Közösségi "szereld magad" műhely támogatása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- gazdasági társaság, - nonprofit gazdasági társaság, - egyesület, - alapítvány

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Közösségi "szereld magad" műhely támogatására

Fővárosi Önkormányzat
2023.

I. Bevezetés
A második fővárosi Közösségi Költségvetés szavazása döntött arról, hogy megvalósul a Közösségi "Szereld magad!" Műhely, Budapest Főváros Önkormányzata támogatásával 50 000 000 Ft-os
költségvetéssel. Az alábbi pályázati kiírással azt a szakmai partnert keressük, amely a műhelyt saját telephelyén megnyitja és meghatározott ideig üzemelteti.

II. A támogatás célja
A támogatás célja a holland úgynevezett "repair café" mintájára, egy olyan műhely megnyitása Budapesten, ahol a rendelkezésre álló szerszámokkal és szakértői segítséggel mindenki maga megjavíthat elromlott tárgyakat. A műhely egyben találkozóhely is, lehetőség arra, hogy a közösség tagjai segítsenek egymásnak, megosszák tudásukat.
A hulladékgazdálkodás legfejlettebb és leginkább fenntartható módja a reuse és a repair vagyis a dolgok újrahasználata és megjavítása. Ezzel sok eszközt, gépet, elektronikát meg lehet menteni, és el lehet kerülni, hogy idő előtt hulladékká váljanak. Ez sok tekintetben kulturális kérdés, ezért a műhely célja ennek a kultúrának a terjesztése is lesz.
A tárgyak és eszközök élettartalmának meghosszabbítása közben mindenki képezheti magát, felfrissítheti természettudományos és technikai tanulmányait. Szakemberek segítségével megtudhatja, miből épülnek fel, hogyan működnek a dolgok. Alkalmi előadásokon, bemutatókon, valamint rendszeres klubokon, szakkörökön keresztül találkozhatnak a fővárosiak hasonló érdeklődésű emberekkel, ezáltal közösségek alakulhatnak ki.

III. Tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó támogatott tevékenységek
A nyertes pályázó köteles az általa fenntartott helyiségben új "Szereld magad" elnevezésű műhelyt nyitni vagy egy meglévő műhelyt átalakítani a fenti célok érdekében. A pályázónak minimum három évig fenn kell tartani a tevékenységet. Az elbírálás során előnyt élvez az, aki hosszútávon fenntartható tevékenységre dolgoz ki tervet és vállal garanciát.
A műhelynek több különböző profilja is lehet, de az alábbiak közül legalább kettőt kell tartalmaznia:
- szórakoztató elektronikai eszközök kisebb javítása,
- kerékpár szerelés és javítás,
- háztartási eszközök javítása,
- bútorok javítása.
A pályázó az alábbi listából is vállalhat kiegészítő tevékenységet:
- használt anyagokból szabás-varrás,
- használt anyagokból használati tárgyak vagy dekoráció készítése,
- használt anyagokon alapuló művészeti tevékenység,
- egyéb javító tevékenység.
A nyertes pályázó feladata egy úgynevezett "szereld magad" műhely (a továbbiakban: Műhely) kialakítása az ahhoz tartozó felszerelési tárgyak, eszközök, szerszámok és mindazon dolgok beszerzése, amelyek a Műhely rendeltetésszerű működéséhez szükségesek (a továbbiakban: Berendezés). A nyertes pályázó feladata továbbá a Műhely fenntartása - ideértve különösen, de nem kizárólagosan az esetlegesen rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váló, a Berendezés körébe tartozó dolgok javítását, cseréjét, továbbá nyilvánosan közzétett nyitvatartási idő meghatározását, a nyitvatartási időben a Műhely rendeltetése szerinti szakember rendelkezésre állását, valamint a Műhely közüzemi számláinak megfizetését - a Műhely átadásától számított legalább három naptári évig, továbbá a reuse, repair témakörben nyilvánosan meghirdetett szakértői előadások, workshopok szervezése, szakkörök indítása, nyilvános honlapján oktatóanyagok közzététele, a Műhely kialakításához szükséges helyiség(ek) biztosítása. A szakember tanácsot ad, megmutatja az eszközök használatát, betanítja a kisebb műveletek elvégzését.
A pályázó köteles részletes tervet bemutatni, amelyben leírja, hogy miből áll a szolgáltatás és a közművelődési tevékenység. Az elbírálás során előnyt élvez az, aki szélesebb profilt, hosszabb nyitvatartási időt és több nyilvános eseményt vállal.

IV. Pályázók köre
Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be az alábbi szervezetek:
- gazdasági társaság,
- nonprofit gazdasági társaság,
- egyesület,
- alapítvány,
amennyiben
- rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel - civil szervezetek esetében éves
beszámolóval -, továbbá a szervezet létesítő okiratában meghatározott tevékenységek között szerepel olyan tevékenység, amely a jelen pályázati kiírásban rögzített feladatok elvégzésére feljogosítja,
- székhelyük, fióktelepük vagy telephelyük Budapesten található,
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a alapján
köztartozásmentesnek minősülnek,
- és megtalálhatóak a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Konzorciumban való pályázás feltételei
A jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük és a pályázatukhoz mellékelniük.
A konzorciummal kapcsolatos elvárások:
- A konzorcium legfeljebb háromtagú lehet, egy főpályázó és kettő konzorciumi partner bevonása lehetséges.
- Konzorciumi partnerek egymás közötti pénzmozgása nem megengedett, a támogató kifizetést partner szinten kezeli.

Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be.
Jelen felhívás keretében nem részesíthetők támogatásban azok a szervezetek,
- amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat
- járulék, illeték-, vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozása) van,
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak,
- amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban,
- pártok, pártalapítványok, pártok által alapított ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, pártok többségi tulajdonában, kezelésében lévő gazdasági társaságok,
- biztosítótársaságok,
- önkormányzatok,
- civil társaságok,
- egyéni vállalkozók,
magánszemélyek.
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, aki nem minősül törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek, illetve átláthatóságáról nem nyilatkozik [az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja b)/c) alpontja alapján].

V. Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázati kiírásban rendelkezésre álló forrás: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
Támogatott pályázatok várható száma: 1

VI. Pályázat benyújtása és határideje:
Pályázat benyújtására kizárólag az online pályázati űrlapon lehetséges.
A pályázat benyújtási határideje 2023. május 31.
"A pályázathoz az alábbi kötelező mellékleteket, pdf formátumban, kérjük e-mailben, az alábbi e-mailcímre beküldeni: szilagyi.laszlo@budapest.hu"
- költségvetési terv (megadott minta alapján) az I. Projektelem és a II. Projekt elem tekintetében külön-külön kitöltve,
- együttműködési megállapodás (ahol releváns),
- az ingatlan jogszerű használatát igazoló dokumentumot (tulajdoni lap, használat jogcímét igazoló szerződés)
- létesítő okirat,
- aláírási címpéldány eredeti példánya vagy hitelesített másolata,
- átláthatósági nyilatkozat1 és átláthatósági nyilatkozat2,
- bankszámla kivonat,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás köztartozásmentességről (adóigazolás),
- áfa-nyilatkozat,
- adatkezelési hozzájárulás.
Kérjük, a fájlokat ilyen módon nevezzék el, pl.: [szervezetneve]_[alapitookirat].pdf
Postán benyújtandó:
- összesítő pályázói nyilatkozat, cégszerű aláírással

Benyújtási határidő: 2023. május 31.
- A határidő napján legkésőbb 16:00 óráig be kell küldeni az online űrlapot a szükséges mellékletekkel.
- Az összesítő pályázói nyilatkozat, cégszerű aláírással beadható:
o postai úton a határidő napjáig történő feladással, postacím: Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatala, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. vagy
o személyes átvétellel a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (cím:
Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.; nyitvatartási idő: hétfő és szerda: 8.00­18.00, kedd és csütörtök: 8.00-16.30 óráig), a határidő napján 16:00 óráig.
A borítékra kérjük ráírni: Közösségi "szereld magad" műhely, 2023.
A késve érkezett pályázatok elbírálás nélkül érvénytelennek minősülnek.

VII. Tevékenységek időtartama és ütemezése
A projekt megvalósításának kezdete: a szerződés megkötését követő nap
A projekt vége: a szerződés szerint a műhely átadását követő harmadik év utolsó napja.

VIII. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:
A projekt megvalósítására elnyert támogatást a támogató négy részletben utalja át a nyertes pályázó támogatási szerződésben rögzített bankszámlájára:
- A támogatási összeg első részletét a támogatási szerződés hatálybalépésének napját követő 30 napon belül utalja át a támogató, amennyiben a támogatott határidőben benyújtja a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazó levelet.
- A műhely fenntartására, valamint az alkalmi előadások, bemutatók, szakkörök megszervezésére és megtartására elnyert támogatási részösszeget a támogató további három részletben utalja át a támogatott részére, a támogatási szerződésben rögzített elszámolási szabályoknak megfelelő éves részelszámolások benyújtását és jóváhagyását követő 30 napon belül.

IX. Elszámolható költségek
A projekt költségvetésében funkciókra bontva szükséges bemutatni az egyes költségeket. A költségvetést csak a költségvetési űrlap formátumában lehet beadni.
Elszámolható költségek
A Projekt megvalósítása kapcsán különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tételek számolhatóak el:
a) a műhely fenntartásában és működtetésében résztvevő személyek bére és annak járulékai, a részvétel mértékének megfelelően, valamint óradíj, előadói díj a szakmai előadások és bemutatók tekintetében
b) adminisztratív költségek (a támogatás max. 5%-a)
c) eszközbeszerzés, azaz kétszázezer forint összeghatárt el nem érő értékű, anyag, eszköz, termék, áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése,
d) kisberuházás, azaz kétszázezer forint összeghatárt elérő vagy meghaladó értékű, anyag, eszköz, termék, áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése,
e) helyiség bérleti díj - amennyiben a pályázó a műhely működtetésére szolgáló helyiséget szerződés alapján használja -, közmű költségek (a támogatás max. 10%-a), abban a mértékben, amennyiben a pályázó a támogatási cél megvalósítása érdekében használja azt,
f) marketing, reklám tevékenységek, kommunikáció (a támogatás max. 10%-a), kizárólag a szolgáltatás és közművelődési tevékenység kommunikációja támogatható, azaz:
- dizájn, tervezés, grafikai előkészítés, nyomdaköltség,
- reklámfelületek vásárlása, online hirdetési költségek,
- marketing szolgáltatások vásárlása,
- honlapfejlesztés költsége - csak amennyiben az új szolgáltatást is tartalmazza és csak abban a mértékben, amit az új szolgáltatás bevezetése és maga az új tevékenység a cég portfoliójában képvisel,
- marketingszolgáltatások vásárlása.
Az elszámolással kapcsolatos részletes előírásokat a támogatási szerződés szabályozza.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem