MOL - Új Európa Alapítvány Tehetségtámogató program - Művészet-tudomány kategória

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- egyéni pályázatot nyújthatnak be, akik o rendelkeznek magyar állampolgársággal, állandó magyarországi lakóhellyel és magyarországi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal; o 10. életévüket legalább a jelen pályázat kiírásának évében (2023) betöltik vagy 15. életévüket legfeljebb 2023-ban töltik be. - csoportos pályázatot nyújthatnak be iskolai csapatok, csoportok (pl. színjátszó-kör, kórus, tudományos vetélkedősorozaton induló csapat, állandó szakköri csoport stb., akik közösen elért versenyeredményekkel rendelkeznek. Egyéni eredményeket nem tudunk csapatpályázatnál elfogadni!). o rendelkeznek magyar állampolgársággal, állandó magyarországi lakóhellyel és magyarországi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal; o 10. életévüket legalább a jelen pályázat kiírásának évében (2023) betöltik vagy 15. életévüket legfeljebb 2023-ban töltik be

MOL - Új Európa Alapítvány Tehetségtámogató program
- Művészet-tudomány kategória


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MOL-ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM 2023
Művészet-tudomány kategória 2023.

A MOL - Új Európa Alapítvány (a továbbiakban: "Alapítvány") a közfeladatai, illetve közérdekű céljainak hatékony megvalósítása során kiemelten fontosnak tartja a jogszabályban, illetve az Alapítvány alapító okiratában és támogatási politikájában meghatározott célokhoz kapcsolódóan a tehetséggondozást, a kiemelkedően tehetséges gyermekek, fiatalok támogatását, munkájuk elismerését a tudomány és a művészet területén és ezekhez kapcsolódóan a tehetséggondozási tevékenységek támogatását. Az Alapítvány a nemzet értékei és a nemzeti felemelkedés zálogaként tartja számon az oktatás és a tehetséggondozás hagyományait, amely ötvözi a jelen kor elvárásait a jövő lehetőségeivel, minőségi fejlődést biztosítva ezzel a felnövekvő nemzedékek számára.

1. A pályázat célja
A fentiekre tekintettel az Alapítvány - mint a pályázat kiírója és lebonyolítója - 2023. évben országos, nyílt pályázatot hirdet 10-15 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, akik/amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükségük.

2. A támogatás formája
Egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

3. A támogatási kategóriák
Pályázni az alábbi célokra lehet:
A. kategória: Tandíj, ösztöndíj, tanfolyam, kurzus stb. díjára, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, szakmai fejlődést segíti.
B. kategória: Eszközvásárlásra, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, a szakmai fejlődést segíti (művészeti eszközök, kellékek, hangszerek, kották, tudományos eszközök, szakkönyvek stb.)
C. kategória: Útiköltség-térítéshez, amely segíti a pályázók eljutását a hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, valamint az azokra felkészítő szakkörökre, táborokba (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj, részvételi díj stb.)
D. kategória: Egyéb, pályafutáshoz kapcsolódó költségek, amelyek az A és B kategóriába nem férnek bele, de a pályázókat segítik a színvonalas és tartósan jó eredmények elérésében (pl. tanár óradíj, pályabérlet stb.).
Egy pályázó csak egy kategóriában (A vagy B vagy C vagy D) nyújthat be pályázatot!

4. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a jelen pontban felsorolt mellékletek hiánytalan kitöltésével és csatolásával lehet benyújtani az Alapítvány tehtam@molujeuropaalapitvany.hu címére. Kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai hibásnak minősül a pályázat):
- Pályázati adatlap egyéni / csoportos
- tervezett tanfolyamok, kurzusok stb. költségtervvel és pénzügyi tervvel (A kategória) vagy érvényes árajánlatok a beszerezni kívánt eszközökről költségtervvel és pénzügyi tervvel (B kategória) vagy a tervezett versenyek, mesterkurzusok, fellépések, kiállítások ütemezése költségvetéssel és pénzügyi tervvel (C kategória) vagy egyéb kiadások tervezett részletes költségvetése és pénzügyi terve (D kategória)
- Nyilatkozat támogatási kérelemhez
- Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
- A felkészítő tanár támogató nyilatkozata
- a pályázó elmúlt 2 tanévben (2020-21 és 2021-22) elért eredményeinek dokumentációja (oklevelek másolatai vagy hivatalos internetes eredménylisták; ehhez a melléklethez nincs formanyomtatvány)
- Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról

A leadott pályázati dokumentációk tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat.

5. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg
A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg, mely a beérkezett pályázatok fényében az Alapítvány kuratóriuma döntésének megfelelő mértékben kerül kiosztásra: 25 millió forint.
Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályázatok fényében dönt a keretösszeg teljes körű felhasználásról vagy módosításáról és az egyes támogatások mértékéről.

6. A pályázat benyújtására jogosultak
Kik pályázhatnak?
Egy pályázó az alábbi kategóriák egyikében pályázhat csak (vagy egyéni vagy csoportos kategóriában).
- egyéni pályázatot nyújthatnak be, akik
o rendelkeznek magyar állampolgársággal, állandó magyarországi lakóhellyel és magyarországi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal;
o 10. életévüket legalább a jelen pályázat kiírásának évében (2023) betöltik vagy 15. életévüket legfeljebb 2023-ban töltik be.
- csoportos pályázatot nyújthatnak be iskolai csapatok, csoportok (pl. színjátszó-kör, kórus, tudományos vetélkedősorozaton induló csapat, állandó szakköri csoport stb., akik közösen elért versenyeredményekkel rendelkeznek. Egyéni eredményeket nem tudunk csapatpályázatnál elfogadni!).
o rendelkeznek magyar állampolgársággal, állandó magyarországi lakóhellyel és magyarországi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal;
o 10. életévüket legalább a jelen pályázat kiírásának évében (2023) betöltik vagy 15. életévüket legfeljebb 2023-ban töltik be.
Csoportos pályázat esetén, amennyiben a csoport nem rendelkezik jogi személyiséggel, úgy a pályázati adatlap 3. pontjában a szerződéskötő fél adatainál a támogatást befogadó szervezet (pl.: iskola/fenntartó) adatait is megadni szükséges.

A 14. életévét be nem töltött pályázó nevében a törvényes képviselője járhat el. A 14. életévét betöltött (de 18. életévét be nem töltött) pályázó pályázatának érvényességi feltétele a törvényes képviselő hozzájárulása a pályázat benyújtásához. A törvényes képviselő a hozzájárulást a pályázati űrlap aláírásával adhatja meg.

7. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtási határideje: 2023. június 16. 23.59

8. A pályázatok elbírálása, döntés és a pályázók értesítése
A pályázati támogatásokról a végső döntést az Alapítvány Kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2023. szeptember végéig. Az eredményről minden pályázót emailben értesítünk.

9. A támogatás finanszírozási módja, felhasználása, elszámolása, módosítási kérelem
A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződést köt. A támogatást teljes előfinanszírozás formájában nyújtja az Alapítvány.
Az elszámolás teljesítése:
A Támogatott a felhasználási időszak utolsó napját követő 30 naptári napon belül köteles a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást benyújtani a Támogató részére. Az elszámolási dokumentáció részét az alábbi dokumentumok képezik, melyek a szerződéskötés alkalmával kerülnek kiküldésre:
- Számlaösszesítő sablon
- Nyilatkozat támogatás felhasználásáról
- Költségelszámolás sablon
Az elszámolási dokumentáció részét képező további dokumentumok:
- Szöveges, képes beszámoló
- Záradékolt, szkennelt számlák (lehetőség szerint egy pdf dokumentumban, megfelelő sorszámozás szerint összeállítva)
- Kifizetést igazoló banki kivonatok

Módosítási kérelem:
Amennyiben bármilyen okból szükségessé válik a költségvetés módosítása, kérjük, hogy erről előzetesen minden esetben egyeztessenek a lent megadott e-mailcímen keresztül, legkésőbb a támogatási időszak végéig. Költségvetési összessítősorok között (számozott-színes sorok) legfeljebb egyszer, 10%-ig lehetséges átcsoportosítás igénylése, mely módosítási igény okáról részletes indoklást kell benyújtani emailben. Ha a költségmódosítás elfogadásra kerül az Alapítvány által, akkor ez tekintendő végleges költségvetésnek, melyhez a későbbiekben az elszámolás benyújtása szükséges.
Minden esetben kérjük, hogy az eredeti pályázatban vagy az elfogadott módosított költségvetésben meghatározott tételeknek megfelelő elszámolást nyújtsák be. Azon tételeknél, ahol ez releváns, kérjük, adják meg a költségek bontását (pl. szállás vagy étkezési költségeknél a nap/fő összegeket!)
Amennyiben nem kerül elköltésre és elszámolásra a teljes folyósított összeg, abban az esetben a Pályázó köteles az Alapítvány számlájára visszautalni a fel nem használt támogatást.
A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2023. október 2.-2024. július 31.

10. A pályázati kiírás, információkérés
A pályázati információk elérhetőek a www.molujeuropaalapitvany.hu oldalon.
A pályázattal kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségen keresztül kérhető: tehtam@molujeuropaalapitvany.hu
https://molujeuropaalapitvany.hu/cikk/tehetsegtamogato-program-2023-muveszet-tudomany-10-15-eveseknek

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem