Külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatása

Határidő
Érvényes
Pályázhat
magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek

Külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatása


2023. évi Gondoskodó Nemzet Program II.
Külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2023. évi "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja
Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.
Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:
I. Oktatási alprogram
II. Kulturális alprogram
III. Egyházi alprogram
IV. Sport alprogram
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
VI. Diaszpóra alprogram
Az alprogramba történő besorolás alapja a pályázó szervezet által megvalósítandó program, illetve rendezvény típusa, kivéve a VI. Diaszpóra alprogram esetében.

2. A pályázat keretében támogatható célok
I. Oktatási alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program oktatási célú programjainak és rendezvényeinek támogatása
Az alprogram keretében az alábbi célokra nyújtható be pályázat:
- magyar nyelvű köznevelési, oktatási-nevelési programok támogatása;
- magyar nyelvű szakképzéssel összefüggő programok támogatása;
- magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások támogatása;
- konferenciák, tanulmányi versenyek és tematikus táborok támogatása;
- magyar nyelvű szünidei, napközis iskolák programjainak támogatása.

II. Kulturális alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program kulturális célú programjainak és rendezvényeinek támogatása
Az alprogram keretében az alábbi célokra nyújtható be pályázat:
- kulturális és hagyományőrző programok, rendezvények, fesztiválok támogatása;
- szórványprogramok támogatása;
- képzőművészeti és tematikus kiállítások támogatása;
- amatőr és hivatásos színházi, zenei és táncprodukciók támogatása;
- könyvvásár támogatása;
- kézműves foglalkozások, gyermekfoglalkozások megvalósításának támogatása.

III. Egyházi alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program egyházi célú programjainak és rendezvényeinek támogatása
Az alprogram keretében az alábbi célokra nyújtható be pályázat:
- hitéleti, közösségi és szociális programok támogatása;
- egyházi programok és rendezvények megvalósításának támogatása.

IV. Sport alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program sport célú programjainak és rendezvényeinek támogatása
Az alprogram keretében az alábbi célokra nyújtható be pályázat:
- sportesemények, sportrendezvények, sportfesztiválok támogatása;
- sport- és egészségmegőrző programok támogatása;
- sporttáborok, edzőtáborok megvalósításának támogatása.

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program ifjúsági, cserkész, valamint közösségi célú programjainak és rendezvényeinek támogatása
Az alprogram keretében az alábbi célokra nyújtható be pályázat:
- ifjúsági és cserkészközösségek programjainak támogatása, ifjúságot célzó rendezvények megvalósításának támogatása;
- gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása;
- a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő, továbbá szociális, valamint az I-IV. alprogramban meghatározott célokhoz nem kapcsolódó programok támogatása.

VI. Diaszpóra alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program diaszpórában megvalósuló programjainak és rendezvényeinek támogatása
VI. 1. Az alprogram keretében a diaszpórában működő, hazai joga szerint nyilvántartásba vett civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), nonprofit gazdasági társaságok, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények az alábbi célokra nyújthatnak be pályázatot:
- magyar nyelvű oktatási-nevelési programok támogatása;
- konferenciák, tanulmányi versenyek és tematikus táborok támogatása;
- kulturális és hagyományőrző programok, rendezvények, fesztiválok támogatása;
- amatőr és hivatásos színházi, zenei és táncprodukciók támogatása;
- képzőművészeti és tematikus kiállítások támogatása;
- könyvvásár;
- kézműves foglalkozások, gyermekfoglalkozások megvalósításának támogatása;
- hitéleti, közösségi és szociális programok támogatása;
- egyházi programok és rendezvények megvalósításának támogatása;
- sportesemények, sportrendezvények, sportfesztiválok támogatása;
- sport- és egészségmegőrző programok támogatása;
- sporttáborok, edzőtáborok megvalósításának támogatása;
- ifjúsági és cserkészközösségek programjainak támogatása, ifjúságot célzó rendezvények megvalósításának támogatása;
- gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása;
- értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása;
- közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakításával és erősítésével kapcsolatos programok támogatása.
VI. 2. Az alprogram keretében a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák az alábbi célokra nyújthatnak be pályázatot:
- pedagógusok és oktatási szakemberek számára továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása;
- a magyar érettségire és/vagy nyelvvizsgára való felkészítés támogatása;
- anyanyelvi oktatással kapcsolatos programok szervezéséhez való hozzájárulás;
- a hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása;
- tanulmányi utak szervezése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely alól kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram.
A VI. pont szerinti alprogram keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, kivéve a cserkészcsapatot és/vagy hétvégi magyar iskolát fenntartó szervezetek, amelyek szervezetenként maximum három, de intézményenként csak egy pályázatot nyújthatnak be, azzal a feltétellel, hogy a fenntartó szervezet vagy az intézmény létesítő okiratából megállapítható a fenntartásra irányuló jogviszony fennállása, vagy a fenntartó szervezet és az intézmény között együttműködési megállapodás jött létre.
Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2023. évben a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 32/2023. (04.27.) számú határozata alapján Nemzeti Jelentőségű Intézményhez kapcsolódó támogatásban részesült. A Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósításában közreműködő szervezetek az egyes alprogramok keretében benyújthatnak pályázatot.
3.1. Az I-V. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás
3.2. pontjában meghatározott feltételekkel:
- magyar nyelven (is) oktató intézmény, háttérintézmény;
- magyar nyelvű oktatást végző szervezet, kiemelten nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, művészetoktatási intézmény, kollégium, líceum);
- gyógypedagógiai módszertani intézmény;
- korai fejlesztő és gondozó központ;
- logopédiai intézet;
- konduktív pedagógiai intézmény;
- kulturális tevékenységet végző intézmény és szervezet, ideértve a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat, színházakat, szórakoztató intézményeket, azon intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget biztosítanak;
- egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények;
- sporttevékenységet végző intézmény, szervezet, amely létesítő okiratában szerepel sporttal kapcsolatos tevékenység;
- ifjúsági, illetve cserkészszervezet, amely létesítő okirata szerinti tevékenysége alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel, vagy tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek jelentik;
- minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási, kulturális, illetve cserkész tevékenység;
- közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló intézmény, szervezet.
1.2. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az I-V. pont szerinti alprogramok keretében pályázatot nyújthat be a 2020. december 31. előtt bejegyzésre került szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, illetve ukrajnai. (ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) székhelyű:
- civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, a települési, területi és nemzetiségi önkormányzat által alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, egyéb nonprofit szervezet, melyek létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával;
- egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.
1.3. A BGA tv. 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a VI. pont szerinti alprogram keretében pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és ukrajnai székhelyű szervezeteket, ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző, 2020. december 31. előtt bejegyzett (hazai joga szerint nyilvántartásba vett):
- civil szervezet (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezetet is), nonprofit gazdasági társaság, valamint egyéb nonprofit szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával;
- egyházi jogi személy, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.
1.4. A pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot
- politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet;
- gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy;
- egyéni vállalkozó;
- települési, területi és nemzetiségi önkormányzat;
- azon pályázó, aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy nem tett eleget a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) felé fennálló elszámolási, vagy visszafizetési kötelezettségének;
- az a pályázó, amely jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően az Alap terhére kiírt pályázati eljárás vagy a beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit - neki felróható okból - nem teljesítette, ide értve különösen a támogatás támogatási céltól eltérő felhasználását;
- azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
- azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

4. Támogatható kiadások
A pályázat keretében kizárólag az alábbi, a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban - azaz 2023. január 1. és 2023. december 31. között - keletkezett költségek számolhatóak el az Általános útmutató a 2023. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően:
- a program, rendezvény megvalósításával közvetlenül összefüggő kiadások;
- a programhoz, rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díjak;
- a programmal, rendezvénnyel kapcsolatos utazási, szállítási költségek;
- a támogatás legfeljebb negyven százalékáig a program, rendezvény szervezésével összefüggő étkezési költségek;
- a támogatás legfeljebb tíz százalékáig a program, rendezvény kommunikációjával (reklám, média, nyomda) kapcsolatos költségek;
- anyagbeszerzési költségek;
- reprezentációs költségek;
- a program, rendezvény megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés.

5. Nem támogatható kiadások
- egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
- alkohol, dohányáru;
- késedelmi kamat, bírság;
- adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások);
- pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
- visszaigényelhető áfa;
- pályázatírás költségei;
- a támogatandó program, rendezvény megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szakértői és tanácsadói díjak;
- beruházás, felújítás költségei;
- a támogatandó program, rendezvény megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó eszközbeszerzés költségei.

6. Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája
6.1. A teljes támogatási keretösszeg 500 000 000 Ft
6.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 300 000 Ft-1 000 000 Ft
6.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
6.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
6.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
6.6. A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.
6.7. Amennyiben a pályázót a projekt/program megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

7. A pályázatra vonatkozó határidők
7.1. Megvalósítási időszak: 2023. január 1. és 2023. december 31. között
7.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2023. május 4.
7.3. Benyújtási határidő: 2023. június 5. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).
7.4. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

8. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).
8.1. Pályázati adatlap és mellékletei
A pályázati adatlapot kizárólag magyar nyelven, elektronikusan a NIR-ben kell kitölteni, valamint annak mellékleteit kell feltölteni a NIR-be. Több oldalas mellékletet egy PDF-fájlba foglalva kérjük feltölteni.
A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

8.2. Általános nyilatkozat
A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Ha az aláírási címpéldány alapján a cégnevet is ki kell írni, akkor kézzel vagy pecsét formájában rögzíteni szükséges azt is.
Az általános nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz. Az általános nyilatkozat eredeti, papíralapú példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).
Meghatalmazás esetén annak sablonja a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 8.4. pont szerinti aláírás igazolását csatolni szükséges. A meghatalmazás eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).

8.3. Létesítő okirat
A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabályának, alapító okiratának (egyéb létesítő okiratának) vagy a pályázó székhelye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata, mely tartalmazza a pályázó aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

8.4. Aláírás igazolás
A pályázó törvényes képviselőjének, illetve az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos, vagy diaszpóra szervezet esetében külképviselet által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta hitelesített másolata, vagy az Általános útmutatóban nevesített szervezetek, személyek által kiadott aláírás igazolás. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a pályázat benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi aláírás igazolást kell benyújtania, kivéve a 8.9. pont szerinti nyilatkozat megtétele esetén.

8.5. Működési igazolás
A pályázó hatósági nyilvántartásról szóló igazolása, vagy az Általános útmutatóban nevesített szervezetek által kiadott igazolás, illetve az annak kiállítására vonatkozó (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a pályázat benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi működési igazolást kell benyújtania. Diaszpóra szervezetek esetében az adott ország magyar külképviselete által kiállított igazolás is elfogadható.

8.6. Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)
A pályázónak a bank által kiállított fizetési számlaszám igazolása, vagy bankszámla kivonata. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a támogatói döntéstől számított 30 napnál nem régebbi, bank által kiállított fizetési számlaszám igazolást (banki igazolást vagy bankszámla kivonatot) kell a NIR-be feltöltenie.
A számlaszámot IBAN formátumban kell feltüntetni. Kérjük, minden esetben a számlavezető bank SWIFT kódját igazoló dokumentumot is töltsék fel a NIR-be.
Az Amerikai Egyesült Államokban, vagy Kanadában székhellyel rendelkező szervezetek esetében a banki igazolásnak továbbá tartalmaznia kell az alábbiakat:
Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező pályázók esetében:
- Pályázó neve (angolul)
- Külföldi bank neve, címe
- Számlaszáma az alábbiak szerint:
- routing number
- account number
Kanadai székhellyel rendelkező pályázók esetében:
- Pályázó neve (az ország nyelvén)
- Külföldi bank neve, címe
- Számlaszáma az alábbiak szerint:
- routing number
- account number + a 3 karaktert tartalmazó számkód (amely csak Kanadában fordul elő és elengedhetetlen a nemzetközi utaláshoz (pl: 001 vagy 003)

8.7. Adószám igazolás
A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum.

8.8. Együttműködési megállapodás
A VI. pont szerinti alprogram esetében a pályázatot benyújtó fenntartó szervezetnek szükséges feltöltenie az intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a NIR-be. Erre vonatkozóan a pályázat kiírója nem szab meg formai követelményt.

8.9. Adatváltozatlansági nyilatkozat
Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:
- általános nyilatkozat,
- adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületén arról, hogy a) a létesítő okiratban,
b) az aláírás igazolásban,
c) a működési igazolásban,
d) az adószám igazolásban,
e) a fizetési számlaszám igazolásban
foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.

Az a)-e) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változás esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.
Az okiratok, igazolások magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein. A dokumentumok tartalmának a valódiságáért a pályázó felel.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem