Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak / RRF-10.10.1-24

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó, amelynek alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú, és a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, egyéni vállalkozó esetén a bevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét

Közúti elektromos jármű beszerzés
támogatása vállalkozásoknak
/RRF-10.10.1-24


1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1 Támogatást igénylők köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó, amelynek alapítása 2021. 12. 31. vagy ennél korábbi dátumú, és a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, egyéni vállalkozó esetén a bevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét.
Továbbá, Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenységet folytató egyéni cég vagy egyéni vállalkozó kizárólag abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a cégjegyzékében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-jéig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység.
Támogatási kérelmet nem nyújthat be olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.
Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a. 113 (Korlátolt felelősségű társaság);
b. 114 (Részvénytársaság);
c. 116 (Közkereseti társaság);
d. 117 (Betéti társaság)
e. 121 (Szociális szövetkezet)
f. 122 (Takarék- és hitelszövetkezet)
g. 123 (Iskolaszövetkezet)
h. 124 (Agrárgazdasági szövetkezet)
i. 126 (Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet)
j. 129 (Egyéb szövetkezet)
k. 226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
l. 228 (Egyéni cég)
m. 231 (Egyéni vállalkozó)
n. 572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
o. 573 (Nonprofit részvénytársaság)
p. 575 (Nonprofit közkereseti társaság)
q. 576 (Nonprofit betéti társaság)
Konzorciumi formában nincs lehetőség támogatási kérelmet benyújtani.
1.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek,
- ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
- ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet,
- ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
- ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
- ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
- olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között 2021.12. 31-én vagy azt követően szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451),
- amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
- akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
- Csekély összegű támogatás esetén:
- a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és akvakultúra- termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak;
- az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működő vállalkozásoknak, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;
- amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
- azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
- amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha azt az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
- amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
- akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.

1.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép- Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél­Alföld) egyaránt 2024. február 05. 10:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig lehet benyújtani.
A Budapest régióban meghirdetett támogatásra kizárólag a budapesti székhellyel rendelkező támogatást igénylők, továbbá az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Budapesten fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság támogatást igénylők, a kevésbé fejlett régióban meghirdetett támogatásra kizárólag a Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat- Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiókban székhellyel rendelkező támogatást igénylők, továbbá az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a megfelelő kevésbé fejlett régióban fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet. A támogatást igénylő megvalósítási helyszínéül szolgáló székhelyének, illetve külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének bejegyzettnek kell lennie az adott régiókategóriában a támogatást igénylő cégkivonatában.
Amennyiben a támogatást igénylő a jelen felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem elutasítását követően nyújtható be. Benyújtott támogatási kérelem visszavonását követően újabb támogatási kérelem nem nyújtható be.
Egy támogatást igénylő egyszer részesíthető támogatásban. A támogatást igénylő partner vagy kapcsolt vállalkozása is támogatásban részesíthető, amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére bármely három évben Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

1.4 A támogatási kérelem benyújtásának módja
Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be a pályázati portálon. Ehhez először jelentkezzen be a www.palyazat.gov.hu oldalon, az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.
A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat.
A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie.
Magyarországon bejegyzett cégek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók nevében támogatási kérelmet benyújtó magánszemélynek a www.magyarorszag.hu oldalon elérhető "ügyféli" AVDH szolgáltatást kell használnia.
Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy az AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét. Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektronikusan hitelesített nyilatkozatot nem kell kinyomtatni és papír alapon is aláírni.

3. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
3.1 Pénzügyi tervezésre és elszámolhatóságra vonatkozó szabályok
A projekt költségvetésének megtervezése és megvalósítása során a kiadások elszámolására vonatkozó részletes szabályokat a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: Elszámolhatósági útmutató) c. dokumentum tartalmazza, mely elérhető a www.palyazat.gov.hu weboldalon. Kérjük, a támogatási kérelem költségvetésének tervezése során az Elszámolhatósági útmutató szabályait, kiemelten a tervezésre és a piaci ár igazolására vonatkozó részeket áttanulmányozni.

3.2 A támogatás jellege
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást - szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén - nem kell visszafizetni.

3.3 A Támogatás forrása
Jelen felhívás forrását a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat biztosítja, melyből az Európai Unió felé elszámolandó költségek forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretében 30 milliárd Ft.
Jelen felhívás keretében az elszámolandó önerő a projekt összköltségének a támogatáson felüli része, melyet a végső kedvezményezettnek kötelező biztosítania, és a kiadások teljesülését igazolnia.

3.4 Igényelhető támogatás mértéke
a) A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
- a Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;
- a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft
Bármely regionális keret kimerülése esetén a Nemzeti Hatóság a regionális támogatási keretek között az igénylés függvényében átcsoportosíthat.
b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 800 000 Ft, maximum 64 000 000 Ft.
c) A projekt keretében beszerzett egy gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett, az egyes gépjármű kategóriák bruttó
akkumulátor kapacitására vetített értékeket. Az egyes kategóriák esetében egy gépjármű nettó vételára nem haladhatja meg a táblázatban meghatározott maximális nettó elszámolható költség értékeket.
https://www.elektromos-auto-palyazat.hu/palyazat/elektromos_auto-tamogatas-palyazat-2024.pdf

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem