Külföldre szóló államközi ösztöndíjak kiutazóknak - Nyári egyetem

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- valamely magyarországi, államilag elismert felsőoktatási intézmény aktív vagy passzív jogviszonyban lévő, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú, államilag finanszírozott vagy önköltséges, nappali, levelező vagy esti képzésben részt vevő hallgatója, illetve - végzett nyelvtanár vagy diplomás szakember

Külföldre szóló államközi ösztöndíjak kiutazóknak - Nyári egyetem


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA
NYÁRI EGYETEM
2023-2024

Pályázati felhívás célja
A Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, megállapodásokban biztosított, 2023 nyarán megrendezendő nyári egyetemi kurzusokon való részvételre.
Magyarországnak számos országgal van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodása ("munkaterv"). A Tempus Közalapítvány a jelen pályázati felhívás közzététele és a benyújtási határidők között bekövetkezett változásokat honlapján (https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak) közzéteszi. Célszerű a pályázat elkészítése előtt tájékozódni az esetlegesen bekövetkezett változásokról a honlapon, illetve a fogadó ország illetékes ösztöndíj-adományozó szervezeténél.

Pályázható országok köre
Belgiumi Francia Közösség, Csehország, Franciaország, Grúzia, Horvátország, Izrael, Lengyelország, Oroszországi Föderáció, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Tunézia
(A részletes információkat lásd a felhívás Mellékletében.)

Pályázható ösztöndíjtípusok
A 2-3-4 hetes nyári egyetemi programok többnyire a fogadó ország kultúrájának, művészetének megismerésére, a pályázó nyelvtudásának tökéletesítésére nyújtanak lehetőséget. Programjukat és helyszínüket a fogadó fél határozza meg, egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos tevékenységre az ösztöndíjas időszak alatt nincs mód. Amennyiben a rendezvény tematikája más szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük. A legtöbb esetben ismerni kell a fogadó ország nyelvét is.

Pályázásra jogosultak köre
Pályázatot egyaránt benyújthat
- valamely magyarországi, államilag elismert felsőoktatási intézmény aktív vagy passzív jogviszonyban lévő, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú, államilag finanszírozott vagy önköltséges, nappali, levelező vagy esti képzésben részt vevő hallgatója, illetve
- végzett nyelvtanár vagy diplomás szakember,
aki nyelvi, kulturális ismereteit a külföldi fél ösztöndíj-szervezete által felajánlott feltételek szerint kívánja fejleszteni nyári egyetemi kurzus formájában.
Nem pályázhatnak, illetve nem jogosultak ösztöndíjra:
- a megpályázott célországban letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy letelepedést/bevándorlást kérelmezők;
- akiknek lakcímük van a célországban
- akiknek munkaviszonyuk van a célországban;
- akik az ösztöndíj időtartama alatt a célországban egyéb tanulmányokat folytatnak;
- akik a célországban életvitelszerűen tartózkodnak.

Korhatárok
A korhatárok a megpályázott országtól és kurzustól függenek (lsd. a mellékletet, illetve tájékozódni a célország ösztöndíj-adományozó szervezeténél lehet).

További fontos tudnivalók
Egy pályázati körben egyszerre legfeljebb két pályázat adható be Államközi Ösztöndíjra. Legfeljebb két ösztöndíjat lehet elnyerni, ha nincs időbeni átfedés az ösztöndíjas időszakok között, és a támogatási költségvetés lehetővé teszi.

Bármilyen típusú, párhuzamos, azonos célra és időszakra szóló magyar állami vagy EU-s finanszírozású ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető.

Úticélok
Csak a pályázati felhívásban szereplő országokba, illetve a melléklet konkrét munkatervi pontjában megjelölt tevékenységekre lehet pályázni.

A pályázás módja
A pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén (https://scholarship.hu/) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Regisztráció után ki kell tölteni az Önéletrajz fület, és csatolni a lenti, Benyújtandó dokumentumok pont alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az online pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon található (https://tka.hU/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590 ).

Pályázati határidő: 2023. február 9., csütörtök, 23:00 óra

Technikai segítségnyújtás a határidő napján 17.00 óráig biztosított.
Az ettől eltérő időpontot a mellékletben az egyes országoknál külön közöljük.
Két vagy több nyári egyetemre benyújtott pályázat esetén a legutoljára benyújtott pályázatot tekintjük érvényesnek.
A TKA javításra visszaküldheti a pályázatot. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiányosságo(ka)t nem pótolja, a hibá(ka)t nem javítja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatok szakmai értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik, ezért kérjük az alább és a mellékletben megadott minden szükséges pályázati dokumentum, valamint egyéb adat hiánytalan feltöltését.

Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

Figyelem, vannak dokumentumok, amelyeket idegen nyelven is be kell nyújtani (lásd a lenti Ellenőrző listát)! Az idegen nyelv a fogadó ország nyelve, ill. a fogadó ország által jelzett nyelvek egyike lehet.
- szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban: https://europass.cedefop.europa.eu/hu)
- motivációs levél (legalább 1, legfeljebb 2 oldal)
- hallgatóknak hivatalos tanszéki ajánlás, végzetteknek munkahelyi vezető támogató levele. 6 hónapnál régebbi ajánlást nem tudunk elfogadni
- hallgatóknak hallgatói jogviszony-igazolás
- a pályázás idejekor meglévő legmagasabb végzettséget igazoló oklevél másolata (alapképzésen részt vevő hallgatóknak nem kell benyújtaniuk)
- a szervező által meghatározott, a kurzus elvégzéséhez szükséges nyelvtudás szintjének igazolása, ami általában az ország nyelve és/vagy az angol (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata. Ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke igazolása.)
- a pályázat eredetiségét igazoló adatlap (a pályázati rendszeren belül letölthető az űrlap). Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) VAGY ügyfélkapus azonosítással (AVDH) vagy egyéb hivatalos, minősített elektronikus aláírással ellátva töltsék fel a adatlapot.
- ld. a mellékletben az adott országnál megjelölt további dokumentumok (ezeket a pályázati felület Egyéb dokumentumok mezőjébe kell feltölteni). A pályázók felelőssége külön tájékozódni a különböző országok illetékes ösztöndíj-adományozó szervezeténél a hozzájuk történő pályázás részletes feltételeiről és azok esetleges változásairól.

Ösztöndíjas juttatások
A Tempus Közalapítvány utazási átalány-támogatást, valamint ösztöndíjat biztosít az ösztöndíjasoknak. Ösztöndíjas juttatások áttekintő táblázata
(https://tka.hU/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590 )
A nyári egyetemek jellemzően 2-3-4 hetesek lehetnek.

A támogatásokat tartalmazó áttekintő táblázatot a pályázati felhívás mellékleteként ismertetjük. A Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen közzétett várható támogatási összegeket a pályázatokról szóló döntés előtt felülvizsgálja, módosítsa. Egyes országok vonatkozásában speciális feltételek érvényesülnek, részletek az egyes kiírásoknál olvashatóak (a mellékletben).
A támogatások folyósítása alapjául a támogatási szerződés szolgál, melyet az ösztöndíjas időszak megkezdése előtt köt a Tempus Közalapítvány a pályázóval.
A fogadóintézmény juttatásként az ösztöndíjas részére általában térítésmentes oktatást, teljes ellátást és szállást biztosít.

Az ösztöndíj, mint jövedelem
Az 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 4.7.c pont értelmében a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás vagy nyújtott kedvezmény adómentes jövedelemnek minősül.

Felhasználás
Az ösztöndíjat 2023 nyarán, az elnyert kurzus során lehet megvalósítani.

Halasztás
Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt felhasználási időszakon belül használható fel, tehát nem halasztható a következő tanévre.

Lemondás
Lemondási szándékáról az ösztöndíjas köteles haladéktalanul tájékoztatni a Tempus Közalapítvány által kijelölt kapcsolattartót e-mailben. Amennyiben a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a támogatási döntés szerint meghatározott pályázati időszakban igénybe venni, csak új pályázat benyújtásával nyerhet támogatást a következő tanévre. Amennyiben már történt ösztöndíjas támogatás-kifizetés, azt az ösztöndíjas köteles visszafizetni az Általános Szerződéses Feltételekben foglaltak szerint (https://tka.hu/palyazatok/3022/tamogatott-palyazoknak).

Az ösztöndíjas kötelezettségei
A pályázó a személyes adataiban (különösen állandó lakcím, e-mailcím, telefonszám) bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles az online pályázati rendszerben javítani, illetve arról a Tempus Közalapítványt értesíteni.

Beszámoló
Az ösztöndíjasoknak az ösztöndíjas időszak letelte után 30 napon belül szakmai záróbeszámolót kell benyújtaniuk az online pályázati rendszerben. Az ösztöndíjas időszak végén a Tempus Közalapítvány a beszámoló benyújtására felkérő e-mail-üzenetet küld az ösztöndíjas megadott e-mail-címére. A beszámoló egy, az ösztöndíjas időszakot összefoglaló 1-2 oldalas esszéből, valamint a fogadóintézmény által az ösztöndíjas időszak végén kiadott hivatalos időtartam-igazolás
(https://tka.hu/palyazatok/3022/tamogatott-palyazoknak) feltöltéséből áll.
A beszámoló elfogadásáról a Tempus Közalapítvány dönt. Nem megfelelő dokumentumok feltöltése, illetve a benyújtás elmulasztása esetén az ösztöndíjas automatikusan kizárja magát a Tempus Közalapítvány által kezelt pályázati lehetőségekből, és a támogatás visszafizetésére kötelezhető.
Ha a záróbeszámolóban leadott időtartam-igazolás hónapjainak/napjainak száma nem fedi az ösztöndíjra elnyert időszakot, vissza kell fizetni a két időszak különbségéből adódó juttatás különbözetét a Tempus Közalapítvány számára.

Publikációk
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az Magyarország kormánya támogatásával készült.

Elérhetőségeink
Cím: 1077 Budapest, Kethly Anna tér 1.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiok: 508.
Web: https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak
E-mailcím: bilateral@tpf.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem