Közösségi Adományozási Program / KAP2024 - Hatással a világra

Határidő
Érvényes
Pályázhat
közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek)

Közösségi Adományozási Program / KAP2024 - Hatással a világra


Nyílt pályázati felhívás
a 2024. évi Közösségi Adományozási Programban (KAP) való részvételre
„KAP2024 - Hatással a világra”

1. Rövid összefoglaló
A MagNet Bank Közösségi Adományozási Programjában (KAP) adománygyűjtési lehetőséget biztosítunk társadalmi szervezetek számára. A programban történő részvétel első lépése egy online pályázati jelentkezési lap beadása. A sikeres pályázás lehetőséget biztosít a szervezeteknek arra, hogy felkerüljenek az ún. KAP listára, majd a MagNet Bank ügyfelei a bank által felajánlott nyereségrészükkel támogatni tudnak egy kiválasztott szervezetet a listáról. Mindezen felül a listára került szervezetek részt vehetnek adománygyűjtéssel és kampányolással kapcsolatos képzésen, workshopon, és további, a MagNet Bank által szervezett közösségépítő eseményeken. Mivel nem egy fix pályázati támogatási összeget biztosít a MagNet Bank, hanem adománygyűjtési lehetőséget, így az összegyűjtött támogatás nagysága változó lehet, azaz lehetséges a maximális összeg begyűjtése, de nem garantált.
Az elektronikus pályázati felület 2024. április 16.-tól elérhető,
a pályázatok 2024. május 16., 16.00 óráig adhatók be.
Kik pályázhatnak: közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek)
Mire: Olyan projektekre, melyek legalább 3 társadalmi szervezet összefogásával, partnerségben valósulnak meg. A pályázatban be kell mutatni a főpályázón túl, a min. két partnert is röviden.
Mennyi pénzt gyűjthet egy pályázó: Legfeljebb 10 millió forintot (változhat!)
Kiválasztott pályázók tervezett száma: évente változó, a keretösszeg függvényében
Értékelés: egy előszűrést követően a kiválasztott pályázók, egy személyes találkozón, rövid prezentációban mutatják be projektjüket
Végleges eredmény: 2024. június 21. és 26. között, majd szerződéskötés következik
Tervezett adománygyűjtési periódus: 2024. október - november

2. A Közösségi Adományozási Program (KAP) célja
- társadalmi szervezetek, projektek támogatása a MagNet Bank ügyfeleinek bevonásával, közösségi finanszírozással;
- az adományozói attitűd és a társadalmi hatás követésének, mérhetőségének minél szélesebb körben történő elterjesztése;
- változatos hátterű és folyamatosan növekvő számú társadalmi szervezet kapacitásépítése és közöttük együttműködések fejlesztése;
- a MagNet közösség erősítése, szektorok közötti szinergiák kiépítése.

3. A KAP 2022 program legfontosabb tudnivalói
A 13 éve működő KAP program feladata továbbra is az, hogy közelebb hozza a társadalmi problémákat megoldani kívánó szervezeteket és a MagNet Bank ügyfeleit egymáshoz, közöttük kapcsolatot, hidat építsen, közben pedig a közösség erejével támogatásokhoz juttassa ezen szervezeteket.
A programba bekerülő szervezetek/együttműködések egy felkészítő szakaszt követően 6 hetes kampányban vesznek részt, melynek keretében a MagNet Bank ügyfelei számukra a banki nyereségrészüket ajánlják fel támogatási céllal.
Az idei programban is a fő fókuszunk az együttműködés és a hatás. Úgy véljük, hogy a nonprofit szektorban is fokozottan igaz, hogy ha a tudások és a kapacitások összeadódnak, akkor egy-egy projekt sokkal nagyobb hatást tud az adott területen a kijelölt célért kifejteni. Ennek érdekében azt kérjük a szervezetektől, hogy közös célokat beazonosítva, minimálisan 3 szereplős együttműködéssel pályázzanak a maximálisan összegyűjthető 10 millió forintos támogatásért.
A közösségi erőforrás háttere
A MagNet Bank 2023. évi adózott eredményének egy részéről a MagNet Bank részvényesei lemondanak és lehetővé teszik ügyfeleiknek, hogy az általuk fontosnak tartott, közhasznú célok támogatására felajánlják azt.
A Közösségi Adományozási Program keretében 2024-ben már közel 50.000 ügyfelünk tud a rá eső MagNet Banki nyereségrészről rendelkezni.
A pályázható és gyűjthető támogatás
A pályázási keret felső határa a KAP 2024-ben
10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint

Mit nyernek a KAP-ba bekerülő együttműködési projektek tagjai?
A kiválasztott szervezeti összefogások az alábbiakban részesülnek:
1) a program keretein belül MagNet Banki ügyfeleink rendelkezhetnek a rájuk eső nyereségrészükről a javukra
2) a MagNet közösség és egy aktívan épülő és fejlődő, együttműködő civil közösség tagja lehet a szervezet;
3) felkészítő és kommunikációs workshopon részvétel 2024. szeptemberében
4) tematikus találkozókon való részvétel, a szervezetek között tapasztalatok megosztása;
5) folyamatos MagNet Banki kommunikáción, eseményrészvételen keresztül a szervezet ismertségének növelése;
6) a MagNet Bank civil pénzügyi és közösségi programjaiban való részvétel (Segítő Bankkártya Program, Egyéni Adományozási Program, a szükséges feltételek teljesítése esetén).

Kik pályázhatnak?
Azok a KÖZHASZNÚ jogállású társadalmi szervezetek indulhatnak a pályázaton, azaz a jelen Pályázati felhívás keretében azok az
- egyesületek (a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével);
- alapítványok (a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével); valamint
- nonprofit jellegű gazdasági társaságok,
- szociális szövetkezetek
(együttesen: Társadalmi Szervezetek),
amelyek 2024. május 16., 16.00 óráig kifejezésre juttatták szándékukat, hogy szeretnének bekerülni a programba, és eleget tettek az alábbiakban részletezett adatszolgáltatási feltételeknek.
A pályázási feltételeket az együttműködésekben a főpályázó esetében vizsgáljuk, azaz annak a szervezetnek kell igazolnia a feltételek teljesülését, mellyel az együttműködő min. 3 szervezet közül a támogatási szerződést fogja megkötni a Bank.

Egy szervezet maximum két együttműködési pályázatban szerepelhet. Lehet egyik együttműködésben főpályázó és egy másikban partner VAGY két együttműködési projektben partner.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRŐL
- legalább 3 nonprofit szervezet partnerségét várjuk, de a projektbe ezen felül bevonhatóak más szektorból is együttműködők: önkormányzati, vállalati stb.
- országos hálózat esetében, amennyiben a partnerek tagjai a hálózatnak, külön kell bemutatni a 2 db plusz együttműködőt
- együttműködés lehet:
- ugyanazon célok mentén hasonló szervezetek szakmai összefogása (pl.: waldorf iskolák közös projektje országos szinten, vagy átfogó ivartalanítási/edukációs program állatvédő szervezetek
együttműködésében stb.),
- közös célokra szerveződve más-más fókuszú szervezetek (pl.: művészeti nevelési projekt esélyegyenlőségi/gyermekvédelmi szervezettel közösen, vagy környezetvédelmi szervezet projektje oktatási, nevelési szervezetekkel stb.)
- preferált, ha az együttműködő partnerek egyike vidéki, akár kisebb szervezet
Azon pályázók jelentkezését várjuk, akik a fenti kritériumoknak megfelelnek és fantáziát látnak a közösségi bankolás gondolatában, az átláthatóságban és fenntarthatóságban is. Továbbá szívesen támogatják a MagNet Magyar Közösségi Bank ezirányú törekvéseit és aktív résztvevőivé válnak a MagNet Bank Civil Kapcsolatok Programjának, illetve a közösségnek, a Bank által képviselt értékeket, etikai normákat magukénak vallják, alkalmazzák.

4. KAP pályázat felépítése
A szervezetek szakmai projektekkel pályázhatnak.
Az alábbi kérdések mentén várjuk a pályázók anyagait:
- a, Szervezet(ek) bemutatása
1. A főpályázó mutassa be szervezete rövid történetét, de kiemelten misszóját, és ahhoz rendelt céljait.
2. Röviden mutassa be partnereit is külön-külön kifejtve, hogy miért pont ők a választott partnerek a projektben (szakmai háttér vagy egyéb tapasztalat).
3. Mutassa be elmúlt évei legfontosabb szakmai eredményeit, kiemelt sikereit.
4. Mutassa be vízóját a jövőről, fejlődési lehetőségeiről, arról, hogy hova szeretne a következő három évben eljutni, milyen hatást szeretne működése által célcsoportjában elérni.
- b, Projekt:
1. A pályázó írja le és mutassa be, hogy szakmai projektje milyen kérdésre/problémára kíván választ adni, milyen célcsoporthoz kíván szólni?
2. Milyen megoldásai és eszközei vannak az azonosított kérdés/problémakör megoldására? Mutassa be és emelje ki, miben újszerű, innovatív az a korábbi megoldásokhoz képest?
3. Írja le a partnerszervezetek közötti pontos feladatleosztást, hogy oszlanak meg a költségek a partnerek között, vannak- e más szektorokból partnerek, pl önkormányzat, cégek, oktatási vagy egyéb intézmény, stb., mi az ő szerepük.
4. 4. Mutassa be, hogyan von be különböző célcsoportokat, érintetteket, milyen kommunikációs megoldásokat alkalmaz a szervezet a projekt megvalósítása során?
A pályázat keretében a projekt megvalósításához szükséges költségekre lehet támogatást kérni, amibe beleértendők a projekt időszakára vonatkozó rezsi és üzemeltetési költségek is, a szükséges bérek és megbízási díjak.
A további kérdéseket és iránymutatásokat az online pályázati űrlap tartalmazza, mely elérhető itt: https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap
5. A kiválasztás menete és szempontjai
A benyújtott pályázatokat első körben a civil szektort jól ismerő szakemberek szakmai pontozással értékelik. Az így kialakuló pályázati sorrend alapján a legjobb pályázók prezentációit a Döntő Bizottság valamint meghívott banki ügyfelek és munkavállalók hallgatják meg és értékelik.
A mérlegelési szempontok:
1) A pályázó pontosan be tudja mutatni vízóját és céljait, majd projektjeit, terveit relevánsan tudja ezekhez igazítani.
2) Határozott és jól mérhető céllal rendelkezik a pályázó és a pályázati anyag, melyben megjelennek a mérést segítő eszközök, kimenetek.
3) Innovatív, előremutató szakmai megoldások jelennek meg a pályázatban.
4) Megalapozott és szakmai szempontból releváns együttműködést mutat be a pályázatban.

A kiválasztás további általános szempontjai:
Előny, ha a pályázó rendelkezik:
o munkaerővel, stabil önkéntes bázissal (azaz elégséges humán kapacitással az egy éves programban való részvételhez és kommunikációs kampány levezényléséhez),
o saját weboldallal és közösségi online jelenléttel,
o a szervezet célcsoportja Magyarországon van,
o együttműködő partnerei között vidéki szervezetek is megjelennek.
A pályázás menete
Pályázat benyújtása 2024. április 16-tól a https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi- bankrol/kap oldalon található online jelentkezési lap kitöltésével történik. Egy szervezet (főpályázó) egy pályázatot nyújthat be!
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 16.16.00 óra.
A fenti határidő végéig az internetes felületen történő jelentkezésnek meg kell történnie, a határidő lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A pályázás online történik, semmilyen más dokumentum benyújtása nem szükséges. A kiegészítésként hozzánk egyéb csatornákon eljuttatott anyagok nem képezik az értékelési folyamat részét.
1. A MagNet Magyar Közösségi Bank által felkért szakértők és közreműködők bizottsága dönt a pályázatok elfogadásáról előreláthatóan 2024. június 21-ig.
2. A szerződéskötés a MagNet Magyar Közösségi Bank és a programba bekerült szervezetek között tervezetten 2024. július 30-ig megtörténik. Jelen pályázati kiírásban és az együttműködési szerződésben foglalt feltételek együttesen érvényesek a nyertes szervezetekre. Ezeket a feltételeket egyrészről a pályázó a pályázat beadásakor, másrészről a sikeres szervezet a szerződés aláírásakor elfogadja.
3. A szerződéskötéssel egyidőben számlanyitás szükséges a MagNet Magyar Közösségi Banknál, az újonnan bekerült szervezetek közül azoknak, akik nem rendelkeznek MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett Bankszámlával.
https://www.magnetbank.hu/sw/static/file/KAP2024_Palyazatikiiras_final.pdf

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem