Minősített Közművelődési Intézmény Cím

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó - intézmény

Minősített Közművelődési Intézmény Cím


Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázata a
2022. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére
A "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
A "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerését igazoló okiratot az emberi erőforrások minisztere 2023 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.
A cím viselésére három évig jogosult az intézmény, a tényt jogosult dokumentumain is feltüntetni.

A pályázat célja
A pályázat célja - a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" és a "Közművelődési Minőség Díj" adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján - a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2021. január 1-jétől elért eredmény elismerése.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarország területén működő, közművelődési feladatokat ellátó - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó - intézmény.

A pályázat elbírálásának szempontjai
- A pályázati anyag határidőre történő beérkezése.
- A pályázó jogosultsági megfelelése.
- A pályázat formai megfelelése.
- Az intézményi önértékelés követelményeinek teljesülése:
- az intézmény által végzett valamennyi közművelődési tevékenység megfelel a közművelődési feladatellátásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi követelményeknek a Nyilatkozat a közművelődési intézmény működését szabályozó dokumentumokról című fejezetben nincs nemleges válasz);
- az intézmény legalább 30%-os eredményt ért el a vezetés, a stratégiai tervezés, valamint az emberi erőforrások menedzselése területén (A szervezeti adottságok értékelése).
- az intézmény által végzett valamennyi tevékenységi forma megfelel az alapkövetelményeknek, a Nyilatkozat a közművelődési intézmény végzett tevékenységeinek működéséről című táblázatban nincs nemleges válasz;
- az intézmény által végzett valamennyi tevékenységi formára vonatkozóan a Nyilatkozat a végzett tevékenységek dokumentációjáról és a Nyilatkozat a végzett tevékenységek indikátorairól táblázatokban nemleges válasz csak a megjelölt esetekben adható;
- az intézmény által végzett adott tevékenységi formára vonatkozó Nyilatkozat az alapkövetelmények teljesítéséről táblázatban nemleges válasz csak a megjelölt esetekben adható;
- valamennyi pályázott tevékenységi formában érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek (partnerközpontúság, tanulás/benchmarking és a folyamatos fejlesztés). Az intézmény azon tevékenységi formával pályázhat a Címre, amelynél az önértékelés során legalább 60%-os eredményt ért el;
- valamennyi végzett tevékenységi forma önértékelése eléri a 30%-ot.

A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat a Nemzeti Művelődési Intézet a Szakmai Minősítő Testület közreműködésével látja el.
A Nemzeti Művelődési Intézet www.nmi.hu honlapján a pályázat teljes dokumentációja elérhető.
Felvilágosítás kérhető:
Erdélyi Erzsébet, mobil: 06 20 282-7996, e-mail: erdelyi.erzsebet@nmi.hu

A pályázat benyújtásának feltételei
Jelentkezés
A pályázati szándékot a Jelentkezési lap kitöltésével és a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolatával - legkésőbb a pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelenését követő 30 napon belüli dátummal - kell jelezni a Szakmai Minősítő Testületnek címzett levélben.
A levelet a titkarsag@nmi.hu e-mailcímre kell küldeni.
A minősítési eljárásért fizetendő díj összege a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse, azaz 100 000 Ft, melyet a Nemzeti Művelődési Intézet OTP 11732071-21139730-00000000 számlaszámára kell átutalni. A díj tartalmazza intézményenként egy fő részvételét a pályázat benyújtására felkészítő képzésen, valamint konzultációs lehetőséget a pályázat beadásáig.
Azoknak az intézményeknek, melyek a jelentkezési lapon jelezték részvételi szándékukat a pályázati felkészítő képzésen, a Nemzeti Művelődési Intézet egynapos felkészítő képzést tart, melynek idejéről és helyéről a jelentkezőket értesíti.

Pályázat benyújtása
- A pályázatot PDF és Word formátumban a titkarsag@nmi.hu címre kell beküldeni. A pályázat beküldési határideje 2022. augusztus 31. 24.00 óra. Az elektronikusan beküldött dokumentumok eltérése esetén a Szakmai Minősítő Testület a PDF formátumot tekinti hitelesnek.
- A pályázat véglegesen mentett formátumát nyomtatva, összefűzve, egy példányban, postai úton kell benyújtani - a Szakmai Minősítő Testületnek címzett - a Nemzeti Művelődési Intézet postacímére (6065 Lakitelek, Pf. 53.) küldött levélben.

A borítékon fel kell tüntetni: "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" pályázat 2022.

A pályázat postára adásának határideje: 2022. augusztus 31.
Az adathordozók közötti eltérés esetén a Szakmai Minősítő Testület a nyomtatott példányt tekinti hitelesnek.
A pályázat beadását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A pályázat visszavonása
Annak a pályázó intézménynek, amelynek a pályázatát formailag és tartalmilag a Szakmai Minősítő Testület elfogadta, de a helyszíni szemlét megelőzően 30 nappal pályázatát visszavonja, a minősítés díjának 75%-át a Nemzeti Művelődési Intézet visszautalja.
A pályázat befogadásáról, a pályázat érvénytelenségéről, valamint a befogadott pályázatok helyszíni szemléjének időpontjáról a pályázó intézmények a helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesítést kapnak.

A pályázatok érvénytelensége
Érvénytelen a pályázat, ha
- a Jelentkezési lap beküldési dátuma a pályázat megjelenését követő 30 napon túli;
- hiányzik a minősítési eljárásért fizetendő díj befizetését igazoló bizonylat másolata;
- a pályázó nem jogosult a pályázaton való részvételre;
- a pályázat formai nemmegfelelősége;
- az intézményi önértékelés eredménye nem felel meg a pályázati kiírási feltételeknek;
- a pályázati dokumentáció postára adásának időpontja későbbi, mint 2022. augusztus 31.;
- az elektronikus úton benyújtott pályázat PDF és Word formátumú dokumentumok 2022. augusztus 31. 24.00 óráig nem érkeztek be;
- a pályázat nem tartalmaz minden kötelezően előírt dokumentumot;
- a kinyomtatott pályázat nem fűzött formában került feladásra.

Az érvénytelen pályázatot benyújtó intézményeket a Szakmai Minősítő Testület a pályázatból kizárja, amelyről értesítést küld.
A pályázatból való kizárás esetén az intézmény számára a minősítési díj 50%-a kerül visszafizetésre.

A befogadott pályázatok értékelésének folyamata
Helyszíni szemle
A helyszíni szemle célja a pályázatban bemutatott intézményi önértékelési adatok megalapozottságának ellenőrzése, a minősítési követelmények teljesítésének értékelése, a pályázott tevékenységi formák keretében modellértékűnek tekinthető módszerek, eljárások feltárása.
A Szakmai Minősítő Testület dönt az értékelő szakértők felkéréséről.
A helyszíni szemléről "Értékelő jelentés" készül, amely javaslatot tartalmaz a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" odaítélésére, vagy a pályázat elutasítására.
A pályázónak a szemle lefolytatásával kapcsolatban nincsenek költségei.

Értékelés
A Szakmai Minősítő Testület, az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve, tárgy év december 15-éig javaslatot tesz az emberi erőforrások miniszterének a Cím viselésére jogosult intézményekre.

Döntés
Az emberi erőforrások minisztere a Szakmai Minősítő Testület előterjesztése alapján dönt a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" odaítéléséről.

A "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" visszavonása
Amennyiben a Minősített Közművelődési Intézmény Címet elnyert intézményeknél, a Cím odaítélését követő két évben végzett ismételt helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak, a Szakmai Minősítő Testület javaslatot tehet az emberi erőforrások miniszterének a Cím visszavonására [10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 10. §].
https://kormany.hu/dokumentumtar?limit_rows_on_page=8&limit_page=2
palyazati-felhivas-minositett-kozmuvelodesi-intezmeny-cimre-2022_20220320_2019.zip
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem