Külterületi helyi közutak fejlesztése / VP6-7.2.1.1-21

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
Vidéki térségben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások

Külterületi helyi közutak fejlesztése / VP6-7.2.1.1-21


FELHÍVÁS
Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben
A felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben elhelyezkedő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások1 tulajdonában/vagyonkezelésében álló külterületi helyi közutak fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. A cél elérését a Kormány a vidéki térségekben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 150 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt társadalomfelzárkóztatási célok eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.
A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségekétől. Az itt elhelyezkedő önkormányzatokról (zömében kistelepülések) elmondható, hogy az utóbbi évtizedekben forrás hiányában a külterületi úthálózatok fejlesztését elhalasztották, elsősorban csak kisebb állapot javításokat eszközöltek. Ezért jelentős problémává nőtte ki magát az egyes külterületi közutak jelenlegi állapota, azoknak rossz minősége, esetleges hiánya.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 6-os prioritáshoz3, illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
3Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 milliárd forint.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 170 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben című intézkedése szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30:14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:
a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.
Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több tevékenységre is igényelhető támogatás.
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- Vidéki térségben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások.
Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorcium esetében5 a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az Eljárási törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét arra, hogy többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 30. naptól 2022. november 30. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz: 2021. június 30.-2021. július 13.
Második szakasz: 2021. július 14.-2021. július 27.
Harmadik szakasz: 2021. július 28.-2021. augusztus 31.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 1.-2021. szeptember 30.
Ötödik szakasz: 2021. október 1.-2021. október 28.
Hatodik szakasz: 2021. október 29.-2021. november 30.
Hetedik szakasz: 2021. december 1.-2022. február 28.
Nyolcadik szakasz: 2022. március 1.-2022. május 31.
Kilencedik szakasz: 2022. június 1.-2022. augusztus 31.
Tízedik szakasz: 2022. szeptember 1.-2022. november 30.
A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az adott értékelési határnapig változtatások végezhetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt, az értékelési határnapig végzett utolsó változtatás szerinti adattartalommal kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
A támogatási kérelmet kizárólag a Kincstár http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani, elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
A támogatási kérelem Irányító Hatóság általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az Irányító Hatóság közleményében meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.
5.1 A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás folyósítása az Eljárási törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7211-21-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem