Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása - Gondoskodó Nemzet Program I.

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- Magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek - Kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek - Egyházak, belső egyházi jogi személyek, valamint az általuk fenntartott intézmények - Sporttevékenységet végző intézmények és szervezetek - ifjúsági, cserkész, valamint közösségi célú tevékenységet végző intézmények, szervezetek - diaszpórában működő, hazai joga szerint nyilvántartásba vett civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), nonprofit gazdasági társaságok, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények - diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák

Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása
- Gondoskodó Nemzet Program I.


2023. évi Gondoskodó Nemzet Program I.
Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása
című pályázati kiírás

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2023. évi "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja
Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.
Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:
I. Oktatási alprogram
II. Kulturális alprogram
III. Egyházi alprogram
IV. Sport alprogram
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
VI. Diaszpóra alprogram
Az alprogramba történő besorolás alapja a pályázó szervezet alaptevékenysége, amely a létesítő okiratában, alapító okiratában, alapszabályában meghatározott, kivéve a VI. Diaszpóra alprogram esetében.

2. A pályázat keretében támogatható célok
I. Oktatási alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program oktatási célú tevékenységeinek támogatása
Magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:
- működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
- oktatási tevékenységhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
- fogyatékkal élők vagy sajátos nevelést igénylők oktatásához szükséges infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
- a magyar közösség oktatási törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
- szakmai kiadványok támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
- szociális célú tevékenységek támogatása.

II. Kulturális alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program kulturális célú tevékenységeinek támogatása
Kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:
- működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
- infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
- a magyar közösség kulturális törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
- szakmai kiadványok támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
- szociális célú tevékenységek támogatása.

III. Egyházi alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program egyházi célú tevékenységeinek támogatása
Egyházak, belső egyházi jogi személyek, valamint az általuk fenntartott intézmények működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:
- működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
- infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
- a magyar közösség egyházi/hitéleti törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
- szakmai kiadványok támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
- szociális célú tevékenységek támogatása.

IV. Sport alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program sport célú tevékenységeinek támogatása (kivéve verseny- és élsport)
Sporttevékenységet végző intézmények és szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:
- működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
- infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
- a magyar közösség sporttevékenységét szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
- szakmai kiadványok támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
- szociális célú tevékenységek támogatása.

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program ifjúsági, cserkész- és közösségi célú tevékenységeinek támogatása
Az ifjúsági, cserkész, valamint közösségi célú tevékenységet végző intézmények, szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:
- működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
- infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
- a magyar közösségi törekvéseket szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
- szakmai kiadványok támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
- szociális célú tevékenységek támogatása.

VI. Diaszpóra alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program diaszpórában megvalósuló tevékenységeinek támogatása
VI. 1. A diaszpórában működő, hazai joga szerint nyilvántartásba vett civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), nonprofit gazdasági társaságok, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:
- működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és bérlési költségek);
- a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
- infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása;
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelenésének támogatása;
- magyar nyelvű szakmai kiadványok megjelenésének támogatása;
- magyar nyelvű könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
- szociális célú tevékenységek támogatása.

VI. 2. A diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:
- oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás támogatása;
- taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása;
- szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása;
- oktatók béréhez való hozzájárulás támogatása;
- oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás támogatása;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely alól kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram.
A VI. pont szerinti alprogram keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, kivéve a cserkészcsapatot és/vagy hétvégi magyar iskolát fenntartó szervezetek, amelyek szervezetenként maximum három, de intézményenként csak egy pályázatot nyújthatnak be, azzal a feltétellel, hogy a fenntartó szervezet vagy az intézmény létesítő okiratából megállapítható a fenntartásra irányuló jogviszony fennállása, vagy a fenntartó szervezet és az intézmény között együttműködési megállapodás jött létre.
Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2023. évben a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 32/2023. (04.27.) számú határozata alapján Nemzeti Jelentőségű Intézményhez kapcsolódó támogatásban részesült. A Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósításában közreműködő szervezetek az egyes alprogramok keretében benyújthatnak pályázatot.
3.1. Az I. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 3.6. pontjában meghatározott feltételekkel:
- magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények;
- magyar nyelvű oktatást végző szervezetek, ezek közül kiemelten nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, művészetoktatási intézmény, kollégium, líceum);
- gyógypedagógiai módszertani intézmény;
- korai fejlesztő és gondozó központ;
- logopédiai intézet;
- konduktív pedagógiai intézmény; továbbá
- minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási tevékenység.
Az I. alprogram tekintetében az önkormányzatok, valamint az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra, valamint a nem alapfeladatuk ellátásával összefüggő költségek támogatására nyújthatnak be pályázatot. Szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
3.2. A II. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 3.6. pontjában meghatározott feltételekkel:
- kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek, ideértve a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat, színházakat, szórakoztató intézményeket, azon intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget biztosítanak, továbbá
- minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a kulturális tevékenység.
A II. alprogram tekintetében az önkormányzatok, valamint az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra, valamint a nem alapfeladatuk ellátásával összefüggő költségek támogatására nyújthatnak be pályázatot. Szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
3.3. A III. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 3.6. pontjában meghatározott feltételekkel:
- egyházak, belső egyházi jogi személyek, valamint az általuk fenntartott intézmények.
A III. alprogram tekintetében szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
3.4. A IV. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 3.6. pontjában meghatározott feltételekkel:
- sporttevékenységet végző intézmények, szervezetek, amelyek létesítő okiratában szerepel sporttal kapcsolatos tevékenység.
A IV. alprogram tekintetében az önkormányzatok, valamint az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra, valamint a nem alapfeladatuk ellátásával összefüggő költségek támogatására nyújthatnak be pályázatot. Szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
3.5. Az V. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 3.6. pontjában meghatározott feltételekkel:
- ifjúsági, illetve cserkészszervezetek, amelyek létesítő okirata szerinti tevékenységük alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel, vagy tevékenységüknek célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek jelentik;
- minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a cserkész tevékenység;
- közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló intézmény, szervezet, valamint minden szervezet, amely az I-IV. alprogramban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
Az V. alprogram tekintetében szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
3.6. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az I-V. pont szerinti alprogramok keretében pályázatot nyújthat be a 2020. december 31. előtt bejegyzésre került szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, illetve ukrajnai (ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) székhelyű:
- civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, egyéb nonprofit szervezet, melyek létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával;
- egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.
3.7. A BGA tv. 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a VI. pont szerinti alprogram keretében pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és ukrajnai székhelyű szervezeteket, ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző, 2020. december 31-e előtt bejegyzésre került (hazai joga szerint nyilvántartásba vett):
- civil szervezet (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezetet is), nonprofit gazdasági társaság, valamint egyéb nonprofit szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával;
- egyházi jogi személy, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.
A VI. alprogram tekintetében szociális célú tevékenységek támogatására csak a Kárpátalja megyén kívül működő, ukrajnai székhellyel rendelkező diaszpóra szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
3.8. A pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot
- politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet;
- gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy;
- egyéni vállalkozó;
- azon pályázó, aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy nem tett eleget a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) felé fennálló elszámolási, vagy visszafizetési kötelezettségének;
- az a pályázó, amely jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően az Alap terhére kiírt pályázati eljárás vagy a beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit - neki felróható okból - nem teljesítette, ide értve különösen a támogatás támogatási céltól eltérő felhasználását;
- azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
3.9. azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
3.10. azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

4. Támogatható kiadások
A pályázat keretében kizárólag az alábbi, a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban - azaz 2023. január 1. és 2023. december 31. között - keletkezett költségek számolhatóak el az Általános útmutató a 2023. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően:
- bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (bruttó bérköltség, személyi megbízási jogviszony bruttó díja, tiszteletdíj, honorárium, munkaadót terhelő járulékok);
- anyagbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzése, előfizetése);
- fűtő- és tüzelőanyagok beszerzése;
- étkezéssel, étkeztetéssel összefüggő kiadások;
- közüzemi díjak;
- bérleti díjak;
- karbantartási és javítási szolgáltatások;
- utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek;
- kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta);
- banki költségek;
- szállásköltség;
- reprezentációs költségek;
- média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek;
- buszprogram működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. iskolabusz);
- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelentetéséhez kapcsolódó költségek;
- könyvkiadáshoz kapcsolódó költségek;
- szakmai kiadványokhoz kapcsolódó költségek;
- honlap létrehozásának és fejlesztésének költségei;
- kéziratkészítés költsége;
- épület, építmény építése;
- ingatlan felújítása;
- új gépjármű beszerzése;
- használt gépjármű beszerzése;
- eszközök vásárlása, előállítása;
- mobiltelefon vásárlása;
- ügyviteli-és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása;
- képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla létrehozásának támogatása) költségei.

5. Nem támogatható kiadások
- egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
- alkohol, dohányáru;
- ingatlan vásárlása;
- késedelmi kamat, bírság;
- adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások);
- pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
- visszaigényelhető ÁFA;
- pályázatírás költségei;
- a támogatandó tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó szakértői és tanácsadói díjak;
- ösztöndíjak;
- pénzbeli adomány.

6. Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája
6.1. A teljes támogatási keretösszeg 1 500 000 000 Ft
6.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 300 000 Ft-5 000 000 Ft
6.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
6.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
6.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
6.6. A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.
6.7. Amennyiben a pályázót a pályázati cél megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

7. A pályázatra vonatkozó határidők
7.1. Megvalósítási időszak: 2023. január 1. és 2023. december 31. között
7.2. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2023. május 4.
7.3. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 5. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).
7.4. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

8. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).
8.1. Pályázati adatlap és mellékletei
A pályázati adatlapot kizárólag magyar nyelven, elektronikusan a NIR-ben kell kitölteni, valamint annak mellékleteit kell feltölteni a NIR-be. Több oldalas mellékletet egy PDF-fájlba foglalva kérjük feltölteni.
A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:
8.2. Általános nyilatkozat
A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Ha az aláírási címpéldány alapján a cégnevet is ki kell írni, akkor kézzel vagy pecsét formájában rögzíteni szükséges azt is.
Az általános nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz. Az általános nyilatkozat eredeti, papíralapú példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).
Meghatalmazás esetén annak sablonja a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 8.4. pont szerinti aláírás igazolását csatolni szükséges. A meghatalmazás eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf. 70).
8.3. Létesítő okirat
A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabályának, alapító okiratának (egyéb létesítő okiratának) vagy a pályázó székhelye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata, mely tartalmazza a pályázó aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.
8.4. Aláírás igazolás
A pályázó törvényes képviselőjének, illetve az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos, vagy diaszpóra szervezet esetében külképviselet által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta hitelesített másolata, vagy az Általános útmutatóban nevesített szervezetek, személyek által kiadott aláírás igazolás. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a pályázat benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi aláírás igazolást kell benyújtania, kivéve a 8.10. pont szerinti nyilatkozat megtétele esetén.
8.5. Működési igazolás
A pályázó hatósági nyilvántartásról szóló igazolása, vagy az Általános útmutatóban nevesített szervezetek által kiadott igazolás, illetve az annak kiállítására vonatkozó (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a pályázat benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi működési igazolást kell benyújtania. Diaszpóra szervezetek esetében az adott ország magyar külképviselete által kiállított igazolás is elfogadható.
8.6. Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)
A pályázónak a bank által kiállított fizetési számlaszám igazolása, vagy bankszámla kivonata. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a támogatói döntéstől számított 30 napnál nem régebbi, bank által kiállított fizetési számlaszám igazolást (banki igazolást vagy bankszámla kivonatot) kell a NIR-be feltöltenie. A számlaszámot IBAN formátumban kell feltüntetni. Kérjük, minden esetben a számlavezető bank SWIFT kódját igazoló dokumentumot is töltsék fel a NIR-be.
Az Amerikai Egyesült Államokban, vagy Kanadában székhellyel rendelkező szervezetek esetében a banki igazolásnak továbbá tartalmaznia kell az alábbiakat:
Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező pályázók esetében:
- Pályázó neve (angolul)
- Külföldi bank neve, címe
- Számlaszáma az alábbiak szerint:
- routing number
- account number
Kanadai székhellyel rendelkező pályázók esetében:
- pályázó neve (az ország nyelvén)
- Külföldi bank neve, címe
- Számlaszáma az alábbiak szerint:
- routing number
- account number + a 3 karaktert tartalmazó számkód (amely csak Kanadában fordul elő és elengedhetetlen a nemzetközi utaláshoz (pl.: 001 vagy 003)
8.7. Adószám igazolás
A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum.
8.8. Együttműködési megállapodás
A VI. pont szerinti alprogram esetében a pályázatot benyújtó fenntartó szervezetnek szükséges feltöltenie az intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a NIR-be. Erre vonatkozóan a pályázat kiírója nem szab meg formai követelményt.
8.9. Ingatlan dokumentumai
Értéknövelő ingatlan beruházás (kizárólag felújítás) esetén az ingatlanra vonatkozó közhiteles nyilvántartás szerinti tulajdoni lap, valamint - ha nem a pályázó a kizárólagos tulajdonos, akkor - a tulajdonos(ok), tulajdonostárs(ak) hozzájárulásáról szóló nyilatkozat, vagy az ezzel azonos tartalmú szerződés feltöltése szükséges.
Ha nem az érintett ingatlan kizárólagos tulajdonosa a pályázó, akkor az ingatlan hasznosítására vagy használatára vonatkozó (bérleti vagy más) szerződés másolatát kérjük feltölteni.
A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a támogatói döntéstől számított 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot kell benyújtania. Állagmegóvó beruházás esetén nem szükséges a jelen pontban meghatározott dokumentáció benyújtása.
8.10. Adatváltozatlansági nyilatkozat
Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:
- általános nyilatkozat,
- adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületén arról, hogy a) a létesítő okiratban,
b) az aláírás igazolásban,
c) a működési igazolásban,
d) az adószám igazolásban,
e) a fizetési számlaszám igazolásban foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.
Az a)-e) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változás esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.
Az okiratok, igazolások magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein. A dokumentumok tartalmának a valódiságáért a pályázó felel.

9. Hiánypótlás
Hiányosan, illetve nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 7 naptári nap áll rendelkezésre.

10. A pályázat érvénytelensége
A pályázat érvénytelen, ha:
10.1. a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik;
10.2. a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
10.3. a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
10.4. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
10.5. a pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
10.6. a pályázó határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.
11. A pályázatok elbírálásának szempontjai
Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a beérkezett pályázatokat:
11.1. Tartalmi értékelés szempontjai
- A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálják.
- A pályázott program/projekt a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését, erősítését szolgálja (kivéve VI. pont szerinti alprogram).
- A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
11.2. Pénzügyi értékelési szempontok
- A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
- A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
- A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.
További információk az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapján, a hatarontulipalyazatok@bgazrt.hu e-mailcímen, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Általános útmutatóban találhatóak.
A fenti kiírást terjedelmi okok miatt rövidítettük. Az eredeti pályázat a kiíró honlapján megtalálható. (A Szerk.)

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem