A kiíró átmenetileg FELFÜGGESZTETTE a pályázatot

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel / GINOP-8.4.1/A-17

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
1. természetes személy, 2. társasház, 3. lakásszövetkezet

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel


Azonosító jel: GINOP-8.4.1/A-17
Termékleírás
Hitelprogram keretösszege
105,2 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).
Hitelprogram célja
A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.
Kölcsön típusa
Éven túli lejáratú Kölcsön.
Kölcsönfelvevők köre
Kölcsönfelvevő lehet
1. természetes személy,
2. társasház,
3. lakásszövetkezet
a következő feltételekkel.

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező
i. olyan magyar állampolgár, vagy
ii. legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan1 (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.
Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

TÁRSASHÁZ KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában.
Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)
i. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
ii. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes
i. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy ii. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény (a továbbiakban: lakásszövetkezeti tv.) szerinti lakásszövetkezet az által fenntartott lakóépület vonatkozásában.
A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy - a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben - állandó használatában álló i. önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
ii. önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek
összege eléri vagy meghaladja az összes
i. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
ii. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.
Hitelprogramból kizártak köre

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A) A Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az a természetes személy,
1. akinek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (a központi hitelinformációs rendszer a továbbiakban: KHR) hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött;
2. akinek az igazolt jövedelme - az Adóstársként megjelölt személyek igazolt jövedelmével együtt - nem fedezi a Kölcsön törlesztését;
3. akinek a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
4. aki a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik;
5. akinek vonatkozásában a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezés van folyamatban;
6. akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
7. aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
8. aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
9. aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
10. aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
11. akinek harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
12. aki a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;
13. aki a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A) A Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az a lakásszövetkezet és társasház,
1. amely nem rendelkezik magyar adószámmal;
2. akinek a vállalkozói KHR hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött;
3. amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
4. amely 60 napot meghaladó, adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
5. amely 60 napot meghaladó közüzemidíj-tartozással rendelkezik;
6. amelyben tulajdonihányad- vagy m2-arányosan számolva a 90 napon túli közösköltség-tartozással rendelkezők aránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot;
7. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
8. amely az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
9. amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
10. amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
11. amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
12. amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
13. amelynek harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
14. amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;
15. amely a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
A fentieken kívül a Hitelprogramból hiteligénylőként kizárt az olyan LAKÁSSZÖVETKEZET, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
B) A Hitelprogram alapján nem nyújtható kölcsön(,)
1. az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján potenciálisan gazdaságilag nem életképes projekt finanszírozására;
2. vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozására;
3. nem kizárólagosan természetes személy(ek) tulajdonában álló ingatlan korszerűsítésére;
4. a kölcsönfelvevőtől (ha egyéni vállalkozó, vagy ha egyéni cége van), a kölcsönfelvevő közeli hozzátartozójától, a kölcsönfelvevő vagy valamely közeli hozzátartozójának közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló vállalkozástól történő, valamint mindezen személyek vagy vállalkozások visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzés
4 Azon mértékegységgel (tulajdoni hányad, m2) kell számolni, amelyet a közös költség meghatározásához is használnak.
5. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására (például hitelkiváltás);
6. a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) projekt finanszírozására azzal, hogy több elemből és/vagy több ütemből álló projekt esetén csak olyan projektelem és/vagy projektütem finanszírozható, amely a hiteldöntés napján fizikailag még nem lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem végrehajtott (befejezett);
7. energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz;
8. olyan ingatlan korszerűsítéséhez, amelynek állékonysági problémája van;
9. az olyan, megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer kiépítéséhez, amely esetében szakértői számítások alapján az éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni, éves villamosenergia-igényét;
10. olyan hőtermelő beépítéséhez, amelynek teljesítménye meghaladhatja az épület hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át; ha az épület(rész) hőigényének fedezésére megfelelő teljesítményű hőtermelő nem szerezhető be, vagy nincs forgalomban olyan hőtermelő, amely teljesíti a 110%-os elszámolhatósági határértéket, a beépítendő hőtermelő teljesítménye és az épület(rész) hőigénye közötti lehető legkisebb különbségre kell törekedni - kizárólag ebben az esetben olyan hőtermelő is támogatható, amelynek teljesítménye meghaladja a 110%-os határértéket;
11. olyan ingatlan vonatkozásában,
i. amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy
ii. amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy
iii. amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően nem vette tudomásul;
12. házközponti vagy távfűtéssel rendelkező társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás egyedi fűtésű lakássá történő átalakítására;
13. az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a "Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (3) bekezdése értelmében
a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházáshoz;
b) repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik.

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
B) A Hitelprogram alapján nem nyújtható kölcsön(,)
1. az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján potenciálisan gazdaságilag nem életképes projekt finanszírozására;
2. vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozására;
3. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására (például hitelkiváltás);
4. a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) projekt finanszírozására azzal, hogy több elemből és/vagy több ütemből álló projekt esetén csak olyan projektelem és/vagy projektütem finanszírozható, amely a hiteldöntés napján fizikailag még nem lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem végrehajtott (befejezett);
5. energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz;
6. olyan lakóépület korszerűsítéséhez, amelynek állékonysági problémája van;
7. olyan projekthez, amely nem felel meg az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), valamint a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: MBSZ) előírásainak;
8. az olyan, megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer kiépítéséhez, amely esetében szakértői számítások alapján az éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni, éves villamosenergia-igényét;
9. olyan hőtermelő beépítéséhez, amelynek teljesítménye meghaladhatja az épület hőigénye által indokolt teljesítmény 110%-át; ha az épület(rész) hőigényének fedezésére megfelelő teljesítményű hőtermelő nem szerezhető be, vagy nincs forgalomban olyan hőtermelő, amely teljesíti a 110%-os elszámolhatósági határértéket, a beépítendő hőtermelő teljesítménye és az épület(rész) hőigénye közötti lehető legkisebb különbségre kell törekedni - kizárólag ebben az esetben olyan hőtermelő is támogatható, amelynek teljesítménye meghaladja a 110%-os határértéket;
10. olyan ingatlan vonatkozásában,
i. amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy
ii. amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy
iii. amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően nem vette tudomásul;
11. házközponti vagy távfűtéssel rendelkező társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás egyedi fűtésű lakássá történő átalakítására;
12. távhőrendszerről való leváláshoz kapcsolódó gépészeti korszerűsítéshez;
13. az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (3) bekezdése értelmében
a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházáshoz;
b) repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik.
LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN a fentieken kívül a Hitelprogram alapján nem nyújtható kölcsön visszaigényelhető általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finanszírozására.

TERMÉSZETES SZEMÉLY, TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
C) Az Állami Támogatási szabályok szerinti kizárások
A Hitelprogram Állami támogatást nem tartalmaz tekintettel arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozás a Hitelprogram keretében Kölcsönt nem kaphat, valamint, hogy amennyiben a társasház vagy a lakásszövetkezet hiteligénylő esetében a társasházban vagy a lakásszövetkezetben olyan lakás is található, amelynek (rész)tulajdonosa (lakásszövetkezet esetében a használati jog jogosultja) ilyen vállalkozásnak minősül, a rá eső hitelrész a Hitelprogram keretében nem finanszírozható.
Kölcsön felhasználása
1. A Projektek megvalósítási helye
Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
I. Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);
iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF5 típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):
i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;
ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.
B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek
1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);
3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);
4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).
II. Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése
Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása);
iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag a 4. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):
i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;
ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (az OTSZ-ben ismertetett tűzterjedés elleni gátak szerkezeti kialakítása támogatott költség, a helyi építésügyi hatóság előírásai alapján) (önállóan támogatható tevékenység);
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
4. az épület közös használatú gépészeti rendszereinek (elektromos berendezések és a szellőztető rendszer berendezései) korszerűsítése vagy cseréje (önállóan támogatható tevékenység);
5. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (távfűtéssel vagy házközponti fűtéssel ellátott ingatlan esetében):
i. hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);
iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az 5. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
v. gőz hőhordozó közeg váltása forró vagy meleg vízre (önállóan támogatható tevékenység);
6. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében):
i. hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);
iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag a 6. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
v. távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése (önállóan támogatható tevékenység);
7. meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre (önállóan támogatható tevékenység);
8. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
9. világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):
i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;
ii. meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.
B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek
a. Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):
1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);
2. napelemes rendszer telepítése (HMKE6-méretű, áramtermelés céljából);
3. talajkollektoros, talajszondás, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása alapfűtésre és/vagy használatimelegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
4. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;
b. Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):
1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás céljából);
2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából);
c. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):
1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);
2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából).
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-a-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem