Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

Határidő
Érvényes
Pályázhat
minden, 45 évesnél nem idősebb (1978. január 1. után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével - lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj


Pályázati felhívás
a 2023/2024-es tanévre

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj az 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az ösztöndíj mobilitási célú, teljes időtartama kizárólag külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben tölthető el.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az ösztöndíjra pályázhat minden, 45 évesnél nem idősebb (1978. január 1. után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével - lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét. A korhatár gyermekes pályázó esetén kérelemre, nyilatkozattétel alapján emelhető a gyermek(ek) utáni ellátás (CSED/TGYÁS, GYED, GYES, GYET) folyósításának hosszával.
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban, az alábbi két kategória egyikében lehet:
- posztdoktori kategória (a kiutazás időpontjában már PhD fokozattal rendelkező fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára);
- predoktori kategória, melyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben részt vevő,
Nem pályázhatnak illetve nem jogosultak ösztöndíjra:
- akik lakcímmel rendelkeznek a célországban;
- akiknek munkaviszonyuk van a célországban;
- akik a célországban életvitelszerűen tartózkodnak;
- akik a célországban képzésben vesznek részt;
- akik nem tettek eleget TKA által korábban megítélt ösztöndíjból eredő beszámolási kötelezettségüknek.
Kettős állampolgárságú pályázók az állampolgárságot adó ország irányába csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, ha életvitelszerűen Magyarországon élnek.
Az ösztöndíj indokolt esetben többször is odaítélhető.

IDŐPONT, IDŐTARTAM
Az ösztöndíj időtartama 3-6 hónap. Az időtartam szakmai okokból, munkatervvel különösen indokolt esetben, azonos tanéven belül két részletben is felhasználható a pályázati támogatás felhasználási időtartamán belül.

Felhasználási időszak
Az ösztöndíjas utak 2023. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig tervezhetőek.
Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt felhasználási időszakon belül használható fel, tehát nem halasztható a következő tanévre.
Az ösztöndíj időpontja módosítható
- a felhasználási időszakon belül,
- a fogadó intézménnyel való egyeztetés és egyetértés alapján,
- a Tempus Közalapítvány jóváhagyásával.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. a Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja, eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) vagy ügyfélkapus azonosítással (AVDH), vagy egyéb hivatalos minősített elektronikus aláírással feltöltve;
2. teljes szakmai életrajz magyarul;
3. publikációk jegyzéke magyar nyelven; művészek esetében a munkásságukat bemutató összeállítás. A publikációs jegyzékben külön kell választani a hazai és a külföldi közleményeket - a következő bontásban: szakmai folyóiratban megjelent cikkek, könyvek, konferencia kiadványok, egyéb.
4. a pályázónak a három legjobbnak ítélt publikációja másolatát, amelyekből az egyik külföldi - a művészeknek a három legjobbnak ítélt alkotását bemutató fotót, kritikát, referenciát - is csatolnia a kell a pályázathoz;
5. két szakmailag elismert hazai vagy külföldi ajánló véleménye magyar vagy angol nyelven (eredeti aláírással VAGY ügyfélkapus azonosítással (AVDH), vagy egyéb hivatalos minősített elektronikus aláírással ellátva*, fejléccel és/vagy pecséttel hiteleítve) - az ajánlások nem lehetnek 6 hónapnál régebbiek, és a fogadólevél és az ajánlólevél aláírója nem lehet ugyanaz a személy;
6. részletes munkaterv magyar nyelven (3-15 oldal terjedelemben (lásd a munkaterv sablont itt: (https://tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok)
7. fogadólevél, eredeti aláírással VAGY ügyfélkapus azonosítással (AVDH), vagy egyéb hivatalos minősített elektronikus aláírással ellátva*, utalással a tervezett kutatás témájára és időtartamára. A benyújtott formátum legyen alkalmas a szakmai hitelesség ellenőrzésére, legyen feltüntetve az aláíró személye, funkciója, intézménye, lásd fogadólevél sablon itt: https://tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok;
8. legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum másolata;
9. a kutatás nyelvének megfelelő idegennyelv-tudást igazoló állami nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány, igazolás, azaz a nyelvtudást érdemben alátámasztó irat;
10. érintett pályázó nyilatkozata a gyermek(ek) utáni korhatárkedvezményre való jogosultságról (CSAK korhatárkedvezmény kérelmezése esetén) (lásd az űrlapot itt: (https://tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok);
11. speciális költség igénylése esetén költségterv formanyomtatvány, eredeti aláírással VAGY ügyfélkapus azonosítással (AVDH), vagy egyéb hivatalos minősített elektronikus aláírással ellátva*, (lásd az űrlapot itt: https://tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok).
*A képként beillesztett aláírás nem minősül hivatalos aláírásnak, nem fogadható el.
A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány formailag ellenőrzi. A pályázati határidő után benyújtott pályázatokat automatikusan elutasítjuk.
A TKA hiánypótlásra visszaküldheti a pályázatot. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.
A formailag megfelelt pályázatokat két-két független, külső szakértő értékeli. Az öt szempontra egyenként maximum 10 - összesen 50 - pont , azaz a két szakértőtől összesen 100 pont kapható.
A külső értékelés szempontjai:
- a pályázó szakmai háttere;
- a munkaterv tartalma, minősége;
- a kutatási téma relevanciája;
- a kutatáshoz szükséges nyelvtudás szintje;
- a pályázat összhatása.
A pályázatokról a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma várhatóan 2023 június-júliusában dönt.
A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség.
A pályázati eljárás bárminemű illetéktelen befolyásolása automatikus kizárást eredményez.
A Tempus Közalapítvány írásban értesíti a pályázókat az eredményről, és a nyertesek névsorát, a munkaterv címét és a célországot a www.tka.hu honlapon is közzéteszi.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE
A Tempus Közalapítvány az ösztöndíjas külföldi megélhetéséhez, szállásához, munkájának kiadásaihoz ad anyagi támogatást, és az ösztöndíjas egyszeri oda-vissza útiköltségéhez is hozzájárul útiköltség­átalány formájában. Az alaptámogatás, szállástámogatás és az útiköltség-átalány támogatás összegével tételesen elszámolni nem kell.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Regisztráció után ki kell tölteni az Önéletrajz fület és csatolni a fenti, Pályázati eljárás pont alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az online pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon található (https://tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok).
- Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatok szakmai értékelése az online rendszerben megadott adatok és pályázati dokumentumok alapján történik, ezért kérjük, hogy a rendszerbe mindent (pl. szakmai életrajz, publikációk szkennelt részlete) hiánytalanul töltsön fel. (Az Egyéb dokumentumok mező igény szerint bővíthető.)
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra pályázati fordulónkként egy pályázat nyújtható be. Ha többet nyújt be, a legutolsót tekintjük érvényesnek.
Kettős finanszírozás nem lehetséges, azonos időszakra több TKA által kezelt magyar állami vagy EU-s ösztöndíjat nem használhat fel a pályázó. Egyéb, nem magyar állami vagy nem EU-s kiegészítő jellegű ösztöndíjat azonban az ösztöndíjas igénybe vehet a megpályázott tevékenységre és időtartamra.
Pályázati határidő: 2023. március 2., csütörtök, 23 óra
(online pályázati rendszer zárása)
Technikai segítségnyújtás a beadás napján 17.00 óráig biztosított.

EGYÉB TUDNIVALÓK, BESZÁMOLÓ
A nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány az ösztöndíjas időszak megkezdése előtt szerződést köt az ösztöndíj felhasználásáról. Az ösztöndíjas időszak megkezdése után nem lehetséges szerződéskötés; szerződés nélkül nem jogosult ösztöndíjra.
Az ösztöndíjasnak visszatérését követően egy hónapon belül szakmai beszámolót kell készítenie, és egy, a fogadó intézmény által kiállított időtartam-igazolást kell elküldenie. A nem megfelelő dokumentumok, illetve a benyújtás elmulasztása esetén az ösztöndíjas automatikusan kizárja magát a további pályázati lehetőségekből és a támogatás visszafizetésére kötelezhető.
Ezen túlmenően - felkérés esetén - a Tempus Közalapítvány és vele együttműködésben más tudományos intézetek által szervezett konferencián tartott előadás keretében is be kell számolnia az ösztöndíjas tanulmányút eredményeiről.
A nyertes ösztöndíjasok munkatervének címét, az elnyert támogatás összegét és az ösztöndíjas időszak végén írt szakmai beszámolóját a Tempus Közalapítvány a honlapján megjelenteti.
Ha a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a támogatási döntés szerint meghatározott pályázati időszakban igénybe venni, csak új pályázat benyújtásával tudja azt megpályázni a következő tanévre. Ha már történt ösztöndíjas támogatás-kifizetés, szakmai teljesítés hiányában az Ösztöndíjasnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

PUBLIKÁCIÓK
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden, általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az a magyar állam által finanszírozott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával készült.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MINT JÖVEDELEM
Az ösztöndíj - a jelenleg hatályos jogszabályok alapján - adómentes juttatásnak minősül.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiók: 508.
Web: https://tka.hu/palyazatok/3004/magyar-allami-eotvos-osztondij
E-mail cím:maeo@tpf.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem