Megosztod? Mi megy a közösbe, és mire megy a közösből?

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon lakóhellyel rendelkező általános és középiskolás, valamint felsőfokú oktatási intézményben tanuló 10 és 23 év közötti korú, nappali tagozatos diákok, hallgatók

Mi megy a közösbe, és mire megy a közösből?


SSZABÁLYZAT
a „Megosztod? Mi megy a közösbe, és mire megy a közösből?” című pályázathoz
Te megosztanád a barátoddal a zsebpénzed, ha tudnád, hogy arra költi, ami neked is jó?

A szüleid a bevételeik egy részét az állammal osztják meg: ez az adó.

Az állam pedig ebből fedezi például az oktatás, az egészségügy, az úthálózat, a kultúra költségeit,
amelyek nélkül elképzelhetetlenek a hétköznapok.

De vajon miért is kell adót fizetni? Mire megy a közösből?

Gondolkodj rajta, és meséld el másoknak is!
ÖNTSD FORMÁBA, ALKOSS, ÉS PRODUKCIÓDAT KÜLDD EL NEKÜNK!

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE
A „Megosztod? Mi megy a közösbe, és mire megy a közösből?” című pályázat (pályázat) szervezője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV, Szervező). Székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

2. A PÁLYÁZATBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A pályázatban azok a Magyarországon lakóhellyel rendelkező általános és középiskolás, valamint felsőfokú oktatási intézményben tanuló 10 és 23 év közötti korú, nappali tagozatos diákok, hallgatók vehetnek részt (Pályázó), akik az 1. számú melléklettel nyilatkoznak tanulói, hallgatói jogviszonyukról.
A nagykorú, cselekvőképes személy önállóan, míg a kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes (nem cselekvőképes) személy helyett nevében és képviseletében a törvényes képviselője teszi a pályázat során a nyilatkozatokat (Pályázó és törvényes képviselője együtt: Pályázó). Az életkornál a pályázat benyújtásának időpontjában betöltött életévek számítanak.
Különdíjra jogosult az az oktatási intézmény, amelynek legtöbb tanulója, hallgatója nyújt be érvényes pályázatot.
A pályamű benyújtása egyúttal a Szabályzat feltételeinek elfogadását is jelenti.

3. A PÁLYÁZATBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A pályázatban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai; a bíráló bizottság tagjai, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részvételét a Szervező kizárja.

4. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA
A pályázat 2023. szeptember 26-tól 2023. november 30-án 23 óra 59 percig tart.

5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE
A pályázaton mindenki egyénileg, a pályázati kiírásban szereplő kategóriánként egy, teljes egészében saját maga által készített, más személy szerzői jogait nem sértő pályaművel vehet részt. A Szervező a mesterséges intelligencia segítségével készült pályaműveket a pályázatból kizárja.
A nem digitális alkotások A/4-es vagy A/3-as méretben, bármilyen szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek. A digitális technikával készült pályaművek külön kategóriát képeznek.
5.1 Pályázati kiírás
Megosztod?
Mi megy a közösbe, és mire megy a közösből?
Te megosztanád a barátoddal a zsebpénzed, ha tudnád, hogy arra költi, ami neked is jó?
A szüleid a bevételeik egy részét az állammal osztják meg: ez az adó.
Az állam pedig ebből fedezi például az oktatás, az egészségügy, az úthálózat, a kultúra költségeit, amelyek nélkül elképzelhetetlenek a hétköznapok.
De vajon miért is kell adót fizetni? Mire megy a közösből?
Gondolkodj rajta, és meséld el másoknak is!
ÖNTSD FORMÁBA, ALKOSS, ÉS PRODUKCIÓDAT KÜLDD EL NEKÜNK!

5.2 . Pályázati kategóriák, különdíj
1. adózási témájú rajz, festmény, fotó, kollázs, képregény, Instagram-story és -fotó: 10-től 23 éves korig
2. adózási témájú videó, TikTok-videó, rajzfilm: 13-tól 23 éves korig
3. adózási témájú mobilapplikáció vagy online játék: 13-től 23 éves korig
4. különdíj: az a tanintézmény, melynek legtöbb tanulója, hallgatója nyújt be érvényes pályázatot

5.3 Pályaművek benyújtásának módja
A pályaműveket kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, a pályázat weboldalán: a www.adotudatossagipalyazat.hu címen. A hagyományos technikával készült pályamunkákat is csak digitalizálva (szkennelve, fotózva) lehet beküldeni, a pályázat csak így érvényes.
Az oldalon először regisztrálni szükséges, ahol a következőket kell megadni:
- a Pályázó nevét, életkorát, e-mail-címét, telefonszámát, levelezési címét, iskolája megnevezését, címét,
- a pályamű címét, a választott kategóriát, a pályázati témát,
- 18 éven aluli Pályázónál a szülő/törvényes képviselő nevét, telefonszámát, e-mail-
címét, levelezési címét.
A nevezéshez minden esetben el kell fogadni a Szabályzatot, és meg kell adni az adatkezelési hozzájárulást.
A pályaművek feltölthető formátuma és mérete:
- Rajz, festmény, fotó, kollázs, képregény, Instagram-fotó: jpg-formátumban, pdf- formátumban, maximum 10 megabyte méretig.
- Videó, TikTok-videó, rajzfilm, Instagram-story: mp4-formátumban, maximum 50 megabyte-ig.
- Online játék: link (url).
- Applikáció: link az Alkalmazásboltra.
Ezzel egy időben kell feltölteni minden szükséges nyilatkozatot is - tanulói, hallgatói nyilatkozat, harmadik személy hozzájárulása. A nyilatkozatokat az erre jogosultnak alá kell írnia.
A nyertes pályázatokat a Szervező eredeti formában is bekérheti, ilyenkor a Szervező keresi meg a Pályázót az egyeztetésre.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket a Szervező nem fogadja el, erről értesítést küld a megadott e-mail-címre.

5.4 A pályaművön szereplő természetes személyek hozzájárulása
Ha a pályaművön természetes személy képmása látható (kivéve a nyilvános helyen készült tömegfelvételeket), a Pályázó köteles az érintett (nem cselekvőképes érintettnél törvényes képviselője) írásbeli hozzájárulását kérni a felhasználáshoz a Szabályzat 2. számú mellékletével.
A hozzájárulást szkennelve kell feltölteni a pályázati oldalra. Ha a Pályázó nem küldi meg valamennyi érintett hozzájárulását, erről a Szervező értesíti, és kéri annak pótlását. Ha a pályázati határidő lejártáig a Pályázó nem tesz eleget a kérésnek, akkor a pályázat nem érvényes.

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A pályázat benyújtásakor kért személyes adatok:
- a Pályázó neve, életkora, e-mail-címe, telefonszáma, levelezési címe,
- nem cselekvőképes Pályázónál a szülő/törvényes képviselő neve, telefonszáma, e-mail- címe, levelezési címe.
Az adatok hitelességéért a Pályázó felelős, a helytelen, megtévesztő adatok miatt a Pályázó a versenyből kizárható.
A nevezéshez minden esetben el kell fogadni a Szabályzatot.
A pályázat weboldalán linkelt - és a Szabályzat 3. számú mellékletében található - adatkezelési tájékoztatót már a jelentkezést megelőzően elérhetővé kell tenni. A tájékoztató tartalmának megismerését a „Hozzájárulok az adatkezeléshez” jelölőnégyzettel kell igazolni. A pályázat enélkül nem küldhető be.
A pályázatban a részvételhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó a pályázat elküldésével, valamint az adatai kezeléséhez való hozzájárulásával belegyezik abba, hogy személyes adatai a Szervező mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a pályázattal összefüggésben annak időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje.
A Pályázó személyes adatai egyéb célokra (például közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenységre) nem használhatók.
A Pályázó adatainak kezelését, feldolgozását a Szervező végzi.
A Szervező a Pályázó adatait a nyeremények átvétele után, de legkésőbb 90 nappal a nyertesek kiválasztását követően törli.
A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy díjazása esetén nevét, alkotását és lakcímét - kizárólag a település közigazgatási megnevezésével - a Szervező nyilvánosságra hozza; továbbá, hogy részt vesz a Szervező által bonyolított médiainterjún, valamint a róla készített hang-, videófelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatja promóciós célokra.
A nyertes képmásának és adatainak felhasználási jogalapjai:
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
- a Ptk.
A Szervező - az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint - biztosítja a Pályázó részére a személyes adataival kapcsolatos jogai gyakorlását. Így lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről: kérheti azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, illetve tiltakozhat a saját, vagy az általa képviselt személy személyes adatainak kezelése ellen.
Ha a Pályázó él a fenti jogaival, a Szervezőnek a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül tájékoztatnia kell a Pályázót intézkedéseiről.
A Pályázó a személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával fordulhat:
- a Szervezőhöz (a ki.sztf@nav.gov.hu e-mail-címen), illetve
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (részletek az adatvédelmi hatósági eljárásról itt érhetőek el).
A személyes adatok jogellenes kezelésekor a Pályázó polgári pert kezdeményezhet a Szervező ellen, melyet a Pályázó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél lehet megindítani (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége itt található).

7. A PÁLYAMŰVEK FELHASZNÁLÁSA
A Pályázó, részvételével lemond pályaműve szerzői jogairól a NAV javára, és hozzájárul ahhoz, hogy alkotását a Szervező illusztrációs célokra honlapján, valamint különböző internetes és nyomtatott anyagainak készítéséhez, határozatlan ideig a verseny lezárása után is felhasználja.

8. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
A beküldött műveket a pályázati határidő lejárta után egy többtagú bizottság bírálja el.
A bizottság a NAV vezetőiből, munkatársaiból és meghívott külső szakértőből áll, akik az 1-3. kategóriában 3-3 alkotást választanak ki, míg a 4. kategóriában az az iskola a nyertes, amelynek legtöbb tanulója, hallgatója nyújt be érvényes pályázatot.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az egyes helyezésekben nem hirdet nyertest, és a nevezők számának és a pályamunkák minőségének függvényében több, kisebb értékű vagy kevesebb, de nagyobb értékű díjat oszt ki.
Az eredményhirdetésre 2023. december 14-én kerül sor, amelynek részleteiről az érintetteket a Szervező értesíti.

9. NYEREMÉNYEK
1. kategória - adózási témájú rajz, vagy festmény, vagy fotó, vagy kollázs, vagy képregény, vagy Instagram-story, -fotó:
1. hely 150 000 forint értékben,
2. hely 100 000 forint értékben,
3. hely 50 000 forint értékben vásárlási utalvány.
2. kategória - adózási témájú videó, TikTok-videó, rajzfilm:
1. hely 250 000 forint értékben,
2. hely 180 000 forint értékben,
3. hely 100 000 forint értékben vásárlási utalvány.
3. kategória - adózási témájú mobilapplikáció vagy online játék:
1. hely 400 000 forint értékben,
2. hely 250 000 forint értékben,
3. hely 150 000 forint értékben vásárlási utalvány.
4. kategória - adótudatos iskola: egyetlen nyertesnek 500 000 forint értékben vásárlási utalvány.

10. A NYERTESEK
A Szervező a nyerteseket a pályázatok elbírálása után e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.
Ha a nyertes a nyereményét nem tudja átvenni a díjátadó ünnepségen, azt az eredményhirdetést követő 30 napon belül teheti meg munkanapokon: hétfőtől csütörtökig 8 óra és 17 óra között, pénteki napokon 8 óra és 14 óra között. A nyereményt az előre egyeztetett időpontban lehet átvenni a Szervező székhelyén, vagy a nem budapesti nyertesnek a lakóhelye szerint illetékes NAV-igazgatóságon.
Ha a Pályázó nem működik együtt annak érdekében, hogy a Szervező a nyereményét legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül átadhassa, ezért a Szervező nem vonható felelősségre.
A Szervező a nyeremény átadása előtt - kétség esetén - meggyőződhet a Pályázó nyilatkozataiban foglaltak valós voltáról.

11. ADÓZÁS
A nyertesnek a nyeremény után nem kell személyi jövedelemadót és egyéb járulékokat fizetnie.

12. INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL
A Pályázatról részletes információk a www.adotudatossagipalyazat.hu oldalon érhetők el. A pályázatról és szabályairól kérdéseket feltenni az adotudatossag palyazat@nav.gov.hu e-mailcímen lehet.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavonja indoklás nélkül, továbbá, hogy a Szabályzatot vagy magát a pályázatot utólag kiegészítse, módosítsa, kizárólag úgy, hogy a pályázat feltételei a Pályázók számára kedvezőbbek legyenek.
A Pályázók a nyereménnyel kapcsolatos kérdésekkel, panaszokkal kizárólag a Szervezőhöz fordulhatnak, írásban.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem