Méh állatjóléti támogatás

Határidő
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
mezőgazdasági termelők

FELHÍVÁS
Az állatjóléti intézkedések megvalósítására
A Felhívás címe:

Méh állatjóléti támogatás

A Felhívás kódszáma:
VP3-14.1.2-22
Magyarország Kormányának Felhívása a mezőgazdasági termelők részére az állatjóléttel kapcsolatban biztosított kifizetések érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az állatjóléti kötelezettségeket vállaló mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő támogatás igénylőt normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó méhészek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hozzáadott érték növelése (a méhészet fejlesztése a cél azáltal, hogy a méhek javát szolgáló szigorú előírásokat teljesítsék a gazdálkodók) céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A felhívás a méhcsaládok ökoszisztéma-szolgáltató képességének fejlesztését célozza meg azáltal, hogy támogatást nyújt a méhek jólétét szolgáló higiéniai, állatvédelmi körülmények, feltételek biztosításához. A méhcsaládok egészsége, kiegyensúlyozott fejlődése, avagy nyugalma elősegítésével a méhcsalád jobban ellenállhat a betegségeknek, így az egészséges méhcsalád ökoszisztéma-szolgáltatása is fokozható.
Ennek érdekében az Európai Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat.
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet előírásain túlmutató, a méhészet számára kialakított állatjóléti követelmények teljesítését vállalhatják a támogatást igénylők.
A méh állatjóléti támogatás 2,5 éven keresztül nyújtott kompenzációs támogatás (méhcsaládonként - melyek 0,2 állategységnek /ÁE/ felelnek meg - kalkulált összeggel). Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a méhészetek hatékonyságának további növelésére.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3A vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
3A: Az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba, a minőségrendszerek a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, a termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén.
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
Jelen Felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7500 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1248/2016. (V.18.) kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A támogatás igénybevételének a feltétele, a támogatott tevékenységekkel együtt járó kötelezettségek mindegyikének betartása.
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
1. A támogatást igénylő által tartott és a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet - azaz a Tenyészet Információs Rendszer (továbbiakban TIR) - szerint nyilvántartott méhcsaládok után 2,5 éven keresztül, a kötelezettség vállalási időszak végéig, azaz 2024. december 31-ig terjedő időszak tekintetében, méhcsaládonként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben a méhész e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és annak eleget tesz.
2. Támogatott tevékenység:
Méhcsaládonként évente egy alkalommal 4 kg méz visszahagyása

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási törvény 2007. évi XVIII. törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55.§-ában foglaltakra, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (19) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50.§-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki megfelel a 3.4.1.1.
Műszaki és szakmai elvárások I. A támogathatóság feltételei 1.) pontjában foglalt elvárásoknak.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor
nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány - a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján - előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF kizáró okok listája című részben foglaltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
2022. június 20. és 2022. július 19. között.
2. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
3. A támogatási kérelmen az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:
a) ügyfél-azonosító adatok,
b) a tenyészetet azonosító adatok,
c) méhcsaládok száma, melyre a támogatás igénylésre kerül,
d) a többletpont beszámításhoz szükséges információk.
4. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

5. Forráskimerülés esetén az IH vezetője külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

6. A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.

7. A támogatási kérelem, valamint kifizetési igénylés meghatalmazott általi benyújtásának szabályait az ÁÚF tartalmazza
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1412-22-mh-llatjlti-tmogats-1#
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem