági társaságok), vagy ezen szervezetek fenntartói; - közművelődési intézmények, játszóházak, fejlesztőközpontok; - Budapest közigazgatási területén szervezettel rendelkező idősügyi szervezet (jogi személyiséggel rendelkező)

Közös gyerek és nyugdíjas napközi


Pályázati kiírás "Közös gyerek és nyugdíjas napközi" program megvalósítására
1. A pályázat indokoltsága és célja
Budapest városvezetése elkötelezett a nyitott döntéshozatal és a lakosság minél nagyobb fokú bevonása, aktiválása mellett, ennek keretében a főváros az éves költségvetéséből 1 milliárd forintot különített el, hogy annak felhasználásáról a budapestiek beküldött ötletei alapján a város lakói dönthessenek.
A fővárosi közösségi költségvetés keretében nyertes "Közös gyerek és nyugdíjas napközi" elnevezésű ötlet (továbbiakban: Projekt) megvalósítására adtak megbízást a budapesti polgárok. Az ötlet megvalósítása során a Fővárosi Önkormányzat arra törekszik, hogy közös programok valósuljanak meg idősek és gyermekek együttes részvételével.
A célra felhasználható összeg: 50 000 000 Ft
A Projekt megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat pályázatot hirdet, melynek részleteit jelen felhívás tartalmazza.

2. A pályázók köre
- Budapest közigazgatási területén működő idősotthonok, illetve fővárosi ellátási kötelezettséggel rendelkező vidéki, Budapest Főváros Önkormányzat által fenntartott idősotthonok, abban az esetben, ha az átlagos térítési díj összege nem haladja meg a napi 9000 Ft-ot;
- idősek klubját szervezett formában működtető közművelődési intézmények, közöségi színterek (költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság), szakmai szervezetek (egyesületek, alapítványok), idősgondozással foglalkozó szervezetek (költségvetési szervek, nonprofit gazdasági társaságok), vagy ezen szervezetek fenntartói;
- közművelődési intézmények, játszóházak, fejlesztőközpontok;
- Budapest közigazgatási területén szervezettel rendelkező idősügyi szervezet (jogi személyiséggel rendelkező).
Pályázatot nyújthatnak be az alábbi jogi formában működő szervezetek, intézmények:
A. egyesületek,
B. önálló egyházi intézmények,
C. alapítványok,
D. nonprofit gazdasági társaságok,
E. egyesületi és alapítványi fenntartású intézmények,
F. helyi önkormányzati és központi költségvetési szervezet

3. Támogatásra jogosult tevékenységek:
A közös gyerek és nyugdíjas napközi pályázat célja olyan program, vagy programsorozat megvalósítása, melyen az óvodások (3-6 év), és/vagy a kisiskolások (6-10 év) a nyugdíjas korosztállyal (60 év felettiek) közösen intergenerációs programokon vesznek részt, amelyek lehetnek:
- kulturális programok
- beltéri szabadidős programok (például: kézműves foglalkozások, társasjáték, népművészeti)
- kültéri szabadidős programok (például: kirándulás)
- sport programok (mindkét korosztály számára egy időben megvalósuló sporttevékenység, például közös torna)
- pedagógiai jellegű programok (edukációs, drámapedagógia, irodalomterápia, meseterápia, művészetterápia, állatterápiás foglalkozás stb.)
Elsősorban interaktív programok megvalósulása a cél, mozi és színházi látogatás akkor támogatható, amennyiben kiegészítő programmal együttesen valósul meg.

4. A sikeres pályázat feltételei
A pályázó pénzügyi költségvetési tervet nyújt be (jelen kiírás 2 sz. melléklete szerint)
A pályázó vállalja, hogy tevékenysége során teljeskörűen betartja a programok helyszínén a vonatkozó egészségügyi, látogatási és egyéb előírásokat és a programban résztvevő kiskorú törvényes képviselőjétől írásos hozzájáruló nyilatkozatot kér.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás
- Formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás
- A pénzbeli támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének a 100%-a
- A támogatás mértéke legfeljebb 10 000 Ft/fő/rendezvény, foglalkozás, program
- Az igényelhető támogatás összege:
- egyszeri program maximális támogatási összege 500 000 Ft
- programsorozat maximális támogatási összege 5 000 000 Ft
- Egyszeri program esetén a támogatás 100%-a kerül folyósításra, a szerződés megkötése után, a számlavezető pénzintézet által leigazolt Felhatalmazó levél Támogatóhoz történő benyújtását követő 30 napon belül.
- Programsorozat esetén a támogatás 50%-a előlegként kerül folyósításra a szerződés megkötése után a számlavezető pénzintézet által leigazolt Felhatalmazó levél Támogatóhoz történő benyújtását követően 30 napon belül, a fennmaradó támogatási összeg folyósítására a Projekt megvalósítási határidejét követően 30 napon belül kerül sor.
- Egy-egy programon legalább 10 fő részvétele szükséges, illetve programsorozat esetén átlagosan programonként legalább 10 fő.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

6. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
Jelen pályázaton elnyerhető támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Az elnyert támogatás egy összegben vagy amennyiben ütemezetten valósul meg ennek figyelembevételével kerül átadásra a támogatási szerződésben meghatározottak szerint.
A felhasználás feltételei a nyertes Projekthez igazodva a támogatási szerződésben kerülnek pontosan meghatározásra.
A pályázathoz projekt tervet (3-5 oldal) kell benyújtani, mely tartalmazza a pályázat megvalósításának módját és eszközeit, a célcsoportok bevonására kapcsolódó terveit, valamint részletesen bemutatja ezek tervezett költségeit.
A pályázati támogatás felhasználhatósága:
- Személyes közreműködésre (bérköltség és járulékai, megbízási díj és járulékai, vállalkozási díj - a pályázat megvalósításával összefüggő költségek) a programok tervezésére, koordinálásra, megvalósítására.
- Dologi kiadás: útiköltség, pályázati programban megfogalmazott célok eléréshez szükséges anyag, készlet és eszközbeszerzés, vendéglátási költség.
- Szolgáltatás vásárlás.

7. Elszámolás és ellenőrzés
A Fővárosi Önkormányzatot széleskörű ellenőrzési jog illeti meg a forrás felhasználása körében monitoring, szakmai és pénzügyi területen is.
Az elszámolási és beszámolási kötelezettségek alakulása:
A Projekt célcsoportja az idős (nyugdíjas) és óvodás (3-6) és/vagy kisiskolás (6-10) gyerekek együttesen. Kérjük a szakmai tervben térjen ki arra, hogy a fenti szempontok hogyan érvényesülnek a Projekt megvalósítása során.

8. A pályázathoz kapcsolódó határidők
- A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázat kihirdetését követő 31. naptól folyamatosan a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. április 30-ig.
- A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezésétől számított 60 nap.
- A Projekt megvalósításának kezdete: a támogatási szerződés megkötésének napja, illetve a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézmények esetében a döntést követő munkanap
- Megvalósítási határidő: a pályázat eredményessé nyilvánításáról szóló döntést követő 9. hónap utolsó napja
- Elszámolási határidő: legkésőbb a megvalósítási határidőt követő 30. nap.

9. A pályázatok benyújtása és elbírálása
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével nyújtható be. A Projekt adatlap sem formájában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázati adatlap letölthető a www.budapest.hu honlapról.
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Főpolgármesteri Hivatal, Szociálpolitikai Főosztály 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Emellett a Főpolgármester Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, a 1052 Budapest, Bárczy István utca 1­3. címen
A beadandó borítékra kérjük, írják rá: Pályázat - “Közös gyerek és nyugdíjas napközi" - 2023-2024.

A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázat kihirdetését követő 31. naptól folyamatosan a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. április 30-ig
A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A beérkezett pályázatokra minden esetben egy visszaigazoló e-mailt küldünk azok sikeres beérkezéséről. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően nem igényelhető vissza.
Hiánypótlás
Amennyiben a Pályázó hiányosan nyújtotta be pályázatát egyszeri alkalommal lehetősége van hiánypótlásra. A hiánypótlásra a pályázót a kiíró hiánypótlási felszólító levélben kéri fel. A hiánypótlást a hiánypótlásra felszólító levél megküldését követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni. A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására postai úton és személyesen van lehetőség.
A pályázat elutasításra kerül:
- a pályázati felhívás feltételeinek nem felel meg
- amennyiben a hiánypótlási felhívásban előírtakat határidőben nem pótolták maradéktalanul.
A pályázatok elbírálása
A pályázatok feldolgozását követően a támogatások odaítéléséről a Fővárosi Önkormányzat hatáskörrel rendelkező döntéshozó fóruma dönt, a pályázat beérkezését követő legkésőbb második ülésén. A döntésről 20 napon belül a Pályázónak értesítést küldünk.

10. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Az 1. számú mellékletben található Pályázati Adatlap hiánytalanul kitöltve, aláírva.
2. A pályázó szervezet létesítő okiratának (pl. alapító okirat, törzskönyv, jogerős bírósági bejegyző végzés, létesítő okirat) hitelesített másolata.
3. Eredeti banki igazolás arról, hogy a Pályázó saját bankszámlával rendelkezik.
4. A Projekt megvalósítására vonatkozó részletes projekt terv.
5. Pénzügyi költségvetési terv a pályázati felhívás 2. számú mellékletének kitöltésével.
6. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § szerinti nyilatkozatok 1-1 eredeti példányban kitöltve (pályázati felhívás 3. számú mellékletei).
A kiíró a pályázat elbírálásához szükséges egyéb dokumentumokat is bekérhet.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek
1.) projekt tervezete és
2.) költségvetése
alacsony résztvevői létszámra, nem a projekt céljainak megfelelő programokra és kirívóan magas költségre vonatkozóan kerül meghatározásra.
A Pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdések e-mailben a szocialpolitika@budapest.hu e-mailcímre megküldhetőek.
A Fővárosi Önkormányzat fenntartja a jogot a jelen Pályázati kiírás indoklás nélküli visszavonására vagy a Pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Ebben az esetben a Pályázók kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek a Fővárosi Önkormányzattal szemben.
A pályázat eredményéről értesítés módja, határideje: A nyertes Pályázó(k) értesítése elektronikus úton történik, a döntésről szóló határozat elkészülésekor.
Támogatási döntés ellen jogorvoslat: A pályázattal kapcsolatos döntés ellen jogorvoslat kezdeményezésére a közgyűlési döntésnek a fővárosi önkormányzat honlapján történő közzétételét követő 10 napig van lehetőség a (Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Levelezési cím: 1840 Budapest.) címre írt, a kifogás indoklását tartalmazó beadvánnyal.
A támogatási szerződéssel létrejövő támogatási jogviszony létesítésére irányuló eljárással és a támogató döntésével kapcsolatos jogviták eldöntése polgári peres eljárásban kezdeményezhető.

11. Adatkezelés
Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi- tajekoztatok;id=809
A Pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat elfogadta.
A Pályázó, a pályázat leadásával tudomásul veszi, és beleegyezését fejezi ki, hogy a benyújtás során leadott fényképes anyagokat a Főpolgármesteri Hivatal saját marketing és sajtó anyagaihoz felhasználhatja.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem