Külföldre szóló államközi ösztöndíjak kiutazóknak - Részképzés

Határidő
Érvényes
Pályázhat
egy- vagy kétszemeszteres alap-, mester- vagy doktori képzésre - magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgár

Külföldre szóló államközi ösztöndíjak kiutazóknak - Részképzés


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA
RÉSZKÉPZÉS
2023-2024
Pályázati felhívás célja
A Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, megállapodásokban biztosított, a 2023-2024-es tanévben megvalósítható egyetemi részképzésre.
Magyarországnak számos országgal van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodása ("munkaterv"). A Tempus Közalapítvány a jelen pályázati felhívás közzététele és a benyújtási határidők között bekövetkezett változásokat honlapján
(https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak) közzéteszi. Célszerű a pályázat elkészítése előtt tájékozódni az esetlegesen bekövetkezett változásokról a honlapon, illetve a fogadó ország illetékes ösztöndíj-adományozó szervezeténél.
Pályázható országok köre
Angola, Belarusz, Csehország, Egyiptom, Észak-Macedónia, Franciaország, Horvátország, India, Irán, Izrael, Jordánia, Kína, Kuvait, Lengyelország, Marokkó, Omán, Oroszországi Föderáció, Pakisztán, Palesztina, Peru, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tádzsikisztán, Thaiföld, Tunézia, Vietnám
(A részletes információkat lásd a felhívás mellékletében.)

Pályázható ösztöndíjtípusok
A felhívás keretében a Magyarországon folyamatban lévő tanulmányokhoz szorosan kötődő külföldi alap-, mester- vagy doktori szintű, illetve osztatlan képzésen történő résztanulmányok folytatásához nyújtott támogatás pályázható. A támogatás időtartama egy vagy két félév, azaz 3-10 hónap lehet. Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe.

Pályázásra jogosultak köre
Részképzési ösztöndíjra - egy- vagy kétszemeszteres alap-, mester- vagy doktori képzésre - csak olyan magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgár pályázhat, aki a megpályázni kívánt képzési szinten, nappali tagozatú képzésben beiratkozott hallgatója valamely magyarországi, államilag elismert felsőoktatási intézménynek (levelező- és esti képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak). Pályázni minimum egy lezárt félév után lehetséges. A pályázók végzettsége alatt a pályázás időpontjáig megszerzett végzettség, illetve az akkor érvényes hallgatói státusz értendő.
A külföldi ösztöndíjas időszak alatt a magyarországi küldő intézménynél a hallgatónak be kell iratkoznia, és (passzív vagy aktív) hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.
Nem pályázhatnak, illetve nem jogosultak ösztöndíjra:
- a megpályázott célországban letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy letelepedést/bevándorlást kérelmezők,
- akiknek lakcímük van a célországban
- akiknek munkaviszonyuk van a célországban;
- akik az ösztöndíj időtartama alatt a célországban egyéb tanulmányokat folytatnak;
- akik a célországban életvitelszerűen tartózkodnak

Korhatárok
A korhatárok a megpályázott országtól és kurzustól függenek. (ld. a mellékletet, illetve tájékozódás a célország ösztöndíj-adományozó szervezeténél lehet.)

További fontos tudnivalók
Egy pályázati körben egyszerre legfeljebb két pályázat adható be Államközi Ösztöndíjra. Legfeljebb két ösztöndíjat lehet elnyerni, ha nincs időbeni átfedés az ösztöndíjas időszakok között, és a támogatási költségvetés lehetővé teszi.
Bármilyen típusú, párhuzamos, azonos célra és/vagy időszakra szóló magyar állami vagy EU-s finanszírozású ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető.

Úticélok
Csak a pályázati felhívásban szereplő országokba, illetve a melléklet konkrét munkatervi pontjában megjelölt tevékenységekre lehet pályázni.

A pályázás módja
A pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén (https://scholarship.hu/) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Regisztráció után ki kell tölteni az Önéletrajz fület, és csatolni a lenti, Benyújtandó dokumentumok pont alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az online pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon található
(https://tka.hU/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590).

Pályázati határidő: 2023. február 9., csütörtök, 23:00 óra
Technikai segítségnyújtás a határidő napján 17.00 óráig biztosított.
Az ettől eltérő időpontokat a mellékletben az egyes országoknál külön közöljük.
Két vagy több részképzésre benyújtott pályázat esetén a legutoljára benyújtott pályázatot tekintjük érvényesnek.

A TKA javításra visszaküldheti a pályázatot. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiányosságo(ka)t nem pótolja, a hibá(ka)t nem javítja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatok szakmai értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik, ezért kérjük az alább és a mellékletben megadott minden szükséges pályázati dokumentum, valamint egyéb adat hiánytalan feltöltését.

Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

Figyelem, vannak dokumentumok, amelyeket idegen nyelven is be kell nyújtani (lásd a lenti Ellenőrző listát)! Az idegen nyelv a fogadó ország nyelve, ill. a fogadó ország által jelzett nyelvek egyike lehet.
Minden részképzésre pályázó számára kötelező dokumentumok:
- szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban:
https://europass.cedefop.europa.eu/hu)
- hallgatói jogviszony-igazolás
- a képzéshez szükséges nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke igazolása)
- a külföldi intézmény hivatalos, aláírással, valamint fejléccel és/vagy pecséttel ellátott előzetes fogadólevele (kivéve azon országok esetében, ahol az országmellékletben jelezzük, hogy nem szükséges feltölteni a pályázathoz) (fogadólevél-minta:
https://tka.hU/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590)
- a pályázat eredetiségét igazoló adatlap (a pályázati rendszeren belül letölthető az űrlap). Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) VAGY ügyfélkapus azonosítással (AVDH) vagy egyéb hivatalos, minősített elektronikus aláírással ellátva töltsék fel az adatlapot.
- lsd. a mellékletben az adott országnál megjelölt további dokumentumok (ezeket a pályázati felület Egyéb dokumentumok mezőjébe kell feltölteni). A pályázók felelőssége külön tájékozódni a különböző országok illetékes ösztöndíj-adományozó szervezeténél a hozzájuk történő pályázás részletes feltételeiről és azok esetleges változásairól.

Alap- vagy mesterszintű részképzéshez a mindenki számára kötelező dokumentumokon túl:
- motivációs levél
- egy hivatalos tanszéki támogatólevél (az Egyéb dokumentumok mezőbe kell feltölteni)
Doktori részképzéshez a mindenki számára kötelező dokumentumokon túl:
- munkaterv, legalább 1, legfeljebb 2 oldal (munkatervsablon:
https://tka.hU/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590)
- két hivatalos ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakemberektől, eredeti aláírással, elérhetőséggel ellátva, lehetőleg pecsétes, fejléces papíron, angolul. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a témavezetővel vagy a fogadólevél aláírójával. (6 hónapnál régebbi ajánlást nem tudunk elfogadni.)
- tudományos publikációk jegyzéke, TDK eredmények (az Egyéb dokumentumok mezőbe kell feltölteni).

Cím: 1077 Budapest, Kethly Anna tér 1.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiok: 508.
Web: https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak
E-mailcím: bilateral@tpf.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem