LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása / KAP-RD57-24

Határidő
Érvényes
Pályázhat
A Nemzeti Irányító Hatóság által elismert LEADER Helyi Akciócsoportnak minősülő szervezet

LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása / KAP-RD57-24


A pályázati felhívás címe:
LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása
A pályázati felhívás kódszáma:
KAP-RD57-24

1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST RD57_R15_LDR_77 kódszámú, LEADER stratégiák elkészítése és végrehajtása című beavatkozása szolgál.
Ez a beavatkozás a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervekhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: (EU) 2021/2115 rendelet) 77. számú cikkén alapul.
A felhívás a beavatkozásban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
A felhívás a vidéki térségek és közösségek területileg kiegyensúlyozott fejlesztésében jelentős szerepet vállaló, a vidéki térségekben működő HACS-ok számára biztosít támogatást az IH által véglegesen jóváhagyott HFS-eik végrehajtása, irányítása és értékelése céljából. Jelen felhívás keretében kerülnek meghatározásra a HACS-csal szembeni elvárások és a HACS feladatai a KAP ST időszakában, továbbá a támogatási kérelem alapján létrejött támogatási okiratban kerülnek rögzítésre a HACS működési és fejlesztési forrásai.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag az IH által elismert HACS nyújthat be az alábbi feltételek és a jelen felhívás 3.2.2. pontjának 3. alpontjában foglaltak együttes teljesülése esetén
- rendelkezik a KAP ST alapján kiválasztott és jóváhagyott HFS-sel,
- az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet (a továbbiakban: (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet) I. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: kkv) minősül.

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére, aki/amely:
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, valamint
b) a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott,
állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének.

2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 2024. 04. 23.-2024. 05. 06. között van lehetőség.

2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
A kedvezményezett jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban. Amennyiben a korábbi támogatási kérelmét a kedvezményezett visszavonja, vagy az elutasításra kerül, úgy a kedvezményezett jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására.
Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.

A KAP Vhr. 70. § (1) bekezdése alapján, ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a felhívást lezárhatja, és erről legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját megelőző ötödik napon közleményt tesz közzé hivatalos honlapján, https://kap.mnvh.eu/ oldalon, valamint a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ honlapon. A benyújtási lehetőség lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően a támogató által biztosított elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem