Munkásszállások a versenyszférában

Határidő
Érvényes
Kategória
Pályázhat
Pályázhat
gazdasági társaság

Munkásszállások a versenyszférában


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"MUNKÁSSZÁLLÁSOK A VERSENYSZFÉRÁBAN"
ELNEVEZÉSŰ MUNKAERŐPIACI PROGRAM
KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL
(Pályázati azonosító: MKSZ-VSZ)
1. A támogatás feltételrendszere
A támogatást a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által alapított közhasznú szervezet nyújtja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján e célra biztosított forrás terhére.
A "Munkásszállások a versenyszférában" elnevezésű program kiírását az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) valósítja meg pályázati eljárás keretében.
1.1 Pályázók köre
A gazdasági társaság fogalmát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyv, Harmadik rész, X. cím 3:88. §-a határozza meg. A Ptk. 3:89. § (1) bekezdés alapján gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható.
Gazdasági társaság részére támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő gazdasági társaság legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkezik, és a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkozatott.
Ha a vállalkozás vállalatcsoport részeként tevékenykedik, akkor a foglalkoztatotti létszám meghatározása során a kapcsolt- és partnervállalkozásokkal egybeszámított foglalkoztatotti létszámot szükséges figyelembe venni. A foglalkoztatotti létszám számítása során a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.06.26. 1. o., a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) I. mellékletében meghatározott módszertant kell alkalmazni. Vállalatcsoport részeként tevékenykedő gazdasági társaság számára a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.
A szakpolitikai célkitűzések elérését segítő intézkedéseket finanszírozó támogatások nyújtása során a Támogató által munkásszállások kialakítására nyújtott támogatásokra tekintettel Támogató az alábbi programokban támogatott vállalkozásokat és szervezeteket, valamint azok a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pont szerinti kapcsolt vállalkozásának
minősülő vállalkozásokat és szervezeteket, azok ügyvezetőit és tagjait (abban az esetben is, ha az érintett kapcsolt vállalkozás a támogatás nyújtását követően került megalapításra) jelen Program támogatotti, kedvezményezetti köréből kizárja.
E programok az alábbiak:
- "Munkásszállások kialakítása" központi munkaerőpiaci program I. pályázati kiírás
- "Munkásszállások kialakítása" központi munkaerőpiaci program II. pályázati kiírás
- "Munkásszállások kialakítása" központi munkaerőpiaci program III. pályázati kiírás
- "Munkásszállások kialakítása" központi munkaerőpiaci program IV. pályázati kiírás
- "Munkásszállások kialakítása" központi munkaerőpiaci program V. pályázati kiírás
- "Munkásszállások kialakítása" központi munkaerőpiaci program VI. pályázati kiírás
1.2 A program keretében megvalósítható tevékenység
Támogatási igény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. sz. melléklet 8.6. pont f) pontjában meghatározott munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához nyújtható be.
A program szempontjából a munkásszállás fogalma a következő: munkásszállás a kedvezményezett tulajdonát képező olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a munkaadóval határozatlan idejű vagy időtartamban nem korlátozott, határozott idejű munkaviszonyban lévő magánszemély elhelyezésére szolgál. A munkaadó a kedvezményezett vagy a kedvezményezettel szerződéses jogviszonyban álló, a térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy ott tevékenységet folytató munkaadó.
A munkásszálláson kizárólag olyan személy helyezhető el, aki a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létesített jogviszonyban (gyakornokként), valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint egyszerűsített módon létesített munkaviszonyban áll a kedvezményezettel, vagy azon munkaadók valamelyikével, amelyekkel a kedvezményezett megállapodást kötött a munkavállalóik adott munkásszálláson történő elhelyezéséről. A hozzátartozók munkásszálláson történő együttes lakhatása kizárólag abban az esetben lehetséges tehát, amennyiben ennek a feltételnek valamennyien megfelelnek. Alkalmi vagy idénymunka keretében foglalkoztatott személyek is elszállásolhatók.
Támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes és indokolt esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, azonban a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.
A program megvalósításának helyszíne: Magyarország, kivéve: Budapest. A területi lefedettség tekintetében pedig figyelembe kell venni a támogatás jogcíme (regionális beruházási támogatás) szerinti jogszabályi előírásokat.
Támogatás a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdett beruházási projekthez nem igényelhető.
A támogatott beruházási projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén a támogatást igénylő kártérítési igénnyel nem élhet.
A támogatott beruházási projekt megvalósításának végső határideje 2027. október 31. A projektzáró beszámolók benyújtásának végső határideje 2027. december 31.
Támogatás annak a gazdasági társaságnak nyújtható, amely:
a) a munkásszállás építéséhez, ingatlan felújításához nyújtott támogatás iránti igényét a beruházás megkezdése előtt benyújtja;
b) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal;
c) az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek;
d) kötelezettséget vállal arra, hogy
da) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
db) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
dc) a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
dd) a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi,
df) a beruházással létrehozott létesítményt legalább 10 éven keresztül munkásszállásként üzemelteti,
dg) a támogatással létrejött munkásszálláson a foglalt férőhelyek legalább 50%-án mindenkor magyar munkavállalókat szállásol el. Külföldi munkaerő elszállásolására csak akkor van lehetőség, ha nem mutatkozik magyar munkavállalók elhelyezésére irányuló igény. A magyar munkavállalók előnyben részesítését dokumentálhatóan - pl. a kormányhivatalok foglalkoztatási
főosztályai és a térségi foglalkoztatók bevonásával lefolytatott igényfelmérések, a térségi célcsoportot elérő hirdetések dokumentumaival, a magyar munkavállalók elszállásolása esetén a szerződő munkáltatók számára nyújtott kedvezményes konstrukciók biztosításával - bizonyítja,
dh) ha a beruházással megvalósított munkásszálláson - az évenkénti jelentésből, illetve a támogató által végzett adatigénylés, eseti vagy rendszeres ellenőrzés alapján megállapítható módon - a foglalt férőhelyek több mint 50%-án nem magyar munkavállalókat szállásol el, és a magyar munkavállalók előnyben részesítését a dg) pontban foglaltak szerint nem tudja hitelt érdemlően, dokumentálhatóan bizonyítani, a támogatás támogatási szerződésben meghatározott hányadát visszafizeti a támogató részére. Amennyiben az elszállásolt magyar munkavállalók létszáma a szankcióval érintett időszakban átlagosan nem éri el a foglalt férőhelyek 50%-át, a visszafizetés alapja az egy férőhelyre megállapított támogatás összegének 10%-a, mértéke pedig az alapösszeg és az 50%-os férőhelyszámtól való eltérés mértékének a szorzata, di) ha a beruházással megvalósított munkásszállás kihasználtsága az évenkénti jelentés alapján a harmadik évtől két egymást követő évben átlagosan nem éri el az 50%-ot, a támogatás támogatási szerződésben meghatározott hányadát visszafizeti a támogató részére. Amennyiben a férőhely-kihasználtság a szankcióval érintett időszakban átlagosan nem éri el az 50%-ot, a visszafizetés alapja az egy férőhelyre megállapított támogatás összegének 10%-a, mértéke pedig az alapösszeg és az 50%-os férőhelyszámtól való eltérés mértékének a szorzata, figyelembe véve, hogy a férőhelyek legfeljebb 20%-a - a támogató előzetes engedélyével - egyéb célokra (pl. diákok táboroztatására stb.) is hasznosítható;
e) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából a munkásszállás férőhelyszámához igazodó létszámú álláskeresőt alkalmaz;
f) a támogatással megvalósuló munkásszálláson
fa) a térség munkaadóinak munkavállalói számára a munkaadókkal vagy közvetlenül a munkavállalókkal kötött bérleti szerződések alapján szállást nyújt, és a munkásszállás férőhelyeinek legalább 85%-át kitevő létszámú munkavállaló elszállásolására vonatkozóan a munkaadókkal a támogatási igény benyújtását megelőzően szerződést köt, vagy
fb) a munkásszállás férőhelyeinek legalább 85%-át kitevő létszámú, vele munkaviszonyban álló munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan nyilatkozatban kötelezettséget vállal,
fc) az fa) és fb) pontok esetén az elszállásolt munkavállalók létszámának legalább 50%-a magyar munkavállaló;
g) a munkásszállást az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott
tervezési-statisztikai régiókban - azaz Budapest kivételével bármelyik régióban - létesíti;
h) a beruházás költségeinek az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%-át önerőként, saját forrásból biztosítja;
i) a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 főt foglalkoztatott;
j) rendelkezik legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel, és a 3 lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nem negatív.
k) vállalja, hogy a támogatás fogadását és kezelését elkülönített fizetési számlán bonyolítja, a támogatott beruházáshoz kapcsolódó kifizetései teljesítése során a támogatás (előleg) összegéből csak a támogatási intenzitás szerinti rész kerül kifizetésre, a fennmaradó részt saját forrásból fizeti, továbbá a támogatás (előleg) arányos összege, valamint az ennek megfelelő saját forrás összege folyamatosan, az alátámasztott felhasználásnak megfelelően, igazoltan rendelkezésére áll.
Ha a támogatást igénylő gazdasági társaság vállalatcsoport részeként tevékenykedik, akkor a foglalkoztatotti létszám meghatározása során a kapcsolt- és partnervállalkozásokkal egybeszámított foglalkoztatotti létszámot szükséges figyelembe venni. A foglalkoztatotti létszám számítása során a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott módszertant kell alkalmazni. Vállalatcsoport részeként tevékenykedő gazdasági társaság számára a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.
Jelen pályázati felhívás keretében a támogatás regionális beruházási támogatás formájában biztosítható. Regionális beruházási támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében, valamint az Atr-ben foglaltakkal összhangban nyújtható.
A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Atr. 25. § (1) bekezdésében foglalt támogatható régiókban valósít meg.
Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén ingatlanfelújításhoz kizárólag abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben a beruházás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti induló beruházásnak minősül.
Nem nyújtható a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás:
a) azon szervezet részére, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozata alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez,
d) halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához és forgalmazásához,
e) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
f) mezőgazdasági termék feldolgozásához és mezőgazdasági termék forgalmazásához, ha
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
g) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha a támogatás az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
h) abban az esetben, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
i) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
j) versenyképtelen szénbányák részére,
k) atomenergia termeléshez,
l) acélipari tevékenységhez,
m) lignitipari tevékenységhez,
n) szénipari tevékenységhez,
o) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy­vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrához,
p) energiatermelési, energiatárolási, energiaátviteli, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,
q) szélessávú ágazatban végzett tevékenységhez,
r) ha a beruházás áttelepítést valósítana meg az alábbiak szerint:
- a támogatási kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti
létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében
munkahelyek szűnnek meg.
Ha a támogatás összege meghaladja a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket, a támogatást előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére és a támogatás a Bizottság jóváhagyó határozatának birtokában nyújtható.
Támogatás annak a gazdasági társaságnak nyújtható, amely a beruházás elszámolható költségeinek az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%- át önerőként, állami forrástól mentes saját forrásból biztosítja vagy állami forrástól mentes külső finanszírozás igénybevételével biztosítja.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a vezető tisztségviselőnek nyilatkoznia kell. A szükséges saját forrás rendelkezésre állását a támogatást igénylő nevére szóló bankszámlakivonattal igazolni szükséges. Amennyiben a saját forrás biztosításához pénzintézeti hitel igénybevételére kerül sor, a hitelszerződés bemutatása a támogatási szerződés megkötésének feltétele.
Saját forrásként a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök létesítése (beszerzése, előállítása) érdekében teljesített, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-ában meghatározott pénzkiadások, valamint a munkásszállás elszámolható építési és felújítási költségei tekintetében teljesített pénzkiadások vehetők figyelembe. A program keretében nem elszámolható költségek - például a felújítandó ingatlan megvásárlásának költségei vagy a munkásszállás megépítéséhez szükséges telekvásárlás költségei - nem tekinthetők saját forrásnak. Nem tekinthető továbbá saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.
A kikötött anyagi biztosíték rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig biztosítani kell. A biztosítékoknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig, vagyis a támogatott tevékenység befejezésétől (a működési engedély kiadásának napjától) számított 10 év (fenntartási időszak) végét követő 90 napig rendelkezésre kell állnia.
Anyagi biztosítékként a támogatást igénylő valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, az OFA Nonprofit Kft. javára szóló, a támogatási összeg 100%-ára fedezetet biztosító beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és az OFA Nonprofit Kft. javára szóló
1. első ranghelyű jelzálogjog bejegyzése és elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzése vagy
2. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) megfelelő engedélyével rendelkező hitelintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia
fogadható el.
Zálogingatlan a Magyarország területén fekvő, per-, teher- és igénymentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Az ingatlan egésze szolgálhat fedezetül. Nem lehet zálogtárgy olyan ingatlan, amely korábban hazai vagy uniós támogatásból került beszerzésre, felépítésre és fenntartási kötelezettség terheli.
Jelzálogjog bejegyzése esetén a fedezetként felajánlott zálogingatlan(ok)at a megítélt támogatási összeg 70%-ának megfelelő értékre szükséges biztosítani.
Ingatlanfedezet felajánlásához 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolat (szemle-), és érvényes, hivatalos, a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletben és a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek megfelelő eredeti ingatlanforgalmi értékbecslés szükséges, amelyeket a támogatási szerződés megkötéséhez kell csatolni. Az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítéséről a kérelmezőnek kell gondoskodnia. A támogatási időszak alatt az OFA Nonprofit Kft. bármikor jogosult saját ingatlanforgalmi értékbecslő alkalmazásával meghatározni a biztosítékul szolgáló ingatlanok értékét.
Az ingatlanforgalmi értékbecslés, valamint a jelzálogjog bejegyzésének költségeit a kedvezményezettnek kell viselnie.
Garanciaszerződés biztosítékként történő alkalmazása esetén a megítélt támogatási összeg 70%-a erejéig kell biztosítékot nyújtani.
A garancia több - legalább 5 éves időtartamra szóló - garanciaszerződés megkötésével is teljesíthető, amennyiben a biztosíték a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig - a fenntartási időszak végét követő 90 napig - folyamatosan rendelkezésre áll.
A támogatási szerződés megkötéséhez ebben az esetben az első, legalább 5 éves időtartamra szóló garanciaszerződés bemutatása szükséges. Ugyanakkor a kedvezményezett az első részidős garanciaszerződés lejárta előtt 60 nappal köteles további, legalább 5 éves időszakra vonatkozó garanciaszerződést benyújtani az OFA Nonprofit Kft. részére. Az újabb részidős garanciaszerződés benyújtásának elmaradása szerződésfelmondási, illetve garancia­beváltási ok.
A garanciaszerződés megkötésével kapcsolatos költségeket a kérelmezőnek kell viselnie.
A kedvezményezett számára a biztosítékcserét lehetővé kell tenni, ha az új biztosíték végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek.
A 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke szerinti támogatással kapcsolatos
támogatáshalmozódási szabályok:
1. Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
2. Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
3. Az egy projekthez több forrásból igénybe vett összes állami támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - mértéke nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
4. Amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 8. cikk (4) bekezdésében meghatározott támogatás, a csekély összegű támogatás, a mezőgazdasági csekély összegű támogatás és a csekély összegű közszolgáltatási támogatás nem rendelkezik azonosítható elszámolható költségekkel, a támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.
A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 100 000 eurónak, az elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 10 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról. A támogatást nyújtó az adatszolgáltatást az Atr. 18/A- 18/D. §-a szerint teljesíti.
Annak vizsgálata során, hogy az építendő munkásszállás benyújtott terve alapján a munkásszállás megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
A támogatással létrejött munkásszállásnak az alábbi szolgáltatásokat kötelező nyújtania:
a) Portaszolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított. A portán telefon áll rendelkezésre.
b) Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek. Egy hálóhelyiségben legfeljebb 2 fekvőhely. A férőhelyek legfeljebb 20%-a lehet 4 fekvőhellyel felszerelt hálóhelyiségekben. A hálóhelyiségekben fekvőhelyenként legalább 5 m2 alapterületet kell biztosítani.
c) A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: ágy (fekvőfelület legalább 90x200 cm). Emeletes ágy nem alkalmazható. Az ágyak ágybetéttel, párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-biztosítás. A fekvőhelyszámnak megfelelő szék, legalább egy asztal, férőhelyenként egy elektromos kiállás, egy 60x60 cm alapterületű zárható ruhásszekrény-egység, egy éjjeliszekrény és egy falipolc. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest) és ágyanként helyi világítás biztosítása.
d) Fűtés: fűtési időszakban legalább 20°C hőmérséklet. Környezetkímélő és energiatakarékos fűtésrendszerrel üzemeltetve. A lakóegységek fogyasztásának egyedi mérését lehetővé tévő mérőóra kerül telepítésre.
e) Vizesblokkok száma: legfeljebb négy férőhelyhez tartozik egy közös fürdőszoba, benne mosdó, zuhanyozó, WC.
f) Textilváltás:
 ágynemű: legalább hetente, új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere.
g) Takarítás:
- a szobákban: kétnaponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más következik,
- a közös helyiségekben: kétnaponta.
h) Tájékoztatás a szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
i) Lift, parkolók: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben előírtak szerint.
j) Csomagtárolási lehetőség külön helyiségben. Értékmegőrzési lehetőség biztosítása.
k) A közös használatú mosó- és vasalóhelyiség felszereltsége: 20 férőhelyenként egy mosógéppel, szárítási lehetőséggel (szárítógép vagy szárítóhelyiség), 20 férőhelyenként egy vasalóval és vasalóállvánnyal felszerelt.
l) Nappali tartózkodó, közösségi helyiség a konyha/étkező helyiségtől elkülönítetten kerül kialakításra. A közösségi helyiségben a férőhelyszám 1/3-ának megfelelő mennyiségű nappali bútor (kanapé, fotelek), továbbá - amennyiben a szobák nem televízióval felszereltek - televízió, valamint könyvek, folyóiratok, játékok állnak rendelkezésre.
m) Konyha/étkező helyiség berendezése, felszereltsége: szintenként legfeljebb 20 férőhelyhez tartozik egy közös konyha/étkező, benne főzőlap, mikrohullámú sütő, kétrészes mosogató, étkezőasztal székekkel, hűtőszekrény és konyhaszekrény.
n) Növényzettel vagy más módon elkülönített és kertszerűen kialakított szabad tér áll rendelkezésre, a férőhelyszám 1/3-ának megfelelő mennyiségű kerti bútor biztosított.
A támogatás megállapításának feltétele, hogy az előszerződésben és/vagy a saját munkavállalók elszállásolására vonatkozó nyilatkozatban a munkaadó kötelezettséget vállaljon arra, hogy a támogatással létrehozott munkásszálláson olyan, határozatlan vagy határozott idejű munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóját és jövőbeli munkavállalóját szállásolja el, akinek nincs saját tulajdonú lakása vagy lakásra vonatkozó haszonélvezeti joga a munkavégzés helyén.
A támogatásban részesülőnek a beruházás befejezését követően bérleti szerződést kell kötnie a fent megjelölt feltételeknek megfelelő saját munkavállalóival, vagy azokkal a munkaadókkal, amelyeknek a fent megjelölt feltételeknek megfelelő munkavállalói a munkásszállást igénybe veszik.
A támogatást igénylőnek mindemellett a támogatási igénylőlap benyújtásával egyidejűleg a nyilatkozatok között kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy amennyiben a beruházással érintett ingatlan a támogatási igény benyújtásának időpontjában nem áll a tulajdonában, ezen ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi.
A beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül szükséges befejezni.
Kivételes és indokolt esetben, a kedvezményezettnek nem felróható okból bekövetkező körülmények fennállása esetén a beruházás befejezésére rendelkezésre álló határidő legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben a hosszabbítás nem eredményezi a program megvalósítási határidejének túllépését.
A munkásszállás megvalósítási időtartamának meghosszabbítása tárgyában kizárólag az OFA Nonprofit Kft. ügyvezetője jogosult méltányossági döntés meghozatalára.
A munkásszállás működtetése céljából alkalmazandó álláskeresők száma tekintetében a kialakításra kerülő munkásszállás férőhelyeinek száma az irányadó. Amennyiben 80 férőhellyel rendelkező munkásszállás kerül kialakításra, legalább 4 fő álláskereső alkalmazása kötelező. 80 férőhelyesnél nagyobb munkásszállás kialakítása esetén 40 férőhelyenként plusz egy fő álláskereső foglalkoztatása kötelező.
A támogatás segítségével kialakított létesítményt a támogatott tevékenység befejezésétől (a működési engedély kiadásának napjától) számított legalább 10 évig - a fenntartási időszak alatt - munkásszállásként kell működtetni. A férőhelyek legfeljebb 20%-a - a támogató előzetes engedélyével - egyéb célokra (pl. diákok táboroztatására stb.) is hasznosítható.
A támogatás fogadására és kezelésére külön fizetési számla rendelkezésre állása szükséges, amelyen elkülönítetten szükséges a támogatási összeget kezelni. Az elkülönített fizetési számláról kizárólag a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos kifizetések történhetnek a támogatási intenzitás arányának megfelelően.
A támogatás összege csak a pályázati cél megvalósítására használható fel.
2. A támogatás formája, mértéke, elszámolható költségek
A Program keretében rendelkezésre bocsátott, vissza nem térítendő támogatások forrását a 2024., 2025., 2026. és 2027. évi központi költségvetés foglalkoztatási támogatások szolgáló előirányzata biztosítja 19 009 500 000 forint értékben.
A program keretében vissza nem térítendő támogatás nyújtható
- új ingatlan építéséhez vagy a munkásszállás kialakítására alkalmas meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez, valamint
- a támogatott beruházási projekt célját szolgáló, beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök beszerzéséhez. Beépített bútornak minősül az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került tárgyi eszköz, amely az ingatlan részét képezi.
Új tárgyi eszközök beszerzésére a támogatási összeg legfeljebb 5%-a használható fel.
A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor:
- Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
- munkásszállás építése esetén 671 000 Ft
- munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft
 Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
- munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft
- munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft
A támogatás terhére 75% előleg igényelhető két részletben: az előleg első részlete a támogatási összeg 50%-a. Kifizetésére a támogatási szerződés hatálybalépését követően kerül sor. Az előleg első részletével a részbeszámolóban kell elszámolni.
Az előleg második részlete a támogatási összeg 25%-a. Kifizetésre akkor kerülhet, ha az előleg első 50%-os részletével történő elszámolás megtörtént, és a beruházás készültségi foka legalább az 50%-ot eléri. Az 50%-os készültségi fokot helyszíni ellenőrzéssel szükséges megállapítani. Az előleg második részletével történő elszámolásra a támogatott tevékenység befejezését (a működési engedély kiállításának napját) követően benyújtásra kerülő pénzügyi beszámolóban kerül sor.
A fennmaradó támogatási összeg a támogatott tevékenység befejezését (a működési engedély kiállításának napját) és az elszámolás elfogadását követően, utólag kerülhet folyósításra.
2.1 A támogatás keretében elszámolható költségek
2.1.1 A tárgyi eszközök és immateriális javak elszámolhatóságával kapcsolatos közös szabályok
A támogatás keretében a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége számolható el az alábbiak szerint:
a) a tárgyi eszközöknek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége, c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és az immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
Immateriális javak költsége a támogatás keretében abban az esetben számolható el, amennyiben
- azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel;
- az a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti
értékcsökkenési leírás alá esik;
- azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg;
- azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották;
- azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották; és
- azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
Tárgyi eszközök esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.
Létesítményfelvásárlás esetén, ha a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszközök és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszközöknek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.
A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
- a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve
a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
Nagyvállalkozás által beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét. Ez a követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a kedvezményezett állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
Nem minősül elszámolható költségnek a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak költsége, valamint a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.
2.1.2 Munkásszállás építése esetén elszámolható költségek
- terület-előkészítési költség
a) régészeti feltárás,
b) lőszermentesítés,
c) földmunkák,
d) egyéb, a terület ingatlan építésére alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei;
- az ingatlan épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei;
- az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító a) helyiségeinek,
b) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag­tároló, lomkamra,
c) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
d) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
e) a gépkocsitároló helyiségnek
építési költségei;
- a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei;
- a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is - és a műszaki ellenőrzés költségei;
- az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások;
- az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások;
- az ingatlan megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei;
- az ingatlan megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;
- víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése;
- az elvárható környezeti, energiahatékonysági és fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a fűtés kialakítása, továbbá az energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek;
- az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat;
- kert- és parképítés költségei, közte talajelőkészítés növénytelepítéshez, gyepesítés, növények szabadföldi telepítése, sövényfal és fásítás telepítése, védőfásítás és védősövényfal telepítése a telekhatár mentén;
- a beruházás célját szolgáló, beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök beszerzésének költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés költségét is.
2.1.3 Munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén elszámolható költségek
az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító
a) helyiségeinek,
b) tároló helyiségeknek, lomkamra,
c) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
d) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
e) a gépkocsitároló helyiségnek építési költségei, felújítási költségei, a közműbekötések költségvetés szerinti építési, felújítási költségei,
a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is - és a műszaki ellenőrzés költségei,
az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
az ingatlan következő fő strukturális elemeinek felújítása: tető, homlokzat, a homlokzaton lévő ajtók és ablakok, lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok és ezek külső elemei, liftek,
az épület műszaki berendezései felújításának költségei,
víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
az elvárható környezeti, energiahatékonysági és fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve a fűtés kialakítása, továbbá az energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek,
az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat, kert- és parképítés költségei, közte talajelőkészítés növénytelepítéshez, gyepesítés, növények szabadföldi telepítése, sövényfal és fásítás telepítése, védőfásítás és védősövényfal telepítése a telekhatár mentén,
 a beruházás célját szolgáló, beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök beszerzésének költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés költségét is.
Amennyiben a támogatási igény egyszerre irányul építési és felújítási tevékenység végzésére (például meglévő épület felújítása és az épület bővítése), abban az esetben a beruházás megvalósításához szükséges építési, illetve felújítási költségek is elszámolhatóak, de a költségeket elkülönítetten kell tervezni és kimutatni. Bővítés alatt olyan építési tevékenységet kell érteni, amely az építmény hasznos alapterületét és térfogatát is növeli. (Tehát például egy kihasználatlan padlástér beépítése nem minősül bővítésnek, azonban egy új emelet ráépítése igen).
Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést.
Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben az akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek munkásszálláson való elszállásolása egyébként nem lenne biztosított. Az akadálymentesítés szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét rehabilitációs mérnök által készített szakvéleménnyel kell alátámasztani.
Az immateriális javak esetében csak a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how számolható el.
A beruházó saját maga által előállított, forgalmazott szellemi termékek költségei nem számolhatók el.
A pályázónak szükség esetén nyilatkoznia kell és dokumentummal alátámasztani a fent rögzített feltételeknek való megfelelést.
2.2 A támogatás keretében nem számolhatók el különösen az alábbi költségek:
- meglévő ingatlan (apportként nem számítható be),
- ingatlan, földterület vásárlása,
- bérleti díjak, lízing költségek,
- gépjárművek bekerülési értéke,
- a támogatási igény benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
- biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálogjog, bankgarancia költségei,
- projektirányítás, projektmenedzsment költségek,
- előkészítési célú tevékenység költségei (pályázatírás, közjegyzői díj),
- a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
- levonható ÁFA,
- a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
- az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége és
- támogatást igénylő nagyvállalkozás esetében a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát kivéve,
- a regionális beruházási támogatás szabályozása alapján nem elszámolható költségek.
Amennyiben a támogatási igényben a támogatás keretében el nem számolható költségek is feltüntetésre kerülnek, abban az esetben a beruházás összköltségét ezekkel csökkenteni kell, a biztosított támogatás mértékét pedig - a támogatási igényben megjelölt támogatási intenzitás figyelembevételével - a csökkentett összeghez igazodóan szükséges meghatározni.
A támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használható fel. Amennyiben a támogatott általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult, úgy a támogatási összeg az általa benyújtott számlákon szereplő nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összeg, ha általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult, úgy a számlaérték bruttó összege alapján kerül meghatározásra.
A támogatásból nem fedezhető az ugyanazon épületben létrehozott olyan helyiség kialakítása, amely nem tartozik a munkásszállás fogalmi körébe (például üzlethelyiség kialakítása a munkásszálláson belül). Ebben az esetben az eltérő célú helyiségekre eső költségeket a kivitelezési szerződésben is el kell különíteni.
Az elszámolható költségekre nyújtott támogatás esetén az azokból megvalósított beruházást a beruházás befejezésétől (a működési engedély kiadásának napjától) számított legalább 10 évig kell fenntartani.
3. A támogatás megállapításának folyamata és a Támogatási szerződés megkötése
3.1 Támogatási igény benyújtása
A támogatási igényt és mellékleteit a támogatást igénylő az OFA Nonprofit Kft-hez 2024. május 7. napjától 2024. szeptember 30. napjáig nyújthatja be kizárólag postai úton, papír alapon és pendrive-on, a jelen Pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány használatával.
A pályázatot - annak mellékleteivel együtt - 2 külön lefűzött példányban (egy eredeti és egy másolati példány) papíron, valamint egy 1 példányban elektronikus adathordozón (pendrive), zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként kell benyújtani az OFA Nonprofit Kft.-hez.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a papír alapú és az elektronikus adathordozón benyújtott pályázati dokumentáció eltérése esetén, mindig a papír alapú pályázati dokumentációt értékeljük.
2 kg alatti küldemény esetén az alábbi címre:
Cím: OFA Nonprofit Kft.
1301 Budapest, Postafiók 84.
2 kg feletti csomag esetén az alábbi címre:
Cím: OFA Nonprofit Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 80. II. emelet
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az OFA Nonprofit Kft. kizárólag a postai úton benyújtott pályázatokat fogadja be, az egyéb úton (pl. futárszolgálat igénybevételével, vagy személyesen hozott) beérkező pályázatokat nem veszi át!
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó zárt borítékon jól láthatóan tüntesse fel:
- "PÁLYÁZAT"
- a pályázó nevét,
- a pályázó címét, és
- a pályázati azonosítót: MUNKÁSSZÁLLÁSOK A VERSENYSZFÉRÁBAN
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására az OFA Nonprofit Kft. a honlapján történő erre vonatkozó közlemény megjelentetését követően biztosít lehetőséget. A pályázatok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló közlemény megjelentetéséig a pályázatok benyújtására a fent leírtak szerint van lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2024. május 7-től 2024. szeptember 30-ig lehet benyújtani.
A pályázati dokumentáció letölthető az OFA Nonprofit Kft. honlapjáról (www.ofa.hu).
A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti. A pályázat felfüggesztéséről szóló döntést az OFA Nonprofit Kft. honlapján közzéteszi.
Az OFA Nonprofit Kft. a pályázati kiírást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67.§-ban rögzítettek szerint jogosult módosítani.
Az OFA Nonprofit Kft. a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást harmadik személy részére nem ad (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek és a törvényi kötelezettség kivételével) nem ad.
Az OFA Nonprofit Kft. és a támogatást igénylő közötti hivatalos kapcsolattartás papír alapon történik.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben a pályázat benyújtása tekintetében az OFA Nonprofit Kft. nyújt felvilágosítást.
https://ofa.hu/hirek/matol-lehet-palyazni-a-munkasszallasok-a-versenyszferaban-elnevezesu-munkaeropiaci-programra
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem