Külföldre szóló államközi ösztöndíjak kiutazóknak - Teljes képzés

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországi állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok

Külföldre szóló államközi ösztöndíjak kiutazóknak - Teljes képzés


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA
TELJES KÉPZÉS
2023-2024

Pályázati felhívás célja
A Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, megállapodásokban biztosított, a 2023-2024-es tanévben megvalósítható egyetemi alap-, mester- és doktori szintű teljes képzésre.
Magyarországnak számos országgal van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodása („munkaterv”). A Tempus Közalapítvány a jelen pályázati felhívás közzététele és a benyújtási határidők között bekövetkezett változásokat honlapján (https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak) közzéteszi. Célszerű a pályázat elkészítése előtt tájékozódni az esetlegesen bekövetkezett változásokról a honlapon, illetve a fogadó ország illetékes ösztöndíj-adományozó szervezeténél.

Pályázható országok köre
Azerbajdzsán, Franciaország, Horvátország, India, Irán, Izrael, Jordánia, Kazahsztán, Kína, Kolumbia, Marokkó, Mexikó, Mongólia, Orosz Föderáció, Pakisztán, Tunézia
(A részletes információkat lásd a felhívás mellékletében.)

Pályázható ösztöndíjtípusok
A pályázati felhívás a felsorolt országokba teljes, diplomát adó alap-, mester- és doktori képzésre ad lehetőséget, csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljára.

Csak ösztöndíjas támogatás nélkül, de államközi ösztöndíjas státuszban lehetséges a kiutazás, amennyiben a pályázat megfelelő, és a külföldi illetékes szerv is visszaigazolja a fogadási szándékot. Az államközi ösztöndíjas státusz tandíjfizetési kötelezettség nélküli tanulmányokat biztosít. Célországtól függően a Tempus Közalapítvány utazási átalánytámogatást biztosít (a mellékletben részletezettek szerint).

Pályázásra jogosultak köre
Magyarországi állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok pályázhatnak a mellékletben országonként megadott feltételek szerint. A pályázók felelőssége külön tájékozódni a különböző országok illetékes ösztöndíj-adományozó szervezeténél a hozzájuk történő pályázás részletes feltételeiről és azok esetleges változásairól, illetve a megpályázott célintézmény felvételi eljárásáról.
Nem pályázhatnak, illetve nem jogosultak ösztöndíjra:
- a megpályázott célországban letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy letelepedést/bevándorlást kérelmezők,);
- akiknek lakcímük van a célországban;
- akiknek munkaviszonyuk van a célországban;
- akik az ösztöndíj időtartama alatt a célországban egyéb tanulmányokat folytatnak;
- akik a célországban életvitelszerűen tartózkodnak,
- akik már megkezdték az adott képzést.

Korhatárok
A korhatárok a megpályázott országtól és ösztöndíj-típustól függenek. (lsd. a mellékletet, illetve tájékozódni a célország ösztöndíj-adományozó szervezeténél lehet.)

További fontos tudnivalók
Egy pályázati körben egyszerre legfeljebb két pályázat adható be Államközi Ösztöndíjra. Legfeljebb két ösztöndíjat lehet elnyerni, ha nincs időbeni átfedés az ösztöndíjas időszakok között, és a támogatási költségvetés lehetővé teszi.
Bármilyen típusú, párhuzamos, azonos célra és/vagy időszakra szóló, magyar állami vagy EU-s finanszírozású ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető.

Úti célok
Csak a pályázati felhívásban szereplő országokba, illetve a melléklet konkrét munkatervi pontjában megjelölt tevékenységekre lehet pályázni.

A pályázás módja
A pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén (https://scholarship.hu/) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Regisztráció után ki kell tölteni az Önéletrajz fület és csatolni a lenti, Benyújtandó dokumentumok pont alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az online pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon található: https://tka.hU/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590

Pályázati határidő: 2023. február 9., csütörtök, 23:00 óra
Technikai segítségnyújtás a határidő napján 17.00 óráig biztosított.

Az ettől eltérő időpontokat a mellékletben az egyes országoknál külön közöljük.
Két vagy több teljes képzésre benyújtott pályázat esetén a legutoljára benyújtott pályázatot tekintjük érvényesnek.
A TKA javításra visszaküldheti a pályázatot. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiányosságo(ka)t nem pótolja, a hibá(ka)t nem javítja, a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatok szakmai értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik, ezért kérjük az alább és a mellékletben megadott minden szükséges pályázati dokumentum, valamint az értékelés szempontjából fontosnak ítélt egyéb adat hiánytalan feltöltését.

Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
Figyelem, vannak dokumentumok, amelyeket idegen nyelven is be kell nyújtani (lásd a lenti Ellenőrző listát)! Az idegen nyelv a fogadó ország nyelve ill. a fogadó ország által jelzett nyelvek egyike lehet.

Minden teljes képzésre pályázó számára kötelező dokumentumok:
- szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban:
https://europass.cedefop.europa.eu/hu)
- a képzéshez szükséges nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke igazolása)
- a külföldi intézmény hivatalos, aláírással, valamint fejléccel és/vagy pecséttel ellátott előzetes fogadólevele (mintadokumentum:
https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590).
A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázóknak 2023. augusztus 1-ig be kell nyújtaniuk a TKA számára az akkreditált külföldi állami felsőoktatási intézmény képzési programjába vagy doktori iskolájába elnyert felvételükről tanúskodó okiratot.
- a pályázat eredetiségét igazoló adatlap (a pályázati rendszeren belül letölthető az űrlap). Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) VAGY ügyfélkapus azonosítással (AVDH) vagy egyéb hivatalos minősített elektronikus aláírással ellátva töltsék fel az adatlapot.
- ld. a mellékletben az adott országnál megjelölt további dokumentumok (ezeket a pályázati felület Egyéb dokumentumok mezőjébe kell feltölteni). A pályázók felelőssége külön tájékozódni a különböző országok illetékes ösztöndíj-adományozó szervezeténél a hozzájuk történő pályázás részletes feltételeiről és azok esetleges változásairól.

Alap- vagy mesterszintű teljes képzéshez a mindenki számára kötelező dokumentumokon túl:
- alapképzéshez: érettségi bizonyítvány; mesterképzéshez: alapszintű diploma (amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre a pályázáskor, lehetőség van e-mailen történő hiánypótlásra 2023. augusztus 1-ig (bilateral@tpf.hu). A pályázat a hiánypótlás nélkül nem érvényes.)
- motivációs levél (1-2 oldal)
- mesterképzés esetén a fentieken túl egy hivatalos ajánlás tudományosan/szakmailag elismert hazai vagy külföldi szakembertől, eredeti aláírással, elérhetőséggel ellátva, lehetőleg pecsétes, fejléces papíron, angol nyelven. (6 hónapnál régebbi ajánlást nem tudunk elfogadni)

Doktori teljes képzéshez a mindenki számára kötelező dokumentumokon túl:
- mesterszintű diploma (amennyiben ez nem áll rendelkezésre a pályázáskor, lehetőség van e-mailen történő hiánypótlásra 2023. augusztus 1-ig (bilateral@tpf.hu).
- munkaterv (a tervezett kutatás terve), legalább 1, legfeljebb 5 oldal
(munkatervsablon: https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-
dokumentumok#14590 )
- két hivatalos ajánlás tudományosan/szakmailag elismert hazai vagy külföldi szakembertől, eredeti aláírással, elérhetőséggel ellátva, lehetőleg pecsétes, fejléces papíron, angol nyelven. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a témavezetővel, vagy a fogadólevél aláírójával. (6 hónapnál régebbi ajánlást nem tudunk elfogadni)
- tudományos publikációk jegyzéke, TDK eredmények.

Elérhetőségeink
Cím: 1077 Budapest, Kethly Anna tér 1.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiok: 508.
Web: https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak
Központi e-mailcím: bilateral@tpf.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem