Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása / GINOP Plusz-1.1.2-21

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
mikro-, kis- és középvállalkozások

Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása
/ GINOP Plusz-1.1.2-21


1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
azon mikro-, kis- és középvállalkozások:
I. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
II. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
III. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
IV. amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) kettős könyvvitelt vezető, egyéni cégek.

3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 131 Ügyvédi iroda
- 141 Európai részvénytársaság (SE)
- 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- 228 Egyéni cég
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
1. Az "ÁÚF 21-27" "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltak.
Továbbá, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
2. amelynek fejlesztési igénye a Közép-Magyarországi régió területén valósulna meg, Pest megye a felhívás 2. számú melléklete szerinti fejletlenebb településeinek, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu települések kivételével,
3. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
4. amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek,
5. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
6. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
7. amely jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét;
8. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
9. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20, 58.2, 61, 62, 63.1 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
10. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül - azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik5,
11. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. l) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
12. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
13. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
14. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
15. amely vállalkozás, vagy amelynek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
16. amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.
17. amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 6. § (4a) és (4b) bekezdése6 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került.
18. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
19. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
20. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
21. amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
22. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
23. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Csekély összegű támogatás esetén:
24. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.
Regionális beruházási támogatás esetén:
25. amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
26. abban az esetben, ha:
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
27. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
28. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
29. azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
30. már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz
31. ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz;
32. a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez;
33. nem ítélhető meg és nem fizethető ki támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől;
34. nem nyújtható támogatás működési célra.
Képzési támogatás esetén:
35. nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.
1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://mmp.ifka.hu/ weboldalon közzétettek szerint van lehetőség.
A támogatási kérelmet 2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP Plusz-1.1.2-21 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott, de támogatói döntésben még nem részesített támogatási kérelem visszavonását vagy az arra vonatkozó elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus azonosítással (pl. ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
- Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
- A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

3. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?
Főszabályként igen, de a visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. A feltételeket a felhívás 8.3. fejezetben találhatja meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a feltételesen vissza nem térítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul később át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá.

3.2. Mennyi a projekt Unióval elszámolható összköltsége?
A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége22 maximum a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évi éves beszámolója szerinti árbevételének kétszerese, de legfeljebb 5 000 000 000 Ft lehet.

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?
Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 000 000 Ft, maximum 2 500 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-112-21#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem